Velux Fonden opretter pulje til forskning i plastikforurening i havet

Plastikforurening i havet er et stigende miljøproblem, og der er ifølge Velux Fonden behov for samlet viden på området. Derfor opretter fonden nu en pulje på 20 mio. kr., som de næste 4-5 år skal bruges til at skabe et tværfagligt forskningsmiljø for marin plastikforurening i Danmark.

Affald på den jyske vestkyst (foto: Kimo/Plastic Change)
Af­fald på den jy­ske ve­st­kyst (fo­to: Kimo/Plastic Change)

For at kun­ne ud­vik­le ef­fek­ti­ve og kli­ma­neut­ra­le om­stil­lings­stra­te­gi­er er der be­hov for sam­let vi­den om blandt an­det foru­re­nings­ty­per, ind­virk­nin­ger på ha­vets øko­sy­ste­mer, spred­nings­ve­je og bæ­re­dyg­ti­ge alternativer.

Det skri­ver Ve­lux Fon­den i en pres­se­med­del­el­se om bag­grun­den for en ny pul­je på 20 mio. kr., som skal støt­te op­ret­tel­sen af et forsk­nings­mil­jø for ma­rin pla­stik­foru­re­ning i Dan­mark. Pulj­en skal en­ten bru­ges til et tvær­fag­ligt cen­ter el­ler til en Chair i ma­rin plastikforurening.

Et cen­ter skal ska­be en bred, ko­or­di­ne­ret eks­per­ti­se på om­rå­det ved at sam­le re­le­van­te part­ne­re fra fle­re in­sti­tu­tio­ner og fag­lig­he­der i Dan­mark. Am­bi­tio­nen er at ska­be et tvær­fag­ligt cen­ter uden mure.

En chair skal kun­ne væ­re det sam­len­de om­drej­nings­punkt for et tvær­fag­ligt forsk­nings­mil­jø, og skal stå for at ska­be en sam­len­de og ko­or­di­ne­ren­de ind­sats blandt dan­ske og in­ter­na­tio­na­le institutioner.

An­søg­nings­fri­sten er den 9. maj 2018.

Læs me­re om pulj­en og vur­de­rings­kri­te­ri­er­ne her.

Læs og­så: Pla­stic Chan­ge: Fon­de skal tæn­ke me­re langsigtet

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer