Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

En hen­sigt­ser­klæ­ring om salg af Lan­gelands El­for­sy­ning til Ener­gi Fyn har få­et lan­geland­ske el­for­bru­ge­re og re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer af Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning til at be­skyl­de fon­den for mang­len­de de­mo­kra­ti og me­dind­dra­gel­se. Pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen ser sel­ve struk­tu­ren i fon­den som pro­ble­met. Den gi­ver for­vent­nin­ger om med­lem­s­de­mo­kra­ti, som ik­ke hver­ken er mu­ligt el­ler lov­ligt i en er­hvervs­dri­ven­de fond. 

Rudkøbing Havn og Langelandsbroen
Fon­den Lan­gelands El­for­sy­nings kon­struk­tion med et re­præ­sen­tant­skab med 58 med­lem­mer valgt blandt Lan­gelands el-for­­bru­­ge­re er med til at ska­be en fejl­ag­tig for­vent­ning om de­mo­kra­ti, me­ner Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Universitet.

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­­bru­­ge­re fø­ler jeg mig kuppet.”

”Hvad blev der li­ge af vo­res medlemsdemokrati.”

Oven­stå­en­de er blot et lil­le ud­pluk af de man­ge util­fred­se ud­sagn, man har kun­net læ­se i læ­ser­bre­ve og ar­tik­ler de se­ne­ste uger i Fyns Amts Avis.

De hand­ler om den bom­be, der sprang på Lan­geland den 21. ja­nu­ar, da det kom frem, at Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen for 170 mio. kro­ner til det an­del­se­je­de Ener­gi Fyn.

Den dag ud­send­te fon­den nem­lig en pres­se­med­del­el­se, der for­tal­te, at der er la­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring mel­lem Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning og Ener­gi Fyn om et salg.

Be­grun­del­se er, at fon­den an­ser ”virk­som­he­den for at væ­re for lil­le i en ener­gi­sek­tor præ­get af sto­re kon­so­li­de­rin­ger samt sto­re for­an­drin­ger bå­de re­gu­la­to­risk, tek­no­lo­gisk og markedsmæssigt.”

Fon­den vil der­for sø­ge fondsmyn­dig­he­der­ne om lov til at gen­nem­fø­re og æn­dre fon­dens for­mål, så den frem­over bli­ver en er­hvervs­dri­ven­de fond ude­luk­ken­de med et al­men­nyt­tigt formål.

Føler sig tilsidesat og umyndiggjort

Si­den er util­freds­he­den brudt ud i lys lue. Fra bå­de me­ni­ge el-for­­bru­­ge­re og de 58 re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Med­lem­mer, der er valgt blandt el-for­­bru­­ge­re på Langeland.

Nog­le er eni­ge i sal­get, an­dre er ue­ni­ge. Nog­le me­ner, at pri­sen er sat for lavt. An­dre me­ner, at fle­re kø­be­re skal un­der­sø­ges til bunds, og rig­tig man­ge er util­fred­se med mang­len­de de­mo­kra­ti og me­dind­dra­gel­se i processen.

An­ne Met­te Wand­søe, di­rek­tør for Turist- og Er­hvervs­for­e­nin­gen Lan­geland frem til 31. de­cem­ber 2020 og i dag LAG-ko­or­­di­­na­tor for Lan­geland, Læ­sø, Sam­sø og Ærø, er et af de 58 med­lem­mer af fon­dens repræsentantskab.

Jeg vil som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem ger­ne væ­re med til at sik­re de bedst mu­li­ge be­tin­gel­ser for me­d­ar­bej­der­ne her på Lan­geland, for pri­sen på strøm og for ud­rul­ning af bred­bånd på Langeland.

An­ne Met­te Wand­søe – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Fon­den Lan­gelands Elforsyning

Hun var me­dun­der­skri­ver – sam­men med to an­dre re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – af et åbent brev til be­sty­rel­sen for Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning – bragt den 4. fe­bru­ar i Fyns Amts Avis

”Vi fø­ler os til­si­de­sat og umyn­dig­gjort i pro­ces­sen om­kring salg af al­le ak­ti­ver til Ener­gi Fyn, idet vi først fik in­for­ma­tion den 21. ja­nu­ar sam­ti­dig med ud­sen­del­se af en pres­se­med­del­el­se,” skrev de.

An­ne Met­te Wand­søe er over­ra­sket over, at re­præ­sen­tant­ska­bet ik­ke er ble­vet ta­get med på råd, for­kla­rer hun til Fundats.

”Jeg var me­dun­der­skri­ver af bre­vet, for­di jeg var ry­stet over, at det kom som et lyn fra en klar him­mel, at fon­den hav­de tænkt sig at sæl­ge el­for­sy­nin­gen. Som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem måt­te jeg læ­se om sal­get i avi­sen. Sam­ti­dig er det cho­ke­ren­de, at de me­ner, det er nød­ven­digt at sæl­ge, for in­gen i re­præ­sen­tant­ska­bet har yt­ret øn­ske om at sæl­ge, og det har al­drig væ­ret til dis­kus­sion,” si­ger hun og fortsætter:

”Sam­ti­dig sy­nes jeg, det er for­fær­de­ligt bil­ligt, jeg for­står ik­ke, hvor­for de vil foræ­re det væk, og hvor­dan har de over­ho­ve­det fun­det frem til den pris. Jeg er hel­ler ik­ke sik­ker på, at et salg er det rig­ti­ge, men hvis det er det rig­ti­ge, vil jeg som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem ger­ne væ­re med til at sik­re de bedst mu­li­ge be­tin­gel­ser for me­d­ar­bej­der­ne her på Lan­geland, for pri­sen på strøm, for ud­rul­ning af bred­bånd på Lan­geland med vi­de­re,” si­ger An­ne Met­te Wandsøe.

Rystet over fremgangsmåde

Kri­sti­ne Karls­høj, selv­stæn­dig kon­su­lent in­den for le­del­ses­rå­d­giv­ning, sid­der og­så i fon­dens re­præ­sen­tant­skab, og li­ge­som An­ne Met­te Wand­søe er hun ry­stet over, at hun skul­le læ­se om sal­get i avisen.

”Det er vo­res al­le­sam­mens el­for­sy­ning, og det stø­der mig, at jeg som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem ik­ke er ble­vet in­for­me­ret og skal læ­se om det i avisen.”

Vi sid­der rig­tig man­ge men­ne­sker i re­præ­sen­tant­ska­bet – med for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer, hvor­for spør­ger de os ik­ke til råds.

Kri­sti­ne Karls­høj – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Fon­den Lan­gelands Elforsyning

Hun kal­der det ”for­æl­de­de ar­bejds­me­to­der i Lan­gelands El­for­sy­nings le­del­se og bestyrelse.”

”Man er ik­ke vant til at spil­le med åb­ne kort, og man tror, at jo me­re hem­me­ligt, det er, jo bed­re bli­ver re­sul­ta­tet. Man får et ind­tryk af, at de be­trag­ter re­præ­sen­tant­ska­bet som en pø­bel, som ik­ke har for­stand på det her og ik­ke kan bru­ges til no­get. Vi sid­der rig­tig man­ge men­ne­sker i re­præ­sen­tant­ska­bet – med for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer, hvor­for spør­ger de os ik­ke til rå­ds,” si­ger Kri­sti­ne Karlshøj.

Fejlagtig forventning om demokrati

Li­ge præ­cis kon­struk­tio­nen med et re­præ­sen­tant­skab med 58 med­lem­mer valgt blandt Lan­gelands el-for­­bru­­ge­re er med til at ska­be en fejl­ag­tig for­vent­ning om de­mo­kra­ti, me­ner Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Universitet.

”Kon­struk­tio­nen, hvor man kal­der sig en ’bru­ger­sty­ret er­hvervs­dri­ven­de fond’, og hvor man har et år­ligt bru­ger­mø­de, hvor re­præ­sen­tant­ska­bet bli­ver valgt, hvil­ket så ud­pe­ger fon­dens be­sty­rel­se, kan gi­ve et falsk bil­le­de af, hvil­ken rol­le og ind­fly­del­se re­præ­sen­tant­ska­bet har i for­hold til fon­den og dens be­sty­rel­se,” si­ger han.

”Kon­struk­tio­nen min­der jo på over­fla­den om or­ga­ni­se­rin­gen i en for­e­ning el­ler et sel­skab, hvor øver­ste myn­dig­hed er et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de el­ler en ge­ne­ral­for­sam­ling, så jeg kan sag­tens for­stå, hvis der måt­te væ­re re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer på Lan­geland, som måt­te ha­ve få­et et fejl­ag­tigt bil­le­de af re­a­li­te­ter­ne,” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Ind­ven­din­gen om mang­len­de de­mo­kra­ti i den­ne hen­se­en­de er misforstået.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Men det er fun­da­men­talt an­der­le­des, for­di vi her ta­ler om en er­hvervs­dri­ven­de fond. Det er ik­ke et de­mo­kra­ti, og det må det, og skal det ik­ke væ­re. Så ind­ven­din­gen om mang­len­de de­mo­kra­ti i den­ne hen­se­en­de er mis­for­stå­et,” fort­sæt­ter han.

”En er­hvervs­dri­ven­de fond er re­gu­le­ret af fon­dens vedtæg­ter og fonds­lo­v­giv­nin­gen, og fon­dens be­sty­rel­se skal ene og ale­ne va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­ser. Ik­ke be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes eg­ne in­ter­es­ser, ik­ke re­præ­sen­tant­ska­bets el­ler kun­der­nes in­ter­es­ser – ude­luk­ken­de fon­dens in­ter­es­ser. Det er de­res for­plig­ti­gel­se iføl­ge fonds­lo­v­giv­nin­gen,” po­in­te­r­er Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Sam­ti­dig un­der­stre­ger han, at re­præ­sen­tant­ska­bets ind­fly­del­se i fon­den er be­græn­set til at ud­pe­ge bestyrelsen.

”Re­præ­sen­tant­ska­bet i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning kan ik­ke gø­re an­det og me­re end at væl­ge de per­so­ner, der skal sid­de i be­sty­rel­sen,” si­ger han.

Fondsmyndighederne skal sige ja til salg

Det er op til Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen at si­ge ja el­ler nej til et salg til Ener­gi Fyn og en æn­dring af Fon­den Lan­gelands El­for­sy­nings vedtægter.

”Hvis be­sty­rel­sen kan ar­gu­men­te­re for og sand­syn­lig­gø­re, at for ek­sem­pel en trans­for­ma­tion, der sker på el-om­­rå­­det, kan fon­den ik­ke løf­te selv, og de der­med ik­ke læn­ge­re er den bed­ste ejer, så kan det­te må­ske fø­re til, at myn­dig­he­der­ne vil si­ge ja. Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen skal se på fon­dens mu­lig­hed for at op­fyl­de sit for­mål, og hvad der er i fon­dens in­ter­es­se på læn­ge­re sigt. Og har be­sty­rel­sen ret i de­res be­tragt­ning om, at fon­den vil mi­ste vær­di, så vil det i sid­ste en­de ska­de fon­dens grund­lag,” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Og så i ste­det sør­ge for bru­ger­ind­dra­gel­se i form af di­a­log med bor­ge­re, kom­mu­ne, er­hvervs­liv om te­ma­er og pro­jek­ter til den frem­ti­di­ge re­ne filan­tro­pi­ske fond.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Hvis det lyk­kes for Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning at få god­kendt vedtægts­æn­drin­ger og salg af fon­den, me­ner Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, at det skal gø­res ty­de­li­ge­re, hvad en fonds­be­sty­rel­se er for­plig­tet til, og hvad man kan og ik­ke kan som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem i en fond.

”Man kan og­så spør­ge sig selv, om ik­ke re­præ­sen­tant­ska­bet ef­ter et fra­salg af virk­som­he­den er en ana­kro­nis­me, og man sim­pelt­hen skul­le bru­ge den her æn­dring som en an­led­ning til at to­ne rent flag – og af­skaf­fe re­præ­sen­tant­ska­bet, og så i ste­det sør­ge for bru­ger­ind­dra­gel­se i form af di­a­log med bor­ge­re, kom­mu­ne, er­hvervs­liv om te­ma­er og pro­jek­ter til den frem­ti­di­ge re­ne filan­tro­pi­ske fond,” si­ger han.

Kri­sti­ne Karls­høj er enig med Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

”Han ram­mer ho­ve­d­et på søm­met, for­di fon­den har den her struk­tur med et re­præ­sen­tant­skab, så har vi re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer en for­vent­ning om ind­fly­del­se. Det er li­ge præ­cis pro­ble­met. Og jeg tror, han har ret, så ton hel­le­re rent flag – og ned­læg re­præ­sen­tant­ska­bet,” me­ner hun.

Skal frem­ti­dig bor­ge­r­ind­dra­gel­se sik­res i fon­den, tror Kri­sti­ne Karls­høj, der er brug for en ny sam­men­sæt­ning af bestyrelsen.

”Med en bred­de med un­ge, gam­le, mænd, kvin­der, er­hvervs­liv, og vi skal og­så ha­ve en dis­kus­sion om, om det ik­ke vil­le væ­re en god ide at få nog­le ka­pa­ci­te­ter ind, der ik­ke nød­ven­dig­vis bor på Lan­geland,” si­ger hun.

Dispensation om bestyrelsesvalg i spil

Nor­malt må et re­præ­sen­tant­skab ik­ke ud­pe­ge et fler­tal af be­sty­rel­sens med­lem­mer i en fond. Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning har dog en dis­pen­sa­tion fra Er­hvervs­sty­rel­sen grun­det et krav om for­bru­ger­valg i hen­hold til el­for­sy­nings­lo­ven. Så i dag væl­ges he­le be­sty­rel­sen af – og blandt – re­præ­sen­tant­ska­bets 58 medlemmer.

Al­min­de­lig­vis ac­cep­te­rer fondsmyn­dig­he­der­ne ik­ke, at et re­præ­sen­tant­skab ud­pe­ger et fler­tal af be­sty­rel­sens med­lem­mer i en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Hvis el­for­sy­nin­gen sæl­ges, vil Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen gå ud fra, at myn­dig­he­der­ne fjer­ner den dispensation.

Om Fon­den Lan­gelands Elforsyning
  • Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der i 1969 blev stif­tet af I/S Lan­gelands El­værk, Rud­kø­bing Kom­mu­na­le El­for­sy­ning og Lan­gelands Elselskab.
  • Fon­den le­des af en be­sty­rel­se på 7 med­lem­mer, som al­le væl­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet blandt re­præ­sen­tant­ska­bets medlemmer.
  • Be­sty­rel­sen skal be­s­tå af 2 med­lem­mer bo­sid­den­de i tid­li­ge­re Tra­nekær Kom­mu­ne, 3 med­lem­mer bo­sid­den­de i den tid­li­ge­re Rud­kø­bing Kom­mu­ne og 2 med­lem­mer bo­sid­den­de i den tid­li­ge­re Syd­lan­geland Kommune.
  • Fon­den er for­plig­tet til en gang om året in­den ud­gan­gen af maj at ind­kal­de til bru­ger­mø­de. En bru­ger er en per­son el­ler et sel­skab, som af­ta­ger el og har rådighed over en el­ler flere
  • el­in­stal­la­tio­ner i Vek­sel A/S’ bevillingsområde.
  • På bru­ger­mø­det væl­ges re­præ­sen­tant­ska­bet, der består af 58 med­lem­mer. 16 skal væ­re bo­sid­den­de i den tid­li­ge­re Tra­nekær Kom­mu­ne, 26 i den tid­li­ge­re Rud­kø­bing Kom­mu­ne og 16 i den tid­li­ge­re Syd­lan­geland Kommune.
  • Re­præ­sen­tant­ska­bet har én op­ga­ve – at væl­ge fon­dens bestyrelse.

”Al­min­de­lig­vis ac­cep­te­rer fondsmyn­dig­he­der­ne ik­ke, at et re­præ­sen­tant­skab ud­pe­ger et fler­tal af be­sty­rel­sens med­lem­mer i en er­hvervs­dri­ven­de fond, og med et fra­salg af el­for­sy­nin­gen må lov­grund­la­get for den nu­væ­ren­de und­ta­gel­se an­ses for ik­ke læn­ge­re at væ­re til ste­de,” si­ger han.

Fun­dats har for­søgt at få et in­ter­view med be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas El­ne­gaard og di­rek­tør Kim Hen­ning Han­sen fra Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. De vil ger­ne stil­le op til in­ter­view, men først ef­ter en over­dra­gel­ses­for­ret­ning er underskrevet.

Si­den of­fent­lig­gø­rel­sen af hen­sigt­ser­klæ­rin­gen har be­sty­rel­sen den 12. fe­bru­ar af­holdt ek­stra­or­di­nært di­gi­talt re­præ­sen­tant­skabs­mø­de. Ef­ter­føl­gen­de er der fle­re mø­der med ad­vo­ka­ter om bå­de om­struk­tu­re­ring af fon­den og vedtægts­æn­drin­ger, og pla­nen er end­nu et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de in­den for nog­le uger.

Iføl­ge di­rek­tør Kim Hen­ning Han­sen er hå­bet, at over­dra­gel­ses­for­ret­nin­gen kan un­der­skri­ves og ind­sen­des til fondsmyn­dig­he­der­ne i lø­bet af marts.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: