Annoncespot_img

Aalborgs borgmester: Tobakspenge er velkomne

Borgmester i Aalborg, Thomas Kastrup-Larsen afviser, at det er forkert at tage imod pen­ge fra fonde som Det Obelske Familiefond eller Augustinus Fonden. Det er ikke særligt konstruktivt at lave øråd, hvor man holder bestemte fonde ude, siger han til DR Nord­jylland efter Kræftens Bekæmpelse i Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har opfordret til boykot af donationer fra fonde, der ejer tobaksaktier.

Al­ko­hol, di­e­sel­bi­ler og us­un­de fø­de­va­rer. Der fin­des man­ge pro­duk­ter ud­over to­bak, som kan ska­de an­dre mennesker.

Des­u­den ud­ryd­der man ik­ke to­bak ved, at f.eks. Aal­borg Kom­mu­ne si­ger nej til pen­ge fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Det si­ger borg­me­ster i kom­mu­nen, Tho­mas Ka­strup-Lar­sen til DR Nordjylland.

”Jeg sy­nes, man skal hol­des fo­kus på, hvor­dan Dan­mark bli­ver et me­re sundt sam­fund, hvor­dan man får fle­re til at hol­de op med at ry­ge, hvor­dan man be­kæm­per kræft, ud­vik­ler kul­tur­li­vet og så­dan nog­le ting i ste­det for at la­ve så­dan et øråd, hvor man skal hol­de for­skel­lige fon­de ude. Det sy­nes jeg ik­ke er sær­ligt kon­struk­tivt,” si­ger Tho­mas Ka­strup-Lar­sen til DR Nordjylland.

Re­ak­tio­nen fra borg­meste­ren kom­mer ef­ter Kræf­tens Be­kæm­pel­se i Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de op­for­dre­de til boy­kot af ud­de­lin­ger fra fon­de, som Au­gusti­nus Fon­den el­ler Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som ejer ak­tier i tobaksselskaber:

”Vi op­for­drer til det nu, for­di de ud­del­te pen­ge sam­ti­dig er en an­er­ken­del­se af, at tobaks­in­dustri­en og­så gør no­get godt for sam­fun­det. Det gør den ik­ke. Den kan ik­ke kø­be af­lad ved at gi­ve pen­ge til et smukt hus, forsk­ning i kræft el­ler an­dre ting. Jeg ved godt, at vi ik­ke kan re­gu­le­re det. No­bel­pri­sen går og­så til nob­le for­mål, men pen­ge­ne stam­mer op­rin­de­ligt fra dy­na­mit. Det vig­ti­ge er, at in­tet ta­ler mod, at og­så to­baks­fon­de­ne kan gø­re sig selv ’re­ne’ el­ler me­re ac­cep­tab­le. Nem­lig den dag, hvor de ik­ke læn­ge­re har ind­tæg­ter fra to­bak,” si­ger direk­tør i Kræf­tens Be­kæm­pel­se, Leif Ve­ster­gaard Pedersen.

Uddelingerne gør en positiv forskel

Aal­borg Kom­mu­ne er en de af mod­ta­ge­re, som ny­der godt af do­na­tio­ner­ne fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond. Fon­den har blandt an­det væ­ret med til at fi­nan­si­e­re de­le af Mu­sik­kens Hus, Kunst­mu­se­et Kun­sten og Utzon Cen­ter. Og på sund­heds­om­rå­det har fon­den for ny­lig støt­tet et forsk­nings­pro­jekt på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor man skal kort­læg­ge om­fan­get af al­ko­holska­der hos børn.

Det er dis­se sam­funds­gavn­li­ge for­mål man bør fast­hol­de fo­kus på, me­ner borg­meste­ren i Aalborg:

”C.W. Obel er med til at støt­te rig­tig man­ge go­de ting i Aal­borg og Nord­jyl­land. At vi hi­sto­risk set har haft nog­le tra­di­tio­ner i for­hold til to­bak i Dan­mark, sy­nes jeg ik­ke skal kom­me de her pen­ge til ska­de. De er med til at gø­re en po­si­tiv for­skel,” si­ger Tho­mas Kastrup-Larsen.

Læs he­le DR Nord­jyl­lands hi­sto­rie her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer