Annoncespot_img

Uddelingsregler skal i Højesteret

Fonde der har flere uddelingsformål skal uddele lige meget til hvert formål over tid. Men i Det Nissenske Familiefond har bestyrelsen siden stiftelsen prioriteret familieformålet. Den 25. januar gav Østre Landsret fonden medhold i en principiel sag, som Civilstyrelsen nu har anket til Højesteret.

En prin­ci­pi­el sag om for­de­lin­gen af fon­des ud­de­lin­ger på fle­re li­ge­stil­le­de for­mål er nu på vej i Højesteret.

Det sker ef­ter Ci­vilsty­rel­sen for to år si­den på­lag­de Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond at for­de­le fon­dens over­skud li­ge­ligt mel­lem fun­dat­sens to for­mål – det al­men­nyt­ti­ge for­mål og fa­mi­lie­for­målet. Ci­vilsty­rel­sens af­gø­rel­se er al­min­de­lig prak­sis i spørgs­mål om li­ge­stil­le­de uddelingsformål.

Men det næg­te­de fonds­be­sty­rel­sen at ef­ter­kom­me. Den på­stod, at de to ud­de­lings­for­mål ik­ke er li­ge­stil­le­de i fun­dat­sen, og hvis de er, så har fon­den al­li­ge­vel ik­ke pligt til at føl­ge Ci­vil­sty­rel­sens af­gø­rel­se. Fon­den ar­gu­men­te­re­de for, at det var stif­ters vil­je, at der skul­le ud­de­les fle­re pen­ge til fa­mi­li­en end til det al­men­nyt­ti­ge for­mål, hvil­ket blandt an­det var år­sa­gen til, at fon­den var en ’fa­mi­lie­fond’.

Sa­gen end­te i Østre Lands­ret, hvor fon­den den 25. ja­nu­ar i år fik med­hold. Østre Lands­ret til­si­de­sat­te der­med fondsmyn­dig­he­dens af­gø­rel­se. Ci­vilsty­rel­sen har an­ket dommen.

”Dom­men er in­ter­es­sant, for­di man­ge fon­de er ble­vet på­lagt at ud­de­le li­ge­ligt til op­li­ste­de ud­delings­formål. Der­u­d­over er dom­men in­ter­es­sant, for­di den ef­ter­la­der be­sty­rel­sen med stor for­tolk­nings­fri­hed og mu­lig­hed for at ind­dra­ge an­dre for­tolk­nings­kil­der end fun­dat­sen,” skri­ver ad­vo­kat­fir­ma­et Bech-Bruun i en kom­men­tar til sagen.

Læ­se he­le Bech-Bruuns fag­li­ge nyhed om den prin­ci­pi­el­le sag her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer