Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Fal­den­de ren­te­ind­tæg­ter, ri­si­ko for kurstab og mu­lig­he­den for stør­re gen­nem­slags­kraft. Det er blandt de år­sa­ger, som fik to min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de til at sø­ge om til­la­del­se til at fu­sio­ne­re. Fon­de­ne hav­de be­slæg­te­de for­mål, og der­for har Ci­vilsty­rel­sen nu god­kendt sammenlægningen. 

Ei­nar Wils­levs Fond og For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at fu­sio­ne­re. Fal­den­de ind­tæg­ter og re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler fik fonds­be­sty­rel­ser­ne til at over­ve­je nye mu­lig­he­der for at op­ti­me­re drif­ten ved at slå fon­de­ne sammen.

”Vi er jo præ­get af de se­ne­ste års øko­no­mi­ske ud­vik­ling med fal­den­de ren­te og ri­si­ko­en for kurstab. Så der­for har vi måt­te vur­de­re, hvor­dan vi kan spa­re på drif­ten og læg­ge po­r­te­følj­en om, så vi kan få et stør­re af­kast,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk der er be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den, som er nav­net på den fort­sæt­ten­de fond.

Ef­ter fu­sio­nen har fon­den en egen­ka­pi­tal på ca. 15 mio. kr., og med et stør­re ka­pi­tal­grund­lag hå­ber fon­den des­u­den at kun­ne op­nå bed­re for­de­le på formueinvesteringerne.

”Når man kom­mer med en stør­re pul­je vær­di­pa­pi­rer, gør vi os håb om, at admini­stra­tions­gebyrer til for­mu­eplej­en og omkostnings­procenter i ban­ker­nes investerings­afdelinger kan ju­ste­res. Der­u­d­over er det un­der de nu­væ­ren­de an­brin­gel­ses­reg­ler for fon­de en for­del at væ­re bed­re pol­stret, så man i hø­je­re grad kan til­la­de sig at æn­dre ri­si­kopro­fi­len med hen­blik på at få et bed­re af­kast til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Han var be­sty­rel­ses­for­mand i den stør­ste af de to fon­de, Ei­nar Wils­levs Fond, og Claus Bang var for­mand i For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond. Beg­ge fon­de har hi­sto­risk til­knyt­ning til Ni­els Bro­ck-sko­­len og det er og­så grun­den til, at fon­de­ne kun­ne få til­la­del­se til at fusionere.

”Vi hav­de i for­vej­en et sam­ar­bej­de, for­di beg­ge fon­des for­mål re­la­te­rer sig til Ni­els Bro­ck, den ene gi­ver rej­sesti­pen­di­er, og det an­det gi­ver le­ga­ter til flit­ti­ge og dyg­ti­ge ele­ver på handels­gymnasierne. Der­for var det na­tur­ligt at la­ve en sam­men­læg­ning. Det kan la­de sig gø­re, så læn­ge man op­ret­hol­der de op­rin­de­li­ge for­mål,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Gen­nem ti­den er der i gen­nem­snit ud­be­talt om­kring en halv mil­li­on kro­ner år­ligt i støt­te til ele­ver fra Ni­els Bro­ck-sko­­len, der i dag ud­by­der bå­de gym­na­sieud­dan­nel­ser, erhvervs­uddan­nelser og efteruddannelse.

Større gennemslagskraft

Ud­over drifts­be­spa­rel­ser og bed­re for­mu­eple­je har det spil­let en selv­stæn­dig rol­le, hvor­dan fon­de­nes stra­te­gi­ske for­mål kun­ne styrkes.

”Det har ind­gå­et som en væ­sent­lig del af be­slut­nin­gen, at vi ger­ne vil væ­re me­re syn­li­ge og gi­ve fon­den mu­lig­hed for at ska­be en stør­re gen­nem­slags­kraft i for­hold til at for­stær­ke Ni­els Bro­ck-sko­­lens brand. Ni­els Bro­ck er jo ik­ke ale­ne Dan­marks stør­ste han­dels­sko­le men og­så lan­dets stør­ste gym­na­si­um. Der er i dis­se år en stor søg­ning til sko­len, og vi mær­ker, at de stu­de­ren­de er me­get stol­te og gla­de for at ha­ve gå­et på sko­len. Fon­den vil ger­ne væ­re en me­re ak­tiv spil­ler i ud­vik­lin­gen af Ni­els Bro­ck som en be­tyd­nings­fuld uddannelses­institution i Dan­mark så vel som i ud­lan­det,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Som en lil­le ny­ska­bel­se i for­læn­gel­se af den nye stra­te­gi, har fon­den for ny­lig indstif­tet en ny pris, som gi­ves til en stu­de­ren­de på Ni­els Bro­ck, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket ved si­ne per­son­li­ge el­ler so­ci­a­le kompetencer.

”Ud­over de fag­li­ge kund­ska­ber, som na­tur­lig­vis er i høj­sæ­det, så er der jo man­ge an­dre egen­skaber, der er vig­ti­ge for at kun­ne gø­re en god kar­ri­e­re. Ka­rak­te­rer er ik­ke alt. Der skal me­re til for at få suc­ces el­ler hvad man kan kal­de for et hel­støbt men­ne­ske, og det vil vi ger­ne værd­sætte med den nye pris,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Fre­de­rik Kort­bæk er søn af gros­se­rer Thor­vald Kort­bæk, der i en læn­ge­re pe­ri­o­de var for­mand for først Køb­mands­sko­len og si­den hen Ni­els Bro­ck Co­pen­ha­gen Bu­si­ness College.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…