Neye-Fonden øger omsætningen og uddelingerne

Neye-Fondens koncernomsætning steg med knap 20 pct. efter opkøb af tas­ke­for­ret­ning­er­ne i Kaza A/S. Fonden donerede desuden flere penge til kræft­forskningen. Det fremgår af Neye-Fondens netop offentlig­gjorte årsregnskab for 2016/2017.

Neye-Fon­dens dat­ter­sel­skab Neye A/S solg­te fle­re ta­sker sid­ste år ef­ter sel­ska­bet fu­sio­ne­re­de med Ka­za A/S.

Det frem­går af Neye-Fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te års­regn­skab for pe­ri­o­den 1.10.2016 til 30.9.2017.

Neye be­skæf­ti­ger nu 174 fuld­tids­me­d­ar­bej­de­re og om­sæt­nin­gen i ta­ske-kon­cer­nen steg fra 289 mio. kr. i 2015/2016 til 343 mio. kr. 2016/2017, sva­ren­de til 19 pct.

Kon­cer­nen fik et over­skud på 22 mio. kr., hvoraf 4 mio. blev be­talt i selskabsskat.

Neye-Fon­den, stif­tet af Knud og Agat­he Neye, har til for­mål at bru­ge sit over­skud til at støt­te kræft­forsk­ning i Danmark.

”Fon­den har i regn­skabs­pe­ri­o­den valgt at til­de­le un­ge ta­lent­ful­de for­ske­re støt­te i de­res vide­re forsk­ning in­den­for kræf­tens utal­li­ge om­rå­der. Der er i alt ud­delt 12,3 mio. kr. i året,” skri­ver fonds­le­del­sen i års­be­ret­nin­gen. Det er det hø­je­ste be­løb i fem år.

Der­u­d­over har fon­den for det igang­væ­ren­de regn­skabsår af­sat en ud­de­lings­ram­me på 33 mio. kr.

Her­af har fon­den i ef­ter­å­ret ud­delt 12 mio. kr., nem­lig til In­ge Ma­rie Sva­ne, pro­fes­sor i kli­nisk can­cer im­mun­te­ra­pi, og Kri­sti­an He­lin, pro­fes­sor, ph.d. i molekylærbiologi.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer