Højere skat på fonde rammer Udkantsdanmark

Det vil ram­me de i for­vej­en træng­te yder­om­rå­der i Dan­mark, hvis re­ge­rin­gen sæn­ker fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag fra 25 til 4 pct. ”Det er et me­get trist for­slag og end­nu et ek­sem­pel på, at re­ge­rin­gen trods go­de in­ten­tio­ner la­der em­beds­vær­ket kvær­ne vi­de­re uden at ana­ly­se­re kon­se­kven­ser­ne for lands­by­sam­fun­de­ne,” si­ger Kim Ru­berg, der blandt an­det re­præ­sen­te­rer 18 ud­kantskom­mu­ner i for­e­nin­gen Dan­mark På Vippen.

Si­den ja­nu­ar har Fol­ke­tin­gets drøf­tel­ser af lov­for­slag L71 om øget fonds­be­skat­ning væ­ret ud­sat på ube­stemt tid. Skat­te­ud­val­gets be­hand­ling er sta­dig på pau­se, men som Al­tin­get Ci­vil­sam­fund i sid­ste uge kun­ne for­tæl­le, for­hand­ler re­ge­rin­gen og par­ti­er­ne bag fi­nans­lo­ven nu igen om fonds­be­skat­ning. Nu bag luk­ke­de dø­re. Re­ge­rin­gen fast­hol­der i sit nye ud­spil stort set at fjer­ne fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag for al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Dog læg­ges der op til at be­va­re en sym­bolsk fradrags­ret på 4 pct. i ste­det for de nu­væ­ren­de 25 pct. af ud­de­lin­ger­ne. Det be­kræf­ter Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær over for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Og det er dår­ligt nyt for man­ge lo­kal­sam­fund i de tyndt be­fol­ke­de eg­ne af Dan­mark. En så kraf­tig re­duk­tion af kon­so­li­de­rings­fradra­get vil nem­lig be­græn­se ud­de­lin­ger­ne fra de hund­red­vis af min­dre fon­de, som støt­ter for­e­nin­ger, sport­s­klub­ber samt kul­­tur- og land­bo­li­vet i lan­dets yder­om­rå­der. Det si­ger part­ner i PWC Sus­an­ne Nør­gaard, som står bag fle­re forsk­nings­pro­jek­ter om fon­de på CBS.

”Al­le de små og mel­lem­sto­re fon­de bli­ver og­så be­rørt af, at man re­du­ce­rer kon­so­li­de­rings­fradra­get. For det er jo fon­de med al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, der bli­ver ramt. De dæk­ker en bred vif­te af for­mål, her­un­der og­så et me­get stort an­tal, som har til for­mål at støt­te in­den for et lo­kalt geo­gra­fisk om­rå­de,” si­ger hun.

Incitament til generationstyveri

Sus­an­ne Nør­gaard for­kla­rer, at fon­de­ne kan re­a­ge­re på den øge­de fond­skat på to måder:

”Det ene mu­lig­hed er at ud­de­le me­re på kort sigt, for el­lers skal man be­ta­le skat. De fle­ste fonds­be­sty­rel­ser har jo an­svar for at sik­re, at fon­dens mid­ler bru­ges til for­må­let og ik­ke til at be­ta­le skat. Men det vil be­ty­de, at fon­den spa­rer min­dre op og der­for med ti­den får min­dre at de­le ud af. Det be­ty­der groft sagt, at den øge­de be­skat­ning gi­ver et in­ci­ta­ment til at stjæ­le fra frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner,” si­ger Sus­an­ne Nørgaard.

Den an­den mu­lig­hed er at be­ta­le skat og der­for mind­ske ud­de­lin­ger­ne for at gem­me pen­ge til at kon­so­li­de­re for­mu­en og sik­re over­le­vel­se på langt sigt.

”Uan­set hvor­dan fon­de­ne ven­der og dre­jer det, vil der bli­ve min­dre til ud­de­lin­ger. Det er ba­re et spørgs­mål om, hvor hur­tigt det sker,” si­ger hun.

Sam­me mel­ding kom­mer fra part­ner i re­vi­sions­sel­ska­bet BDO Ste­fan Bjer­re­gaard. Som part­ner gen­nem­går og kva­li­tets­sik­rer han man­ge af de skat­te­regn­ska­ber, som BDO´s re­viso­rer ud­ar­bej­der for fon­de rundt om i landet:

”Hvis re­ge­rin­gen sæn­ker kon­so­li­de­rings­fradra­get med 21 pro­cent­po­int, vil det med den nu­væ­ren­de fonds­skat på 22 pct. be­ty­de en re­el skat­testig­ning på 4,62 kr. for hver 100 kr., der ud­de­les til al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de ud­de­lin­ger, alt an­det li­ge, ” si­ger han.

Skat på egnsudvikling

Durup Spa­re­kas­ses Fond er en af de lo­ka­le fon­de, som vil få min­dre at de­le ud af til lands­by­sam­fun­det om­kring Durup nord for Skive.

”Det er dybt foru­ro­li­gen­de for det gri­ber ind i for­ud­sæt­nin­ger­ne for, at vi i sin tid valg­te at om­dan­ne spa­re­kas­sen og etab­le­re en fond. Det var jo med hen­blik på, at vi kun­ne bru­ge spa­re­kas­sens ka­pi­tal i lo­ka­l­om­rå­det, så der­for vil det væ­re me­get uhel­digt, hvis en be­ty­de­lig del af vo­res pen­ge nu skal gå til skat­te­væ­se­net”, si­ger di­rek­tør i fon­den, Jakob Jør­gen­sen Hansen.

Han var igen­nem 30 år di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Durup, ind­til den for 10 år si­den måt­te op­gi­ve at kø­re vi­de­re som selv­stæn­dig sparekasse.

Fon­den gav sid­ste år he­le sin ud­de­ling på 2,5 mio. kr. til et by­for­ny­el­ses­pro­gram for Durup, og do­ne­re­de for et par år si­den 9,5 mio. kr. til om­byg­ning af by­ens idrætshal.

”Kon­se­kven­sen vil jo væ­re, at der er min­dre til de år­li­ge ud­de­lin­ger til by­en og lo­ka­l­om­rå­det. Durup er jo en gam­mel mø­be­lin­du­stri­by, men in­du­stri­en er stort set ud­død. Før hav­de vi 10-12 mø­bel­fa­brik­ker, hvor de tre stør­ste hav­de over 100 an­sat­te. I dag er der kun én til­ba­ge, som har en snes me­d­ar­bej­de­re tilbage”.

Der­for har fon­dens ud­de­lin­ger stor be­tyd­ning for de fa­mi­li­er, som har valgt at bli­ve i by­en og ar­bej­de for at op­ret­hol­de et vel­fun­ge­ren­de lokalsamfund.

”By­en er un­der­gå­et en kæm­pe­mæs­sig for­an­dring – fra at væ­re en in­du­stri­by til at væ­re en sove­by, hvor der ik­ke sker sær­lig me­get. Der­for er det jo vig­tigt, at vi ud­de­ler de pen­ge, som kan un­der­støt­te fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne i om­rå­det. Vi har en vel­fun­ge­ren­de svøm­me­hal, bør­ne­ha­ve, sko­le og dag­lig­va­re­bu­tik. Men el­lers er vi jo li­ge som man­ge an­dre lands­by­er et hen­syg­nen­de sam­fund med un­der 1.000 ind­byg­ge­re,” si­ger Jakob Jør­gen­sen Hansen.

Forening: Regeringen glemmer landsbyerne igen

I for­e­nin­gen Dan­mark På Vip­pen kæm­per blandt an­dre 18 kom­mu­ner i lan­dets yder­om­rå­der for at få Chri­sti­ans­borg til at for­stå, at af­folk­ning og den ne­ga­ti­ve øko­no­mi­ske vækst i man­ge lo­kal­sam­fund er en kon­se­kvens af po­li­ti­ske be­slut­nin­ger. Og at det ik­ke skyl­des en na­tur­lov om ur­ba­ni­se­ring.  Her er man ked af ud­sig­ten til øget skat på de al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

”Jeg sy­nes, det er et me­get trist for­slag. Det er end­nu et ek­sem­pel på, at selv­om re­ge­rin­gen har al­le go­de in­ten­tio­ner om at støt­te det lo­ka­le Dan­mark, så kvær­ner he­le em­beds­værks­ma­ski­nen vi­de­re igen og igen.  Det er sik­kert ik­ke re­ge­rin­gens me­ning, at det skal gå ud over lands­by­sam­fun­de­ne. Pro­ble­met er, at man al­drig for­sø­ger at ana­ly­se­re og be­reg­ne hvil­ke kon­se­kven­ser et lov­for­slag har for ud­vik­lin­gen i det lo­ka­le Dan­mark,” si­ger næst­for­mand i for­e­nin­gen, Kim Ruberg.

Et af pro­ble­mer­ne er, at vækst og ud­vik­ling i Dan­mark er cen­tra­li­se­ret om­kring Aar­hus og Kø­ben­havn, der­for ud­gør fon­de­ne nog­le af de få ek­stra res­sour­cer, der er til­ba­ge i lands­by­sam­fun­de­ne, på­pe­ger han:

”Når man ram­mer fon­de­nes ud­de­lin­ger, så er pro­ble­met, at hvor der tid­li­ge­re var virk­som­he­der med lo­kalt for­ank­re­de ejer­kred­se ude i det lo­ka­le, som kun­ne støt­te op om ud­vik­lin­gen, så har he­le cen­tra­li­se­rings­lo­gik­ken gjort, at de ik­ke læn­ge­re er der­u­de til at in­ve­ste­re i den po­si­ti­ve ud­vik­ling. Det be­ty­der, at lo­kal­sam­fun­de­ne er af­hæn­gi­ge af fon­de­nes støt­te til det lo­ka­le for­e­­nings- og kul­tur­liv. Der­for er det rig­tig uhel­digt og for­kert at gen­nem­fø­re så­dan et for­slag, der for­rin­ger fon­de­nes mu­lig­hed for at ud­de­le pen­ge lo­kalt”, si­ger Kim Ru­berg, der til dag­lig er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Jøp, Ove og Myrt­hu, Vest.

Han op­for­drer re­ge­rin­gen til at be­reg­ne kon­se­kven­se­ner­ne af be­skat­nings­for­sla­get for de man­ge mod­ta­ge­re af fon­de­nes ud­de­lin­ger i det lo­ka­le Danmark:

”Jeg er da helt over­be­vist om, at re­ge­rin­gen ik­ke gør det her for at ram­me yder­om­rå­der­ne. Men som så man­ge an­dre ting, som skif­ten­de re­ge­rin­ger gør, så kom­mer det til at ram­me ud­vik­lin­gen i det lo­ka­le Dan­mark. Det er vi imod, og der­for vil vi kraf­tigt op­for­dre til, at re­ge­rin­gen be­gyn­der at la­ve kon­se­kvens­be­reg­nin­ger, når de gen­nem­fø­rer lov­for­slag, som har ind­fly­del­se på li­vet og ud­vik­lin­gen i det lo­ka­le Dan­mark,” si­ger næst­for­man­den i for­e­nin­gen Dan­mark På Vippen.

Færchfonden: det er drønærgerligt

Det er dog ik­ke kun min­dre fon­de, som er med til at støt­te ud­vik­ling og sam­men­hængs­kraft i det lo­ka­le Dan­mark. Fær­ch­fon­den i Holste­bro er med en for­mue på 1,5 mia. kr. en af de stør­re fon­de, som og­så bli­ver ramt, hvis re­ge­rin­gen fjer­ner kon­so­li­de­rings­fradra­get. Fon­den har et bredt for­mu­le­ret for­mål for si­ne al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Men fon­dens be­sty­rel­se har og­så ta­get be­stik af den ne­ga­ti­ve ud­vik­ling i Ve­stjyl­land, og har der­for ta­get en ak­tiv stra­te­gisk be­slut­ning om at un­der­støt­te den lo­ka­le udvikling.

Fær­ch­fon­den ar­bej­der på at med­vir­ke til at for­bed­re om­rå­dets til­træk­nings­kraft på virk­som­he­der, stu­de­ren­de og løn­mod­ta­ge­re. Sid­ste år an­sat­te fon­den en ny di­rek­tør, som kom­mer di­rek­te fra en stil­ling som vi­ce­di­rek­tør i sta­tens Vækst­fon­den. Han er nu i gang med at om­sæt­te si­ne 15 års er­fa­ring med in­ve­ste­rin­ger i vækst og iværk­sæt­te­ri til at styr­ke den re­gio­na­le ud­vik­ling i Nord­ve­stjyl­land ved hjælp af fon­dens år­li­ge do­na­tio­ner på op til 25 mio. kr.

”Jeg sy­nes det er drø­nær­ger­ligt, at man vil fin­de de 200 mio. kr. på fi­nans­lo­ven ved at re­du­ce­re kon­so­li­de­rings­fradra­get. Det er helt op­lagt, at hvis vi skal be­ta­le fle­re pen­ge i skat, så kan de ik­ke gå til at frem­me ud­vik­lin­gen i Nord­ve­stjyl­land. Der­for så jeg hel­le­re, at man be­va­re­de kon­so­li­de­rings­fradra­get på 25 pct. end at man re­du­ce­re­de det til 4 pct. Men vi må jo spil­le ef­ter de vil­kår, der gæl­der, og vi vil bli­ve ved med at ar­bej­de for at ska­be vækst og ar­bejds­plad­ser i vo­res del af lan­det,” si­ger di­rek­tør i Fær­ch­fon­den, Mar­tin Vang Hansen.

Iføl­ge fond­s­eks­per­ten Sus­an­ne Nør­gaard fra PWC skal re­duk­tio­nen af kon­so­li­de­rings­fradra­get og­så ses i et stør­re in­ter­na­tio­nalt per­spek­tiv, som kan rum­me en uhel­dig ud­vik­ling for dansk er­hvervs­liv som helhed.

”Hvis man fjer­ner el­ler re­du­ce­rer kon­so­li­de­rings­fradra­get, så brin­ger man fon­de­ne i Dan­mark i en dår­li­ge­re skat­te­si­tu­a­tion end de an­dre lan­des al­men­nyt­ti­ge fon­de,” si­ger hun.

Sam­men med pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen har hun net­op of­fent­lig­gjort en vi­den­ska­be­lig un­der­sø­gel­se af fonds­be­skat­nings­reg­ler­ne i ni an­dre eu­ro­pæ­i­ske lan­de. På bag­grund af un­der­sø­gel­sen pe­ger hun på, at den fo­re­slå­e­de skat­testig­ning ri­si­ke­rer at ska­de Dan­marks mu­lig­he­der for at be­hol­de suc­ces­ful­de virk­som­he­der i landet.

”For de er­hvervs­dri­ven­de fon­de vil det på læn­ge­re sigt be­ty­de, at Dan­mark vil ha­ve svæ­re­re ved at fast­hol­de dan­ske sel­ska­ber i lan­det, for­di det ik­ke læn­ge­re er så at­trak­tivt at etab­le­re en er­hvervs­dri­ven­de fond. Der­med sti­ger ri­si­ko­en for, at for ek­sem­pel fa­mi­lie­e­je­de sel­ska­ber væl­ger at sæl­ge fra til ud­lan­det. På den må­de for­rin­ger fonds­be­skat­nings­for­sla­get dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne over for ud­lan­det på læn­ge­re sigt,” si­ger Sus­an­ne Nørgaard.

 


Baggrund

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

TEMA: Dan­marks Fon­de sæt­ter fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kul­tur­liv samt den so­ci­a­le sammen­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og land­di­strik­ter. Læs me­re på te­ma­si­den Fon­de i Det Lo­ka­le Dan­mark.

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer