Tobaksfonde står ved deres erhvervshistoriske arv

Mens Færchfonden frasolgte sine tobaksinvesteringer for ti år siden har Augustinus Fon­den og Det Obelske Familiefond valgt at stå ved deres erhvervshistoriske arv. Der er stor efterspørgsel efter de to fondes uddelinger inden for alle uddelingsområderne, og de har kun i få tilfælde oplevet forskere, der har sagt ”nej tak.”

Vores bedste, det er Piben – C.W.O. Shag
"Selv om sy­net på to­bak har for­an­dret sig, står vi ved vo­res arv, der går syv ge­ne­ra­tio­ner til­ba­ge," si­ger Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, di­rek­tør for Det Obel­ske Familiefond.

To af Dan­marks tre sto­re to­baks­fon­de, som har – el­ler hav­de – in­ter­es­ser i to­bak­sin­du­stri­en, fast­hol­der ind­til vi­de­re bu­si­ness as usu­al i for­hold til lin­ket til to­bak, men går uden om pro­jekt­sam­arbejde med Kræf­tens Be­kæm­pel­se og ”føl­ger sam­funds- og er­hverv­s­ud­vik­lin­gen nøje.”

Som den ene­ste af de tre sto­re to­baks­fon­de har Fær­ch­fon­den gjort sig ’ren’ fra to­baks­pen­ge, som Kræf­tens Be­kæm­pel­ses di­rek­tør, Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen, nu an­be­fa­ler. Fær­ch­fon­dens pen­ge kom fra Fær­chs To­baks­fa­brik, der fu­sio­ne­re­de til Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni, men ak­tier­ne i Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni blev solgt for 10 år si­den i 2008.

Det sva­rer præ­cis til den ka­ren­s­tid på 10 år, som for­sker­ne får hos Kræf­tens Be­kæm­pel­se, hvis de har få­et to­baks­pen­ge. Mar­tin Vang Han­sen, di­rek­tør for Fær­ch­fon­den, slip­per der­for uden om problematikken.

”Jeg har in­gen pro­ble­mer haft med part­ner­ne – ik­ke i min tid i to år. Vi har op­gi­vet røg og er slup­pet for pro­ble­mer,” si­ger Mar­tin Vang Han­sen til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

To rigtige tobaksfonde

An­der­le­des med ejer­skab til to­bak er det med to an­dre tobaksfonde:

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ejer in­ve­ste­rings­sel­ska­bet C.W. Obel A/S, som ejer 35 pct. af Skan­di­na­visk Hol­ding A/S, der er en ud­lø­ber af sam­men­læg­nin­gen i 1961 af de dan­ske to­baks­fa­bri­kan­ter Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, R. Fær­chs Fa­brik­ker og C.W. Obel til Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni. Sel­ska­bet blev se­ne­re til Scan­di­na­vian To­bac­co Group, som i 2016 blev børsno­te­ret på Nas­daq Copenhagen.

Au­gusti­nus Fon­den ejer Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker Ak­tie­sel­skab, som igen ejer 25 pct. af Scan­di­navi­an To­bac­co Group, der pro­du­ce­rer ci­ga­rer og pi­be­to­bak. Godt 10 pct. af fon­dens ak­ti­ver er pla­ce­ret i Scan­di­navi­an To­bac­co Group.

Det Obelske Familiefond støtter blot anden medicinsk forskning

Di­rek­tør for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, ta­ger ud­mel­din­ger­ne fra Kræf­tens Be­kæm­pel­se til ef­ter­ret­ning – og fin­der an­dre ve­je til pen­ge­ne ef­ter formålet.

– Har I mær­ket mod­stand mod at mod­ta­ge pen­ge fra Den Obel­ske Fa­mi­lie­fond be­grun­det i lin­ket til tobaksindustrien?

”I 2016 del­te vi 240 mio. kr. ud til en ræk­ke vig­ti­ge for­mål in­den for kunst, forsk­ning og det so­ci­a­le om­rå­de. Der er ak­tø­rer – mest in­den for forsk­ning – der er til­ba­ge­hol­den­de med at mod­ta­ge mid­ler fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, men de­ci­de­ret mod­stand mær­ker vi ik­ke. Vi ved godt, at Kræf­tens Be­kæm­pel­se ik­ke sam­ar­bej­der med for­ske­re, som har få­et en be­vil­ling fra os. Det ta­ger vi til ef­ter­ret­ning, og nog­le af vo­res mid­ler går så ty­pisk til an­dre om­rå­der in­den for me­di­cinsk forsk­ning,” på­pe­ger Mi­cha­el Bjørn Nellemann.

- An­ser I lin­ket til to­bak­sin­du­stri­en for et pro­blem i takt med stig­ma­ti­se­ring af rygere?

”Vo­res virk­som­hed er stif­tet i 1787. Virk­som­he­den har for­an­dret sig og be­skæf­ti­ger sig i dag med bå­de ejen­doms­ud­lej­ning, en­tre­pre­nør- og in­ge­ni­ør­virk­som­hed, og vi har eje­ran­del i ci­gar­pro­duk­tion. C.W. Obel A/S for­hol­der sig lø­ben­de til markeds­situationen for virk­som­heds­por­te­føljen. Og­så for den del, der har med ci­ga­rer at gø­re. Selv om sy­net på to­bak har for­an­dret sig, står vi ved vo­res arv, der går syv ge­ne­ra­tio­ner tilbage.”

- Over­ve­jer I på et tids­punkt at skæ­re bån­de­ne til to­bak­sin­du­stri­en og bli­ve ’re­ne’ som Leif Ves­ter­gaard Pe­der­sen ud­tryk­ker det?

”Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen le­der en NGO, som han skal pro­fi­le­re. Det har han gjort godt, men vo­res og an­dres er­hvervs­hi­sto­ri­er er for kom­plek­se til at be­gre­bet ’re­ne virk­som­he­der’ kan stå ale­ne. C.W. Obel A/S er ejer og me­de­jer af drif­ti­ge virk­som­he­der, som bå­de ska­ber ar­bejds­plad­ser, be­ta­ler skat, bi­dra­ger til fon­dens ud­de­lin­ger etc. Nej, vi plan­læg­ger ik­ke at skæ­re bånd, men vi føl­ger sam­funds- og er­hverv­s­ud­vik­lin­gen nøje.”

- Op­byg­ger I be­red­skab i fald lin­ket til to­bak­sin­du­stri­en med ti­den bli­ver et stør­re problem? 

”I fon­det ta­ger vi vo­res part­ne­re – mod­ta­ge­re af mid­ler om du vil – al­vor­ligt og vi tæn­ker i be­red­ska­ber på man­ge pla­ner, men vo­res eje­ran­del i en ci­gar­pro­duk­tion gør ik­ke, at vi på den må­de fø­ler os stig­ma­ti­se­re­de. På godt og ondt ser det ud til, at der er stort be­hov for vo­res ud­de­lin­ger,” slut­ter Mi­cha­el Bjørn Nellemann.

Augustinus Fonden: kun enkelte gange ”nej tak”

Au­gusti­nus Fon­dens di­rek­tør, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler, har kun en­kel­te gan­ge væ­ret ude for et ”nej tak” til at mod­ta­ge pen­ge, for­di der var link til tobaksindustrien.

”Nej vi mær­ker ik­ke mod­stand mod Au­gusti­nus Fon­dens støt­te, når vi er ak­ti­ve på kunst- og kul­tu­r­om­rå­det, på det so­ci­a­le om­rå­de og med støt­te til forsk­ning. I den spe­ci­fik­ke støt­te til me­di­cinsk forsk­ning har der væ­ret en­kel­te til­fæl­de, hvor for­ske­re har truk­ket de­res an­søg­ning el­ler øn­sket at til­ba­ge­be­ta­le støt­te­mid­ler. Det sker, for­di de er ble­vet op­mærk­som­me på, at de ik­ke kan få støt­te fra Kræf­tens Be­kæm­pel­se, hvis de mod­ta­ger støt­te fra os,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

- An­ser I selv lin­ket til to­bak­sin­du­stri­en for et pro­blem i takt med stig­ma­ti­se­ring af rygere?

”Au­gusti­nus Fon­den har en fle­re hund­re­de år lang hi­sto­rie ba­se­ret på to­bak. Fa­mi­li­en Au­gu­sti­nus be­gynd­te to­baks­virk­som­hed i 1750. Den erhvervs­historiske arv står vi ved.”

- Over­ve­jes det på et tids­punkt at skæ­re bån­de­ne til to­bak­sin­du­stri­en og der­med bli­ve ’re­ne’ – som Leif Ve­ster­gaard Pe­der­sen ud­tryk­ker det?

”Det har vi ik­ke over­vej­el­ser om.”

- Op­byg­ger I et be­red­skab i fald lin­ket til to­bak­sin­du­stri­en med ti­den bli­ver et stør­re pro­blem for je­res do­na­tio­ner og sam­ar­bej­det med je­res partnere?

”Godt 10 pro­cent af Fon­dens sam­le­de ak­ti­ver er pla­ce­ret i Scan­di­navi­an To­bac­co Group, som pro­du­ce­rer ci­ga­rer og pi­be­to­bak. 9/10 af fon­dens ind­tæg­ter kom­mer fra ejer­ska­bet af blandt an­det Ti­vo­li, Gyl­den­dal, Fritz Han­sen, Jeu­dan, Kri­ste­lig Dag­blad, Roy­al Uni­brew, Am­bu med fle­re. Med det ud­gangs­punkt, me­ner vi ik­ke, at der er be­hov for et beredskab.

- Det er re­la­tivt nyt, at Kræf­tens Be­kæm­pel­se ik­ke vil væ­re med i pro­jek­ter med to­baks­pen­ge in­vol­ve­ret. Har I måt­tet sæt­te no­get i be­ro pga. det?

”Nej, det har vi ik­ke. Vi op­le­ver ved­va­ren­de en stor ef­ter­spørgsel ef­ter forsk­nings­mid­ler på det sund­heds­vi­den­ska­be­li­ge om­rå­de, så vi er ik­ke i tvivl om, at vi fort­sat kan væ­re til sam­funds­mæs­sig nyt­te på det­te om­rå­de,” slut­ter Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Keld Broksø
Keld Broksø
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer