Velux Fonden advarer Folketinget mod overudnyttelse af havet

Det menneskelige pres på havet er så tungt, at havet kan tage skade. Det viser en undersøgelse finansieret af Villum Fonden. Med undersøgelsen under armen advarede Velux Fonden for nylig Folketingets Erhvervsudvalg om situationen.

Plastikhav (modelfoto)
Ve­lux Fon­dens ad­var­sel til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg kom­mer kort tid før, at Dan­marks før­ste hav­plan sen­des i hø­ring (mo­del­fo­to).

Ve­lux Fon­den rå­ber vagt i ge­vær over for Fol­ke­tin­get. Det dan­ske hav­mil­jø er nem­lig un­der så hårdt pres fra men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter, at hav­mil­jø­et ri­si­ke­rer at li­de ska­de, hvis den dan­ske kurs på om­rå­det fortsætter.

Ad­vars­len blev le­ve­ret af Ve­lux Fon­den til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg i slut­nin­gen af 2020. Her hav­de Ve­lux Fon­den an­mo­det om fo­re­træ­de over for ud­val­get for at ad­va­re om det ubæ­re­dyg­ti­ge pres på havmiljøet.

Fon­dens ad­var­sel er ba­se­ret på da­ta fra pro­jek­tet Øko­mar, som Vil­lum Fon­den har støt­tet med 7,5 mio. kr.

Pro­jek­tet har blandt an­det kort­lagt en ræk­ke fak­to­rer som blandt an­det støj, kli­ma­for­an­dring og fi­ske­ri, der kan pres­se ha­vet. Kort­læg­nin­gen gi­ver et bil­le­de af ha­vets ro­bust­hed. Sam­men med frem­skriv­nin­ger af de men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter på og i ha­vet teg­ner pro­jek­tet et sam­let bil­le­de af, at der mang­ler ba­lan­ce mel­lem ak­ti­vi­te­ter og miljø.

Det si­ger pro­gram­chef Mi­k­kel Klou­g­art fra Ve­lux Fon­den, der var med til at præ­sen­te­re kon­klu­sio­ner­ne for Fol­ke­tin­gets Erhvervsudvalg.

Grund­læg­gen­de er der tegn på, at ha­vet bli­ver be­nyt­tet for me­get i for­hold til, hvad det rent fak­tisk kan rumme.

Mi­k­kel Klou­g­art – pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

“Grund­læg­gen­de er der tegn på, at ha­vet bli­ver be­nyt­tet for me­get i for­hold til, hvad det rent fak­tisk kan rum­me. Den ty­pe be­nyt­tel­se, der bli­ver lagt op til, er for in­tens i for­hold til, hvad ha­vet kan kla­re på nu­væ­ren­de tids­punkt. Det er sim­pelt­hen ba­lan­cen mel­lem be­nyt­tel­se og be­skyt­tel­se, der tip­pet mod for me­get be­nyt­tel­se,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

Ad­vars­len til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg kom­mer kort tid før, at Dan­marks før­ste hav­plan sen­des i hø­ring. Hav­pla­nen er et cen­tralt po­li­tisk red­skab til at ba­lan­ce­re for­skel­li­ge in­ter­es­ser på hav­om­rå­det, så der bå­de kan bli­ve plads til bæ­re­dyg­tig be­skyt­tel­se af ha­vet på den ene si­de og ud­nyt­tel­se af ha­va­re­a­ler­ne og vækst i Det Blå Dan­mark på den an­den side.

Ud­over at at ska­be ba­lan­ce mel­lem for­skel­li­ge in­ter­es­ser på hav­om­rå­det skal pla­nen og­så væ­re med til at sik­re, at Dan­mark le­ver op til EU’s krav på om­rå­det. Men iføl­ge Ve­lux Fon­den vil Dan­mark ik­ke kun­ne le­ve op til de fæl­les krav, med­min­dre po­li­ti­ker­ne med den kom­men­de hav­plan får he­vet i rat­tet og bragt ud­vik­lin­gen ind på en mar­kant an­der­le­des bane:

“Da­ta­grund­la­get og de­tal­je­re­de mo­del­ba­se­re­de ana­ly­ser vi­ser ty­de­ligt, at så­fremt Hav­pla­nen ik­ke ta­ger af­gø­ren­de skridt til at mind­ske pres­set på ha­vet, vil det hver­ken væ­re mu­ligt for Dan­mark at op­fyl­de EU’s Hav­stra­te­gi­di­rek­tiv el­ler Van­dram­me­di­rek­ti­vet,” kon­klu­de­rer præ­sen­ta­tio­nen til Fol­ke­tin­gets Erhvervsudvalg.

Ikke lobbyarbejde

Fle­re sto­re fon­de har i de se­ne­re år meldt ud, at de ru­ster op på de po­li­ti­ske kom­pe­ten­cer i se­kre­ta­ri­a­ter­ne for at øge ef­fek­ten af de­res ind­sat­ser ad po­li­tisk vej.

Men Ve­lux Fon­dens op­råb til Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg skal ik­ke ses som et stra­te­gisk træk som led i po­li­tisk in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, si­ger Mi­k­kel Klougart.

Den er en na­tur­lig ud­lø­ber af det ar­bej­de i Øko­mar, som for­ske­re fra vand­mil­jø­la­bo­ra­to­ri­et Ni­va Dan­mark, Dan­marks og Grøn­lands Ge­o­lo­gi­ske Un­der­sø­gel­ser, DTU Aqua, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tet har udført.

Det hand­ler om at ta­ge da­ta­e­ne fra pro­jek­tet og så­dan set ba­re skub­be for­sker­ne fremad.

Mi­k­kel Klou­g­art – pro­gram­chef, Ve­lux Fonden

“Det hand­ler om at ta­ge da­ta­e­ne fra pro­jek­tet og så­dan set ba­re skub­be for­sker­ne fremad, kan man si­ge – at sik­re for­sker­ne ta­le­tid,” si­ger han.

En hen­ven­del­se di­rek­te til fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re er dog ik­ke hver­dagskost for fon­den, un­der­stre­ger han. Men det er sket før, og Ve­lux Fon­den gør sig al­tid over­vej­el­ser om­kring, hvor­dan for­skel­li­ge pro­jek­ter kan for­mid­les på den mest hen­sigts­mæs­si­ge måde.

“Det hand­ler for ek­sem­pel om, hvor dyg­ti­ge pro­jek­ter selv er til at kom­mu­ni­ke­re – i hvor høj grad er de i stand til at få de­res bud­skab bragt der­hen, hvor det skal? Hvis der er pro­jek­ter, hvor vi tæn­ker, at fle­re skal ken­de til re­sul­ta­ter­ne end blot pro­jek­tet selv el­ler den nær­me­ste hånd­fuld em­beds­mænd, så vil vi ger­ne væ­re med til at spre­de den vi­den,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

Han næv­ner net­værks­mø­der, op­slag på so­ci­a­le me­di­er og mor­gen­mø­der må­l­ret­tet cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen som eksempler.

“De har hand­let om at sik­re, at em­beds­mæn­de­ne rent fak­tisk ken­der nog­le af de ny­e­ste da­ta og ved, hvem der sid­der med dem. På den må­de kan vi ska­be en kob­ling mel­lem em­beds­mænd og for­ske­re. Det er ret vær­di­fuldt, kan vi se," si­ger Mi­k­kel Klougart.

Men lob­by­ar­bej­de er der ik­ke ta­le om, si­ger han.

"Det vil­le vi væ­re me­get ke­de af at kal­de det. Det er et led i at sik­re, at vi får skabt no­get vi­den, som ik­ke en­der i et ka­ta­log in­de på en hyl­de, men bli­ver præ­sen­te­ret for de rig­ti­ge men­ne­sker – hvad en­ten det er akva­ri­e­che­fen, em­beds­mæn­de­ne el­ler po­li­ti­ker­ne. Et for­søg på at bi­dra­ge til vi­dens­de­ling. Dér ved vi, at vi får mest ef­fekt,” si­ger Mi­k­kel Klougart.

Minister: Vent og se

Ef­ter Ve­lux Fon­dens præ­sen­ta­tion har Fol­ke­tin­gets Er­hverv­s­ud­valg bedt Si­mon Kol­lerup (S) om at for­hol­de sig til fon­dens data.

De vi­ser blandt an­det, at Hav­pla­nen, som den ser ud i ud­kast­form, ik­ke be­nyt­ter en så­kaldt “øko­sy­stem­ba­se­ret til­gang”. En så­dan til­gang er el­lers et krav fra EU.

Den be­ty­der kort for­talt, at men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter ik­ke sam­let må pres­se ha­vet der­ud, hvor det tru­er en god mil­jøtil­stand, og de ma­ri­ne øko­sy­ste­mers ev­ne til at hånd­te­re men­ne­ske­skab­te for­an­drin­ger brin­ges i fa­re. Sam­ti­dig skal til­gan­gen mu­lig­gø­re en bæ­re­dyg­tig ud­nyt­tel­se af ha­vets go­der og ydelser.

Dan­marks før­ste hav­plan er sta­dig un­der ud­ar­bej­del­se, og Ve­lux Fon­den og Ni­va Dan­mark har så­le­des ik­ke haft lej­lig­hed til at se ud­ka­stet til hav­pla­nen på nu­væ­ren­de tidspunkt.

Si­mon Kol­lerup (S) – Erhvervsminister

“Det fo­re­lig­gen­de ud­kast til Hav­plan for Dan­mark er en sim­pel tek­nisk gen­nem­fø­rel­se af cen­tra­le de­le af hav­plan­di­rek­ti­vet. Der er væ­sent­li­ge mang­ler, og pla­nen kan der­for ik­ke si­ges at væ­re øko­sy­stem-ba­se­ret,” kon­klu­de­rer præsentationen.

Den frem­hæ­ver og­så, at med­min­dre pla­nen æn­dres væ­sent­ligt vil den fø­re til for­rin­gel­ser af mil­jøtil­stan­den og den øko­lo­gi­ske tilstand.

Si­mon Kol­lerup af­vi­ser imid­ler­tid ad­vars­len ved at hen­vi­se til, at den kom­men­de hav­plan end­nu ik­ke er færdig.

“Dan­marks før­ste hav­plan er sta­dig un­der ud­ar­bej­del­se, og Ve­lux Fon­den og Ni­va Dan­mark har så­le­des ik­ke haft lej­lig­hed til at se ud­ka­stet til hav­pla­nen på nu­væ­ren­de tids­punkt,” si­ger han blandt an­det i sit svar.

Er­hvervs­mi­ni­ste­ren for­sik­rer og­så, at den en­de­li­ge hav­plan vil be­nyt­te en øko­sy­stem­ba­se­ret tilgang.

Hav­pla­nen sen­des i of­fent­lig hø­ring i før­ste kvar­tal af 2021. Hø­rin­gen va­rer seks måneder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer