Annoncespot_img

Fondskonference, snestorm og 500 ildsjæle i Vejen

Snestorm og sibirisk kulde kunne ikke holde 500 ildsjæle væk, da seks kommuner i sidste uge inviterede til fondskonference i Vejen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde lagde også ve­jen forbi.

Fondskonference 2018
Den vel­be­søg­te fond­s­kon­fe­ren­ce i Vej­en Idræts­cen­ter d. 27. fe­bru­ar var ar­ran­ge­ret af seks kom­mu­ner for fri­vil­li­ge og ildsjæ­le i Tre­kan­t­om­rå­det (fo­to: Ja­nus Moos)

Der fin­des man­ge go­de idéer til lo­ka­le pro­jek­ter rundt om­kring i lan­det og man­ge en­ga­ge­re­de men­ne­sker, som ger­ne vil fø­re dem ud i li­vet. Men iføl­ge kon­fe­ren­cens ar­ran­gø­rer, kan det vir­ke uover­sku­e­ligt for en lil­le for­e­ning at kom­me i gang med at sø­ge mid­ler til at re­a­li­se­re pro­jek­ter­ne. For at gø­re det let­te­re at kom­me fra idé til vir­ke­lig­hed af­holdt seks kom­mu­ner i sid­ste uge en fond­s­kon­fe­ren­ce for fri­vil­li­ge og ildsjæ­le i Trekantområdet.

“Vi vil­le ger­ne an­er­ken­de den sto­re ind­sats for­e­nin­ger­ne gør og un­der­støt­te dem i de­res ar­bej­de. Kon­fe­ren­cen skal gi­ve dem vi­den og værk­tø­jer til at de­fi­ne­re og ud­vik­le de­res pro­jek­ter – og gi­ve dem ide­er til, hvor­dan de fin­der mid­ler­ne til at re­a­li­se­re de­res drøm­me,” si­ger Met­te Kuntz, der er an­sat i Kol­ding Kom­mu­nes fun­dra­i­sing-en­hed, og var med til at ar­ran­ge­re konferencen.

Og det er der til­sy­ne­la­den­de et stort be­hov for. Ar­ran­gø­rer­ne måt­te mel­de alt op­ta­get, da 550 hav­de til­meldt sig, der stod 100 på ven­te­li­sten. På trods af sne­storm og si­bi­risk kul­de fandt stør­ste­delen af de til­meld­te iføl­ge ar­ran­gø­rer­ne frem til Vej­en Idræts­cen­ter tirs­dag den 27. februar.

På kon­fe­ren­cen hav­de del­ta­ger­ne mu­lig­hed for at mø­de re­præ­sen­tan­ter fra bå­de fon­de og de seks kom­mu­ner, som stod bag ar­ran­ge­men­tet – Bil­lund, Fre­de­ri­cia, Ha­der­s­lev, Kol­ding, Mid­del­fart og Vej­en Kom­mu­ne. Og net­op den ufor­mel­le og per­son­li­ge kon­takt blev frem­hæ­vet som et vig­tigt træk­pla­ster. Hel­le Han­sen, der er fri­tids­kon­su­lent i Vej­en Kom­mu­ne, var en af dem, del­ta­ger­ne kun­ne ta­le med:

“Selv­om vi har en fin hjem­mesi­de, hvor al­le mu­lig­he­der­ne står op­lyst, så er det ik­ke al­tid dér folk fin­der det. De ved ik­ke, hvad de skal kig­ge ef­ter. Det jeg hø­rer her på kon­fe­ren­cen er, at folk ser det som en mu­lig­hed for at snak­ke med en per­son, og at det er gan­ske ufor­plig­ten­de at kom­me og spør­ge. Der var en mand, der kom og sag­de til mig – hvad kan du hjæl­pe mig med?”

Borgmester: Fonde kvalificerer projekterne

Bå­de Nor­dea-fon­den og Spar Nord Fon­den hav­de i lø­bet af da­gen of­te kø for­an de­res stan­de, og beg­ge fon­de gav ud­tryk for sam­me oplevelse.

“Her på fond­s­kon­fe­ren­cen kom­mer de til os tid­li­ge­re i pro­ces­sen, i for­hold til når de rin­ger til os. I dag har vi op­le­vet, at der er man­ge, der kom­mer i den spæ­de op­start og for­tæl­ler me­get en­ga­ge­ret om de­res pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver. Vi vil ger­ne, hø­re hvad de går med af tan­ker – der kun­ne væ­re ting, der var in­ter­es­san­te at sam­ar­bej­de om el­ler do­ne­re pen­ge til. Der er rig­ti­ge man­ge ildsjæ­le her i dag, så der er ik­ke no­get bed­re sted at væ­re som fond,” sag­de Julie Ran­drup Mad­sen, der er kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der i Spar Nord Fonden.

Pro­gram­met bød og­så på en ræk­ke kor­te op­læg – blandt an­det om crowd­fun­ding, de­leø­ko­no­mi og om til­skuds­mu­lig­he­der­ne i Nor­dea-fon­den, Ve­lux Fon­den og Lo­ka­le og An­lægs­fon­den. En del af op­læg­ge­ne var tænkt som ‘in­spira­tions­ca­ses’, og her kun­ne del­ta­ger­ne blandt an­det hø­re, hvor­dan Kol­ding Kom­mu­ne i pro­jek­tet Trold­he­destien har ar­bej­det med col­lecti­ve im­pact – et em­ne, som Re­al­da­nia og­så holdt et sær­ligt op­læg om.

Borg­meste­ren i Mid­del­fart Kom­mu­ne, Jo­han­nes Lunds­fryd Jen­sen, holdt op­læg om, hvor­dan lo­ka­le fæl­les­ska­ber kan lø­se kom­plek­se pro­ble­mer som kli­ma, so­ci­al arv og sund­hed. Det har han skre­vet bo­gen Rod­skud om. Her ar­gu­men­te­rer han sam­men med si­ne med­for­fat­te­re, Vi­be Klarup og Ja­cob Bunds­gaard, for at løs­nin­ger­ne er flyt­tet ud af rå­d­hu­se­ne og cen­tral­ad­mi­ni­stra­tio­nen, og at de bed­ste kom­mu­ner ev­ner at gi­ve plads til bor­ger­nes hand­le­kraft og sæt­te sig i spid­sen for forandringerne.

Og her spil­ler fon­de­ne en væ­sent­lig rol­le, som ik­ke kun hand­ler om pen­ge, me­ner borgmesteren:

“Det er et væ­sent­ligt ele­ment i ud­vik­lin­gen af lo­ka­l­om­rå­det og af for­e­nings­li­vet, at der er fonds­økonomi og fond­skva­li­fi­ce­ring, der bak­ker op om det. Jeg sy­nes det er lidt over­set, at fon­de­ne spil­ler en væ­sent­lig rol­le i for­hold til kva­li­fi­ce­ring af pro­jek­ter­ne. Det er me­get vær­di­fuldt at de har pro­fes­sio­nel­le me­d­ar­bej­de­re med pro­jek­ter­fa­ring, der kan gå ind og væ­re spar­rings­part­ne­re for lo­ka­le pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver,” sag­de Jo­han­nes Lunds­fryd Jen­sen til Ny­heds­brevet Dan­marks Fonde.

Præ­sen­ta­tio­ner­ne fra kon­fe­ren­cens op­læg kan down­lo­a­des her: kol​ding​.dk/​o​m​-​k​o​m​m​u​n​e​n​/​o​k​o​n​o​m​i​/​f​u​n​d​r​a​i​s​i​n​g​/​f​o​n​d​s​k​o​n​f​e​r​e​n​c​e​-​2​018

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer