Realdania rekrutterer medarbejdere

Transfervinduet står åbent i flere af Realdanias afdelinger. Frem til medio marts er re­krut­te­rings­firmaet Kar+Co på udkig efter tre medarbejdere til forskellige funktioner i den filantropiske forening.

Re­al­da­nia sø­ger i øje­blik­ket me­d­ar­bej­de­re til tre af for­e­nin­gens af­de­lin­ger: Filan­tro­pi­tea­met, for­mid­lings­tea­met og foreningssekretariatet.

Til for­e­nings­se­kre­ta­ri­a­tet sø­ges en pro­jekt­le­der med spe­ci­a­le i CRM-sy­ste­mer og dataintegration:

”For­e­nin­gen Re­al­da­nia øn­sker at mø­de og kom­mu­ni­ke­re med si­ne p.t. 150.000 med­lem­mer i for­hold til de­res in­di­vi­du­el­le be­hov og in­ter­es­ser. Det kræ­ver, at man bli­ver bed­re til at bin­de da­ta­land­ska­bet sam­men og ud­vik­le løs­nin­ger der uden at gå på kom­pro­mis med kva­li­tet og sik­ker­hed, kan hånd­te­re in­di­vi­du­el­le da­ta og stil­le det til rå­dig­hed for in­ter­ne bru­ge­re,” skri­ver Realdania.

For­mid­lings­tea­mets ot­te me­d­ar­bej­de­re sø­ger en kol­le­ga, der bå­de har fin­ge­ren på pul­sen i for­hold til so­ci­a­le me­di­er og som og­så har kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi­ske evner:

”Du skal kun­ne læg­ge en skarp kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, sæt­te en dags­or­den, for­vand­le en nyhed til et en­ga­ge­ren­de post på Lin­ke­dIn, rå­d­gi­ve vo­res kol­le­ga­er i filan­tro­pi­af­de­lin­gen om alt fra må­l­grup­per og bud­ska­ber til ka­nalvalg og for­mid­lings­for­ma­ter - og stab­le et spæn­den­de gå hjem-mø­de på be­ne­ne fra start til mål.”

Og­så i Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­team er man på jagt ef­ter en ny me­d­ar­bej­der til at frem­me sundt, ef­fek­tivt og bæ­re­dyg­tigt byggeri.

”Du vil bli­ve en del af fag­tea­met Byg­ge­ri og pro­ces­ser, og som pro­jekt­le­der vil du især få an­svar for at ud­vik­le og gen­nem­fø­re ana­ly­ser, pro­jek­ter, ini­ti­a­ti­ver og kampag­ner, der under­støt­ter vo­res filan­tro­pi­ske mål om at frem­me sundt, ef­fek­tivt og bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri. I sam­ar­bejd­e og gen­nem net­værk med an­dre par­ter øn­sker vi at bi­dra­ge til at ska­be en me­re ef­fek­tiv og vær­di­ska­ben­de byg­ge­sek­tor og me­re mil­jø­rig­ti­ge og sun­de byg­nin­ger som ram­men om vo­res hver­dag,” skri­ver Re­al­da­nia i stillingsopslaget.

Du kan læ­se om Re­al­da­ni­as tre le­di­ge stil­lin­ger her:
re​al​da​nia​.dk/​o​m​-​o​s​/​l​e​d​i​g​e​-​s​t​i​l​l​i​n​ger

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer