Fondstilsyn iværksætter uddelingskontrol

Erhvervsstyrelsen planlægger at gennemføre et kontrolforløb med de erhvervsdrivende fondes uddelinger. Nye redskaber i erhvervsfondsloven har givet bedre mulighed for at tjekke om fondene overholder uddelingsreglerne.

Si­den im­ple­men­te­rin­gen af den nye er­hvervs­fonds­lov har fondstil­sy­net i Er­hvervs­sty­rel­sen ik­ke gen­nem­ført sy­ste­ma­ti­ske kon­trol­ler på uddelingsområdet.

Fo­kus har blandt an­det lig­get på God Fonds­le­del­se, hvor sty­rel­sen har gen­nem­ført und­er­sø­gel­ser om fon­de­nes lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­ser. Fondstil­sy­net har kon­trol­le­ret om fon­de­ne har hus­ket at ind­sen­de re­de­gø­rel­ser­ne, og om de har re­de­gjort kor­rekt for de 16 an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se ud fra følg-eller-forklar-princippet.

Ef­ter før­ste kon­trol­run­de ud­send­te fondstil­sy­net på­bud til 381 fon­de om at ret­te op på de lov­plig­ti­ge redegørelser.

Nu er en lig­nen­de ty­pe un­der­sø­gel­se på vej på ud­de­lings­om­rå­det, for­tæl­ler fuld­mæg­tig i fonds­tilsynet, Cas­per Qu­vang Hansen.

”Vi plan­læg­ger en te­ma­kon­trol om ud­de­lin­ger i lø­bet af det kom­men­de år. Hvor­dan den kon­kret skal ud­fø­res, er der end­nu ik­ke ta­get stil­ling til,” si­ger han.

Nye redskaber

Med den nye er­hvervs­fonds­lov har fondstil­sy­net få­et et nyt red­skab, der gør det let­te­re at kon­trollere om fon­de­nes kon­kre­te ud­de­lin­ger er i over­ens­stem­mel­se med fun­dat­sen og er­hvervs­fondsloven. Fon­de­ne er nem­lig for­plig­te­de til hvert år at ind­sen­de en le­ga­tar­for­teg­nel­se over de en­kel­te ud­de­lin­ger, som er be­vil­get i det på­gæl­den­de regnskabsår.

Le­ga­ta­r­for­teg­nel­ser­ne vil gi­vet­vis væ­re en del af fondstil­sy­nets te­ma­kon­trol i lø­bet af 2018, men hvor­dan for­men og ind­hol­det bli­ver til­ret­telagt er end­nu ik­ke nær­me­re fastlagt.

In­den for ud­de­lings­om­rå­det kan der væ­re fle­re re­le­van­te em­ner for fondsmyn­dig­he­den at kon­trol­lere – ek­sem­pel­vis plig­ten til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger, ud­form­ning og of­fent­lig­gø­rel­se af ud­de­lings­po­li­tik­ken, ud­de­lin­ger uden­for for­må­let, ud­de­lin­ger til stif­te­re og be­sty­rel­ses­med­lem­mer, el­ler ud­de­lin­ger uden at ha­ve fri reserver.

Er­hvervs­sty­rel­sen ud­gav i 2014 en vej­led­ning om ud­de­lin­ger i er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Vej­led­ning­en kan læ­ses her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer