Civilstyrelsen godkender fusion af Niels Brock-fonde

Fal­den­de ren­te­ind­tæg­ter, ri­si­ko for kurstab og mu­lig­he­den for stør­re gen­nem­slags­kraft. Det er blandt de år­sa­ger, som fik to min­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de til at sø­ge om til­la­del­se til at fu­sio­ne­re. Fon­de­ne hav­de be­slæg­te­de for­mål, og der­for har Ci­vilsty­rel­sen nu god­kendt sam­men­læg­nin­gen.

Ei­nar Wils­levs Fond og For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond har få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at fu­sio­ne­re. Fal­den­de ind­tæg­ter og re­strik­ti­ve in­ve­ste­rings­reg­ler fik fonds­be­sty­rel­ser­ne til at over­ve­je nye mu­lig­he­der for at op­ti­me­re drif­ten ved at slå fon­de­ne sam­men.

”Vi er jo præ­get af de se­ne­ste års øko­no­mi­ske ud­vik­ling med fal­den­de ren­te og ri­si­ko­en for kurstab. Så der­for har vi måt­te vur­de­re, hvor­dan vi kan spa­re på drif­ten og læg­ge po­r­te­følj­en om, så vi kan få et stør­re af­kast,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk der er be­sty­rel­ses­for­mand i Ni­els Bro­ck Fon­den, som er nav­net på den fort­sæt­ten­de fond.

Ef­ter fu­sio­nen har fon­den en egen­ka­pi­tal på ca. 15 mio. kr., og med et stør­re ka­pi­tal­grund­lag hå­ber fon­den des­u­den at kun­ne op­nå bed­re for­de­le på for­mu­e­in­ve­ste­rin­ger­ne.

”Når man kom­mer med en stør­re pul­je vær­di­pa­pi­rer, gør vi os håb om, at admini­stra­tions­gebyrer til for­mu­eplej­en og omkostnings­procenter i ban­ker­nes investerings­afdelinger kan ju­ste­res. Der­u­d­over er det un­der de nu­væ­ren­de an­brin­gel­ses­reg­ler for fon­de en for­del at væ­re bed­re pol­stret, så man i hø­je­re grad kan til­la­de sig at æn­dre ri­si­kopro­fi­len med hen­blik på at få et bed­re af­kast til op­fyl­del­se af fon­dens for­mål,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk.

Han var be­sty­rel­ses­for­mand i den stør­ste af de to fon­de, Ei­nar Wils­levs Fond, og Claus Bang var for­mand i For­e­nin­gen Ni­els Bro­cks Fond. Beg­ge fon­de har hi­sto­risk til­knyt­ning til Ni­els Bro­ck-sko­­len og det er og­så grun­den til, at fon­de­ne kun­ne få til­la­del­se til at fu­sio­ne­re.

”Vi hav­de i for­vej­en et sam­ar­bej­de, for­di beg­ge fon­des for­mål re­la­te­rer sig til Ni­els Bro­ck, den ene gi­ver rej­sesti­pen­di­er, og det an­det gi­ver le­ga­ter til flit­ti­ge og dyg­ti­ge ele­ver på handels­gymnasierne. Der­for var det na­tur­ligt at la­ve en sam­men­læg­ning. Det kan la­de sig gø­re, så læn­ge man op­ret­hol­der de op­rin­de­li­ge for­mål,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk.

Gen­nem ti­den er der i gen­nem­snit ud­be­talt om­kring en halv mil­li­on kro­ner år­ligt i støt­te til ele­ver fra Ni­els Bro­ck-sko­­len, der i dag ud­by­der bå­de gym­na­sieud­dan­nel­ser, erhvervs­uddan­nelser og ef­ter­ud­dan­nel­se.

Større gennemslagskraft

Ud­over drifts­be­spa­rel­ser og bed­re for­mu­eple­je har det spil­let en selv­stæn­dig rol­le, hvor­dan fon­de­nes stra­te­gi­ske for­mål kun­ne styr­kes.

”Det har ind­gå­et som en væ­sent­lig del af be­slut­nin­gen, at vi ger­ne vil væ­re me­re syn­li­ge og gi­ve fon­den mu­lig­hed for at ska­be en stør­re gen­nem­slags­kraft i for­hold til at for­stær­ke Ni­els Bro­ck-sko­­lens brand. Ni­els Bro­ck er jo ik­ke ale­ne Dan­marks stør­ste han­dels­sko­le men og­så lan­dets stør­ste gym­na­si­um. Der er i dis­se år en stor søg­ning til sko­len, og vi mær­ker, at de stu­de­ren­de er me­get stol­te og gla­de for at ha­ve gå­et på sko­len. Fon­den vil ger­ne væ­re en me­re ak­tiv spil­ler i ud­vik­lin­gen af Ni­els Bro­ck som en be­tyd­nings­fuld uddannelses­institution i Dan­mark så vel som i ud­lan­det,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk.

Som en lil­le ny­ska­bel­se i for­læn­gel­se af den nye stra­te­gi, har fon­den for ny­lig indstif­tet en ny pris, som gi­ves til en stu­de­ren­de på Ni­els Bro­ck, der har gjort sig sær­ligt be­mær­ket ved si­ne per­son­li­ge el­ler so­ci­a­le kom­pe­ten­cer.

”Ud­over de fag­li­ge kund­ska­ber, som na­tur­lig­vis er i høj­sæ­det, så er der jo man­ge an­dre egen­skaber, der er vig­ti­ge for at kun­ne gø­re en god kar­ri­e­re. Ka­rak­te­rer er ik­ke alt. Der skal me­re til for at få suc­ces el­ler hvad man kan kal­de for et hel­støbt men­ne­ske, og det vil vi ger­ne værd­sætte med den nye pris,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk.

Fre­de­rik Kort­bæk er søn af gros­se­rer Thor­vald Kort­bæk, der i en læn­ge­re pe­ri­o­de var for­mand for først Køb­mands­sko­len og si­den hen Ni­els Bro­ck Co­pen­ha­gen Bu­si­ness Col­le­ge.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.