Annoncespot_img

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

En hensigtserklæring om salg af Langelands Elforsyning til Energi Fyn har fået langelandske elforbrugere og repræsentantskabsmedlemmer af Fonden Langelands Elforsyning til at beskylde fonden for manglende demokrati og medinddragelse. Professor i fondsret Rasmus Kristian Feldthusen ser selve strukturen i fonden som problemet. Den giver forventninger om medlemsdemokrati, som ikke hverken er muligt eller lovligt i en erhvervsdrivende fond.

Rudkøbing Havn og Langelandsbroen
Fon­den Lan­gelands El­for­sy­nings kon­struk­tion med et re­præ­sen­tant­skab med 58 med­lem­mer valgt blandt Lan­gelands el-for­bru­ge­re er med til at ska­be en fejl­ag­tig for­vent­ning om de­mo­kra­ti, me­ner Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Universitet.

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kuppet.”

”Hvad blev der li­ge af vo­res medlemsdemokrati.”

Oven­stå­en­de er blot et lil­le ud­pluk af de man­ge util­fred­se ud­sagn, man har kun­net læ­se i læ­ser­bre­ve og ar­tik­ler de se­ne­ste uger i Fyns Amts Avis.

De hand­ler om den bom­be, der sprang på Lan­geland den 21. ja­nu­ar, da det kom frem, at Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen for 170 mio. kro­ner til det an­del­se­je­de Ener­gi Fyn.

Den dag ud­send­te fon­den nem­lig en pres­se­med­del­el­se, der for­tal­te, at der er la­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring mel­lem Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning og Ener­gi Fyn om et salg.

Be­grun­del­se er, at fon­den an­ser ”virk­som­he­den for at væ­re for lil­le i en ener­gi­sek­tor præ­get af sto­re kon­so­li­de­rin­ger samt sto­re for­an­drin­ger bå­de re­gu­la­to­risk, tek­no­lo­gisk og markedsmæssigt.”

Fon­den vil der­for sø­ge fondsmyn­dig­he­der­ne om lov til at gen­nem­fø­re og æn­dre fon­dens for­mål, så den frem­over bli­ver en er­hvervs­dri­ven­de fond ude­luk­ken­de med et al­men­nyt­tigt formål.

Føler sig tilsidesat og umyndiggjort

Si­den er util­freds­he­den brudt ud i lys lue. Fra bå­de me­ni­ge el-for­bru­ge­re og de 58 re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Med­lem­mer, der er valgt blandt el-for­bru­ge­re på Langeland.

Nog­le er eni­ge i sal­get, an­dre er ue­ni­ge. Nog­le me­ner, at pri­sen er sat for lavt. An­dre me­ner, at fle­re kø­be­re skal un­der­sø­ges til bunds, og rig­tig man­ge er util­fred­se med mang­len­de de­mo­kra­ti og me­dind­dra­gel­se i processen.

An­ne Met­te Wand­søe, di­rek­tør for Turist- og Er­hvervs­for­e­nin­gen Lan­geland frem til 31. de­cem­ber 2020 og i dag LAG-ko­or­di­na­tor for Lan­geland, Læ­sø, Sam­sø og Ærø, er et af de 58 med­lem­mer af fon­dens repræsentantskab.

Jeg vil som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem ger­ne væ­re med til at sik­re de bedst mu­li­ge be­tin­gel­ser for me­d­ar­bej­der­ne her på Lan­geland, for pri­sen på strøm og for ud­rul­ning af bred­bånd på Langeland.

An­ne Met­te Wand­søe – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Fon­den Lan­gelands Elforsyning

Hun var me­dun­der­skri­ver – sam­men med to an­dre re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer – af et åbent brev til be­sty­rel­sen for Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning – bragt den 4. fe­bru­ar i Fyns Amts Avis

”Vi fø­ler os til­si­de­sat og umyn­dig­gjort i pro­ces­sen om­kring salg af al­le ak­ti­ver til Ener­gi Fyn, idet vi først fik in­for­ma­tion den 21. ja­nu­ar sam­ti­dig med ud­sen­del­se af en pres­se­med­del­el­se,” skrev de.

An­ne Met­te Wand­søe er over­ra­sket over, at re­præ­sen­tant­ska­bet ik­ke er ble­vet ta­get med på råd, for­kla­rer hun til Fundats.

”Jeg var me­dun­der­skri­ver af bre­vet, for­di jeg var ry­stet over, at det kom som et lyn fra en klar him­mel, at fon­den hav­de tænkt sig at sæl­ge el­for­sy­nin­gen. Som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem måt­te jeg læ­se om sal­get i avi­sen. Sam­ti­dig er det cho­ke­ren­de, at de me­ner, det er nød­ven­digt at sæl­ge, for in­gen i re­præ­sen­tant­ska­bet har yt­ret øn­ske om at sæl­ge, og det har al­drig væ­ret til dis­kus­sion,” si­ger hun og fortsætter:

”Sam­ti­dig sy­nes jeg, det er for­fær­de­ligt bil­ligt, jeg for­står ik­ke, hvor­for de vil foræ­re det væk, og hvor­dan har de over­ho­ve­det fun­det frem til den pris. Jeg er hel­ler ik­ke sik­ker på, at et salg er det rig­ti­ge, men hvis det er det rig­ti­ge, vil jeg som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem ger­ne væ­re med til at sik­re de bedst mu­li­ge be­tin­gel­ser for me­d­ar­bej­der­ne her på Lan­geland, for pri­sen på strøm, for ud­rul­ning af bred­bånd på Lan­geland med vi­de­re,” si­ger An­ne Met­te Wandsøe.

Rystet over fremgangsmåde

Kri­sti­ne Karls­høj, selv­stæn­dig kon­su­lent in­den for le­del­ses­rå­d­giv­ning, sid­der og­så i fon­dens re­præ­sen­tant­skab, og li­ge­som An­ne Met­te Wand­søe er hun ry­stet over, at hun skul­le læ­se om sal­get i avisen.

”Det er vo­res al­le­sam­mens el­for­sy­ning, og det stø­der mig, at jeg som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem ik­ke er ble­vet in­for­me­ret og skal læ­se om det i avisen.”

Vi sid­der rig­tig man­ge men­ne­sker i re­præ­sen­tant­ska­bet – med for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer, hvor­for spør­ger de os ik­ke til råds.

Kri­sti­ne Karls­høj – re­præ­sen­tant­skabs­med­lem, Fon­den Lan­gelands Elforsyning

Hun kal­der det ”for­æl­de­de ar­bejds­me­to­der i Lan­gelands El­for­sy­nings le­del­se og bestyrelse.”

”Man er ik­ke vant til at spil­le med åb­ne kort, og man tror, at jo me­re hem­me­ligt, det er, jo bed­re bli­ver re­sul­ta­tet. Man får et ind­tryk af, at de be­trag­ter re­præ­sen­tant­ska­bet som en pø­bel, som ik­ke har for­stand på det her og ik­ke kan bru­ges til no­get. Vi sid­der rig­tig man­ge men­ne­sker i re­præ­sen­tant­ska­bet – med for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer, hvor­for spør­ger de os ik­ke til rå­ds,” si­ger Kri­sti­ne Karlshøj.

Fejlagtig forventning om demokrati

Li­ge præ­cis kon­struk­tio­nen med et re­præ­sen­tant­skab med 58 med­lem­mer valgt blandt Lan­gelands el-for­bru­ge­re er med til at ska­be en fejl­ag­tig for­vent­ning om de­mo­kra­ti, me­ner Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, pro­fes­sor i fonds­ret på Kø­ben­havns Universitet.

”Kon­struk­tio­nen, hvor man kal­der sig en ’bru­ger­sty­ret er­hvervs­dri­ven­de fond’, og hvor man har et år­ligt bru­ger­mø­de, hvor re­præ­sen­tant­ska­bet bli­ver valgt, hvil­ket så ud­pe­ger fon­dens be­sty­rel­se, kan gi­ve et falsk bil­le­de af, hvil­ken rol­le og ind­fly­del­se re­præ­sen­tant­ska­bet har i for­hold til fon­den og dens be­sty­rel­se,” si­ger han.

”Kon­struk­tio­nen min­der jo på over­fla­den om or­ga­ni­se­rin­gen i en for­e­ning el­ler et sel­skab, hvor øver­ste myn­dig­hed er et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de el­ler en ge­ne­ral­for­sam­ling, så jeg kan sag­tens for­stå, hvis der måt­te væ­re re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer på Lan­geland, som måt­te ha­ve få­et et fejl­ag­tigt bil­le­de af re­a­li­te­ter­ne,” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Ind­ven­din­gen om mang­len­de de­mo­kra­ti i den­ne hen­se­en­de er misforstået.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

”Men det er fun­da­men­talt an­der­le­des, for­di vi her ta­ler om en er­hvervs­dri­ven­de fond. Det er ik­ke et de­mo­kra­ti, og det må det, og skal det ik­ke væ­re. Så ind­ven­din­gen om mang­len­de de­mo­kra­ti i den­ne hen­se­en­de er mis­for­stå­et,” fort­sæt­ter han.

”En er­hvervs­dri­ven­de fond er re­gu­le­ret af fon­dens vedtæg­ter og fonds­lo­v­giv­nin­gen, og fon­dens be­sty­rel­se skal ene og ale­ne va­re­ta­ge fon­dens for­mål og in­ter­es­ser. Ik­ke be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes eg­ne in­ter­es­ser, ik­ke re­præ­sen­tant­ska­bets el­ler kun­der­nes in­ter­es­ser – ude­luk­ken­de fon­dens in­ter­es­ser. Det er de­res for­plig­ti­gel­se iføl­ge fonds­lo­v­giv­nin­gen,” po­in­te­r­er Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Sam­ti­dig un­der­stre­ger han, at re­præ­sen­tant­ska­bets ind­fly­del­se i fon­den er be­græn­set til at ud­pe­ge bestyrelsen.

”Re­præ­sen­tant­ska­bet i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning kan ik­ke gø­re an­det og me­re end at væl­ge de per­so­ner, der skal sid­de i be­sty­rel­sen,” si­ger han.

Fondsmyndighederne skal sige ja til salg

Det er op til Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen at si­ge ja el­ler nej til et salg til Ener­gi Fyn og en æn­dring af Fon­den Lan­gelands El­for­sy­nings vedtægter.

”Hvis be­sty­rel­sen kan ar­gu­men­te­re for og sand­syn­lig­gø­re, at for ek­sem­pel en trans­for­ma­tion, der sker på el-om­rå­det, kan fon­den ik­ke løf­te selv, og de der­med ik­ke læn­ge­re er den bed­ste ejer, så kan det­te må­ske fø­re til, at myn­dig­he­der­ne vil si­ge ja. Er­hvervs­sty­rel­sen og Ci­vilsty­rel­sen skal se på fon­dens mu­lig­hed for at op­fyl­de sit for­mål, og hvad der er i fon­dens in­ter­es­se på læn­ge­re sigt. Og har be­sty­rel­sen ret i de­res be­tragt­ning om, at fon­den vil mi­ste vær­di, så vil det i sid­ste en­de ska­de fon­dens grund­lag,” si­ger Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

Og så i ste­det sør­ge for bru­ger­ind­dra­gel­se i form af di­a­log med bor­ge­re, kom­mu­ne, er­hvervs­liv om te­ma­er og pro­jek­ter til den frem­ti­di­ge re­ne filan­tro­pi­ske fond.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Hvis det lyk­kes for Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning at få god­kendt vedtægts­æn­drin­ger og salg af fon­den, me­ner Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen, at det skal gø­res ty­de­li­ge­re, hvad en fonds­be­sty­rel­se er for­plig­tet til, og hvad man kan og ik­ke kan som re­præ­sen­tant­skabs­med­lem i en fond.

”Man kan og­så spør­ge sig selv, om ik­ke re­præ­sen­tant­ska­bet ef­ter et fra­salg af virk­som­he­den er en ana­kro­nis­me, og man sim­pelt­hen skul­le bru­ge den her æn­dring som en an­led­ning til at to­ne rent flag – og af­skaf­fe re­præ­sen­tant­ska­bet, og så i ste­det sør­ge for bru­ger­ind­dra­gel­se i form af di­a­log med bor­ge­re, kom­mu­ne, er­hvervs­liv om te­ma­er og pro­jek­ter til den frem­ti­di­ge re­ne filan­tro­pi­ske fond,” si­ger han.

Kri­sti­ne Karls­høj er enig med Ras­mus Kri­sti­an Feldthusen.

”Han ram­mer ho­ve­d­et på søm­met, for­di fon­den har den her struk­tur med et re­præ­sen­tant­skab, så har vi re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer en for­vent­ning om ind­fly­del­se. Det er li­ge præ­cis pro­ble­met. Og jeg tror, han har ret, så ton hel­le­re rent flag – og ned­læg re­præ­sen­tant­ska­bet,” me­ner hun.

Skal frem­ti­dig bor­ge­r­ind­dra­gel­se sik­res i fon­den, tror Kri­sti­ne Karls­høj, der er brug for en ny sam­men­sæt­ning af bestyrelsen.

”Med en bred­de med un­ge, gam­le, mænd, kvin­der, er­hvervs­liv, og vi skal og­så ha­ve en dis­kus­sion om, om det ik­ke vil­le væ­re en god ide at få nog­le ka­pa­ci­te­ter ind, der ik­ke nød­ven­dig­vis bor på Lan­geland,” si­ger hun.

Dispensation om bestyrelsesvalg i spil

Nor­malt må et re­præ­sen­tant­skab ik­ke ud­pe­ge et fler­tal af be­sty­rel­sens med­lem­mer i en fond. Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning har dog en dis­pen­sa­tion fra Er­hvervs­sty­rel­sen grun­det et krav om for­bru­ger­valg i hen­hold til el­for­sy­nings­lo­ven. Så i dag væl­ges he­le be­sty­rel­sen af – og blandt – re­præ­sen­tant­ska­bets 58 medlemmer.

Al­min­de­lig­vis ac­cep­te­rer fondsmyn­dig­he­der­ne ik­ke, at et re­præ­sen­tant­skab ud­pe­ger et fler­tal af be­sty­rel­sens med­lem­mer i en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen – pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Hvis el­for­sy­nin­gen sæl­ges, vil Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen gå ud fra, at myn­dig­he­der­ne fjer­ner den dispensation.

Om Fon­den Lan­gelands Elforsyning
  • Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning er en er­hvervs­dri­ven­de fond, der i 1969 blev stif­tet af I/S Lan­gelands El­værk, Rud­kø­bing Kom­mu­na­le El­for­sy­ning og Lan­gelands Elselskab.
  • Fon­den le­des af en be­sty­rel­se på 7 med­lem­mer, som al­le væl­ges af re­præ­sen­tant­ska­bet blandt re­præ­sen­tant­ska­bets medlemmer.
  • Be­sty­rel­sen skal be­s­tå af 2 med­lem­mer bo­sid­den­de i tid­li­ge­re Tra­nekær Kom­mu­ne, 3 med­lem­mer bo­sid­den­de i den tid­li­ge­re Rud­kø­bing Kom­mu­ne og 2 med­lem­mer bo­sid­den­de i den tid­li­ge­re Syd­lan­geland Kommune.
  • Fon­den er for­plig­tet til en gang om året in­den ud­gan­gen af maj at ind­kal­de til bru­ger­mø­de. En bru­ger er en per­son el­ler et sel­skab, som af­ta­ger el og har rådighed over en el­ler flere
  • el­in­stal­la­tio­ner i Vek­sel A/S’ bevillingsområde.
  • På bru­ger­mø­det væl­ges re­præ­sen­tant­ska­bet, der består af 58 med­lem­mer. 16 skal væ­re bo­sid­den­de i den tid­li­ge­re Tra­nekær Kom­mu­ne, 26 i den tid­li­ge­re Rud­kø­bing Kom­mu­ne og 16 i den tid­li­ge­re Syd­lan­geland Kommune.
  • Re­præ­sen­tant­ska­bet har én op­ga­ve – at væl­ge fon­dens bestyrelse.

”Al­min­de­lig­vis ac­cep­te­rer fondsmyn­dig­he­der­ne ik­ke, at et re­præ­sen­tant­skab ud­pe­ger et fler­tal af be­sty­rel­sens med­lem­mer i en er­hvervs­dri­ven­de fond, og med et fra­salg af el­for­sy­nin­gen må lov­grund­la­get for den nu­væ­ren­de und­ta­gel­se an­ses for ik­ke læn­ge­re at væ­re til ste­de,” si­ger han.

Fun­dats har for­søgt at få et in­ter­view med be­sty­rel­ses­for­mand Tho­mas El­ne­gaard og di­rek­tør Kim Hen­ning Han­sen fra Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. De vil ger­ne stil­le op til in­ter­view, men først ef­ter en over­dra­gel­ses­for­ret­ning er underskrevet.

Si­den of­fent­lig­gø­rel­sen af hen­sigt­ser­klæ­rin­gen har be­sty­rel­sen den 12. fe­bru­ar af­holdt ek­stra­or­di­nært di­gi­talt re­præ­sen­tant­skabs­mø­de. Ef­ter­føl­gen­de er der fle­re mø­der med ad­vo­ka­ter om bå­de om­struk­tu­re­ring af fon­den og vedtægts­æn­drin­ger, og pla­nen er end­nu et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de in­den for nog­le uger.

Iføl­ge di­rek­tør Kim Hen­ning Han­sen er hå­bet, at over­dra­gel­ses­for­ret­nin­gen kan un­der­skri­ves og ind­sen­des til fondsmyn­dig­he­der­ne i lø­bet af marts.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer