Nordea-fondens lillesøster øger uddelingerne på trods af kapitalregler

Nor­dea-fon­dens lil­le­sø­ster, Nor­dea Bank-fon­den, har op til 85 pro­cent af sin for­mue pla­ce­ret i en en­kelt ak­tie. Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sens ka­pi­tal­reg­ler er det ik­ke en for­svar­lig for­mu­e­pla­ce­ring. Men på grund fon­dens hi­sto­rie er det al­li­ge­vel fuldt lov­ligt. Og det kan fon­dens mod­ta­ge­re væ­re gla­de for. For in­ve­ste­rin­gen har nem­lig væ­ret så god, at fon­den nu hæ­ver ud­de­lings­ni­veau­et til 25 mio. kr. om året. 

Flisemurer ved det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, DM i Skills, som Nordea Bank-fonden i 2016 støttede med 1,5 mio. kr. (foto: Per Daugaard/SkillsDenmark)
Fli­semu­rer ved det år­li­ge Dan­marks­mester­skab for un­ge fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, DM i Skills, som Nor­dea Bank-fon­­den i 2016 støt­te­de med 1,5 mio. kr. (fo­to: Per Daugaard/SkillsDenmark)

Nor­­dea-fon­­dens ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de lil­le­sø­ster, Nor­dea Bank-fon­­den, har det me­ste af sin for­mue pla­ce­ret i ak­tier i Nor­dea AB. In­den for de se­ne­ste år har op til 85 pro­cent af ka­pi­ta­len væ­ret pla­ce­ret i det­te ene sel­skab. Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sens for­stå­el­se af in­ve­ste­rings­ri­si­ko er det dog ik­ke en for­svar­lig pla­ce­ring af fon­dens formue.

Al­li­ge­vel er det for ti­den en rig­tig god in­ve­ste­ring, der gi­ver hø­je ud­byt­te­ind­tæg­ter og års­resultater, som for­ren­ter egen­ka­pi­ta­len med 16-17 pct. Det be­ty­der fle­re ud­de­lings­kro­ner til at frem­me fon­dens formål.

”Vi ud­de­ler 80 pro­cent af vo­res ind­tje­ning og kon­so­li­de­rer de 20 pro­cent,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, som ud over at væ­re di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den og­så står for admini­strationen i den min­dre Nor­dea Bank-fonden.

Som føl­ge af in­ve­ste­rin­gen i Nor­­dea-ak­tien øger Nor­dea Bank-fon­­den nu ud­de­lings­ni­veau­et og vil de næ­ste tre år ud­de­le cir­ka 25 mio. kr. om året til ini­ti­a­ti­ver, der øger pre­sti­gen og at­trak­tions­vær­di­en af dan­ske erhvervsuddannelser.

Men det kan kun la­de sig gø­re af hi­sto­ri­ske år­sa­ger, og an­dre ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de kan ik­ke få lov at la­ve sam­me gavn­li­ge in­ve­ste­ring. Det skyl­des reg­ler­ne i den så­kald­te kapi­tal­anbringelsesbekendtgørelse, som for­by­der fon­de­ne at pla­ce­re me­re end halv­de­len af de­res for­mue i ak­tier el­ler in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Og ik­ke nok med det, reg­ler­ne for­hin­drer og­så en fond i at ha­ve me­re end 15 pro­cent af for­mu­en pla­ce­ret i sam­me ak­tie. En græn­se som Nor­dea Bank-fon­­den i 2014 over­skred med 70 procentpoint.

Staten bag fondes porteføljestyring

Ra­tio­na­let bag fondsmyn­dig­he­dens reg­ler om ka­pi­ta­lan­brin­gel­se er, at da fon­de­ne ik­ke har no­gen eje­re, så er det en myn­dig­heds­op­ga­ve at sik­re, at fonds­be­sty­rel­ser­ne ik­ke ka­ster sig ud i ri­si­kab­le in­ve­ste­rin­ger og i vær­ste fald ta­ber fondsformuen.

”Ho­ved­for­må­let med an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen er at sik­re, at fonds­mid­ler­ne an­brin­ges for­svar­ligt og bedst mu­ligt. Hen­sig­ten er, at for­mu­en bli­ver be­va­ret og over­le­ver på lang sigt sam­ti­dig med, at den gi­ver et for­nuf­tigt af­kast,” si­ger kon­tor­chef i Ci­vilsty­rel­sens fonds­kontor, Ni­els Klit­gaard, ge­ne­relt om regelsættet.

Nor­dea Bank-fon­­den er stif­tet i 1957 af ak­tie­sel­ska­bet Pri­vat­ban­ken i an­led­ning af ban­kens 100 års ju­bilæum. Fon­dens be­hold­ning af Pri­vat­­bank-ak­ti­er er si­den ind­gå­et i de fu­sio­ner, som i dag er endt i den sven­ske bank Nor­dea AB.

De lø­ben­de vær­di­stig­nin­ger på ak­tier­ne er bag­grun­den for, at fon­den kan ha­ve en ak­tiepost, som i 2014 ud­gjor­de 85 pro­cent af fonds­for­mu­en og 70 pro­cent ved ud­gan­gen af 2016.

Nor­dea Bank-fon­­den er alt­så født med ak­tie­pla­ce­rin­gen og det er sam­ti­dig grun­den til, at Nor­dea Bank-fon­­dens for­mu­e­pla­ce­ring er i over­ens­stem­mel­se med reg­ler­ne sam­ti­dig med, at in­ve­ste­rin­gen stri­der mod fondsmyn­dig­he­dens op­fat­tel­se af, hvad der er en for­svar­lig investering.

”Det føl­ger di­rek­te af fonds­lo­ven, at en fonds mid­ler skal væ­re an­bragt ef­ter reg­ler­ne i an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, med­min­dre an­det er be­stemt i vedtæg­ten. Her­u­d­over er der mu­lig­hed for at mid­ler kan be­va­res i den form, som de er skæn­ket el­ler ud­lagt på skif­te,” si­ger kon­tor­chef Ni­els Klit­gaard uden dog at for­hol­de sig til kon­kret til Nor­dea Bank-fon­­dens formueplacering.

Der­i­mod er det iføl­ge Ci­vilsty­rel­sens gæl­den­de reg­ler ri­si­ko­mæs­sigt for­svar­ligt, at en fond har he­le sin for­mue pla­ce­ret i re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner. Og­så selv­om det iføl­ge eks­per­ter i øje­blik­ket er en gan­ske ri­si­ko­fyldt in­ve­ste­ring, for­di en sand­syn­lig ren­te­for­hø­jel­se vil fø­re til sto­re kurstab på ob­liga­tio­ner. Der­u­d­over gi­ver ob­liga­tio­ner­ne et lavt ren­te­af­kast på grund af det me­get la­ve renteniveau.

Og som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet, er net­op den pro­blem­stil­ling helt ak­tu­el i en an­den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fond, Nykre­dit Fond. Ef­ter i en år­ræk­ke at ha­ve he­le for­mu­en pla­ce­ret i re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner er Nykre­dit Fonds ind­tæg­ter fal­det så me­get, at fon­den har be­slut­tet at luk­ke for an­søg­nin­ger, for­di fon­dens ind­tæg­ter er ble­vet for små.

Formål adskiller Nordea-fondene

Og­så sto­re­søste­ren Nor­­dea-fon­­den har stør­ste­delen af si­ne ak­ti­ver pla­ce­ret i Nor­­dea-ak­tien. Men i mod­sæt­ning til Nor­dea Bank-fon­­den er den som er­hvervs­dri­ven­de fond un­der­lagt er­hvervs­fonds­lo­ven og Er­hvervs­sty­rel­sens til­syn. De er­hvervs­dri­ven­de fon­de har in­gen restrik­tioner på kapitalanbringelsen.

Selv­om og­så be­sty­rel­ser­ne i de to fon­de er ens, så har det ik­ke væ­ret for­søgt at fu­sio­ne­re dem. Det skyl­des for­skel­le i fon­de­nes fundatser:

”Vo­res be­sty­rel­se har vur­de­ret, at de to fon­des for­måls­be­stem­mel­ser lig­ger for langt fra hin­anden. Nor­­dea-fon­­dens for­mål er me­get åbent og gi­ver mu­lig­hed for man­ge slags uddelings­formål, ba­re de er al­men­nyt­ti­ge. Nor­dea Bank-fon­­dens for­mål er der­i­mod me­re snæ­vert og læg­ger vægt på sam­funds­gavn­li­ge for­mål til frem­me af dansk er­hvervs­liv,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Han for­kla­rer des­u­den, at Nor­dea Bank-fon­­den ik­ke kan sø­ges. Fon­den ini­ti­e­rer selv si­ne eg­ne pro­jek­ter på bag­grund af di­a­log med re­le­van­te in­ter­es­sen­ter in­den­for formålsområdet.

Læs me­re om Nor­dea Bank-fon­­dens ud­de­lings­po­li­tik for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser her. Og om Nor­dea Bank-fon­­dens tid­li­ge­re ud­de­lin­ger her.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Fondsloven

Loven be­græn­ser be­sty­rel­ser­nes formuepleje.

§ 10. Med­min­dre an­det er be­stemt i vedtæg­ten, skal en fonds mid­ler væ­re an­bragt ef­ter reg­ler, der fast­sæt­tes af ju­stits­mi­ni­ste­ren. Fon­dens mid­ler kan for­bli­ve an­bragt i den form, i hvil­ken de er skæn­ket el­ler ud­lagt på skifte.

An­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen (ABK) ud­læg­ger fondsmyn­dig­he­dens risikoopfattelse:

ABK § 6. Højst halv­de­len af mid­ler­ne kan an­brin­ges i

  1. er­hvervsob­liga­tio­ner og kon­ver­tib­le obligationer,
  2. ud­byt­te­gi­ven­de UCITS el­ler af­de­lin­ger af sådanne,
  3. spa­re­kas­sers be­vi­ser for ga­ran­ti­ka­pi­tal og an­delskas­sers be­vi­ser for an­dels­ka­pi­tal, og
  4. ak­tier.

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer