Skæv investeringsprofil får Nykredits Fond til at lukke for ansøgninger

Bestyrelsen i Nykredits Fond har lukket for ansøgninger, fordi den lave rente kombineret med en stor beholdning af realkreditobligationer presser indtægterne. Det går ud over uddelingerne. Men bestyrelsen med økonomiprofessor Nina Smith i spidsen har hidtil ikke udnyttet mulighederne i fondslovgivningen til at pleje den 146 mio. kr. store formue.

Kul­tu­rel­le- og forsk­nings­mæs­si­ge ini­ti­a­ti­ver med re­la­tion til byg­ge­sek­to­ren. Øko­no­misk dår­ligt stil­le­de med­lem­mer af For­e­nin­gen Nykre­dit og fe­ri­e­le­ga­ter til an­sat­te i Nykre­dit-kon­cer­nen. Det er nog­le af de pri­mæ­re for­mål, som den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de Nykre­dits Fond er sat i ver­den for at støtte.

Men fon­dens for­mue på 146 mio. kr. har over de se­ne­ste år gi­vet la­ve­re af­kast og der­med fær­re pen­ge til gavn for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Der­for har fonds­be­sty­rel­sen nu luk­ket for an­søg­nin­ger og re­ser­ve­rer de frie mid­ler til eg­ne ini­ti­a­ti­ver, her­un­der Nykre­dits arkitekturpriser.

For selv­om dansk øko­no­mi i en år­ræk­ke har væ­ret præ­get af me­get la­ve ren­ter, har Nykre­dits Fonds be­sty­rel­se pla­ce­ret he­le for­mu­en i re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner. I 2015 valg­te be­sty­rel­sen dog at mind­ske eks­po­ne­rin­gen mod re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner og sat­te knap 71 mio. kr. af for­mu­en ind på en bank­kon­to. Som en kon­se­kvens af det en­si­di­ge valg af ak­tiv­ty­pe er fon­dens rente­indtægter fal­det fra 5,6 mio. kr. til 3,2 mio. kr. fra 2013 til 2015. Og­så ud­de­lin­ger­ne er fal­det fra et ni­veau på 6-7 mio. kr. i åre­ne 2011-2013 til 3,2 mio. kr. i 2015 (se ta­bel nedenfor).

Be­sty­rel­sen i Nykre­dits Fond er tungt be­sat med øko­no­mi­ske kom­pe­ten­cer og med­lem­mer med dyb ind­sigt i ob­liga­tions­mar­ke­det og den fi­nan­si­el­le sektor.

Fi­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, her­un­der for­man­den, øko­no­mi­pro­fes­sor Ni­na Smith, sid­der og­så i be­sty­rel­sen i Nykre­dit Re­al­kre­dit A/S, Nykre­dit Hol­ding A/S og For­e­nin­gen Nykre­dit, som er ho­ve­d­ak­tio­nær i Nykredit-koncernen.

Som nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har skre­vet, me­ner bå­de eks­per­ter og fle­re af fonds­bran­chens pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re, at de nu­væ­ren­de reg­ler om pla­ce­ring af ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des ka­pi­tal er for re­strik­ti­ve til at kun­ne gi­ve et til­freds­stil­len­de af­kast. Reg­ler­ne i den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se læg­ger ek­sem­pel­vis for stor vægt på in­ve­ste­ring i ob­liga­tio­ner, som i øje­blik­ket er sær­ligt ri­si­ko­fyld­te, for­di øko­no­mer for­ven­ter, at ren­ten vil sti­ge, ly­der kri­tik­ken.

Men i Nykre­dits Fond har be­sty­rel­sen slet ik­ke ud­nyt­tet de mu­lig­he­der, der trods alt fin­des for at spre­de in­ve­ste­rin­ger til me­re gun­sti­ge ak­tiv­ty­per un­der de nu­væ­ren­de konjunk­tu­rer. Ek­sem­pel­vis rum­mer den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se mu­lig­hed for at pla­ce­re op til halv­de­len af for­mu­en i ak­tier el­ler investeringsforeninger.

En så­dan in­ve­ste­rings­stra­te­gi hav­de el­lers væ­ret i fuld over­ens­stem­mel­se med fun­dat­sen i Nykre­dits Fond. Her står nem­lig i § 3, at:

”Mindst 4/5 af den til en­hver tid væ­ren­de fond­s­ka­pi­tal skal væ­re an­bragt i over­ens­stem­mel­se med de til en­hver tid gæl­den­de reg­ler for an­brin­gel­se af fondsmidler”.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de vil­le ger­ne ha­ve spurgt for­man­den i Nykre­dits Fond, Ni­na Smith, hvor­for fon­den har valgt i fle­re år at ha­ve he­le for­mu­en pla­ce­ret i realkredit­obliga­tioner. Og hvor­for fon­den ik­ke ak­tivt har for­fulgt en me­re di­ver­si­fi­ce­ret in­ve­ste­rings­stra­te­gi, så fon­den bed­re kun­ne op­ret­hol­de et for­nuf­tigt ind­tægts- og uddelingsniveau.

Men Ni­na Smith har ik­ke øn­sket at gi­ve in­ter­view om in­ve­ste­rings­stra­te­gi­en i ly­set af, at fon­den nu har luk­ket for an­søg­nin­ger. Men hun har sendt føl­gen­de skrift­li­ge kom­men­tar via fon­dens nye ad­mi­ni­stra­tor, se­kre­ta­ri­a­tet for For­e­nin­gen Nykredit :

”For et år si­den, da jeg over­tog for­mand­spo­sten i fon­den, traf be­sty­rel­sen be­slut­ning om at få en me­re ak­tiv al­lo­ke­ring af vo­res mid­ler. Det be­tød, at Nykre­dit har over­ta­get investerings­mandatet, og at vi nu in­ve­ste­rer i bå­de ak­tier og ob­liga­tio­ner mv. ef­ter den ri­si­kopro­fil, som be­sty­rel­sen er eni­ge om. Det er der­for for­kert, at vi ba­re pas­sivt har pla­ce­ret al­le mid­ler­ne i ob­liga­tio­ner, og vi me­ner, at fon­den har en sund til­gang til al­lo­ke­rin­gen,” skri­ver Ni­na Smith i en mail.

Ni­na Smith har væ­ret med­lem af be­sty­rel­sen i Nykre­dits Fond si­den 2006, men over­tog sid­ste år po­sten som formand.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få For­e­nin­gen Nykre­dits svar på, hvor­når fon­den for­ven­ter, at det nye in­ve­ste­rings­man­dat vil gø­re det mu­ligt at åb­ne for nye an­søg­nin­ger. Fon­dens regn­skab for 2016 er end­nu ik­ke offentliggjort.

Nykredits Fonds obligationer koster på uddelingerne

(mio. kr.)201520142013
Ak­ti­ver i alt 146
148148
- Re­al­kre­di­tob­liga­tio­ner 74 146 145
- Kon­tant bankbeholdning71
00
- Aktier000
- Investeringsforeninger000
Ind­tæg­ter3,35,45,6
Ud­de­lin­ger3,15,87,1

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer

for

Gode donationer

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervsdrivende fonde. I en række artikler ser vi på de særlige investe­rings­regler, som begrænser fondenes mulighed for at optimere deres indtjening og uddelinger.

Desuden følger vi implementeringen af reglerne om den nye registreringspligt for bestyrelses­medlemmer samt problemet med det manglende fondsregister for de 8.000-10.000 ikke-erhvervs­drivende fonde.

Andre artikler om rammevilkårene for de ikke-erhvervsdrivende fonde:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer