Annoncespot_img

Videnscenter klar med jobprofil til ny chef

Bestyrelsen i Fondenes Videnscenter tager nu fat på arbejdet med at finde den rigtige sekretariatschef, som kan tage ansvar for at realisere centrets formål i praksis.

De 34 stif­ten­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger, som i de­cem­ber stif­te­de Fon­de­nes Vi­dens­center har ind­ledt jag­ten ef­ter en se­kre­ta­ri­ats­chef til at etab­le­re og le­de cen­trets sekretariat.

Se­kre­ta­ri­ats­che­fen skal dri­ve cen­trets ar­bej­de med at styr­ke vi­den­de­ling og sam­ar­bej­de mel­lem med­lem­mer­ne. Der­u­d­over skal che­fen stå for op­ga­ven med at øge kend­ska­bet til fon­de­nes ram­me­vil­kår og be­tyd­nin­gen af de­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter i samfundet.

”Der ven­ter så­le­des den kom­men­de se­kre­ta­ri­ats­chef en kom­pleks og ud­for­dren­de kom­mu­ni­ka­tions­faglig og stra­te­gisk op­ga­ve. Se­kre­ta­ri­ats­che­fen for­ven­tes am­bi­tiøst og ef­fek­tivt at ud­vik­le cen­te­rets vir­ke sam­men med nog­le få me­d­ar­bej­de­re med fo­kus på for­mål, høj kva­li­tet og respekt for med­lem­mer­nes for­skel­lig­hed,” står det i jobopslaget.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer