Fonde i Det Lokale Danmark

Fun­dats sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kul­tur­liv

– samt den so­ci­a­le sam­men­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og land­di­strik­ter.

På rund­t­ur i lan­det be­sø­ger vi de lo­kalt ar­bej­den­de fon­de og de­res mod­ta­ge­re i Det Lo­ka­le Dan­mark.

Udvalgte artikler

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mel­lem­sto­re fon­de må ik­ke un­der­vur­de­res. De står for de fle­ste af be­vil­lin­ger­ne i 2017 og støt­ter of­te­re so­ci­a­le for­mål end de sto­re fon­de, vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­den­cen­ter. Land­di­strik­ter­nes Fæl­les­råd be­kræf­ter, at små fon­de of­te er af­gø­ren­de for lo­kal­sam­fun­de­ne og øn­sker sig et fonds­re­gi­ster, der kan ska­be vær­di ved at for­bin­de fon­de og lo­kal­sam­fund.

Elselskabernes fondspenge luner lokalt

Med li­be­ra­li­se­rin­gen af el­mar­ke­det fik el­sel­ska­ber­ne rå­de­ret over de­res for­mu­er. Si­den er for­mu­er­ne vok­set ge­val­digt – blandt an­det via salg af sel­ska­ber­nes El­sam-ak­tier og fu­sio­nen mel­lem El­sam og Dong. En del af for­mu­en er i dag pla­ce­ret i en lang ræk­ke fon­de, der rundt i he­le Dan­mark støt­ter op om bå­de kul­tur, sport, forsk­ning, ud­dan­nel­se, ener­gi- og er­hverv­s­ud­vik­ling i el­sel­ska­ber­nes gam­le dæk­nings­om­rå­der.

Lokale og Anlægsfonden under udflytning: kæmper for at sikre unik viden

Et år in­den Lo­ka­le og An­lægs­fon­den flyt­ter til Ny­borg har kun én me­d­ar­bej­der for­ladt ar­bejds­plad­sen. Le­del­sen har sø­sat en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver for at for­ank­re vi­den i or­ga­ni­sa­tio­nen. Med fast­hol­del­ses­bonus­ser, dob­belt­be­man­ding, kon­su­lent- og psy­ko­log­bi­stand ly­der den sam­le­de flyt­te­reg­ning på 4,2 mio. kr. Pen­ge­ne hen­tes fra ud­lod­nings­mid­ler, der var øre­mær­ket til idræts­om­rå­det.

To nye kunstfonde klar til ansøgninger fra efteråret

Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck har ud­pe­get be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i de to nye re­gio­na­le kunst­fon­de, Øer­nes Kunst­fond og Den Jy­ske Kunst­fond. Fon­de­ne er klar til at mod­ta­ge an­søg­nin­ger i novem­ber.

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Born­holm hed­der en ed­der­fugl en åbo. Ude­fra ser øens fon­de og­så lidt an­der­le-des ud end an­dre dan­ske fon­de. Men må­ske er for­skel­le­ne al­li­ge­vel ik­ke så sto­re. In­ter­viewsta­fet­ten brin­ger den­ne gang depe­chen til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, hvor be­sty­rel­ses­for­mand Jens Ol­sen og di­rek­tør Svend Erik Pe­der­sen for­tæl­ler om at væ­re bovspryd i for­hold til kom­mu­nen og an­dre fon­de. Om ildsjæ­le og kul­tu­rel­le fyrtår­ne. Og om hvor­dan en lil­le lo­kal fond kan ar­bej­de med im­pa­ct-in­ve­ste­rin­ger – de kal­der det ba­re no­get an­det på Born­holm.

Frederiksbergfonden: “Vi er en community foundation”

Hvor­dan ser fonds­ver­de­nen ud på det helt lo­ka­le ni­veau? Hvad får en lil­le fond ud af at ha­ve sit eget se­kre­ta­ri­at? Hvor­dan ska­ber man for­an­drin­ger med re­la­tivt be­græn­se­de mid­ler? In­ter­viewsta­fet­ten be­sø­ger den­ne gang Mar­tin Da­hl, som er di­rek­tør i Fre­de­riks­berg­fon­den. I in­ter­viewet kom­mer han med en op­sang til po­li­ti­ke­re, som sø­ger fon­de frem­for at ud­skri­ve skat­ter – og med en op­for­dring til lo­kalt ar­bej­den­de fon­de om i fæl­les­skab at brin­ge det in­ter­na­tio­na­le fonds­fæ­no­men com­mu­ni­ty fo­un­da­tions til Dan­mark. Han sen­der sta­fet­ten vi­de­re til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond.

I Esbjerg løfter fondene i flok

Hvad gør en fond, hvis den øn­sker at støt­te et godt pro­jekt, men mang­ler de øko­no­mi­ske mus­k­ler? For de lo­ka­le fon­de i Es­b­jerg er løs­nin­gen ble­vet at løf­te i flok – men al­tid uden at gi­ve køb på den en­kel­te fonds selv­stæn­dig­hed.

Eksborgmester og museumsdirektør: Tæt dialog med Esbjergs fonde er uvurderlig

I Es­b­jerg ar­bej­der fon­de­ne tæt sam­men, og sam­ar­bej­det kom­mer bå­de kom­mu­nen og by­ens kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner til go­de. Es­b­jergs net­op af­gå­e­de borg­me­ster gen­nem 24 år, Jo­hn­ny Søtrup og di­rek­tø­ren for Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, In­ge Me­re­te Kjeld­gaard, kal­der de lo­ka­le fon­de for ’uvur­der­li­ge’ og ’en stor ga­ve’ for by­en. Beg­ge er de eni­ge om, at di­rek­te di­a­log med fon­de­ne er nøg­len til et godt og ud­byt­te­rigt sam­ar­bej­de.

Hver tredje kommune går strategisk efter fondsmidler

Stra­te­gisk fun­dra­i­sing er på dags­or­de­nen i sta­dig fle­re by­råd og kom­mu­na­le di­rek­tio­ner i he­le lan­det. Knap en tred­je­del af kom­mu­ner­ne har en­ten en po­li­tisk ved­ta­get fun­dra­i­sings­tra­te­gi el­ler ad­mi­ni­stra­ti­ve ret­nings­linjer for med­fi­nan­si­e­ring fra pri­va­te fon­de. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des un­der­sø­gel­se af fun­dra­i­sing­po­li­tik­ker­ne i lan­dets kom­mu­ner.

Landsdele

Midt- & Nord­jyl­land

Syd- og Søn­derjyl­land

Sjæl­land

Himmerland-fond gør stærkt comeback

Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land er nu stærkt til­ba­ge ef­ter fi­nanskri­sen og fle­re år med tør­ke i ud­de­lin­ger­ne. I 2015 fik fon­den til­la­del­se til at ned­sæt­te grund­ka­pi­ta­len, og med ud­byt­te på bankak­tier­ne er det der­for igen ble­vet mu­ligt at de­le pen­ge ud. Sid­ste år tog fon­den bl.a. ini­ti­a­tiv til en helt ny svøm­me­hal i Aars.

Hobro-fond tegner gode udsigter for foreningerne

De lo­ka­le for­e­nin­ger og lands­by­er i Spa­re­kas­sen Ho­bros tid­li­ge­re vir­ke­om­rå­de kan se frem til fle­re år med pæ­ne ud­de­lin­ger fra Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den. Den un­ge fonds øko­no­mi­ske rød­der i Jut­lan­der Bank gav over­skud til fle­re ud­de­lin­ger frem­over.

Spar Nord Fonden – lokale rødder med national rækkevidde

In­ter­view-sta­fet­ten er den­ne gang lø­bet til Aal­borg, hvor vi be­sø­ger di­rek­tø­ren for Spar Nord Fon­den. I in­ter­viewet for­kla­rer St­ef­fen Nør­gaard, hvor­dan fon­den når ud til lo­ka­le ildsjæ­le i he­le lan­det, og hvor­dan det of­fent­li­ges spa­re­pres kan en­de med, at fon­de­ne mod­stræ­ben­de må be­ta­le me­re drift og føl­geom­kost­nin­ger, ek­sem­pel­vis på uni­ver­si­te­ter­ne. Han løf­ter des­u­den slø­ret for et spæn­den­de ini­ti­a­tiv, som kan få stor be­tyd­ning for he­le fonds­bran­chen. St­ef­fen Nør­gaard sen­der sta­fet­ten vi­de­re til den ny­slå­e­de di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann.

Fire bankaktier giver godt udbytteår for seks fonde

Årets sæ­son for bank­regn­ska­ber lover godt for fle­re ud­de­len­de fon­de, som står til at hen­te sto­re ud­byt­ter fra de­res hi­sto­risk be­tin­ge­de be­hold­nin­ger af bankak­tier. Di­vi­den­den fra Jut­lan­der Bank gen­star­ter lo­ka­le ud­de­lin­ger fra Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land, som nu har rejst sig ef­ter fi­nanskri­sen. Og BRF Fon­den kan med samtyk­ke fra ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Jy­ske Bank se frem til 125 mio. kr. til at ki­ck­star­te fon­dens nye ud­de­lings­stra­te­gi, som ven­tes of­fent­lig­gjort i lø­bet af for­å­ret.

Community foundation ved Randers uddeler 15 mio. kr. om året

Det lil­le an­del­se­je­de el-sel­skab, El­ro, lod sig i 2013 fu­sio­ne­re med Ener­gi­Midt. Det blev star­ten på en ny, com­mu­ni­ty fo­un­da­tion, El­ro Fon­den, som si­den da har gi­vet et mar­kant ryg­stød til for­e­nin­ger, for­sam­lings­hu­se og idræts­klub­ber i det gam­le el­sel­skabs vir­ke­om­rå­de. Blandt fon­dens ny­ska­bel­ser er et ’grej-bank’-koncept, som ud­nyt­ter event-fa­ci­li­te­ter på tværs af lands­by­er og for­e­nin­ger.

I Esbjerg løfter fondene i flok

Hvad gør en fond, hvis den øn­sker at støt­te et godt pro­jekt, men mang­ler de øko­no­mi­ske mus­k­ler? For de lo­ka­le fon­de i Es­b­jerg er løs­nin­gen ble­vet at løf­te i flok – men al­tid uden at gi­ve køb på den en­kel­te fonds selv­stæn­dig­hed.

Eksborgmester og museumsdirektør: Tæt dialog med Esbjergs fonde er uvurderlig

I Es­b­jerg ar­bej­der fon­de­ne tæt sam­men, og sam­ar­bej­det kom­mer bå­de kom­mu­nen og by­ens kul­tu­rel­le in­sti­tu­tio­ner til go­de. Es­b­jergs net­op af­gå­e­de borg­me­ster gen­nem 24 år, Jo­hn­ny Søtrup og di­rek­tø­ren for Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, In­ge Me­re­te Kjeld­gaard, kal­der de lo­ka­le fon­de for ’uvur­der­li­ge’ og ’en stor ga­ve’ for by­en. Beg­ge er de eni­ge om, at di­rek­te di­a­log med fon­de­ne er nøg­len til et godt og ud­byt­te­rigt sam­ar­bej­de.

Fondskonference, snestorm og 500 ildsjæle i Vejen

Sne­storm og si­bi­risk kul­de kun­ne ik­ke hol­de 500 ildsjæ­le væk, da seks kom­mu­ner i sid­ste uge in­vi­te­re­de til fond­s­kon­fe­ren­ce i Vej­en. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de lag­de og­så vej­en for­bi.

EDC-ejendomsmæglers fond uddeler socialt og lokalt

I Po­ul Erik Bech Fon­den be­ty­der frem­gang på bo­lig­mar­ke­det fle­re pen­ge til dår­ligt stil­le­de dan­ske­re og flygt­nin­ge. Med en klar so­ci­al pro­fil de­ler den un­ge fond ud af over­skud­det fra ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den, som og­så spil­ler en stor rol­le, når pen­ge­ne skal ka­na­li­se­res ud til fri­vil­li­ge for­e­nin­ger. Men stif­te­rens man­ge­åri­ge in­ter­es­se for byg­nings­kul­tu­rarv og kunst har og­så sat et væ­sent­ligt af­tryk i fun­dat­sen.

Fonden Herlev Bladet holder uddelingsniveau trods fald i omsætning

Det lo­ka­le kul­tur- og for­e­nings­liv i Her­lev modt­og sid­ste år godt 2 mio. kr. fra Fon­den Her­lev Bla­det på trods af en om­sæt­nings­ned­gang på bla­det.

Sparekassen Sjælland Fonden har uddelt sine første donationer

Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den har gen­nem­ført sin før­ste ud­de­lings­run­de si­den den blev stif­tet i novem­ber sid­ste år.

Borgere i Jyderup stifter community foundation

En bor­ger­grup­pe i Jy­derup ved Hol­bæk har net­op stif­tet en fond, som skal lø­se ud­kants-pro­ble­mer­ne og frem­me en po­si­tiv ud­vik­ling i om­rå­det. Grund­ka­pi­ta­len er rejst af bor­ger­ne selv, og fle­re af be­sty­rel­ses­poster­ne be­sæt­tes på de­mo­kra­tisk vis af bor­ge­re og by­ens er­hvervs­liv. Nu skal fon­den i gang med fun­dra­i­sing til at over­ta­ge en na­turs­køn cam­ping­plads ved Skar­re­sø, som kom­mu­nen vil fra­sæl­ge.

Ny Sjællands-fond får 85 mio. i grundkapital

I næ­ste uge træf­fer Spa­re­kas­sen Sjæl­lands re­præ­sen­tant­skab en­de­lig be­slut­ning om at om­dan­ne sig til et ak­tie­sel­skab. Der er lagt op til, at del af den her­re­lø­se ka­pi­tal skal lig­ge i ny fond, som skal vir­ke til for­del for for­e­nin­ger og kul­tur i spa­re­kas­sens om­rå­de.

Møn, Lol­land & Fal­ster

Born­holm

Grøn­land

Sydhavsøernes frugtfestival får Lollandsfondens kulturpris

Si­den år 2007 har Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val hver sep­tem­ber må­ned fejret frugt­hø­sten fra de 250 hektar plan­ta­ger i Lol­land og Guld­borgs­und kom­mu­ner. I dag til­træk­ker festi­va­len tu­sind­vis af del­ta­ge­re, og al­le de sto­re su­per­mar­kedskæ­der mar­keds­fø­rer dansk frugt fra øer­ne i om­rå­det. Festi­va­len ska­ber lo­kal ud­vik­ling og kul­tur for bor­ger­ne. Der­for får den årets kul­tur­pris fra Lol­lands­fon­den, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els Bjer­re­gård.

Lokale fonde styrker fællesskaberne på Møn og Lolland-Falster

Lo­kal­pa­tri­o­tis­me er et cen­tralt ele­ment for man­ge fon­de på Møn, Lol­land og Fal­ster. Den lo­ka­le for­ank­ring lig­ger na­tur­ligt i de fon­de, som byg­ger på for­mu­er­ne fra om­rå­dets gam­le fæl­lese­je­de virk­som­he­der. Men det er og­så vig­tigt for de fon­de, der er stif­tet ved te­sta­men­ta­risk arv. Ud­de­lin­ger­ne gi­ver styr­ke til de man­ge fri­vil­li­ge kræf­ter, som in­si­ste­rer på det lo­ka­le fæl­les­skab.

Fondsmidler løser kommunale opgaver på Lolland-Falster

Kom­mu­ner­ne på Lol­land-Fal­ster er af­hæn­gi­ge af do­na­tio­ner fra pri­va­te fon­de for at kun­ne lø­se fle­re af de­res na­tur- og kul­tur­po­li­ti­ske myn­dig­heds­op­ga­ver. Sta­tens pul­je­sy­ste­mer og den dår­li­ge sam­fund­s­ø­ko­no­mi har gjort den kom­mu­na­le fun­dra­i­sing me­re pro­fes­sio­nel, si­ger kom­mu­nal­for­sker Ro­ger Buch.

Sparekassen Bornholms Fond – impact investment på bornholmsk

På Born­holm hed­der en ed­der­fugl en åbo. Ude­fra ser øens fon­de og­så lidt an­der­le-des ud end an­dre dan­ske fon­de. Men må­ske er for­skel­le­ne al­li­ge­vel ik­ke så sto­re. In­ter­viewsta­fet­ten brin­ger den­ne gang depe­chen til Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, hvor be­sty­rel­ses­for­mand Jens Ol­sen og di­rek­tør Svend Erik Pe­der­sen for­tæl­ler om at væ­re bovspryd i for­hold til kom­mu­nen og an­dre fon­de. Om ildsjæ­le og kul­tu­rel­le fyrtår­ne. Og om hvor­dan en lil­le lo­kal fond kan ar­bej­de med im­pa­ct-in­ve­ste­rin­ger – de kal­der det ba­re no­get an­det på Born­holm.

OAK Foundation Denmark bruger grønlandsnetværket som løftestang til effekt

OAK Fo­un­da­tion Den­mark er ik­ke stor til­hæn­ger af må­lings­kul­tu­ren. I ste­det pri­o­ri­te­rer fon­den at hol­de om­kost­nin­ger­ne ne­de og træ­de til der, hvor den en­kel­te so­ci­alt ud­sat­te kan få en hånds­ræk­ning til et bed­re liv. Den stra­te­gi er i prak­sis den sam­me i Grøn­land, men her er det svæ­re­re at navi­ge­re på grund af den geo­gra­fi­ske af­stand. Der­for var fon­den medstif­ter af fon­de­nes grøn­lands­net­værk og op­når ek­sem­pel­vis re­sul­ta­ter via støt­te til Mary Fon­dens en­ga­ge­ment i Grøn­land.

Grønland får ny status i Bikubenfondens strategi

Med Bi­ku­ben­fon­dens nye skær­pe­de stra­te­gi er Grøn­land ik­ke læn­ge­re et sær­ligt pro­gra­m­om­rå­de, men der­i­mod en in­te­gre­ret del af fon­dens ind­sats for un­ge på kan­ten af sam­fundet. Men de geo­gra­fi­ske og kul­tu­rel­le af­stan­de gi­ver sær­li­ge ud­for­drin­ger som for­stærkes af, at Grøn­land og­så har fær­re fun­dra­i­sing res­sour­cer. Der­for bru­ger Bikuben­fonden fle­re ka­na­ler til af få vi­den om po­ten­ti­el­le pro­jek­ter. En af dem er fon­de­nes grøn­lands­net­værk.

Arkiv

To kunstfonde til det lokale Danmark

Re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti har be­slut­tet at ud­flyt­te to pro­cent af Sta­tens Kunst­fonds be­vil­lin­ger til det lo­ka­le Dan­mark. Fra næ­ste år skal to nye re­gio­na­le stats­li­ge fon­de styr­ke kunst­pro­duk­tio­nen uden for ho­ved­sta­den.

Nordea-fonden åbner årets pulje til lokale foreninger

Nor­dea-fon­den in­vi­te­rer lo­ka­le for­e­nin­ger i he­le lan­det til at sø­ge støt­te til pro­jek­ter, der kan styr­ke fæl­les­ska­bet i lo­kal­mil­jø­et.

Lokale og Anlægsfonden er statens åbne fondspartner i landdistrikterne

Ud­de­lin­ger fra Lo­ka­le og An­lægs­fon­den er ik­ke ba­re do­na­tio­ner til pro­jek­ter med god il­lu­stra­tions­ef­fekt. En ud­de­ling fra fon­den er sam­ti­dig en for­valt­nings­mæs­sig af­gø­rel­se, som er un­der­lagt fuld of­fent­lig­hed. Det kan væ­re en ud­for­dring for sam­ar­bej­det med an­dre fon­de og part­ne­re – of­te i lan­dets yder­om­rå­der. Til gen­gæld kan de for­ven­te stor sag­lig­hed og hø­je kva­li­tets­krav i pro­jek­ter­ne.

Ringe viden om effekt af fondsmilliarder til landdistrikter

Sid­ste år ud­del­te fonds­bran­chen over 8,5 mil­li­ar­der kr. Me­re end 35 pct. af ud­de­lin­ger­ne kom fra fon­de, der helt el­ler del­vist ar­bej­der for at støt­te ud­vik­lin­gen i det lo­ka­le Dan­mark. Det vi­ser nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se af 133 fon­des ud­de­lin­ger i 2015. Ten­den­sen er langt fra ny, al­li­ge­vel fin­des der in­gen forsk­ning, som be­ly­ser ef­fek­ten af fon­de­nes ind­sats på vækst og ud­vik­ling i land­di­strik­ter­ne. Fon­de som Re­al­da­nia og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den ar­bej­der dog selv med par­ti­el­le ana­ly­ser og eva­lu­e­rin­ger.

Uddød kooperativ finanssektor bag hver femte donationskrone i Danmark

Her­re­løs ka­pi­tal fra ned­lag­te spa­re­kas­ser, kun­de­e­je­de for­sik­rings­sel­ska­ber og kre­dit­for­e­nin­ger står bag godt 20 pro­cent af fonds­bran­chens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Fon­de og for­e­nin­ger, som er stif­tet på for­mu­er­ne fra fi­nan­si­el­le koo­pe­ra­ti­ve virk­som­he­der, ud­del­te sid­ste år 2,1 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over do­na­tio­ner­ne fra 58 filan­tro­pi­ske pen­ge­tan­ke fra fi­nans­sek­to­ren.

Højere skat på fonde rammer Udkantsdanmark

Det vil ram­me de i for­vej­en træng­te yder­om­rå­der i Dan­mark, hvis re­ge­rin­gen sæn­ker fon­de­nes kon­so­li­de­rings­fradrag fra 25 til 4 pct. ”Det er et me­get trist for­slag og end­nu et ek­sem­pel på, at re­ge­rin­gen trods go­de in­ten­tio­ner la­der em­beds­vær­ket kvær­ne vi­de­re uden at ana­ly­se­re kon­se­kven­ser­ne for lands­by­sam­fun­de­ne,” si­ger Kim Ru­berg, der blandt an­det re­præ­sen­te­rer 18 ud­kantskom­mu­ner i for­e­nin­gen Dan­mark På Vip­pen.

15 millioner kroner til lokale naturprojekter og ildsjæle

Den Dan­ske Na­tur­fond har of­fent­lig­gjort sin før­ste ind­kal­del­se af for­slag og pro­jek­ter til en pul­je på 15 mio. kr., som skal støt­te lo­ka­le na­tur­pro­jek­ter. Pro­jek­ter­ne skal hand­le om kon­kre­te are­a­ler og væ­re med til at sik­re ek­si­ste­ren­de na­tur el­ler ska­be ny na­tur og fle­re le­ve­ste­der for dyr og plan­ter i an­sø­ger­nes lo­ka­l­om­rå­de.

Finans-filantroper deler ud af aktieudbytter

Fle­re af sek­to­rens al­men­nyt­ti­ge fon­de er kom­met stærkt igen ef­ter de ma­gre fi­nanskri­se­år. Bankak­tier ka­ster sto­re ud­byt­ter i spa­re­kas­se­fon­de, som nu i 25 år har do­no­ret pen­ge til go­de for­mål. Seks af de stør­ste fon­de fra bank­sek­to­ren ud­de­ler år­ligt over en halv mil­li­ard kro­ner til­sam­men.