Sydhavsøernes frugtfestival får Lollandsfondens kulturpris

Siden år 2007 har Sydhavsøernes Frugtfestival hver september måned fejret frugthøsten fra de 250 hektar plantager i Lolland og Guldborgsund kommuner. I dag tiltrækker festivalen tusindvis af deltagere, og alle de store supermarkedskæder markedsfører dansk frugt fra øerne i området. Festivalen skaber lokal udvikling og kultur for borgerne. Derfor får den årets kulturpris fra Lollandsfonden, siger bestyrelsesformand Niels Bjerregård.

For ti år si­den tog kok og ga­stro­no­misk iværk­sæt­ter, Claus Mey­er, ini­ti­a­tiv til at la­ve en lil­le mad­festi­val i Saks­kø­bing, der kun­ne sæt­te fo­kus på pro­duk­tio­nen af æb­ler, pæ­rer, blom­mer og kir­se­bær fra de man­ge plan­ta­ger på øer­ne ved Små­lands­far­van­det. Må­let var at øge for­bru­get af frugt til gavn for de lo­ka­le frug­tav­le­re og føl­ge­in­du­stri­er­ne i eg­nen, som tæl­ler to frugt­lag­re og fle­re pak­ke­ri­er og moste­ri­er. Det mål er ind­fri­et i så høj grad, at Lol­lands æld­ste spa­re­kas­se­fond, Lol­lands­fon­den, har be­slut­tet at hædre festi­va­len med fon­dens kul­tur­pris på 50.000 kr.

”Det er en af de be­gi­ven­he­der, som vir­ke­lig er med til at sæt­te Lol­land på land­kor­tet. Vi øn­sker at på­s­køn­ne den ene­stå­en­de ind­sats, som Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val og et hav af fri­vil­li­ge kræf­ter hvert år sæt­ter i værk, og som sam­ler me­re end 20.000 men­ne­sker i Saks­kø­bing i sep­tem­ber – uden for turist­sæ­so­nen – for­ank­ret i for­skel­li­ge ga­stro­kul­tu­rel­le events. Events der hver især for­tæl­ler hi­sto­ri­en om de go­de frug­ter og råva­rer vi dyr­ker på Lol­land, ba­se­ret på det mil­de kli­ma,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand for Lol­lands­fon­den, Ni­els Bjer­re­gård, i sin be­grun­del­se for fon­dens støt­te til Frugtfestivalen.

Si­den festi­va­lens start har eg­nens frugt få­et mær­ke­va­re­sta­tus i så­vel Coop, Ir­ma som Dansk Su­per­mar­ked, der al­le har frugt fra As­kø, Lil­leø, Fejø el­ler Øhavs­frugt fra Lolland.

”Det er jo fan­ta­stisk, at vi har en festi­val, der træk­ker gæ­ster fra nær og fjern, og som sam­ti­dig er med til at ska­be lo­kal ud­vik­ling og kul­tur for bor­ger­ne. Med vor do­na­tion øn­sker vi fra Lol­lands­fon­dens si­de at støt­te Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val i det­te ar­bej­de, og sam­ti­dig med­vir­ke til at Lol­land bli­ver me­re kendt – og­så glo­balt,” si­ger Ni­els Bjerregård.

Festi­va­lens be­sty­rel­se har be­slut­tet at bru­ge pen­ge­ne til at ud­vik­le Kon­di­tor­fags­ko­lens en­ga­ge­ment i festi­va­len. Der­for bli­ver et af årets indslag på festi­va­len en ka­ge­kon­kur­ren­ce på frugt­ka­ger, si­ger be­sty­rel­ses­med­lem i For­e­nin­gen Syd­hav­sø­er­nes Frugt­festi­val, Jan Her­luf Pe­ter­sen i en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med an­non­ce­rin­gen af Lol­lands­fon­dens kulturpris:

”Syd­hav­sø­er­nes Ka­ge­dyst 2016 går i kor­te træk ud på, at Kon­di­tor­fags­ko­len ud­væl­ger de dyg­tig­ste ele­ver på sid­ste år af de­res ud­dan­nel­se, til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen, hvor de hver især skal frem­stil­le og præ­sen­te­re den lækre­ste syd­havska­ge, som selv­føl­ge­lig vil væ­re ba­se­ret på lo­kal frugt i sæ­son. Det var jo en kæm­pe­stor suc­ces at sam­ar­bej­de med Kon­di­tor­fags­ko­len i Ring­s­ted i 2015, så vi ven­ter os end­nu me­re af sam­ar­bej­det i år,” si­ger Jan Her­luf Pe­ter­sen, der og­så er For­mand for Saks­kø­bing Handelsstandsforening.

Be­sty­rel­sen for­ven­ter at årets festi­val i we­e­ken­den den 17.-18. sep­tem­ber bli­ver be­søgt af 25.000 gæster.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer