Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.

Ei­nar Wils­levs Fond og For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at fu­sio­ne­re. Fal­den­de ind­tæg­ter og re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler fik fonds­be­sty­rel­ser­ne til at over­ve­je nye mu­lig­he­der for at op­ti­me­re drif­ten ved at slå fon­de­ne sammen.

”Vi er jo præ­get af de se­ne­ste års øko­no­mi­ske ud­vik­ling med fal­den­de ren­te og ri­si­ko­en for kurstab. Så der­for har vi måt­te vur­de­re, hvor­dan vi kan spa­re på drif­ten og læg­ge po­r­te­følj­en om, så vi kan få et stør­re af­kast,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk der er be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den, som er nav­net på den fort­sæt­ten­de fond.

Ef­ter fu­sio­nen har fon­den en egen­ka­pi­tal på ca. 15 mio. kr., og med et stør­re ka­pi­tal­grund­lag hå­ber fon­den des­u­den at kun­ne op­nå bed­re for­de­le på formueinvesteringerne.

”Når man kom­mer med en stør­re pul­je vær­di­pa­pi­rer, gør vi os håb om, at admini­stra­tions­gebyrer til for­mu­eplej­en og omkostnings­procenter i ban­ker­nes investerings­afdelinger kan ju­ste­res. Der­u­d­over er det un­der de nu­væ­ren­de an­brin­gel­ses­reg­ler for fon­de en for­del at væ­re bed­re pol­stret, så man i hø­je­re grad kan til­la­de sig at æn­dre ri­si­kopro­fi­len med hen­blik på at få et bed­re af­kast til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Han var be­sty­rel­ses­for­mand i den stør­ste af de to fon­de, Ei­nar Wils­levs Fond, og Claus Bang var for­mand i For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond. Beg­ge fon­de har hi­sto­risk til­knyt­ning til Ni­els Bro­ck-sko­len og det er og­så grun­den til, at fon­de­ne kun­ne få til­la­del­se til at fusionere.

”Vi hav­de i for­vej­en et sam­ar­bej­de, for­di beg­ge fon­des for­mål re­la­te­rer sig til Ni­els Bro­ck, den ene gi­ver rej­sesti­pen­di­er, og det an­det gi­ver le­ga­ter til flit­ti­ge og dyg­ti­ge ele­ver på handels­gymnasierne. Der­for var det na­tur­ligt at la­ve en sam­men­læg­ning. Det kan la­de sig gø­re, så læn­ge man op­ret­hol­der de op­rin­de­li­ge for­mål,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Gen­nem ti­den er der i gen­nem­snit ud­be­talt om­kring en halv mil­li­on kro­ner år­ligt i støt­te til ele­ver fra Ni­els Bro­ck-sko­len, der i dag ud­by­der bå­de gym­na­sieud­dan­nel­ser, erhvervs­uddan­nelser og efteruddannelse.

Større gennemslagskraft

Ud­over drifts­be­spa­rel­ser og bed­re for­mu­eple­je har det spil­let en selv­stæn­dig rol­le, hvor­dan fon­de­nes stra­te­gi­ske for­mål kun­ne styrkes.

”Det har ind­gå­et som en væ­sent­lig del af be­slut­nin­gen, at vi ger­ne vil væ­re me­re syn­li­ge og gi­ve fon­den mu­lig­hed for at ska­be en stør­re gen­nem­slags­kraft i for­hold til at for­stær­ke Ni­els Bro­ck-sko­lens brand. Ni­els Bro­ck er jo ik­ke ale­ne Dan­marks stør­ste han­dels­sko­le men og­så lan­dets stør­ste gym­na­si­um. Der er i dis­se år en stor søg­ning til sko­len, og vi mær­ker, at de stu­de­ren­de er me­get stol­te og gla­de for at ha­ve gå­et på sko­len. Fon­den vil ger­ne væ­re en me­re ak­tiv spil­ler i ud­vik­lin­gen af Ni­els Bro­ck som en be­tyd­nings­fuld uddannelses­institution i Dan­mark så vel som i ud­lan­det,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Som en lil­le ny­ska­bel­se i for­læn­gel­se af den nye stra­te­gi, har fon­den for ny­lig indstif­tet en ny pris, som gi­ves til en stu­de­ren­de på Ni­els Bro­ck, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket ved si­ne per­son­li­ge el­ler so­ci­a­le kompetencer.

”Ud­over de fag­li­ge kund­ska­ber, som na­tur­lig­vis er i høj­sæ­det, så er der jo man­ge an­dre egen­skaber, der er vig­ti­ge for at kun­ne gø­re en god kar­ri­e­re. Ka­rak­te­rer er ik­ke alt. Der skal me­re til for at få suc­ces el­ler hvad man kan kal­de for et hel­støbt men­ne­ske, og det vil vi ger­ne værd­sætte med den nye pris,” si­ger Fre­de­rik Kortbæk.

Fre­de­rik Kort­bæk er søn af gros­se­rer Thor­vald Kort­bæk, der i en læn­ge­re pe­ri­o­de var for­mand for først Køb­mands­sko­len og si­den hen Ni­els Bro­ck Co­pen­ha­gen Bu­si­ness College.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer