Louis-Hansens Fond fordobler ansøgningstallet

Søgningen til Coloplast-fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, fortsætter med at stige. Fonden modtog sidste år næsten dobbelt så mange ansøgninger som året før. Det resulterede i flere bevillinger til både forskning, kunst og kultur samt civil­sam­funds­or­ga­ni­sa­tioner.

Lou­is-Han­sen er nav­net bag Co­l­o­p­last A/S, som med 11.000 me­d­ar­bej­de­re ver­den over pro­du­ce­rer og sæl­ger sy­geple­jear­tik­ler in­den for st­o­mi, in­kon­ti­nens og sårbehandling.

Med en eje­ran­del på ca. 11 pct. af ak­tie­ka­pi­ta­len i sel­ska­bet, og en bog­ført egen­ka­pi­tal på godt 13 mia. kr., er Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond blandt de 10 stør­ste fon­de i Danmark.

De se­ne­ste år er an­tal­let af mod­tag­ne an­søg­nin­ger til fon­den ste­get, og sid­ste år blev an­søg­nings­an­tal­let yder­li­ge­re næ­sten for­doblet fra 888 til 1.613 mod­tag­ne an­søg­nin­ger. Det frem­går af fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for regn­skabsår­et 2016/2017.

Fon­den ud­del­te 180 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål for­delt på 448 be­vil­lin­ger in­den for fon­dens tre ind­sats­om­rå­der: Kunst & kul­tur, forsk­ning & ud­dan­nel­se samt so­ci­a­le & vel­gø­rende initiativer.

Selv­om an­tal­let af imø­de­kom­ne an­søg­nin­ger steg med godt en tred­je­del i for­hold til året før, be­tød den sto­re an­søg­nings­frem­gang, at fon­dens be­vil­lings­pro­cent faldt fra 38 pct. til 28 pct.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer