Tuborgfondet skal særligt støtte dansk erhvervsliv

I 2014 gik 20 pct. af Tuborgfondets uddelinger til støtte for dansk erhvervsliv. Siden har Tuborgfondet skærpet sit fokus på fællesskaber og frivillighed med udgangspunkt i ci­vil­sam­funds­organisationer. På baggrund af Tuborgfondets strategi, indsatsområder og ud­del­ings­politik er det blevet svært at se på hvilken måde Tuborgfondet særligt støtter er­hvervs­livet. Det mener flere fondseksperter, der samtidig vurderer, at ’særligt’ skal tolkes som mere end halvdelen af uddelingerne.

Tuborgfondet
”Man kan godt få det ind­tryk, at le­del­sen bag Tu­borg­fon­det i de­res be­stræ­bel­ser på at ud­vik­le sam­funds­gavn­li­ge ind­sat­ser med ud­gangs­punkt i ci­vil­sam­fun­det er kom­met lidt for langt væk fra er­hvervs­de­len af for­måls­be­stem­mel­sen,” si­ger ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Bergenser.

Tu­borg­fon­det er en af de mo­der­ne fon­de, der har fra­lagt sig det stø­ve­de fond­si­ma­ge og gen­nem­gået en pro­fes­sio­na­li­se­ring af fonds­ar­bej­det. Som fle­re an­dre fon­de ar­bej­der Tu­borg­fon­det i dag stra­te­gisk for at ska­be po­si­ti­ve sam­funds­for­an­drin­ger med ud­gangs­punkt i fri­vil­lig­hed og civilsamfund.

Men det hø­je am­bi­tions­ni­veau kan me­get vel væ­re sket på be­kost­ning af no­get af det aller­hel­lig­ste in­den for fonds­ver­de­nen – nem­lig stif­ters vil­je. For det frem­står ik­ke ret trans­pa­rent, hvor­dan Tu­borg­fon­det i dag ud­de­ler in­den­for er­hvervs­livs­de­len af ud­de­lings­for­må­let. Det me­ner fle­re fond­s­eks­per­ter, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har talt med.

Tu­borg­fon­det blev stif­tet i 1931 af Tu­borgs Bryg­ge­ri­er i an­led­nin­gen af 40-års da­gen for eta­ble­ring­en af De For­e­ne­de Bryg­ge­ri­er A/S. I 1991 fu­sio­ne­re­de fon­den med Carls­berg­fon­det, og Tu­borg­fon­dets for­mål ind­går i dag i Carls­berg­fon­dets fundats:

"Tu­borg­fon­dets for­mål er at vir­ke for sam­funds­gavn­li­ge for­mål, sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv,” står der i fun­dat­sen om af­de­ling D, Tuborgfondet.

Ad­vo­kat ph.d. Sø­ren Ber­gen­ser er eks­pert i fon­des er­stat­nings­ansvar, og han har sam­men med sin kol­le­ga, ad­vo­kat Kim Jen­sen, gen­nem­gå­et Tu­borg­fon­dets stra­te­gi og uddelingspolitik.

”Det er svært at se i Tu­borg­fon­dets stra­te­gi, de­res ind­sats­om­rå­der og de­res ud­de­lings­po­li­tik, hvor­dan de ud­mønt­er den sær­li­ge støt­te for dansk er­hvervs­liv. Man sav­ner, at den del af de­res for­måls­be­stem­mel­se er af­spej­let i fon­dens ud­de­lings­po­li­tik. Det er van­ske­ligt at få øje på. Og­så i ly­set af at Tu­borg­fon­det op­ly­ser, at der ik­ke gi­ves støt­te til kom­merci­el­le fo­re­ta­gen­der,” si­ger Sø­ren Ber­gen­ser, der dog un­der­stre­ger, at der kan væ­re man­ge må­der at støt­te dansk erhvervs­liv på uden at støt­te kom­merci­el­le projekter.

Tu­borg­fon­det be­skri­ver på sin hjem­mesi­de, hvor­dan den selv har for­tol­ket formålsbestemmelsen.

”I vo­res ar­bej­de med at op­fyl­de Tu­borg­fon­dets for­mål ta­ger vi af­sæt i vo­res stra­te­gi­ske fun­da­ment, der be­står af mis­sion, vi­sion og vær­di­er. Fon­dets mis­sion, vi­sion og vær­di­er re­flek­te­res i vo­res ar­bej­de, som pri­mært er in­den for det so­ci­a­le om­rå­de el­ler i spæn­dings­fel­tet mel­lem det so­ci­a­le og kul­tu­rel­le – især mu­sik­ken,” skri­ver Tuborgfondet.

Eks­per­ter­ne un­drer sig over, hvor­dan støt­ten til dansk er­hvervs­liv kom­mer ind i bil­le­det i den fortolkning.

”Stif­ter må ha­ve ment no­get ek­stra, når man be­svæ­rer sig med at skri­ve ’sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv’, ” si­ger Kim Jensen.

Uddelingsregler fortolkes nidkært

Net­op stif­ters in­ten­tio­ner med ud­de­lings­for­må­let står cen­tralt i fonds­ret­ten, og der skal helt sær­li­ge om­stæn­dig­he­der til, før fondsmyn­dig­he­der­ne kan ac­cep­te­re, at for­må­let fravi­ges. Det for­tæl­ler pro­fes­sor lic. Jur., Len­nart Lyn­ge An­der­sen, som er en af lan­dets før­en­de fondsretseksperter.

”Jeg ple­jer at bru­ge ek­semp­let med fon­den, der var stif­tet af en ope­ra­el­sker og der­for ud­del­te til ope­ra. Ef­ter be­gra­vel­sen af stif­ter, træ­der be­sty­rel­sen sam­men og be­slut­ter, at nu er der fod­bold på pro­gram­met. Den går ba­re ik­ke – når der står, at fon­den skal støt­te operaku­nst, så er det en bun­den op­ga­ve, som be­sty­rel­sen har få­et, og så kan den ik­ke ud­de­le til sport - det er den sam­me pro­blem­stil­ling med Tu­borg­fon­det. Der er dog lidt me­re ela­stik i, og be­gre­bet ‘til støt­te for dansk er­hvervs­liv’ er ik­ke klart de­fi­ne­ret, men man kan ik­ke und­la­de at ud­de­le til dansk er­hvervs­liv,” si­ger han.

At ud­de­lin­ger­ne hol­der sig til støt­te­for­må­le­ne, er og­så et af de om­rå­der, som fonds­myn­dig­he­der­ne vog­ter nid­kært over. Det vi­ser et ny­ligt ek­sem­pel, hvor en fa­mi­lie­fond, Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, nu skal for­sva­re sig mod sta­ten i Hø­jeste­ret i en sag om uddelinger.

Sa­gen er kom­met for dom­sto­le­ne, for­di fon­den ik­ke vil ef­ter­kom­me en af­gø­rel­se fra Civil­sty­rel­sen, som be­ty­der, at fon­den ik­ke må pri­o­ri­te­re ud­de­lin­ger til fon­dens fa­mi­lie­for­mål over fon­dens al­men­nyt­ti­ge formål.

Fonds­be­sty­rel­sen har an­set det for na­tur­ligt, at fon­den som fa­mi­lie­fond ud­del­te me­re til fa­mi­lie­for­målet end til det al­men­nyt­ti­ge for­mål i fun­dat­sen, men det går ik­ke i hen­hold til myn­dig­he­der­ne. Her har det væ­ret fast prak­sis at på­læg­ge fon­de, at de set over en år­ræk­ke skal ud­de­le li­ge man­ge pen­ge til li­ge­stil­le­de ud­de­lings­for­mål i fun­dat­sen. Østre Lands­ret gav over­ra­sken­de fa­mi­lie­fon­den med­hold i, at det var i or­den, at be­sty­rel­sen be­gun­sti­ge­de familie­for­målet. Ci­vil­sty­rel­sen har der­for an­ket sa­gen til Højesteret.

Særligt betyder hovedparten

Det kvan­ti­ta­ti­ve aspekt spil­ler og­så ind i til­fæl­det med Tu­borg­fon­det, me­ner fond­s­eks­per­ter­ne. Net­op for­di for­måls­be­stem­mel­sen be­nyt­ter for­mu­le­rin­gen ’sær­ligt’ til støt­te for dansk erhvervsliv.

”Når man ser på Tu­borg­fon­dets ud­de­lings­po­li­tik, så får man ind­tryk af, at or­det ’sær­ligt’ i prak­sis er ble­vet over­sat til ’og’ el­ler ’her­un­der’. Der­med får støt­ten til dansk er­hvervs­liv en un­der­ord­net stil­ling i ud­de­lin­ger­ne. Når man læ­ser for­må­let er det dog klart, at til ’støt­te for dansk er­hvervs­liv’ bør ha­ve ho­ved­pri­o­ri­tet i ud­de­lings­po­li­tik­ken,” si­ger Kim Jensen.

Helt kon­kret er vur­de­rin­gen, at ho­ved­par­ten af ud­de­lin­ger­ne skal gå til støt­te for dansk er­hvervs­liv. I prak­sis vil det væ­re me­re end halv­de­len af ud­de­lin­ger­ne. Dog be­hø­ver det ik­ke at væ­re in­den for det en­kel­te ud­de­ling­s­år, men kan ske over en læn­ge­re pe­ri­o­de, på­pe­ger fle­re eksperter.

I Carls­berg­fon­dets års­skrift fra 2015 re­de­gjor­de fonds­be­sty­rel­sen for ak­ti­vi­te­ter­ne un­der Carls­berg­fondets af­de­ling D, som er af­de­lin­gen for Tu­borg­fondet. Her­af frem­gik det, at Tuborg­fon­det ud­del­te 24,2 mio. kr. for­delt på 645 be­vil­lin­ger, hvoraf ca. to tred­je­de­le gik til kul­tur og sport.

”Si­de­lø­ben­de med de min­dre ud­de­lin­ger, an­ven­des ca. 20 pct. af Tu­borg­fon­dets ud­de­lin­ger til ud­dan­nel­ses- og forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter til støt­te for dansk er­hvervs­liv,” står der i års­skrif­tet fra 2015.

Si­den da har Tu­borg­fon­det skær­pet sin stra­te­gi og fo­ku­se­rer nu på vær­di­er­ne fæl­les­skab, fri­vil­lighed og fol­ke­lig­hed, så­dan at fon­den støt­ter for­e­nin­ger og pro­jek­ter, der er dre­vet af fri­vil­lige ildsjæ­le med sær­ligt hen­blik på at støt­te un­ges del­ta­gel­se og en­ga­ge­ment i samfundet.

”Man kan godt få det ind­tryk, at le­del­sen bag Tu­borg­fon­det i de­res be­stræ­bel­ser på at ud­vik­le sam­funds­gavn­li­ge ind­sat­ser med ud­gangs­punkt i ci­vil­sam­fun­det er kom­met lidt for langt væk fra er­hvervs­de­len af for­måls­be­stem­mel­sen,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Han me­ner, at fonds­le­del­sen bør gø­re me­re ud af at op­stil­le en ud­de­lings­po­li­tik, der le­ver op til he­le formålsbestemmelsen.

”Sam­funds­gavn­li­ge for­mål er helt klart det grund­læg­gen­de i fun­dat­sens for­måls­be­stem­mel­se, men Tu­borg­fon­det, det vil si­ge Carls­berg­fon­dets le­del­se, er ba­re og­så nødt til at for­hol­de sig til, hvor­dan di­men­sio­nen med ’sær­lig til støt­te for dansk er­hvervs­liv’ skal skin­ne igen­nem i de­res po­li­tik og i de­res ud­de­lin­ger. Det sy­nes jeg man sav­ner,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Formand: ’erhvervsliv prioriteres’

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har bedt om at få et in­ter­view med Carls­berg­fon­dets og Tu­borg­fondets for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, for at spør­ge, hvor­dan fonds­le­del­sen i dag for­tol­ker er­hvervs­de­len af for­måls­be­stem­mel­sen samt hvor stor en del af ud­de­lin­ger­ne, der over tid går til støt­te for dansk erhvervsliv.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få et in­ter­view, men i en e-mail hen­vi­ser Flem­m­ing Be­sen­ba­cher blandt an­det til de ud­de­lin­ger, som næv­nes i års­skrif­tet for 2015, hvor støt­ten til er­hvervs­for­mål­et ud­gjor­de 20 pct.:

”Af­de­ling Ds for­mål skal for­stås som en pligt til at vir­ke for sam­funds­gavn­li­ge for­mål, og at når de mod­tag­ne an­søg­nin­ger skal vur­de­res, skal an­søg­nin­ger, der in­de­bæ­rer støt­te for dansk er­hvervs­liv, pri­o­ri­te­res. Af Carls­berg­fon­dets års­skrift 2015 frem­går det i af­snit­tet om Tu­borg­fon­det, at Tu­borg­fon­det bl.a. støt­te­de pro­fes­sor Phil­lip Schrö­ders forsk­ning i ’Eks­por­tens DNA’, pro­fes­sor Ma­j­ken Schultz forsk­ning i ’Virk­som­he­ders brug af hi­sto­ri­en’ samt Skills Dan­mark,” skri­ver han.

“I sin stra­te­gi har Tu­borg­fon­det end­vi­de­re gi­vet høj pri­o­ri­tet til ini­ti­a­ti­ver, der byg­ger bro mel­lem ci­vil­sam­fun­dets or­ga­ni­sa­tio­ner, pri­va­te er­hvervsvirk­som­he­der og det of­fent­li­ge. Ek­sem­pel­vis har Tu­borg­fon­det sam­men med Fri­vil­li­g­rå­det ta­get ini­ti­a­tiv til Aka­de­mi­et for So­ci­al in­no­va­tion. Un­ge uden for ar­bejds­fæl­les­ska­ber­ne har sær­ligt fo­kus i pro­jek­tet ‘Bryd un­ges le­dig­hed NU’ (For­e­nin­gen Ny­dan­sker). Så­vel stra­te­gi som be­vil­lin­ger er rap­por­te­ret i Carls­berg­fon­dets årsskrift.

Som de oven­for nævn­te ek­semp­ler vi­ser, er hen­sy­net om at støt­te dansk er­hvervs­liv så­le­des et væ­sent­ligt pa­ra­me­ter, når det skal be­slut­tes, hvil­ke an­søg­nin­ger der skal imø­de­kom­mes,” skri­ver be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Besenbachcer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Tuborgfondet

Værdier:

  • Fælleskab, frivillighed, folkelighed.

Tre Indsatsområder:

Tuborgfondet uddelte sidste år 34 mio. kr. fordelt på tre indsatsområder:

  • Åbne fællesskaber: 14 mio. kr.
  • Unges jobmuligheder: 8 mio. kr.
  • Unges samfundsengagement: 12 mio. kr.

De enkelte bevillinger kan læses her: tuborgfondet.dk/projekter

Det strategiske fundament:

  • ”Tuborgfondet udvikler fællesskaber, og har særligt fokus på unge mellem 15-30 år og deres deltagelse og engagement i samfundet."
  • "Tuborgfondets mission, vision og værdier tager afsæt i vores strategiske fundament og reflekteres i vores arbejde, som primært er inden for det sociale område eller i spændingsfeltet mellem det sociale og kulturelle – især musikken."

Mission

  • "Vi udvikler fællesskaber i samarbejde med civilsamfundets ildsjæle, organisationer og foreninger, fordi vi tror på, at åbne og engagerende fællesskaber skaber værdi for det enkelte menneske, erhvervslivet og samfundet som helhed."

Vision

  • "Vi ønsker, at flere unge engagerer sig i fællesskaber, i organisationer, foreninger, lokalområder og på arbejdsmarkedet, for at give den enkelte mening og en oplevelse af at være en del af- og bidrage til samfundet og for at sikre, at de unge er med til at skabe fremtiden.”

Kilde: Tuborgfondets hjemmeside

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer