Annoncespot_img

Fire niche-folkemøder: vi gennemfører uanset restriktioner

Takket være blandt andet betydelig økonomisk støtte fra en række fonde og stor kreativitet hos arrangørerne er alt gjort klar til, at Naturmødet i Hirtshals i maj, Kulturmødet Mors og Folkemøde Møn i august og Ungdommens Folkemøde i september alle kan gennemføres som enten fysiske eller kombineret fysiske og digitale arrangementer.

Ungdommens Folkemøde
Di­rek­tør Olav He­s­sel­da­hl (yderst til ven­stre) fra Ung­doms­bu­reau­et er ik­ke i tvivl om, at det den 8.-9. sep­tem­ber lyk­kes at gen­nem­fø­re et fy­sisk de­mo­kra­ti­ar­ran­ge­men­tet for Dan­marks un­ge i en cor­o­na-til­pas­set ver­sion. På bil­le­det ses des­u­den da­væ­ren­de ud­vik­lings­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hn (S) og Kron­prin­ses­se Mary (fo­to: Ung­dom­mens Folkemøde).

Cor­o­na el­ler ej – der bli­ver med sik­ker­hed Na­tur­mø­de i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­de på Mors og Fol­ke­mø­de på Møn i mid­ten af au­gust samt Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i Kø­ben­havn i september.

Det fast­slår ar­ran­gø­rer­ne af de fi­re min­dre som­mer­fol­ke­mø­der i et rund­spør­ge, Fun­dats har foretaget.

Der er dog me­get stor for­skel på, hvad det er for ty­per af fy­si­ske ar­ran­ge­men­ter, det for­ven­tes at kun­ne gen­nem­fø­res i et som­mer-Dan­mark, som for­ment­lig i stør­re el­ler min­dre grad sta­dig be­fin­der sig i cor­ona­kri­sens tegn.

I den ene en­de af spek­t­ret står Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals, der har be­slut­tet, at det i år pri­mært bli­ver en on­li­ne-be­gi­ven­hed med li­ve­stream af al­le ar­ran­ge­men­ter, in­gen stan­de og kun et me­get be­græn­set an­tal til­ste­de­væ­ren­de publikummer.

Og i den mod­sat­te en­de af spek­t­ret står Fol­ke­mø­de Møn og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, som beg­ge sat­ser på, at 2021-ud­ga­ver­ne bli­ver ba­se­ret på fy­sisk tilstedeværelse.

En rød tråd i al­le fi­re ar­ran­ge­men­ter er, at de ny­der sær­de­les godt af fonds­støt­te. Al­le har al­le­re­de en ræk­ke fon­de blandt støt­ter­ne, men bå­de fra Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn ly­der det, at der i den kom­men­de tid vil bli­ve brugt yder­li­ge­re kræf­ter på fundraising.

Med be­slut­nin­gen om at gen­nem­fø­re årets min­dre fol­ke­mø­der trods den usik­ker­hed, cor­ona­kri­sen med­fø­rer, går de fi­re min­dre ar­ran­ge­men­ter arm i arm med sto­re­bro­de­ren, Fol­ke­mø­det på Born­holm, der tid­li­ge­re i fe­bru­ar meld­te ud, at der med sik­ker­hed bli­ver et fy­sisk fol­ke­mø­de den 17.-19. ju­ni i Al­lin­ge.

”Vi vil la­ve et fy­sisk fol­ke­mø­de i 2021 i Al­lin­ge med par­ti­le­der­ta­ler, po­li­ti­ske de­bat­ter og kul­tu­rel­le indslag, og der­u­d­over har vi plan­lagt en di­gi­tal ud­vi­del­se, der kan bru­ges, hvis man ik­ke kan mø­des li­ge så man­ge fy­sisk, som vi hå­ber. Vi øn­sker at ska­be en ram­me for den de­mo­kra­ti­ske de­bat mel­lem be­slut­nings­ta­ge­re og bor­ge­re i det her land, og det vil vi sim­pelt­hen gø­re, for­di vi i bund og grund me­ner, at Fol­ke­mø­det al­drig no­gen­sin­de har væ­ret vig­ti­ge­re. Cor­o­na må ik­ke ta­ge li­vet af de­mo­kra­ti­ske de­bat­ter,” sag­de di­rek­tør i For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det Ca­mil­la Laud­rup i et in­ter­view med Fundats.

Naturmødet har udvist rettidig omhu

Det først­kom­men­de af de fi­re min­dre fol­ke­mø­der er Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals, der fin­der sted i we­e­ken­den 28.-30. maj.

I 2020 måt­te det fy­si­ske Na­tur­mø­de på grund af cor­ona­kri­sen af­ly­ses min­dre end to må­ne­der før, ar­ran­ge­men­tet skul­le ha­ve fun­det sted, og i ste­det lyk­ke­des det i 11. ti­me at stab­le en di­gi­tal ud­ga­ve på be­ne­ne – ver­dens, iføl­ge ar­ran­gø­rer­ne, før­ste on­li­ne folkemøde.

I for­hold til det­te års ud­ga­ve af Na­tur­mø­det, som er det 6. i ræk­ken, har be­sty­rel­sen med Hjør­rings borg­me­ster Ar­ne Bo­elt (S) i spid­sen valgt at træf­fe en be­slut­ning i sær­de­les god tid, for­tæl­ler le­de­ren af Na­tur­mø­det Leif Lund Jakobsen.

Selv, hvis de nu­væ­ren­de re­strik­tio­ner med for­sam­lings­for­bud på fle­re end fem per­so­ner fort­sat er gæl­den­de i maj, kan vi gen­nem­fø­re Naturmødet.

Leif Lund Jakob­sen – le­der, Naturmødet

”Vi har valgt at ud­vi­se ret­ti­dig om­hu. Helt til­ba­ge i novem­ber 2020 lag­de be­sty­rel­sen sig fast på for­ma­tet for det­te års ar­ran­ge­ment, som bli­ver et hy­brid­for­mat med stør­ste­delen af Na­tur­mø­det on­li­ne. Så li­ge­som i maj 2020 bli­ver det og­så i år i høj grad fra so­fa­er, sæk­ke­pu­der og klap­sto­le på al­ta­ner­ne der­hjem­me, at man kan føl­ge de­bat­ter­ne. Det be­ty­der, at selv, hvis de nu­væ­ren­de re­strik­tio­ner med for­sam­lings­for­bud på fle­re end fem per­so­ner fort­sat er gæl­den­de i maj, kan vi gen­nem­fø­re Na­tur­mø­det,” si­ger Leif Lund Jakobsen.

Hvor der ple­jer at væ­re en lang ræk­ke sce­ner på Na­tur­mø­det, er der i år kun én sce­ne, en så­kaldt hy­brids­ce­ne, hvor­fra al­le de­bat­ter li­ve­strea­mes. An­tal­let af pu­bli­kum­mer, der får lov til at føl­ge de­bat­ter­ne li­ve for­an sce­nen i Hir­ts­hals, er end­nu ik­ke fastlagt.

”Vi har brug for et ob­jek­tivt værk­tøj, og der­for læg­ger vi os op ad det na­tio­na­le vars­lings­sy­stem. Alt ef­ter ri­si­ko­ni­veau­et på en ska­la fra 1-5, læg­ger vi os tæt på Na­tur­mø­de­ts start fast på an­tal­let af pu­bli­kum­mer og det fy­si­ske liv på plad­sen. Det lig­ger dog al­le­re­de nu fast, at vi træk­ker stik­ket til den by med stan­de, vi ple­jer at ha­ve. For­di vars­let bli­ver kort og an­tal­let af til­sku­e­re for­ment­lig be­græn­set, kan vi ik­ke op­ret­hol­de det nor­ma­le kva­li­tets­ni­veau i stan­de­ne, og så er det bed­re helt at drop­pe den del af Na­tur­mø­det,” si­ger Leif Lund Jakobsen.

Hr. og fru Danmark skal involveres

De år, hvor der har væ­ret flest til­sku­e­re til Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals, har der væ­ret op til 30.000. Det an­tal kom­mer man ik­ke i nær­he­den af i år, men det er hel­ler ik­ke am­bi­tio­nen, fast­slår Leif Lund Jakobsen.

”I ste­det er vo­res stra­teg i år dels at få man­ge men­ne­sker til at føl­ge med on­li­ne i de­bat­ter­ne, dels at mo­ti­ve­re folk til at in­vol­ve­re sig i de­bat­ter­ne. Sid­ste år nå­e­de vi ud til 60.000 men­ne­sker med vo­res vir­tu­el­le del, og må­let i år er at kom­me over de 60.000 og nå ud til nye må­l­grup­per, som vi før har haft svært ved at nå. Det er vig­tigt for os, at det ik­ke kun er na­tur­eks­per­ter, men i høj grad og­så hr. og fru Dan­mark, som in­vol­ve­res og del­ta­ger i de­bat­ter­ne,” si­ger Leif Lund Jakobsen.

Mens Fol­ke­mø­det på Born­holm i slut­nin­gen af ja­nu­ar i år fik grønt lys fra Chri­sti­ans­borg til ek­stra­or­di­nær stats­støt­te på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner til det­te års ar­ran­ge­ment, har Na­tur­mø­det ik­ke væ­ret en tur for­bi kul­tur­ud­val­get med hat­ten i hån­den. Øko­no­mi­en i Na­tur­mø­det ser så­le­des iføl­ge Leif Lund Jakob­sen ”for­nuf­tig ud,” og­så selv­om an­tal­let af fy­sisk til­ste­de­væ­ren­de til­sku­e­re bli­ver begrænset.

”Vi har fuld op­bak­ning fra Hjør­ring Kom­mu­ne og de fon­de, der ple­jer at bak­ke os op. Fon­de­ne har tid­ligt meldt ud, at de bak­ker fuldt op om Na­tur­mø­de­ts nye for­mat, og stør­ste­delen støt­ter på sam­me ni­veau, som de gør, når Na­tur­mø­det gen­nem­fø­res i fuldt for­mat. Det er vi ut­ro­ligt gla­de for. Den me­get sto­re vel­vil­je fra Hjør­ring Kom­mu­ne og fon­de­ne sik­rer, at vi og­så i det­te års hy­brid­for­mat kan fast­hol­de et højt am­bi­tions­ni­veau,” fast­slår Leif Lund Jakobsen.
Blandt de fon­de, der støt­ter Na­tur­mø­det, er Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond, 15. Ju­ni Fon­den, Spar Nord Fon­den og Nordea-fonden.

Kulturmødet delt ind i tre kapitler

Ar­ran­gø­rer­ne bag Kul­tur­mø­det Mors har valgt at gå en no­get an­den vej end Na­tur­mø­det i gen­nem­fø­rel­sen af årets ar­ran­ge­ment. Som no­get helt nyt ind­de­les Kul­tur­mø­det i år i tre for­skel­li­ge ud­ga­ver – el­ler tre ’ka­pit­ler’, som ar­ran­gø­rer­ne selv kal­der det – og sel­ve ho­ve­d­ar­ran­ge­men­tet på Mors bli­ver med væg­ten lagt på det di­gi­ta­le, men sam­ti­dig med mu­lig­hed for, at et be­græn­set an­tal pu­bli­kum­mer kan væ­re fy­sisk til stede.

”Vi har valgt ik­ke at gå i ret­ning af plan­læg­nin­gen af én stor kul­tur­be­gi­ven­hed på Mors, som vi bå­de el­sker og sav­ner – og­så selv­om det me­get vel kan væ­re, det lys­ner, og at man må­ske kan væ­re man­ge tu­sin­de sam­let i au­gust. I ste­det har vi valgt at si­ge, at uan­set, hvor­dan ver­den ser ud i au­gust, gør vi no­get helt an­det,” si­ger Kul­tur­mø­de­ts di­rek­tør Tri­ne Bang.

Før­ste del af Kul­tur­mø­det kal­des ’Tan­ke­gang’ og fin­der sted rundt om­kring i Dan­mark 24. april til 2. maj. Det ba­se­res på, at fle­re end 30 kunst­ne­re går ad nog­le ru­ter i en by el­ler et land­skab, de selv har valgt, og med te­ma­er, de og­så selv har valgt. Som ek­semp­ler kan næv­nes, at tv-vær­ten Mi­ka­el Ber­tel­sen går ad ’døds­ru­ten’ i Kø­ben­havn el­ler at fil­min­struk­tø­ren Nils Malm­ros vi­ser et føl­ge på 20-30 til­meld­te rundt i et om­rå­de ved Mo­es­gaard uden­for Aarhus.

I ste­det har vi valgt at si­ge, at uan­set, hvor­dan ver­den ser ud i au­gust, gør vi no­get helt andet.

Tri­ne Bang – di­rek­tør, Kul­tur­mø­det Mors

Del to er sel­ve Kul­tur­mø­det på Mors den 19.-21. au­gust, hvor om­kring 40 kunst- og kul­tu­rar­ran­ge­men­ter gen­nem­fø­res i et di­gi­talt pro­gram, men hvor der og­så åb­nes for fy­sisk tilstedeværelse.

”Man kan godt kom­me til Mors som pu­bli­kum og få nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser med kunst og kul­tur fra den øver­ste hyl­de, men for at hol­de styr på an­tal­let, skal man for­hånds­boo­ke sin gra­tis bil­let. Jeg reg­ner med, at der kan væ­re op til 200-400 gæ­ster pr. ar­ran­ge­ment, hvis alt er godt i cor­o­na­ens tegn, men an­tal­let kan der skru­es op og ned for. Man kan si­ge, at i år bli­ver Kul­tur­mø­de­ts fy­si­ske del pri­mært for et be­græn­set an­tal kunst- og kul­turin­ter­es­se­re­de pu­bli­kum­mer – det bli­ver ik­ke som tid­li­ge­re et stort bran­che­mø­de,” po­in­te­r­er Tri­ne Bang.

Tred­je del af Kul­tur­mø­det er et sym­po­si­um over to da­ge i ef­ter­å­ret, hvor kunst­ne­re, for­ske­re, po­li­ti­ke­re og er­hvervs­folk brin­ges sam­men for at kom­me med et bud på en kon­kret ud­for­dring – blandt an­det in­spi­re­ret af det di­gi­ta­le pro­gram på sel­ve Kulturmødet.

På den øko­no­mi­ske front har Tri­ne Bang in­gen pla­ner om at føl­ge Fol­ke­mø­det Born­holms ek­sem­pel og an­mo­de om et ek­stra­or­di­nært stat­stilskud. Øko­no­mi­en er som ud­gangs­punkt i ba­lan­ce, og hå­bet er, at der kan skru­es yder­li­ge­re op for fonds­støt­ten til Kulturmødet.

”Vi har bå­de sid­ste år og i år skru­et op for am­bi­tions­ni­veau­et på ind­holds­si­den og ud­vik­let det, så vo­res øko­no­mi har kun­net føl­ge med, og jeg ser frem til at le­ve­re det­te års pro­gram­mer med den øko­no­mi, vi har. Me­get af det, vi la­ver, sker i part­ner­skab med an­dre in­sti­tu­tio­ner, som er med til at fi­nan­si­e­re pro­gram­met, og vi får stor støt­te fra kul­tu­rel­le fon­de, Mor­sø Kom­mu­ne, Re­gion Nord­jyl­land og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et. Der­u­d­over er jeg i gang med at fun­dra­i­se, og det ser for­nuf­tigt ud,” fast­slår Kul­tur­mø­de­ts direktør.

Folkemøde Møn mangler 405.000 kroner

I sam­me we­e­kend som Kul­tur­mø­det på Mors, den 20.-21. au­gust, er Ste­ge ram­men om Fol­ke­mø­de Møn.

I 2020 blev Fol­ke­mø­de Møn kno­ck­ou­tet af cor­o­na og måt­te helt af­ly­ses, men i år fø­ler den nyvalg­te for­mand for Erik Harr sig sik­ker på, at ar­ran­ge­men­tet bli­ver gen­nem­ført med et stort an­tal til­ste­de­væ­ren­de pu­bli­kum­mer. Og der er fle­re grun­de til op­ti­mis­men, si­ger Erik Harr:

”Jeg tror, folk er sult­ne ef­ter so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter un­der or­dent­li­ge for­hold, og vi har en tids­mæs­sig for­del ved, at ar­ran­ge­men­tet først er i sen­som­me­ren. Selv­om der sik­kert sta­dig er cor­o­na-re­strik­tio­ner, har vi en grund­læg­gen­de for­vent­ning om, at vac­ci­ne­pro­gram­met er af­slut­tet den 20.-21. au­gust, og til for­skel fra for ek­sem­pel Roskil­de Festi­val, er Fol­ke­mø­de Møn pri­mært et na­tio­nalt an­lig­gen­de – ty­pisk kom­mer der ik­ke så man­ge fra ud­lan­det. Og der­u­d­over er der et stort po­ten­ti­a­le i Ste­ge for at ud­nyt­te byrum­met og spre­de ak­ti­vi­te­ter­ne me­re end hidtil, blandt an­det til de man­ge smuk­ke bag­går­de, hvor der er go­de mu­lig­he­der for at la­ve af­græn­se­de mil­jø­er,” si­ger Erik Harr, der næv­ner 25.000 som et del­ta­ge­ran­tal, be­sty­rel­sen har talt om, er realistisk.

Vo­res plan B går der­i­mod på, at der kan bli­ve be­hov for yder­li­ge­re skilt­ning og gu­id­ning af del­ta­ge­re i for­hold til de normeringer.

Erik Harr – For­mand, Fol­ke­mø­de Møn

For­man­den for Fol­ke­mø­de Møn un­der­stre­ger, at be­sty­rel­sen ik­ke over­ve­jer at gø­re he­le el­ler de­le af ar­ran­ge­men­tet digitalt.

”Nej, det er ik­ke på pa­let­ten. Vo­res plan B går der­i­mod på, at der kan bli­ve be­hov for yder­li­ge­re skilt­ning og gu­id­ning af del­ta­ge­re i for­hold til de nor­me­rin­ger, vi en­der med at ha­ve til de en­kel­te de­bat­ter. Det kan med­fø­re me­re ad­mi­ni­stra­tiv tid og øge­de ud­gif­ter til skil­te, in­for­ma­tions­ma­te­ri­a­le og hy­giej­ne,” på­pe­ger Erik Harr.

Den stør­ste be­kym­ring for Fol­ke­mø­de Møn er øko­no­mi­en. Fol­ke­mø­det støt­tes blandt an­dre af Vor­ding­borg Kom­mu­ne, Tu­borg­fon­det og Fa­nefjord Spa­re­kas­ses Fond, men Erik Harr imø­de­ser ud­for­drin­ger med at til­træk­ke nye sponso­rer og part­ne­re, som mu­lig­vis vil væ­re nervø­se for, om det er re­a­li­stisk at gen­nem­fø­re et fy­sisk fol­ke­mø­de om seks må­ne­der. Der­til kom­mer, at de nævn­te cor­o­na-for­holds­reg­ler vil kræ­ve ek­straud­gif­ter, der som ud­gangs­punkt ik­ke er pen­ge i kas­sen til.

Der­for er der iværk­sat ind­sat­ser bå­de for at få fle­re fon­de til at støt­te ar­ran­ge­men­tet – me­get ger­ne ak­tø­rer, som vil gi­ve to- el­ler tre­åri­ge be­vil­lin­ger – og for at få et ek­stra­or­di­nært stat­stilskud a la dét, Fol­ke­mø­det på Born­holm har fået.

”Vi er gla­de for, at Fol­ke­mø­de Born­holm har rejst den­ne helt re­el­le dis­kus­sion om øko­no­misk støt­te, i og med fol­ke­mø­der har få­et en vig­tig rol­le i den de­mo­kra­ti­ske de­bat i Dan­mark og bi­brin­ger vær­di til man­ge men­ne­sker på linje med an­dre ting i kul­tur­li­vet. Vi har an­søgt kul­tur­ud­val­get om 405.000 kro­ner og er ind­kaldt til fo­re­træ­de for kul­tur­ud­val­get om et par uger, hvor vi vil for­kla­re om de ek­stra ud­gif­ter til for­hø­jet cor­o­na-be­red­skab og min­dre op­bak­ning fra sponso­rer, som vi for­ven­ter,” si­ger Erik Harr.

– Står og fal­der ar­ran­ge­men­tet med støt­ten fra kulturudvalget?

”Cor­o­na kan gø­re det me­get dyrt at af­vik­le Fol­ke­mø­de Møn på grund af en mas­se ek­stra ud­gif­ter, som kan spi­se vo­res øko­no­mi. Der­for hå­ber jeg me­get, at vi kan få præ­cis dén del fi­nan­si­e­ret – og­så for­di, vi helst vil bru­ge de pen­ge, vi al­le­re­de har, på ind­hold og ak­ti­vi­te­ter. Men jeg vil ik­ke si­ge, at Fol­ke­mø­de Møn står og fal­der med støt­ten fra Kul­tur­ud­val­get,” si­ger Erik Harr.

Ungdommens Folkemøde i skoletid og uden alkohol

Fra Møn i au­gust til Val­by­par­ken i Kø­ben­havn i sep­tem­ber, som dan­ner ram­me om de­mo­kra­ti­festi­va­len Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, ar­ran­ge­ret af den er­hvervs­dri­ven­de fond Ungdomsbureauet.

Di­rek­tør Olav He­s­sel­da­hl fra Ung­doms­bu­reau­et er ik­ke i tvivl om, at det den 8.-9. sep­tem­ber lyk­kes at gen­nem­fø­re et fy­sisk de­mo­kra­ti­ar­ran­ge­men­tet for Dan­marks un­ge i en cor­o­na-til­pas­set version.

Fak­tisk kan vi i år ha­ve helt ned til 100 per­so­ner i hver zo­ne og gen­nem­fø­re ar­ran­ge­men­tet ef­ter et rotationsprincip.

Olav He­s­sel­da­hl – di­rek­tør, Ungdomsbureauet 

”Der er en ræk­ke fak­to­rer, som gør, at jeg kan sva­re så ut­ve­ty­digt ja til, at Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de bli­ver gen­nem­ført. For det før­ste er det i sep­tem­ber, og når vi lyt­ter til eks­per­ti­sen, er sand­syn­lig­he­den for at kun­ne sam­les man­ge men­ne­sker igen ret stor på grund af det ud­rul­le­de vac­ci­ne­pro­gram. For det an­det fo­re­går det i sko­le­ti­den. For det tred­je har Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de ik­ke et fe­st­e­le­ment med al­ko­hol, som vil­le kun­ne gø­re, at kro­p­svæ­sker­ne fly­der lidt me­re li­fligt, end når man er i sko­le. Og for det fjer­de har vi la­vet et for­mat, hvor vi kan zo­ne­ind­de­le me­get me­re end tid­li­ge­re. Fak­tisk kan vi i år ha­ve helt ned til 100 per­so­ner i hver zo­ne og gen­nem­fø­re ar­ran­ge­men­tet ef­ter et ro­ta­tions­prin­cip, hvor man der­med kom­mer rundt på he­le festi­val­plad­sen i hold af 100,” si­ger Olav Hesseldahl.

Zo­ne­ind­de­lin­gen og ro­ta­tions­prin­cip­pet ta­ges dog kun i brug, hvis det er ab­so­lut nød­ven­digt, un­der­stre­ger Olav He­s­sel­da­hl, for det bry­der med grund­prin­cip­pet om, at Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de skal gi­ve mu­lig­he­der for til­fæl­di­ge mø­der mel­lem unge.

Fonde står bag halvdel af indtægter

I 2020 blev ar­ran­ge­men­tet for­vand­let til et min­dre, vir­tu­elt fol­ke­mø­de, og der fo­re­lig­ger da og­så en di­gi­tal nød­plan for 2021 – men den vil di­rek­tø­ren for Ung­doms­bu­reau­et helst skå­ne de un­ges ører for.

”De un­ge har væ­ret luk­ket in­de på de­res små prut­te­væ­rel­se i alt for lang tid. Så hvis vi al­le­re­de nu går ud og ta­ler om et vir­tu­elt ar­ran­ge­ment ef­ter som­mer­fe­ri­en, hi­ver vi det sid­ste håb for frem­ti­den ud af de un­ge! Men selv­føl­ge­lig har vi en plan E, G el­ler F,” si­ger Olav Hesseldahl.

Hvis vi al­le­re­de nu går ud og ta­ler om et vir­tu­elt ar­ran­ge­ment ef­ter som­mer­fe­ri­en, hi­ver vi det sid­ste håb for frem­ti­den ud af de unge!

Olav He­s­sel­da­hl – di­rek­tør, Ungdomsbureauet 

På den øko­no­mi­ske si­de er Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de pri­vil­e­ge­ret med at få fonds­støt­te fra en lang ræk­ke fon­de, blandt an­dre Nor­dea-fon­den, El­sass Fon­den, Lauritzen Fon­den, Fogs Fond og Knud Høj­gaards Fond. Fak­tisk kom­mer halv­de­len af ind­tæg­ter­ne til Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de fra fon­de, mens den an­den halv­del stam­mer fra salg af telte.

Der­for un­der­stre­ger Olav He­s­sel­da­hl, der og­så har sæ­de i be­sty­rel­sen for Fol­ke­mø­de Born­holm, at Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de ik­ke har be­hov for ek­stra­or­di­nær stats­støt­te a la den, ar­ran­ge­men­tet i Al­lin­ge net­op har fået.

”Fon­de­ne, der støt­ter os – al­le som én – har væ­ret ek­stremt flek­sib­le, og vi er me­get af­hæn­gi­ge af dem. Hav­de vi ik­ke fon­de­ne til at støt­te os, vil­le vo­res pri­ser på tel­te væ­ret dob­belt så dy­re. Det vil­le be­ty­de, at kun nog­le få or­ga­ni­sa­tio­ner hav­de råd til at kø­be et telt, og det vil­le gå ud over he­le de­mo­kra­ti­et, hvis Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de ik­ke og­så hav­de del­ta­gel­se af de små ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner. Så man kan si­ge, der er en slags Ro­bin Hood-prin­cip bag vo­res øko­no­mi­ske mo­del,” si­ger Olav Hesseldahl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer