Donationer skal skaffe ny viden om sundhed og bæredygtighed

Ugens udvalgte uddelinger fra fondssektoren omfatter bl.a. 370 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til 38 forskningsprojekter inden for sundhed og bæredygtighed og 19,6 mio. kr. fra Poul Due Jensens Fond til et projekt på Aalborg Universitet, der skal bane vej for grøn omstilling i energi- og transportsektoren.

For­ske­re fra he­le Dan­mark og re­sten af Nor­den har mod­ta­get be­vil­lin­ger fra No­vo Nor­disk Fonden.

Det har den se­ne­ste uge, nok en­gang, i høj grad væ­ret dansk forsk­ning, som har nydt godt af fonds­sek­to­rens øko­no­mi­ske velvilje.

Før­ste ek­sem­pel her­på kom­mer fra No­vo Nor­disk Fon­den, som gen­nem sit lang­sig­te­de forsk­nings­le­der­pro­gram net­op har ud­delt 370 mil­li­o­ner kro­ner til 38 forsk­nings­le­de­res be­stræ­bel­ser på at gø­re nye op­da­gel­ser in­den for sund­hed, syg­dom og bæredygtighed.

Der­med kom­mer No­vo Nor­disk Fon­den op på at ha­ve ud­delt 1,3 mil­li­ar­der kro­ner gen­nem forsk­nings­le­der­pro­gram­met, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.
Forsk­nings­mid­ler­ne skal blandt an­det gå til at få ny vi­den om, hvor­dan virus så­som in­flu­en­za og SARS-CoV-2, som for­år­sa­ger COVID-19, på­vir­ker krop­pens stof­skif­te, og om det kan mod­vir­kes, at vira for­me­rer sig i kroppen.

Et an­det pro­jekt skal gi­ve stør­re ind­sigt i, hvor­for fo­re­kom­sten af knog­les­kør­hed sti­ger med al­de­ren og te­ste en mu­lig be­hand­ling af syg­dom­men, mens et tred­je pro­jekt skal gi­ve en bed­re for­stå­el­se af, hvor­dan man kan be­nyt­te bak­te­ri­er til at gø­re af­grø­der me­re mod­stands­dyg­ti­ge over for blandt an­det tør­ke og sygdomme.

”Vi vil gi­ve dyg­ti­ge for­ske­re mu­lig­hed for at for­føl­ge ri­si­ko­fyld­te forsk­nings­idéer og af­prø­ve nye ve­je og til­gan­ge til vig­ti­ge pro­blem­stil­lin­ger. Det­te ta­ger tid, men det er of­te og­så her, at nye væ­sent­li­ge op­da­gel­ser sker,” si­ger Mads Krogs­gaard Thom­sen, CEO i No­vo Nor­disk Fon­den, i pressemeddelelsen.

Forsk­nings­le­der­pro­gram­met støt­ter bå­de yn­gre ta­len­ter, dyg­ti­ge forsk­nings­le­de­re midt­vejs i kar­ri­e­ren samt etab­le­re­de pro­fes­so­rer på højt in­ter­na­tio­nalt niveau.

Fondspenge til grøn omstilling i energi- og transportsektor

For at mu­lig­gø­re den grøn­ne om­stil­ling in­den for ener­gi- og trans­port­sek­to­ren ar­bej­der for­ske­re på Aal­borg Uni­ver­si­tet på at ud­vik­le hur­ti­ge­re og bil­li­ge­re pro­ces­ser for de­sign- og pro­dukt­kva­li­fi­ce­ring af hø­j­ef­fek­ti­ve og me­re kom­pak­te effektelektroniksystemer.

De be­stræ­bel­ser bli­ver nu støt­tet med 19,6 mil­li­o­ner kro­ner fra Po­ul Due Jen­sens Fond i pe­ri­o­den fra 2021 til 2026.

Pro­jek­tet er af­ledt af et læn­ge­re­va­ren­de sam­ar­bej­de med Grund­fos´ ud­vik­lings­af­de­ling, og med fon­dens støt­te vil for­sker­ne gø­re de­res me­to­der og pro­ces­ser me­re bredt til­gæn­ge­li­ge for industrien.

"Vi vil trans­for­me­re de­sign­pro­ces­sen, så tids­kræ­ven­de og dy­re pro­to­ty­pe-ite­ra­tio­ner i la­bo­ra­to­ri­et bli­ver er­stat­tet af di­gi­ta­le de­sign-ite­ra­tio­ner. Vo­res vi­sion er, at kun en en­kelt fy­sisk pro­to­ty­pe skal frem­stil­les for at op­nå den øn­ske­de funk­tion og ef­fekt," si­ger pro­fes­sor Stig Munk-Ni­el­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

I alt fem ph.d´er og to post­docs bli­ver til­knyt­tet pro­jek­tet over de næ­ste fem år.

Støtte til grøn omstilling af blå økonomi

Det hand­ler og­så om grøn om­stil­ling i den næ­ste af ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger. Ve­lux Fon­den har net­op støt­tet et nyt pro­jekt fra Ver­dens­na­tur­fon­den kal­det ’Grøn om­stil­ling af Dan­marks blå øko­no­mi’ med 2,8 mil­li­o­ner kroner.

I en pres­se­med­del­el­se skri­ver Ver­dens­na­tur­fon­den, at pro­jek­tet skal vi­se vej­en for en blå øko­no­mi, der bå­de er mil­jø­mæs­sigt og øko­no­misk bæredygtig.

”Vi har i alt for man­ge år tro­et, at ha­vet var uudtøm­me­ligt, og at det kan tå­le alt vo­res pres. Den nu­væ­ren­de mil­jøtil­stand og forsk­nin­gen for­tæl­ler os dog, at det mod­sat­te er til­fæl­det. Så selv om ha­vet rum­mer et stort po­ten­ti­a­le for øko­no­misk vækst og in­nova­tion, må vi er­ken­de, at ud­gangs­punk­tet er, at rå­de­rum­met for længst er op­brugt. Så vi er gan­ske en­kelt nødt til at tæn­ke bæ­re­dyg­tig­hed for ha­vets og vo­res egen skyld. Den go­de nyhed er jo her, at om­stil­lin­gen er i gang, og grøn­ne ini­ti­a­ti­ver vin­der frem,” si­ger Tho­mas Kirk Sø­ren­sen, der er sek­tions­le­der for hav i WWF Verdensnaturfonden.

I pro­jek­tet går Ver­dens­na­tur­fon­den i år og næ­ste år i di­a­log med er­hverv, fi­nan­sin­sti­tu­tio­ner, myn­dig­he­der, eks­per­ter, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og po­li­ti­ke­re om, hvor­dan al­le par­ter kan bi­dra­ge til at ven­de sku­den for ha­vet i Danmark.

Pro­jek­tet mun­der blandt an­det ud i en kø­re­plan for den grøn­ne om­stil­ling af det blå Dan­mark samt et top­mø­de, der sam­ler al­le ak­tø­rer i en fæl­les snak om vi­sio­ner og handlingspunkter.

Ar­bej­det sky­des i gang i maj og ju­ni med en se­rie af we­bi­na­rer. Det før­ste fin­der sted den 26. maj, hvor der blandt an­det bli­ver stil­let skar­pt på den dan­ske hav­plan med bi­drag fra blandt an­dre Tho­mas Kirk Sø­ren­sen og fol­ke­tings­med­lem Mar­tin Li­de­gaard fra Det Ra­di­ka­le Venstre.

Nye bøger om verdensmål til brug i skolekøkkenerne

Fra grøn om­stil­ling til bø­ger om verdensmål.

I for­å­ret 2020 blev over 90.000 bø­ger om ver­dens­mål til fa­get mad­kund­skab le­ve­ret til fle­re end 600 sko­ler i Dan­mark, og Spar Nord Fon­den har net­op be­vil­get end­nu et mil­li­onbe­løb til pro­jek­tet, så an­det op­lag af bo­gen kan kom­me i trykken.

Un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­let by­der på vi­den om mad­spild, bæ­re­dyg­tig­hed og om, hvor­dan vi re­du­ce­rer men­ne­skets af­tryk på na­tu­ren og sam­ti­dig la­ver god mad.
Ma­te­ri­a­let er gra­tis og til­de­les ef­ter først til mølle-princippet.

Ma­te­ri­a­let er skabt og pro­du­ce­ret i et sam­ar­bej­de mel­lem Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, For­e­nin­gen for mad­kund­skab, for­fat­te­ren Hel­le Brøn­num Carl­sen og Spar Nord Fon­den, skri­ver fon­den på Linkedin.

Penge til unges udvikling af kulturprojekter

Ud­de­lings­rund­t­u­ren slut­ter hos Tu­borg­fon­det, som net­op har be­slut­tet at gi­ve 700.000 kro­ner til kul­tur­fæl­les­ska­bet KBH+ Askovfonden.

Pen­ge­ne skal gå til at etab­le­re en ny plat­form kal­det ”Ung­skab”, hvor un­ge be­stem­mer og får an­sva­ret for at ud­vik­le kulturprojekter.

Hå­bet er, at pro­jek­tet gi­ver de un­ge nye kom­pe­ten­cer in­den for blandt an­det pro­jekt­le­del­se og gi­ver dem mod til at sø­ge job in­den for kulturområdet.

Iføl­ge et op­slag på Lin­ke­din fra Tu­borg­fon­det støt­tes pro­jek­tet, for­di det er i tråd med fon­dens be­stræ­bel­ser på at få fle­re un­ge godt i gang på arbejdsmarkedet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer