Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kommuner, foreninger og projekter bør ikke modtage støtte eller gaver fra tobaksfonde før de er renset for røg. Nu skal især to velgørende fonde, Augustinus Fonden og Det Obel­ske Familiefond, hvis formue delvist hviler på tobak, gøres “rene,” mener Kræftens Bekæmpelse. Trygfonden og Færchfonden har allerede frivilligt renset formuen for to­baks­ak­tier. Københavns nye sundheds­borgmester vil undgå fondsmidler fra tobaks­in­du­stri­en for at restaurere museer. Og på CBS, som selv er havnet i konflikter om to­baks­penge, tales der om en ny udvikling.

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde
In­ve­ste­ring: To­bak­sin­du­stri­en blev i ok­to­ber sid­ste år ude­luk­ket fra FN Glo­bal Com­pa­ct. Fle­re pen­sions­sel­ska­ber har solgt ud af to­baksak­tier. Og Kræf­tens Be­kæm­pel­se støt­ter ik­ke for­ske­re, der har få­et pen­ge fra fon­de, der er me­de­je­re af tobaksselskaber.

Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og Sund­heds­sty­rel­sen var ik­ke i tvivl ved ud­gi­vel­sen af den hidtil mest om­fat­ten­de rap­port om to­baks dræ­ber­virk­ning: Når man må­ler på for tid­li­ge døds­fald, så kom­mer in­tet blot i nær­he­den af ryg­ning som år­sag. Det stod i en 400 si­der lang rap­port ’Syg­doms­byr­den i Dan­mark – Ri­si­ko­fak­to­rer’, som Sund­heds­sty­rel­sen of­fent­lig­gjor­de i 2016: Hvert år slår ryg­ning 13.600 dan­ske­re ihjel, når an­dre ri­si­ko­fak­to­rer som kost, al­ko­hol og inak­ti­vi­tet fraregnes.

Der­for pe­ger pi­len og­så på fon­de, der trods vel­gø­ren­de for­mål til forsk­ning, kul­tur, byg­ge­ri­er m.m. pla­ce­rer de­le af de­res man­ge mil­li­o­ner i sel­ska­ber som – groft sagt – med­vir­ker til at øge an­tal­let af for tid­li­ge døds­fald, me­ner Kræf­tens Bekæmpelse.

Kræf­tens Be­kæm­pel­se har de se­ne­ste år fulgt de­res eg­ne eti­ske ret­nings­linjer me­re og me­re til dørs, op­ly­ser Kræf­tens Be­kæm­pel­ses di­rek­tør si­den 2010 og frem til ju­ni i år, Leif Ves­ter­gaard Pe­der­sen, i et in­ter­view med Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

”Vi er ik­ke be­gej­stre­de for pen­ge fra to­baks­fon­de. Hos os kan for­ske­re, som får pen­ge fra to­bak­sin­du­stri­en og de­res fon­de, ik­ke og­så få pen­ge fra Kræf­tens Be­kæm­pel­se. For­sker­ne får li­ge­frem en ka­ren­s­tid på 10 år, hvis de får pen­ge fra to­bak­sin­du­stri­en el­ler de­res fon­de. Vi ind­før­te det for seks-syv år si­de i vo­res eti­ske ret­nings­linjer, men vi har må­ske ik­ke før­hen væ­ret go­de nok til at gø­re det ly­sen­de klart for to­bak­sin­du­stri­en og de­res fon­de, at så­dan er det,” si­ger Leif Ve­ster­gaard Pedersen.

Han fast­slår, at selv om kræft­for­ske­re må­ske har få­et pen­ge fra to­baks­fon­de de se­ne­re år – så har de ik­ke sam­ti­dig få­et fra Kræf­tens Be­kæm­pel­se også.

”Vi vil ik­ke ha­ve den sam­men­blan­ding. År­sa­gen er og­så en indstil­ling fra in­ter­na­tio­na­le kræft­organisationer, at så­dan skal det væ­re. Vi har til­li­ge få­et at vi­de fra Bri­tish Me­di­cal Jour­nal, at hvis man som for­sker op­ly­ser, at man får pen­ge fra to­bak­sin­du­stri­en el­ler de­res fon­de, så kan man ik­ke pu­bli­ce­re vi­den­ska­be­li­ge ar­tik­ler i tidsskriftet.”

Andre bør også sige nej

I Hjer­te­for­e­nin­gen har man det på sam­me må­de. Der skal ik­ke blan­des to­baks­pen­ge i den sund­heds­forsk­ning, de støt­ter, men Kræf­tens Be­kæm­pel­se går nu vi­de­re i de­res op­for­dring til at heg­ne to­baks­fon­de­nes pen­ge ind. Ad­skil­li­ge kul­tur, kunst- og byg­ge­pro­jek­ter og an­dre forsk­nings­pro­jek­ter støt­tes fort­sat af fon­de­ne i man­ge kom­mu­ner, hos sund­heds­væ­se­net, og i Sta­ten. Det me­ner Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen nu der bør sæt­tes en stop­per for, så mod­ta­ger­ne frem­over si­ger nej til gaverne.

”Vi op­for­drer til det nu, for­di de ud­del­te pen­ge sam­ti­dig er en an­er­ken­del­se af, at to­baks­in­du­stri­en og­så gør no­get godt for sam­fun­det. Det gør den ik­ke. Den kan ik­ke kø­be af­lad ved at gi­ve pen­ge til et smukt hus, forsk­ning i kræft el­ler an­dre ting. Jeg ved godt, at vi ik­ke kan re­gu­le­re det. No­bel­pri­sen går og­så til nob­le for­mål, men pen­ge­ne stam­mer op­rin­de­ligt fra dy­na­mit. Det vig­ti­ge er, at in­tet ta­ler mod, at og­så to­baks­fon­de­ne kan gø­re sig selv ’re­ne’ el­ler me­re ac­cep­tab­le. Nem­lig den dag, hvor de ik­ke læn­ge­re har ind­tæg­ter fra to­bak,” me­ner Leif Ve­ster­gaard Pedersen.

Au­gusti­nus Fon­den re­du­ce­re­de for et par år si­den sin eje­ran­del i Scan­di­navi­an To­bac­co Group og ejer i dag 25 pro­cent af ak­tier­ne. Godt 10 pro­cent af fon­dens sam­le­de ak­ti­ver er pla­ce­ret i Scan­di­navi­an To­bac­co Group.

”Det er ik­ke nok. Man skal ned på en langt la­ve­re an­del. Et ac­cep­ta­belt ni­veau er må­ske ak­tier i Dansk Su­per­mar­ked, som sæl­ger ci­ga­ret­ter i de­res bu­tik­ker. Så har vi græn­sen for, hvor fint­ma­sket, som vi me­ner man kan gå frem. Men når to­baks­salg el­ler ejer­skab af to­baks­virk­som­heder er en be­ty­den­de del af fon­den, så kom­mer prove­nu­et fra at ska­de an­dre men­ne­sker. Selv om de brug­te he­le de­res ind­tægt på go­de for­mål, så kan det ik­ke op­ve­je ska­den, som to­bak gør på folk,” si­ger Leif Ve­ster­gaard Pedersen.

Dilemma i kommunerne lever

Ad­skil­li­ge mil­li­o­ner fra to­baks­fon­de­ne går til kul­tur- og byg­nings­pro­jek­ter af høj kul­tu­rel vær­di i kom­mu­ner­ne. Skal kom­mu­ner­ne ba­re si­ge nej tak? Og kan væl­ger­ne for­stå det?

Di­lem­ma­et blev ak­tu­elt, da Kø­ben­havns Kom­mu­nes øko­no­mi­ud­valg i novem­ber 2016 for­bød in­ve­ste­rin­ger i to­baks­pro­du­cen­ter: Kom­mu­nens ka­pi­tal­for­val­te­re skul­le eks­klu­de­re ak­tier i bl.a. Au­gusti­nus Fon­dens sel­skab, Scan­di­navi­an To­bac­co Group. Det vi­ser en ne­ga­tiv­li­ste over to­baks­sel­ska­ber, som øko­no­mi­ud­val­get god­kend­te i 2016 ef­ter for­slag fra SF og da­væ­ren­de sund­heds- og om­sorgs­borg­me­ster, Nin­na Thom­sen. Men så kom di­lem­ma­et: Be­slut­nin­gen kom kort ef­ter, at kom­mu­nens kul­tur- og fri­tids­ud­valg tog imod en ny ud­de­ling fra Au­gusti­nus Fon­den, som bl.a. var med til at be­ta­le re­stau­re­rin­gen af Kø­ben­havns Mu­se­um, som ejes af Kø­ben­havns Kom­mu­ne, samt Thor­vald­sens Mu­se­um, som og­så hø­rer un­der kom­mu­nen. Skul­le mod­ta­gel­se af ga­ver og­så væ­re slut?

Det men­te Nin­na Thom­sen. I 2016 sag­de hun til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde:

”Fon­de som Au­gusti­nus Fon­den har støt­tet man­ge go­de for­mål i Kø­ben­havn, men jeg er og­så af den hold­ning, at vi som kom­mu­ne skal væ­re prin­cip­fa­ste. Jeg har ik­ke nog­le fær­di­ge bud på, hvil­ke ret­nings­linjer vi skal ha­ve i for­hold til støt­te fra fon­de, der har di­rek­te bånd til f.eks. to­baks­virk­som­he­der. Men står det til mig, så skal Kø­ben­havns Kom­mu­ne fremad­ret­tet si­ge nej til mid­ler, der di­rek­te kom­mer fra de in­du­stri­er, vi ik­ke vil in­ve­ste­re i,” sag­de Nin­na Thomsen.

Sa­gen er ik­ke død her i 2018. Hen­des ef­ter­føl­ger ef­ter val­get i 2017, sund­heds- og oms­orgs­borg­mes­ter Sis­se Ma­rie Wel­ling (SF), hol­der fast i modstanden.

”Det er vig­tigt for mig, at vi flyt­ter Kø­ben­havns Kom­mu­ne i en sun­de­re ret­ning. Det gør vi ik­ke ved at ta­ge imod pen­ge fra fon­de, der har rød­der i to­bak­sin­du­stri­en og der­med er med til at le­gi­ti­me­re den. I Kø­ben­havns Kom­mu­ne har vi en in­ve­ste­rings­po­li­tik, hvor vi ik­ke in­ve­ste­rer i virk­som­he­der, der pro­du­ce­rer vå­ben el­ler to­bak. Det bør og­så gæl­de, når det hand­ler om at mod­ta­ge pen­ge fra de selv sam­me in­du­stri­er,” kon­klu­de­rer Sis­se Ma­rie Wel­ling nu til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

”Det er et di­lem­ma, når fon­de med rød­der i to­bak­sin­du­stri­en gi­ver bi­drag, der kom­mer Kø­ben­havn til go­de – som vi ek­sem­pel­vis har set det med til­skud til Kø­ben­havns Mu­se­um. Vi må ik­ke gå på kom­pro­mis med kø­ben­hav­ner­nes sund­hed og le­gi­ti­me­re to­bak­sin­du­stri­en. I ste­det vil jeg hel­le­re væ­re med til at se på, hvor­dan vi i Kø­ben­havn kan for­de­le vo­res pen­ge, så vi frem­over ik­ke har be­hov for fonds­mid­ler fra to­bak­sin­du­stri­en for ek­sem­pel­vis at re­sta­ure­re vo­res mu­se­er,” på­pe­ger Sis­se Ma­rie Welling.

Ingen tiltag klar – endnu

Hver­ken Nin­na Thom­sen el­ler Sis­se Ma­rie Wel­ling kom langt med de­res bud på en ny po­li­tik – end­nu. Sis­se Ma­rie Wel­ling har som ny borg­me­ster end­nu ik­ke til­tag klar – og kan der­for ik­ke end­nu vur­de­re, om det er re­a­li­stisk at kom­me igen­nem med dem i Bor­ger­re­præ­sen­ta­tio­nen. Men Kø­ben­havn er ik­ke ene om over­vej­el­ser­ne om, om man kan af­vi­se at in­ve­ste­re i to­bak, men sam­ti­dig si­ge ”ja tak” til tobakspenge.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har spurgt sund­heds­rå­d­mænd og borg­me­stre i de fi­re stør­ste by­er, om di­lem­ma­et ved to­baks­fon­de. Kun Aal­borg har ik­ke svaret.

Jet­te Ski­ve fra Dansk Fol­ke­par­ti og Aar­hus´ rå­d­mand for sund­heds­om­rå­det mel­der dog klart pas til at næg­te ga­ver fra to­baks­fon­de – så læn­ge der hver­ken er for­bud el­ler fler­tal for det.

”Jeg kan ik­ke sva­re på, hvil­ken vej Aar­hus Kom­mu­ne vil gå, men så læn­ge to­bak­sin­du­stri­en ik­ke er lov­for­me­lig for­budt, ser jeg in­gen pro­blem i hver­ken at sø­ge el­ler mod­ta­ge pen­ge fra de fon­de. Der­for har jeg in­gen pla­ner om at ar­bej­de i den mod­sat­te ret­ning, med min­dre er fler­tal i by­rå­det på­læg­ger mig det,” fast­slår Jet­te Skive.

Oden­se Kom­mu­ne har få­et til­skud til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter fra Au­gusti­nus Fon­den – og fra Det Obel­ske Fa­mi­lie Fond bl.a. 500.000 kr. til Carl Ni­el­sen In­ter­na­tio­na­le Kon­kur­ren­cer un­der Oden­se Sym­fo­ni­o­r­ke­ster. Au­gusti­nus Fon­den gi­ver 20 mio. kr. til et nyt even­tyr­hus i for­bin­del­se med H.C. An­der­sens Hus.

Men og­så Oden­se har si­den 2013 haft en etisk in­ve­ste­rings­pro­fil, så Oden­se ik­ke in­ve­ste­rer i sel­ska­ber, der f.eks. pro­du­ce­rer to­bak. Etik­ken er kon­se­kvens af en sund­heds­po­li­tik, Sund Sam­men, som fast­slår, at bl.a. ryg­ning er en sundhedsudfordring.

Men så kom­mer di­lem­ma­et igen. I en ud­ta­lel­se fra Oden­ses pres­se­af­de­ling på borg­mes­ter­kon­to­ret hed­der det, at ”Oden­se har en me­re prag­ma­tisk til­gang i for­hold til at mod­ta­ge mid­ler fra al­men­nyt­ti­ge fon­de. Dels har Oden­se Kom­mu­ne ik­ke et fuldt over­blik over den ind­tje­nings­mæs­si­ge sam­men­sæt­ning af fon­de­nes mid­ler. Dels kan den el­ler de bag­ved­lig­gende virk­som­he­der ha­ve æn­dret ad­færd el­ler for­ret­nings­om­rå­de (A.P. Møl­ler Mær­sk har f.eks. af­hæn­det olie- og ga­sak­ti­vi­te­ter­ne). Dels kan ak­ti­vi­te­ter­ne rent tids­mæs­sigt lig­ge så langt til­ba­ge, at det i dag op­fat­tes som en kurio­si­tet – f.eks. at No­bels Fredspris var fi­nan­sie­ret med ind­tæg­ter fra bl.a. spræng­stof­fer. Oden­se Kom­mu­ne kan på den bag­grund – i de fle­ste til­fæl­de – ik­ke fo­re­ta­ge en sær­skilt vur­de­ring af fonds­mid­ler, som kom­mu­nen mod­ta­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål. Oden­se kan op­ly­se, at det ind­til vi­de­re ik­ke har gi­vet an­led­ning til po­li­ti­ske be­slut­nin­ger af prin­ci­pi­el ka­rak­ter på om­rå­det. Der er hel­ler ik­ke plan­lagt kon­kre­te tiltag.”

CBS mærker ny tendens efter stigmatisering af rygere

Midt i kom­mu­ner­nes di­lem­ma er der en ny ten­dens i kølvan­det på stig­ma­ti­se­ring af ry­ger­ne. Det kan der­for ik­ke ude­luk­kes, at der luk­kes for ga­ver fra to­baks­fon­de frem­over, ly­der meld­inger fra CBS, som mær­ker det al­le­re­de. Lek­tor, ph.d. i Cor­pora­te So­ci­al Re­spon­si­bi­li­ty på CBS, Ste­en Val­len­tin, hæf­ter sig net­op ved stig­ma­ti­se­ring af ry­ge­re – kom­bi­ne­ret med bl.a. ne­ga­tiv­li­ster i kom­mu­ner over in­ve­ste­rin­ger i tobaksselskaber.

”Den ny ud­vik­ling mær­ker vi og­så på CBS. Vi har for­ske­re, som har pro­ble­mer med at ind­gå i et konsor­ti­um med Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO. CBS har nem­lig sam­ti­dig et spon­so­rat fra Skan­di­na­visk To­bak. WHO´s ret­nings­linjer si­ger, at de med fem års til­ba­ge­vir­ken­de kraft ik­ke kan væ­re del af et pro­jekt­konsor­ti­um, hvori der ind­går to­baks­pen­ge. Der er alt­så en ef­fekt på vej, og­så in­ter­na­tio­nalt, om­kring sam­ar­bejds­part­ne­re med to­baks­pen­ge. Be­væ­gel­sen går klart i ret­ning af, at to­baks­pen­ge bli­ver mar­gi­na­li­se­re­de og stig­ma­ti­se­re­de. Det vil der­for ik­ke læn­ge­re væ­re ra­sen­de kon­tro­ver­si­elt, når og hvis man si­ger nej til mid­ler fra tobaks­sel­ska­ber el­ler de­res fon­de. Der kan kom­me in­ter­es­san­te sa­ger ud af det frem­over,” spår Ste­en Vallentin.

”Det er et symp­tom på, at stig­ma­ti­se­rin­gen af to­bak er nå­et så langt. Det er le­gi­timt at ha­ve en me­get ne­ga­tiv hold­ning til ryg­ning,” fast­slår Ste­en Vallentin.

Pensionsselskaber og Trygfonden afslår røg

En for­læn­gel­se af den ten­dens er, at Tryg­fon­den, fle­re pen­sions­sel­ska­ber samt FN (Glo­bal Com­pa­ct) og­så har eks­klu­de­ret to­baksak­tier. Li­ge før nytår skul­le det ek­sem­pel­vis væ­re slut for pen­sions­sel­ska­ber­ne Pen­Sam og Læ­rer­nes Pen­sion at in­ve­ste­re i to­baksak­tier. Pen­Sam har nu solgt to­baksak­tier for en halv mil­li­ard kro­ner, mens Læ­rer­nes Pen­sion af­hæn­der de­res to­baksak­tier de kom­men­de måneder.

Alm. Brands pen­sions­kun­der sag­de i novem­ber 2017 og­så far­vel til to­bak i po­r­te­følj­en (samt po­r­no, al­ko­hol, vå­ben og fos­si­le brænd­stof­fer), mens PKA Pen­sion for længst har op­gi­vet to­baksak­tier. An­dre er tø­ven­de som ATP og Nor­dea. Skis­ma­et står her om to­bak­sin­du­stri­en over­hol­der love og kon­ven­tio­ner. Der­i­mod vil PFA re­vur­de­re in­ve­ste­rin­ger i to­bak, så der fo­re­lø­big nu til­by­des en ak­tie­fond uden to­bak på listen.

Tryghedsgruppen/Trygfonden har der­i­mod læn­ge fulgt FN’s eti­ske ret­nings­linjer og und­gå­et at in­ve­ste­re i to­baks­sel­ska­ber. Adm. di­rek­tør Sø­ren Kri­sti­an­sen fra Tryg­heds­grup­pen for­tæl­ler til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at år­sa­gen til den be­slut­ning fra 2008 er ligetil:

”To­bak er ube­tin­get den stør­ste trus­sel mod dan­sker­nes sund­hed i dag. Da vi har sund­hed og tryg­hed som over­ord­ne­de mål, så si­ger det sig selv, at vi ik­ke øn­sker at in­ve­ste­re i to­baks­in­du­stri­en,” fast­slår Sø­ren Kristiansen.

Men gi­ver det goodwill, respekt fra kun­der og in­ve­sto­rer – el­ler ne­ga­ti­ve reaktioner?

”Det har vi ik­ke tal på. For os er det et hold­nings­spørgs­mål,” fast­slår Sø­ren Kristiansen.

De se­ne­ste år har Tryg­fon­den brugt 550 mil­li­o­ner kro­ner om året på pro­jek­ter in­den for sund­hed, sik­ker­hed og trivsel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Keld Broksø
Keld Broksø
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer