Fonde i Det Lokale Danmark

Fun­dats sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på lo­ka­le fon­des be­tyd­ning for ud­vik­ling, land­bo- og kulturliv

– samt den so­ci­a­le sam­men­hængs­kraft i lan­dets så­kald­te yder­om­rå­der og landdistrikter.

På rund­t­ur i lan­det be­sø­ger vi de lo­kalt ar­bej­den­de fon­de og de­res mod­ta­ge­re i Det Lo­ka­le Danmark.

Udvalgte artikler fra temaet

Landsdele

Midt- & Nordjylland

Syd- og Sønderjylland

Sjæl­land

Møn, Lol­land & Falster

Born­holm

Grøn­land

Arkiv