Annoncespot_img

Flere tilsagn men færre penge fra Nordea-fonden

Antallet af bevillinger slog rekord, mens uddelingsbeløbet endte mere end 100 mio. kr. under forventningen. Det viser Nordea-fondens årsrapport, som er offentliggjort i dag.

Nordea-fondens årsrapport 2017

An­tal­let af be­vil­lin­ger fra Nor­dea-fon­den steg med 40 pct. og slog i 2017 re­kord med 3.325 tilsagn.

Men sam­ti­dig faldt det sam­le­de ud­de­lings­be­løb til det la­ve­ste i fi­re år. Nor­dea-fon­den ud­del­te nem­lig kun 405 mio. kr., hvil­ket var 135 mio. kr. min­dre end fon­den for­ven­te­de ved ind­gan­gen til året, hvor ud­de­lings­bud­get­tet lød på 540 mio. kr.

”Der har gen­nem året væ­ret fo­kus på at ud­rul­le stra­te­gi­en, her­un­der ud­mønte stra­te­gi­ens sats­nings­om­rå­der, og eva­lu­e­re på af­slut­te­de og igang­væ­ren­de ak­ti­vi­te­ter, samt i en ræk­ke sam­men­hæn­ge at de­le ek­si­ste­ren­de vi­den og er­fa­rin­ger med fon­dens in­ter­es­sen­ter,” skri­ver fon­den i sin års­rap­port som be­sty­rel­sen god­kend­te på års­mø­det den 22. februar.

Nor­dea-fon­den ud­del­te 970 stu­di­e­le­ga­ter til bå­de kan­di­dat­stu­de­ren­de og til pro­fes­sions­bache­lor­stu­derende. Fon­den modt­og 7.099 an­søg­nin­ger og udel­te støt­te til 2.341 pro­jek­ter, hvoraf cir­ka to tred­je­de­le af be­vil­lin­ger­ne gik til min­dre lo­ka­le pro­jek­ter i he­le landet.

Nor­dea-fon­den ejer 3,9 pct. af ak­tier­ne Nor­dea AB og hav­de i 2017 et ure­a­li­se­ret kurstab på 545,9 mio. kr. mod en ure­a­li­se­ret kurs­ge­vinst på 450,0 mio. kr. året før. Det be­tød, at fon­dens regn­skabs­mæs­si­ge re­sul­tat faldt fra 1.171,8 mio. kr. i 2016 til 195,8 mio. kr. i 2017.

Nor­dea-fon­den hav­de et re­a­li­se­ret over­skud på 726 mio. kr. i 2017, hvil­ket var næ­sten iden­ti­sk med året før, hvor re­sul­ta­tet var 725 mio. kr.

I år for­ven­ter fon­den at ud­de­le for ca. 600 mio. kr.

Læs he­le Nor­dea-fon­den års­rap­port her: nor​de​a​fon​den​.dk/​o​m​-​o​s​/​o​e​k​o​n​o​m​i​/​o​e​k​o​n​o​m​i​s​k​e​-​n​o​e​g​l​e​tal.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer