Nordea Bank-fonden uddelte 12 mio. til erhvervsuddannelser

Nordea-fondens lillesøster, Nordea Bank-fonden støtter samfundsgavnlige formål, her­under fremme af dansk erhvervsliv. Sidste år blev det til 12 mio. kr. indenfor er­hvervs­ud­dan­nel­serne. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte årsrapport.

Nor­dea-fon­den har en ik­ke er­hvervs­dri­ven­de lil­le­sø­ster – Nor­dea Bank-fon­den. Fon­den har sam­me be­sty­rel­se som Nor­dea-fon­den, men et no­get me­re snæ­vert ud­de­lings­for­mål end det bre­de al­men­nyt­ti­ge for­mål i Nordea-fonden.

”Nor­dea Bank-fon­den skal vir­ke for sam­funds­gavn­li­ge for­mål, her­un­der frem­me af dansk er­hvervs­liv,” ly­der formålet.

Stør­ste­delen af fon­dens for­mue er pla­ce­ret i ak­tier i Nor­dea A/B og sid­ste år ud­del­te fon­den for i alt 12 mio. kr. Det frem­går af fon­dens års­regn­skab, som blev of­fent­lig­gjort i for­ri­ge uge.

Pen­ge­ne blev ud­delt til seks pro­jek­ter in­den for fon­dens ud­de­lings­po­li­ti­ske fo­ku­s­om­rå­de, som går ud på at øge kva­li­te­ten og pre­sti­gen i erhvervsuddannelserne.

”Med stra­te­gi­en sæt­tes fo­kus på ini­ti­a­ti­ver, der kan styr­ke bå­de fag­lig stolt­hed og stu­die­mil­jø­er samt få fle­re til at ta­ge en erhvervs­uddannelse. For den en­kel­te un­ge ud­dan­nel­ses­sø­gen­de er det væ­sent­ligt, at erhvervs­ud­dan­nel­serne op­le­ves som en re­le­vant ud­dan­nel­ses­mu­lig­hed på linje med an­dre ung­doms­ud­dan­nel­ser. For det dan­ske sam­fund og for de dan­ske virk­som­he­der er ve­lud­dan­ne­de, en­ga­ge­re­de fag­lær­te, som er am­bi­tiø­se og fag­ligt kva­li­fi­ce­rede, af­gø­ren­de,” skri­ver fon­den i årsrapporten.

Nor­dea Bank-fon­den for­ven­ter i de kom­men­de år at ud­de­le cir­ka 25 mio. kr. om året.

Læs me­re om Nor­dea Bank-fon­den her: Nor­dea-fon­dens lil­le­sø­ster øger ud­de­lin­ger­ne på trods af kapitalregler

De seks støttede projekter i 2017

Er­hvervs­sko­ler­nes ElevOrganisationVej­en til en Erhvervs­ ud­dan­nel­se 2.0Pro­jekt skal gen­nem ung­til­ung for­mid­ling ned­bry­de de fordom­ me, der er om det at gå på en er­hvervs­sko­le og at væ­re faglært.2.663.000 kr.
Dansk Er­hverv, HK Han­del, Uddannelses­ næv­netGa­mi ca­tion og VR in­tro­du­ce­rer folke­ sko­le­e­le­ver til handels­ områdetUd­vik­ling af et di­gi­talt spil i et Vir­tu­al Reality­univers, som bl.a. in­tro­du­ce­rer fol­ke­sko­le­e­le­ver til en er­hverv­s­ud­dan­nel­se in­den for handel.2.000.000 kr.
Naturviden­ ska­ber­nes HusKlo­ge Hæn­der – en del af Jet­Net.dkJet​.net – Klo­ge Hæn­der skal in­spi­re­re ere un­ge til at væl­ge en EUD/ EUX gen­nem mø­der med fag­lær­te me­d­ar­bej­de­re på virk­som­he­der og virksomheds­relaterede opgaver.2.500.000 kr.
Syd­dansk ErhvervsskolePrak­sisnæ­re lærings­ mil­jø­erPro­jek­tet skal ud­vik­le prak­sisnæ­re un­der­vis­nings­for­løb på den lo­ka­le er­hvervs­sko­le i 6. klas­ser­nes grund­fag i Oden­se Kommune.621.000 kr.
Ma­ri­a­ger ord KommuneStyr­ket sam­spil mel­lem ud­dan­nel­se og er­hverv i Ma­ri­a­ger ord KommunePro­jek­tet skal styr­ke sam­spil­let mel­lem ud­dan­nel­se og er­hverv i Ma­ri­a­ger ord Kom­mu­ne og in­spi­re­re ere un­ge til at væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se på et re ek­te­ret grundlag.2.225.000 kr.
Professionshøj­ sko­len MetropolStolt­hed i erhvervs­ ud­dan­nel­ser­nePro­jek­tet skal gen­nem In­nova­tion Camps og en oplysnings­ og re­kru erings­kampag­ne øge stolt­he­den i erhvervsuddannelserne.2.020.000 kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer