Europæisk filantropi skruer op for det politiske arbejde

Det filantropiske manøvrerum i Europa er truet. Det mener de europæiske fonds­or­ga­ni­sa­tio­ner EFC og DAFNE, som i en ny rapport varsler en mere politisk aktiv rolle for Eu­ro­pas fondssektor. Det politiske arbejde er ”en naturlig udvikling”, som dog ikke bør tage overhånd, vurderer administrerende direktør Jesper Nygård i Realdania, der også er med­lem af styrelsesrådet i EFC.

Filantropi!
Mo­del­fo­to

Den filan­tro­pi­ske sek­tor i Eu­ro­pa do­ne­rer sam­let hvert år me­re end 450 mil­li­ar­der kro­ner til om­rå­der som ud­dan­nel­se, sund­hed, forsk­ning, mil­jø og in­te­gra­tion. Ik­ke de­sto min­dre op­le­ver sek­to­ren, at dens ar­bej­de hin­dres af en ræk­ke uhen­sigts­mæs­si­ge juri­di­ske, fi­nan­si­el­le og ad­mi­ni­stra­ti­ve regler.

På den bag­grund ar­gu­men­te­rer de to eu­ro­pæ­i­ske fondsor­ga­ni­sa­tio­ner The Do­nors and Foun­da­tion Net­work in Eu­ro­pe (DAFNE) og Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) i en rap­port fra ja­nu­ar for, at det er nød­ven­digt for fonds­sek­to­ren frem­over at ar­bej­de me­re po­li­tisk for at sik­re det filan­tro­pi­ske ma­nøv­re­rum i Europa.

Ud­vik­lin­gen mø­des med en vis for­stå­el­se fra Jes­per Ny­gård, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Real­da­nia og med­lem af EFC’s styrelsesråd.

”Vo­res med­lem­skab af EFC hand­ler blandt an­det om at ha­ve en part, der på eu­ro­pæ­isk ni­veau be­skyt­ter og va­re­ta­ger filan­tro­pi­ens rol­le. Og jeg kan lyt­te mig til, at der er en vok­sen­de be­kym­ring i eu­ro­pæ­isk filan­tro­pi, som går på om EU be­skyt­ter den rol­le til­stræk­ke­ligt, og om al­le eu­ro­pæ­i­ske lan­de ska­ber kla­re nok ram­mer for det lo­ka­le filan­tro­pi­ske ar­bej­de. EFC prø­ver i den for­bin­del­se at va­re­ta­ge det syns­punkt, der hand­ler om, at selv­om der er klart be­hov for reg­ler, der ek­sem­pel­vis fore­byg­ger ter­ror, så er der sam­ti­dig og­så brug for, at vi som fi­lan­tro­pis­ke or­ga­ni­sa­tio­ner kan ud­be­ta­le pen­ge til en lo­kal idræts­klub, uden at vi skal igen­nem nog­le sen­dræg­ti­ge sy­ste­mer for at fore­byg­ge for ek­sem­pel hvid­vask el­ler ter­ror,” si­ger Jes­per Nygård.

Net­op fore­byg­gel­se af hvid­vask og ter­ror er nog­le af fo­kus­punk­ter­ne i EFC’s og DAF­NEs rap­port. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ar­gu­men­te­rer for, at den ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning til fore­byg­gel­se af ter­ror, hvid­vask og skatte­unddragelse bør ju­ste­res på bag­grund af ”ri­si­ko­ba­se­re­de, pro­por­tio­nel­le og evi­dens­ba­se­re­de løs­nin­ger” med den filan­tro­pi­ske sek­tor som hø­rings­part. Og der­til me­ner EFC og DAFNE, at det filan­tro­pi­ske ar­bej­de bør an­er­ken­des i EU’s trak­ta­ter og EU-char­te­ret for grund­læg­gen­de rettigheder.

En hårfin balance

For Jes­per Ny­gård er det dog cen­tralt, at sek­to­rens po­li­ti­ske ar­bej­de for­bli­ver på et over­ord­net ni­veau, f.eks. i for­hold til den filan­tro­pi­ske sek­tors ram­me­be­tin­gel­ser på eu­ro­pæ­isk plan.

”For der er og­så en ba­lan­ce i for­hold til den po­li­ti­ske op­ga­ve­for­de­ling. Jeg er og­så en af dem, der er be­kym­ret for om EFC i nog­le si­tu­a­tio­ner går for langt. I EFC-re­gi op­står der jo dis­kus­sio­ner om po­li­ti­ske hold­nin­ger til, hvad der sker i Ukrai­ne, dis­kus­sio­ner om øst-vest-ba­lan­cen i Eu­ro­pa, om so­li­da­ri­tet mel­lem Nord- og Sy­d­eu­ro­pa. Den slags spørgs­mål er langt uden for Re­al­da­ni­as vir­ke­felt, og det er ik­ke om­rå­der, hvor vi har be­hov for, at EFC el­ler an­dre ind­ta­ger me­get præ­ci­se syns­punk­ter. Så på den ene si­de me­ner jeg, at EFC bør ind­ta­ge en po­li­tisk rol­le i vis­se spørgs­mål, f.eks. ram­me­be­tin­gel­ser, og på den an­den si­de er der og­så en hår­fin ba­lan­ce i, hvor­dan man va­re­ta­ger den rol­le i for­hold til at sik­re sig, at man har et til­stræk­ke­ligt man­dat – bå­de fra et med­lem som Re­al­da­nia, men i øv­rigt og­så en ræk­ke an­dre nor­d­eu­ro­pæ­i­ske medlemmer.”

Når EFC skru­er op for det po­li­ti­ske ar­bej­de, så er det iføl­ge Jes­per Ny­gård der­for vig­tigt at hol­de tun­gen li­ge i munden.

”Jeg op­fat­ter det po­li­ti­ske ar­bej­de som ud­tryk for en na­tur­lig ud­vik­ling i en or­ga­ni­sa­tion, som spæn­der bredt i sin med­lem­skreds. EFC for­sø­ger at gå li­nedans li­ge­som al­le an­dre til­sva­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner. Hvis f.eks. et med­lem af EFC re­præ­sen­te­rer fonds­ver­de­nen i et land, hvor re­ge­ring­en er ved at træ­de filan­tro­pi­ens mu­lig­hed for at age­re un­der fo­de, så vil man og­så for­sø­ge at få EFC til at va­re­ta­ge så­dan nog­le hen­syn. Og ind­til vi­de­re me­ner jeg, at EFC går på li­nen – de er ik­ke fal­det ned,” slut­ter Jes­per Nygård.

Læs rap­por­ten ‘En­l­ar­ging the Spa­ce for Eu­ro­pe­an Philant­hro­py’ (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer