Velux Fonden advarer Folketinget mod overudnyttelse af havet

Det men­ne­ske­li­ge pres på ha­vet er så tungt, at ha­vet kan ta­ge ska­de. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fi­nan­si­e­ret af Vil­lum Fon­den. Med un­der­sø­gel­sen un­der ar­men ad­va­re­de Ve­lux Fon­den for ny­lig Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg om situationen.

Plastikhav (modelfoto)
Ve­lux Fon­dens ad­var­sel til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg kom­mer kort tid før, at Dan­marks før­ste hav­plan sen­des i hø­ring (mo­del­fo­to).

Ve­lux Fon­den rå­ber vagt i ge­vær over for Fol­ke­tin­get. Det dan­ske hav­mil­jø er nem­lig un­der så hårdt pres fra men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter, at hav­mil­jø­et ri­si­ke­rer at li­de ska­de, hvis den dan­ske kurs på om­rå­det fortsætter.

Ad­vars­len blev le­ve­ret af Ve­lux Fon­den til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg i slut­nin­gen af 2020. Her hav­de Ve­lux Fon­den an­mo­det om fo­re­træ­de over for ud­val­get for at ad­va­re om det ubæ­re­dyg­ti­ge pres på havmiljøet.

Fon­dens ad­var­sel er ba­se­ret på da­ta fra pro­jek­tet Øko­mar, som Vil­lum Fon­den har støt­tet med 7,5 mio. kr.

Pro­jek­tet har blandt an­det kort­lagt en ræk­ke fak­to­rer som blandt an­det støj, kli­ma­for­an­dring og fi­ske­ri, der kan pres­se ha­vet. Kort­læg­nin­gen gi­ver et bil­le­de af ha­vets ro­bust­hed. Sam­men med frem­skriv­nin­ger af de men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter på og i ha­vet teg­ner pro­jek­tet et sam­let bil­le­de af, at der mang­ler ba­lan­ce mel­lem ak­ti­vi­te­ter og miljø.

Det si­ger pro­gram­chef Mi­k­kel Klou­g­art fra Ve­lux Fon­den, der var med til at præ­sen­te­re kon­klu­sio­ner­ne for Fol­ke­tin­gets Erhvervsudvalg.

Grund­læg­gen­de er der tegn på, at ha­vet bli­ver be­nyt­tet for me­get i for­hold til, hvad det rent fak­tisk kan rumme.

Mi­k­kel Klou­g­art – pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

“Grund­læg­gen­de er der tegn på, at ha­vet bli­ver be­nyt­tet for me­get i for­hold til, hvad det rent fak­tisk kan rum­me. Den ty­pe be­nyt­tel­se, der bli­ver lagt op til, er for in­tens i for­hold til, hvad ha­vet kan kla­re på nu­væ­ren­de tids­punkt. Det er sim­pelt­hen ba­lan­cen mel­lem be­nyt­tel­se og be­skyt­tel­se, der tip­pet mod for me­get be­nyt­tel­se,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

Ad­vars­len til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg kom­mer kort tid før, at Dan­marks før­ste hav­plan sen­des i hø­ring. Hav­pla­nen er et cen­tralt po­li­tisk red­skab til at ba­lan­ce­re for­skel­li­ge in­ter­es­ser på hav­om­rå­det, så der bå­de kan bli­ve plads til bæ­re­dyg­tig be­skyt­tel­se af ha­vet på den ene si­de og ud­nyt­tel­se af ha­va­re­a­ler­ne og vækst i Det Blå Dan­mark på den an­den side.

Ud­over at at ska­be ba­lan­ce mel­lem for­skel­li­ge in­ter­es­ser på hav­om­rå­det skal pla­nen og­så væ­re med til at sik­re, at Dan­mark le­ver op til EU’s krav på om­rå­det. Men iføl­ge Ve­lux Fon­den vil Dan­mark ik­ke kun­ne le­ve op til de fæl­les krav, med­min­dre po­li­ti­ker­ne med den kom­men­de hav­plan får he­vet i rat­tet og bragt ud­vik­lin­gen ind på en mar­kant an­der­le­des bane:

“Da­ta­grund­la­get og de­tal­je­re­de mo­del­ba­se­re­de ana­ly­ser vi­ser ty­de­ligt, at så­fremt Hav­pla­nen ik­ke ta­ger af­gø­ren­de skridt til at mind­ske pres­set på ha­vet, vil det hver­ken væ­re mu­ligt for Dan­mark at op­fyl­de EU’s Hav­stra­te­gi­di­rek­tiv el­ler Van­dram­me­di­rek­ti­vet,” kon­klu­de­rer præ­sen­ta­tio­nen til Fol­ke­tin­gets Erhvervsudvalg.

Ikke lobbyarbejde

Fle­re sto­re fon­de har i de se­ne­re år meldt ud, at de ru­ster op på de po­li­ti­ske kom­pe­ten­cer i se­kre­ta­ri­a­ter­ne for at øge ef­fek­ten af de­res ind­sat­ser ad po­li­tisk vej.

Men Ve­lux Fon­dens op­råb til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg skal ik­ke ses som et stra­te­gisk træk som led i po­li­tisk in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, si­ger Mi­k­kel Klougart.

Den er en na­tur­lig ud­lø­ber af det ar­bej­de i Øko­mar, som for­ske­re fra vand­mil­jø­la­bo­ra­to­ri­et Ni­va Dan­mark, Dan­marks og Grøn­lands Ge­o­lo­gi­ske Un­der­sø­gel­ser, DTU Aqua, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tet har udført.

Det hand­ler om at ta­ge da­ta­e­ne fra pro­jek­tet og så­dan set ba­re skub­be for­sker­ne fremad.

Mi­k­kel Klou­g­art – pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

“Det hand­ler om at ta­ge da­ta­e­ne fra pro­jek­tet og så­dan set ba­re skub­be for­sker­ne fremad, kan man si­ge – at sik­re for­sker­ne ta­le­tid,” si­ger han.

En hen­ven­del­se di­rek­te til fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re er dog ik­ke hver­dagskost for fon­den, un­der­stre­ger han. Men det er sket før, og Ve­lux Fon­den gør sig al­tid over­vej­el­ser om­kring, hvor­dan for­skel­li­ge pro­jek­ter kan for­mid­les på den mest hen­sigts­mæs­si­ge måde.

“Det hand­ler for ek­sem­pel om, hvor dyg­ti­ge pro­jek­ter selv er til at kom­mu­ni­ke­re – i hvor høj grad er de i stand til at få de­res bud­skab bragt der­hen, hvor det skal? Hvis der er pro­jek­ter, hvor vi tæn­ker, at fle­re skal ken­de til re­sul­ta­ter­ne end blot pro­jek­tet selv el­ler den nær­me­ste hånd­fuld em­beds­mænd, så vil vi ger­ne væ­re med til at spre­de den vi­den,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

Han næv­ner net­værks­mø­der, op­slag på so­ci­a­le me­di­er og mor­gen­mø­der må­l­ret­tet cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen som eksempler.

“De har hand­let om at sik­re, at em­beds­mæn­de­ne rent fak­tisk ken­der nog­le af de ny­e­ste da­ta og ved, hvem der sid­der med dem. På den må­de kan vi ska­be en kob­ling mel­lem em­beds­mænd og for­ske­re. Det er ret vær­di­fuldt, kan vi se," si­ger Mi­k­kel Klougart.

Men lob­by­ar­bej­de er der ik­ke ta­le om, si­ger han.

"Det vil­le vi væ­re me­get ke­de af at kal­de det. Det er et led i at sik­re, at vi får skabt no­get vi­den, som ik­ke en­der i et ka­ta­log in­de på en hyl­de, men bli­ver præ­sen­te­ret for de rig­ti­ge men­ne­sker – hvad en­ten det er akva­ri­e­che­fen, em­beds­mæn­de­ne el­ler po­li­ti­ker­ne. Et for­søg på at bi­dra­ge til vi­dens­de­ling. Dér ved vi, at vi får mest ef­fekt,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

Minister: Vent og se

Ef­ter Ve­lux Fon­dens præ­sen­ta­tion har Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg bedt Si­mon Kol­lerup (S) om at for­hol­de sig til fon­dens data.

De vi­ser blandt an­det, at Hav­pla­nen, som den ser ud i ud­kast­form, ik­ke be­nyt­ter en så­kaldt “øko­sy­stem­ba­se­ret til­gang”. En så­dan til­gang er el­lers et krav fra EU.

Den be­ty­der kort for­talt, at men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter ik­ke sam­let må pres­se ha­vet der­ud, hvor det tru­er en god mil­jøtil­stand, og de ma­ri­ne øko­sy­ste­mers ev­ne til at hånd­te­re men­ne­ske­skab­te for­an­drin­ger brin­ges i fa­re. Sam­ti­dig skal til­gan­gen mu­lig­gø­re en bæ­re­dyg­tig ud­nyt­tel­se af ha­vets go­der og ydelser.

Dan­marks før­ste hav­plan er sta­dig un­der ud­ar­bej­del­se, og Ve­lux Fon­den og Ni­va Dan­mark har så­le­des ik­ke haft lej­lig­hed til at se ud­ka­stet til hav­pla­nen på nu­væ­ren­de tidspunkt.

Si­mon Kol­lerup (S) – Erhvervsminister

“Det fo­re­lig­gen­de ud­kast til Hav­plan for Dan­mark er en sim­pel tek­nisk gen­nem­fø­rel­se af cen­tra­le de­le af hav­plan­di­rek­ti­vet. Der er væ­sent­li­ge mang­ler, og pla­nen kan der­for ik­ke si­ges at væ­re øko­­sy­stem-ba­­se­ret,” kon­klu­de­rer præsentationen.

Den frem­hæ­ver og­så, at med­min­dre pla­nen æn­dres væ­sent­ligt vil den fø­re til for­rin­gel­ser af mil­jøtil­stan­den og den øko­lo­gi­ske tilstand.

Si­mon Kol­lerup af­vi­ser imid­ler­tid ad­vars­len ved at hen­vi­se til, at den kom­men­de hav­plan end­nu ik­ke er færdig.

“Dan­marks før­ste hav­plan er sta­dig un­der ud­ar­bej­del­se, og Ve­lux Fon­den og Ni­va Dan­mark har så­le­des ik­ke haft lej­lig­hed til at se ud­ka­stet til hav­pla­nen på nu­væ­ren­de tids­punkt,” si­ger han blandt an­det i sit svar.

Er­hvervs­mi­ni­ste­ren for­sik­rer og­så, at den en­de­li­ge hav­plan vil be­nyt­te en øko­sy­stem­ba­se­ret tilgang.

Hav­pla­nen sen­des i of­fent­lig hø­ring i før­ste kvar­tal af 2021. Hø­rin­gen va­rer seks måneder.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…