Spar Nord Fonden udvider og flytter

Spar Nord Fonden udvider sekretariatet til fem personer og flytter kontoret til Vejgaard i Aalborg.

Ef­ter­hån­den som Spar Nord Bank har ud­vi­det sit for­ret­nings­om­rå­de, er Spar Nord Fon­den og­så gå­et fra at væ­re en lo­kal til en lands­dæk­ken­de fond. Det går så godt med ind­tæg­ter­ne på ak­tie­pos­ter­ne i ban­ken, at fon­den i 2017 kun­ne ud­de­le 58,7 mio. kr. – et ni­veau fon­den reg­ner med at hol­de i 2018.

Ud­vik­lin­gen kan og­så mær­kes på an­tal­let af an­søg­nin­ger. For 3 år si­den modt­og fon­den 4-500 om året. I 2017 be­hand­le­de fon­den om­kring 2.000 an­søg­nin­ger, hvoraf 813 pro­jek­ter og ini­tia­ti­ver fik støtte.

Sam­ti­dig har Spar Nord Fon­den en am­bi­tion om at kom­bi­ne­re crowd­fun­ding og do­na­tio­ner. De man­ge ak­ti­vi­te­ter og nye am­bi­tio­ner be­ty­der, at fon­den nu ud­vi­der se­kre­ta­ri­a­tet og flyt­ter fra Ny­torv i Aal­borg til Hads­und­vej, Vej­gaard i Aal­borg. Her får fon­dens di­rek­tør, St­ef­fen Nør­ga­ard, kommunikations­chef Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins og kommunikations­medarbejder Julie Ran­d­rup Mad­sen sel­skab af to nye ansatte.

I mid­ten af ja­nu­ar star­te­de Per­nil­le Brønd­berg som PA og øko­no­mi­me­d­ar­bej­der. Hun skal ud ov­er PA-op­ga­ver­ne stå for den dag­li­ge sty­ring af øko­no­mi og regn­skab, for­be­re­de be­sty­rel­ses­mø­der, fun­ge­re som se­kre­tær for be­sty­rel­sen, ko­or­di­ne­re op­ga­ver i sam­ar­bej­de med fon­dens øv­ri­ge ad­mi­ni­stra­tion og væ­re an­svar­lig for for­de­ling af an­søg­nin­ger til lo­ka­le ban­k­om­rå­der. Per­nil­le er cand.merc. i øko­no­mi­sty­ring og har tid­li­ge­re ar­bej­det i Te­lenor som Se­ni­or Bu­si­ness Controller.

Den 1. marts star­te­de Claus An­drea­sen i en ny­op­ret­tet stil­ling som pro­jekt­ko­or­di­na­tor. I sam­ar­bej­de med fon­dens di­rek­tør skal han be­hand­le ind­kom­ne an­søg­nin­ger og bi­dra­ge til ud­vik­ling­en af nye ini­ti­a­ti­ver. Claus er cand.oecon. fra Aal­borg Uni­ver­si­tet og har væ­ret an­sat som er­hvervs­kon­su­lent ved Er­hverv Vækst­him­mer­land, hvor han har va­re­ta­get en bred vif­te af er­hvervs­­ser­vi­ce- og er­hvervs­frem­me­op­ga­ver – pri­mært for­ret­nings­ud­vik­ling for iværk­sæt­te­re og etab­le­re­de virksomheder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer