Kortlægning: Linkedin er de store fondes foretrukne sociale medie

Hele 37 af de 40 mest uddelende fonde er aktive på sociale medier, viser en ny kortlægning fra Fundats. Spar Nord Fonden benytter blandt andet sociale medier til at skabe kendskab til fonden blandt potentielle ansøgere. ”At arbejde strategisk med SoMe er jo også blevet arbejdet med et virkelig avanceret værktøj, der kræver, at man løbende sætter sig ind i de bagvedliggende mekanismer,” siger Carlsbergfondets kommunikationschef.

Kun tre af de 40 mest ud­de­len­de fon­de er slet ik­ke til ste­de på hver­ken Face­book, Lin­ke­din, Twit­ter el­ler Instagram.

So­ci­a­le me­di­er spil­ler en sta­dig stør­re rol­le i de stør­ste dan­ske fon­des kommunikation.

Det un­der­stre­ger en ny kort­læg­ning af de so­ci­a­le me­di­e­ak­ti­vi­te­ter i Dan­marks 40 mest ud­de­len­de fon­de, som Fun­dats har foretaget.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser blandt an­det, at 37 af de 40 fon­de nu har en pro­fil på ét el­ler fle­re af de fi­re pri­mæ­re so­ci­a­le me­di­er. Kun tre fon­de er slet ik­ke er på hver­ken Face­book, Lin­ke­din, Twit­ter el­ler In­s­ta­gram (se ta­bel­ler ne­den­for artiklen).

Hver fem­te af fon­de­ne i un­der­sø­gel­sen er til ste­de på al­le fi­re so­ci­a­le me­di­er, og det su­verænt mest an­vend­te so­ci­a­le me­die blandt de 40 fon­de er er det er­hvervs- og kar­ri­e­re­o­ri­en­te­re­de me­die Lin­ke­din. Da Ole Kirks Fond i for­å­ret i år op­ret­te­de en virk­som­heds­pro­fil på Lin­ke­din, kom det sam­le­de an­tal med en kon­to på me­di­et op på 33.

Næst­hø­jest på li­sten over po­pu­læ­re so­ci­a­le me­di­er i fonds­sek­to­ren er Face­book, hvor 27 af de 40 mest ud­de­len­de fon­de har en profil.

Tryg­fon­den op­ret­te­de sin pro­fil i 2008 som den før­ste af de 40 fon­de, og se­ne­ste skud på stam­men er Ro­ck­wool Fon­den, der i marts 2020 hop­pe­de med om bord på Facebook.

Mellem 1.000 og 33.000 følgere på Linkedin

Fun­dats´ un­der­sø­gel­se do­ku­men­te­rer sam­ti­dig, at der er me­get stor for­skel på fon­de­nes an­tal af føl­ge­re. Ek­sem­pel­vis er der et godt styk­ke fra de godt 1.000 føl­ge­re, som det på den før­ste må­neds tid er lyk­ke­des Ole Kirks Fond at sam­le på Lin­ke­din, til de fle­re end 33.000 føl­ge­re, som Dan­marks stør­ste fond No­vo Nor­disk Fon­den har på det sam­me medie.

Og­så på Face­book er No­vo Nor­disk Fon­den top­sco­rer med fle­re end 41.000 følgere.

Der er et stort spring fra Lin­ke­din og Face­book, som fon­de­ne i dén grad har ta­get til sig som kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler, til In­s­ta­gram og Twit­ter, der ty­de­lig­vis i langt min­dre grad ap­pel­le­rer til kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­ger­ne i fondssektoren.

Kun 14 ud af de 40 fon­de har så­le­des en pro­fil på det bil­led­bår­ne so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, mens 15 af fon­de­ne har en kon­to på Twitter.

I for­hold til an­tal­let af føl­ge­re ta­ger Re­al­da­nia te­ten på In­s­ta­gram med næ­sten 10.000 føl­ge­re, som ser bil­le­der og læ­ser kor­te tek­ster om især den filan­tro­pi­ske for­e­nings støt­te­de pro­jek­ter. På Twit­ter er Le­go Fon­den su­verænt størst blandt de 15 fon­de med si­ne fle­re end 32.000 følgere.

Vil sikre bredt kendskab

Spar Nord Fon­den er én af de ot­te fon­de, som har en pro­fil på bå­de Lin­ke­din, Face­book, In­s­ta­gram og Twitter.

Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Spar Nord Fon­den Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins har fon­den ik­ke et de­ci­de­ret mar­ke­ting­bud­get og kø­ber me­get sjæl­dent an­non­cer i print­me­di­er. Der­i­mod bru­ger hun og de to øv­ri­ge kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­de­re man­ge kræf­ter på hjem­mesi­den og især på at kom­mu­ni­ke­re via so­ci­a­le me­di­er, hvor op­slag som of­test føl­ges af pen­ge til boost og der­med stør­re rækkevidde.

I for­bin­del­se med små, lo­ka­le do­na­tio­ner har især Face­book en vig­tig funktion

Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Spar Nord Fonden

”Face­book er det af de fi­re so­ci­a­le me­di­er, som vi bru­ger mest tid på, og det er især for at for­tæl­le bredt om de man­ge spæn­den­de pro­jek­ter, vi støt­ter. Før vi kom på Face­book, var Spar Nord Fon­den ik­ke sær­lig kendt, men vo­res til­ste­de­væ­rel­se på Face­book med cir­ka fem-seks ugent­li­ge op­slag har med­vir­ket til, at fle­re nu har hørt om os,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins til Fundats.

Ud over for­sø­get på at ska­be bred op­mærk­som­hed bru­ger Spar Nord Fon­den og­så de so­ci­a­le me­di­er til at gø­re po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re op­mærk­som på, at fon­den findes.

”Vi får om­kring 2.500 an­søg­nin­ger om året, hvoraf cir­ka 7-800 i gen­nem­snit får en do­na­tion, så det er ik­ke for­di, vi mang­ler an­sø­ge­re. Men vi vil ger­ne sik­re, at kend­ska­bet til os er så bredt som mu­ligt, og at for ek­sem­pel en lil­le lo­kal for­e­ning, som mang­ler pen­ge til cri­ck­e­t­ud­styr, véd, at der er no­get, der hed­der Spar Nord Fon­den. I for­bin­del­se med små, lo­ka­le do­na­tio­ner har især Face­book en vig­tig funk­tion,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viksnins.

Kommunikerer med forskere i hele verden via Twitter

Leo Fon­det er til ste­de på Lin­ke­din og si­den 2018 og­så på Twit­ter, men er til gen­gæld ik­ke ak­tiv på hver­ken Face­book el­ler Instagram.

Syn­lig­hed ude i de an­sø­ger­mil­jø­er, hvor kva­li­te­ten er høj, et af­gø­ren­de parameter.

Sig­ne Kra­bek – Chef for kom­mu­ni­ka­tion og pu­blic af­fairs, Leo Fondet

Chef for kom­mu­ni­ka­tion og pu­blic af­fairs Sig­ne Kra­bek fra Leo Fon­det be­grun­der de so­ci­a­le me­di­e­ak­ti­vi­te­ter med et øn­ske om at styr­ke kend­ska­bet til fon­den og dens arbejde.

Iføl­ge Sig­ne Kra­bek er det især vig­tigt for Leo Fon­det at væ­re kendt blandt ta­lent­ful­de dan­ske og uden­land­ske for­ske­re in­den for der­ma­to­lo­gi for at fon­den der­med bli­ver en af de før­ste, som bli­ver an­søgt om forskningsmidler.

”I den sam­men­hæng er syn­lig­hed ude i de an­sø­ger­mil­jø­er, hvor kva­li­te­ten er høj, et af­gø­ren­de pa­ra­me­ter. Og her er so­ci­a­le me­di­er – og i vo­res til­fæl­de sær­ligt Twit­ter, hvor man­ge hud­for­ske­re og uni­ver­si­te­ter er ak­tivt til ste­de – en må­de at kom­mu­ni­ke­re må­l­ret­tet til for­ske­re i he­le ver­den på,” for­kla­rer Sig­ne Krabek.

”Sam­ti­dig er vi op­ta­ge­de af at for­tæl­le åbent om og ska­be for­stå­el­se for, hvor­dan vi ar­bej­der, hvor­for vi er til og ik­ke mindst for­tæl­le de man­ge go­de hi­sto­ri­er, der kom­mer ud af fon­dens be­vil­lin­ger og bi­drag til forsk­ning – blandt an­det til Leo Phar­mas man­ge in­ter­na­tio­na­le me­d­ar­bej­de­re, som ud­gør en stor del af vo­res føl­ger­ska­re på Lin­ke­dIn,” si­ger Sig­ne Krabek.

Sociale medier medvirker til fuld transparens

Carls­berg­fon­det er en af de fon­de, som be­nyt­ter so­ci­a­le me­di­er mest. Carls­berg­fon­det var den før­ste blandt de 40 fon­de til at få en pro­fil på Lin­ke­din, og i dag er fon­den til ste­de på al­le fi­re, sto­re so­ci­a­le medier.
Sam­ti­dig er Carls­berg­fon­det bå­de blandt de mest ak­ti­ve, når man ser på an­tal­let af op­slag, og blandt de fon­de med flest følgere.

”I kraft af, at den al­min­de­li­ge dan­sker i stort om­fang får si­ne dag­li­ge nyhe­der og in­for­ma­tio­ner via de for­skel­li­ge so­ci­a­le me­di­er, er det for os i Carls­berg­fon­det helt na­tur­ligt og­så at væ­re til ste­de på de plat­for­me,” un­der­stre­ger Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted, der er kom­mu­ni­ka­tions­chef i Carlsbergfondet.

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted næv­ner to pri­mæ­re mål­sæt­nin­ger med til­ste­de­væ­rel­sen på so­ci­a­le medier:

”For det før­ste er vo­res ak­ti­vi­tet på de so­ci­a­le me­di­er en na­tur­lig føl­ge af vo­res øn­ske om at væ­re fuldt trans­pa­ren­te om­kring Carls­berg­fon­dets vir­ke og ud­de­lin­ger. Og for det an­det er de so­ci­a­le me­di­er en vig­tig ka­nal for op­fyl­del­se af vo­res am­bi­tion om at nå bre­dest mu­ligt ud med for­mid­ling af den forsk­ning, vi støt­ter. Her­ved kan vi bi­dra­ge til at styr­ke forsk­nin­gens po­si­tion ge­ne­relt samt frem­me forsk­nin­gens og vi­den­ska­bens syn­lig­hed i den of­fent­li­ge de­bat og i be­vidst­he­den hos den bre­de be­folk­ning,” si­ger Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Uden vo­res So­Me-plat­for­me vil­le af­stan­den mel­lem os og dem, som vi ger­ne vil ta­le til og med, sim­pelt­hen væ­re større

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Carlsbergfondet

Der er iføl­ge Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted for­skel på, hvem Carls­berg­fon­det har som må­l­grup­per på de fi­re so­ci­a­le medier.

”Vi ar­bej­der fo­ku­se­ret med stra­te­gisk at kob­le bud­skab med må­l­grup­pe og me­die. På Face­book vil vi ger­ne nå ud til den bre­de del af be­folk­nin­gen, som i én el­ler an­den grad er nys­ger­rig på vi­den­skab og fon­dens hi­sto­rie. Det sam­me gæl­der for In­s­ta­gram, mens vi på Twit­ter og Lin­ke­din har stør­re fo­kus på for­ske­re, be­slut­nings­ta­ge­re, jour­na­li­ster og forsk­nings­mil­jø­et ge­ne­relt, her­un­der uni­ver­si­te­ter og lig­nen­de in­ter­es­sen­ter,” for­kla­rer Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Når vi sam­men­hol­der det med for­ven­tet res­sour­ce­for­brug, så er ba­lan­cen ind­til vi­de­re ik­ke tip­pet til for­del for ak­tiv del­ta­gel­se på de so­ci­a­le platforme

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng – Fonds­di­rek­tør, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond

- Hvil­ket ud­byt­te vur­de­rer du, at I har af til­ste­de­væ­rel­sen på so­ci­a­le medier?

”So­ci­a­le me­di­er er en ga­ve i den for­stand, at de gi­ver os mu­lig­hed for at væ­re i me­re di­rek­te kon­takt med vo­res føl­ge­re og in­ter­es­sen­ter. Uden vo­res So­Me-plat­for­me vil­le af­stan­den mel­lem os og dem, som vi ger­ne vil ta­le til og med, sim­pelt­hen væ­re stør­re. Tak­ket væ­re bru­ger­nes en­ga­ge­ment kan vi få en bed­re for­nem­mel­se af, hvad der in­ter­es­se­rer dem, her­un­der hvil­ke for­mer for ind­hold og ty­per af for­ma­ter, der er sær­ligt po­pu­læ­re. Så alt i alt kan man vel si­ge, at vo­res til­ste­de­væ­rel­se gør vo­res kom­mu­ni­ka­tion bed­re,” si­ger Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

Tre fonde ikke på sociale medier

Tre blandt de 40 mest ud­de­len­de fon­de, Wil­li­am De­mant Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond og Knud Høj­gaards Fond, har ind­til vi­de­re valgt ik­ke at kom­mu­ni­ke­re via so­ci­a­le medier.

Fonds­di­rek­tør Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng fra Lou­is-Han­sen Fon­den vil dog ik­ke af­vi­se, at fon­den en dag vil væ­re at fin­de på li­sten over fon­de, som ak­tivt be­nyt­ter so­ci­a­le medier.

”Når vi i øje­blik­ket ve­jer kom­mu­ni­ka­tions­stra­te­gi, ud­de­lings­ni­veau, kva­li­tet og kvan­ti­tet i ind­kom­ne an­søg­nin­ger op mod for­ven­tet nyt­te af So­Me og sam­men­hol­der det med for­ven­tet res­sour­ce­for­brug, så er ba­lan­cen ind­til vi­de­re ik­ke tip­pet til for­del for ak­tiv del­ta­gel­se på de so­ci­a­le plat­for­me. Vi for­hol­der os lø­ben­de til spørgs­må­let om fon­dens til­ste­de­væ­rel­se og kom­mu­ni­ka­tion på So­Me, og det er be­stemt mu­ligt, at vi på et se­ne­re tids­punkt vil pri­o­ri­te­re til­ste­de­væ­rel­se på et el­ler fle­re So­Me-plat­for­me,” skri­ver Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng i en mail til Fundats.

At ar­bej­de stra­te­gisk med So­Me er jo og­så ble­vet ar­bej­det med et vir­ke­lig avan­ce­ret værk­tøj, der kræ­ver, at man lø­ben­de sæt­ter sig ind i de bag­ved­lig­gen­de mekanismer

Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, Carlsbergfondet

I Knud Høj­gaards Fond er vur­de­rin­gen, at hjem­mesi­den er den bed­ste ka­nal at kom­mu­ni­ke­re via.
”Vi un­der­sø­ger og vur­de­rer lø­ben­de for­de­le og ulem­per ved at be­nyt­te for­skel­li­ge kom­mu­ni­ka­tions­plat­for­me og har pt. vur­de­ret, at den bed­ste plat­form for os er fon­dens hjem­mesi­de,” ly­der det kor­te svar fra se­kre­ta­ri­ats­chef i Knud Høj­gaards Fond Dit­lev Fløi­strup på, hvor­for fon­den ik­ke be­nyt­ter so­ci­a­le medier.

Kræver viden om bagvedliggende mekanismer

Spørgs­må­let er, om ten­den­sen til, at sta­dig me­re kom­mu­ni­ka­tion sker via so­ci­a­le me­di­er, vil fortsætte.
Når Carls­berg­fon­dets kom­mu­ni­ka­tions­chef Cil­le Grøn­da­hl Møn­sted kig­ger fremad, fø­ler hun sig over­be­vist om, at fon­dens sto­re brug af so­ci­a­le me­di­er vil fort­sæt­te – kom­bi­ne­ret med et øget fo­kus på den stra­te­gi­ske til­gang til an­ven­del­sen af medierne.

”Vi har i Carls­berg­fon­det gen­nem de se­ne­ste små fem år haft en me­get høj ak­ti­vi­tet på de so­ci­a­le me­di­er, og det vil vi fort­sat ha­ve. Vi ser i dag og­så en nød­ven­dig­hed i sam­ti­dig at fo­ku­se­re på at op­ti­me­re vo­res ind­sats blandt an­det gen­nem an­non­ce­ring, ind­sigt i al­go­rit­mer­ne, ana­ly­se af vo­res per­for­man­ce og ved at føl­ge med i den kon­stan­te ud­vik­ling på de en­kel­te plat­for­me. At ar­bej­de stra­te­gisk med So­Me er jo og­så ble­vet ar­bej­det med et vir­ke­lig avan­ce­ret værk­tøj, der kræ­ver, at man lø­ben­de sæt­ter sig ind i de bag­ved­lig­gen­de me­ka­nis­mer for at få mest mu­lig gavn af sin kom­mu­ni­ka­tion på ka­na­ler­ne,” un­der­stre­ger Cil­le Grøn­da­hl Mønsted.

I Spar Nord Fon­den, der­i­mod, er det iføl­ge Elisa­beth Ro­sen­beck Viks­nins ik­ke sik­kert, at fon­dens hø­je ak­ti­vi­tets­ni­veau på Face­book fort­sæt­ter, og det er hel­ler ik­ke sik­kert, at fon­den bli­ver ved med at be­nyt­te al­le fi­re so­ci­a­le medier.

”Ef­ter im­ple­men­te­rin­gen af vo­res nye stra­te­gi fra 1. ja­nu­ar i år er vi i øje­blik­ket i fuld gang med at kig­ge på vo­res frem­ti­di­ge kom­mu­ni­ka­tions­ak­ti­vi­te­ter. Her er ét af spørgs­må­le­ne, om vi skal bli­ve ved med at la­ve 400 op­slag om året på Face­book, el­ler om vi i ste­det skal skrue ned for an­tal­let og så i ste­det slå et or­dent­ligt hul i jor­den et par gan­ge om året, når der er en sær­lig god grund til det. Sam­ti­dig vil vi ana­ly­se­re hvert en­kelt af de so­ci­a­le me­di­er og ta­ge op til re­vi­sion, om vi for ek­sem­pel skal fort­sæt­te med at væ­re til ste­de på al­le fi­re,” si­ger Elisa­beth Ro­sen­beck Viksnins.

Fonde på Linkedin

Fond
Er på mediet
An­tal følgere 
Før­ste opslag
15. Ju­ni Fonden 
Ja
452
1 år siden
A.P. Møl­ler Fonden
Ja
713
4 mdr. siden 
Au­gusti­nus Fonden
Ja
2.329
11 mdr. siden 
Bi­ku­ben­fon­den
Ja
7.180
6 år siden
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 
Ja
1.092
1 år siden 
C.L. Davids Fond og Samling 
Nej
-
-
Carls­berg­fon­det
Ja
10.244
7 år siden
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond
Ja
8705 år siden
Det Obel­ske Familiefond 
Ja
3.874
1 år siden
Eg­mont Fonden 
Ja
8.516
5 år siden
El­sass Fonden
Ja
670
3 år siden 
Hem­pel Fonden 
Ja
4.187
2 år siden
In­du­stri­ens Fond
Ja
8.306
2 år siden 
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond 
Ja
749
4 år siden 
Knud Høj­gaards Fond 
Nej
-
-
KR Fo­un­da­tion
Ja*
1.360
2 år siden
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 
Nej
--
Lauritzen Fon­denJa
1.104
3 år siden 
LEGO Fo­un­da­tion
Ja
30.959
5 år siden 
Leo Fo­un­da­tion
Ja
3.255
3 år siden 
Lund­beck­Fon­den
Ja
8.353
8 år siden 
Nor­dea-fon­den
Ja
7.668
4 år siden 
No­vo Nor­disk Fonden 
Ja
33.498
4 år siden 
Ny Carls­berg Fondet
Nej
--
Oak Fo­un­da­tion Denmark 
Ja/Nej*
7.441
4 år siden 
OJD Fon­den
Nej
--
Ole Kirks Fond 
Ja
1.008
1 mdr. siden
Po­ul Due Jen­sens Fond 
Ja
4.133
5 år siden 
Re­al­da­nia
Ja
20.4305 år siden 
ROCKWOOL FONDEN
Ja
6.297
5 år siden 
Spar Nord Fonden 
Ja
240
1 år siden 
The Ve­lux Foundations
Ja
13.476
4 år siden 
Tryg­Fon­den
Ja
6.751
4 år siden 
Tu­borg­fon­det
Ja
6.100
4 år siden 
Wil­li­am De­mant Fonden 
Nej
--
Wor­ld Di­a­be­tes Foundation 
Ja
3.227
7 år siden
Østif­ter­ne
Ja
1191 år siden 
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 
Nej
--
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond
Nej
--
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondJa4506 år siden

Fonde på Facebook

Fond
Er på mediet
An­tal følgere 
Op­ret­tet

15. Ju­ni Fonden 
Ja
939

2017
A.P. Møl­ler Fonden
Nej
-

-
Au­gusti­nus Fonden
Nej
--
Bi­ku­ben­fon­den
Ja
4.929

2012
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 
Nej
--
C.L. Davids Fond og Samling 
Ja
5.577

2010
Carls­berg­fon­det
Ja
7.845
2014
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond
Ja
62
2017
Det Obel­ske Familiefond 
Ja
1.464
2016
Eg­mont Fonden 
Ja
7.1602015
El­sass Fonden
Ja
3.931

2014
Hem­pel Fonden 
Nej
-
-
In­du­stri­ens Fond
Ja
37

2020
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond 
Nej
--
Knud Høj­gaards Fond 
Nej
-
-
KR Fo­un­da­tion
Ja
548
2014
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 
Nej
--
Lauritzen Fon­den
Ja
2.839
2012
LEGO Fo­un­da­tion
Ja
28.225
2014
Leo Fo­un­da­tion
Nej
--
Lund­beck­Fon­den
Ja
9.660
2012
Nor­dea-fon­den
Ja
8.745
2013
No­vo Nor­disk Fonden 
Ja
41.152
2015
Ny Carls­berg Fondet
Ja
1.532
2017
Oak Fo­un­da­tion Denmark 
Ja*
899

2017
OJD Fon­den
Nej
--
Ole Kirks Fond 
Nej
--
Po­ul Due Jen­sens Fond 
Ja
1.466
2014
Re­al­da­nia
Ja
12.479
2016
ROCKWOOL FONDEN
Ja
830
2020
Spar Nord Fonden 
Ja
22.273

2011
The Ve­lux Foundations
Ja1386
2017
Tryg­Fon­den
Ja
16.138
2008
Tu­borg­fon­det
Ja
6.753
2015
Wil­li­am De­mant Fonden 
Nej
-
-
Wor­ld Di­a­be­tes Foundation 
Ja
8.224

2011
Østif­ter­ne
Ja
136
2013
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 
Nej
--
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond
Ja
6.5832013
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondJa2892013

Fonde på Twitter

Fond
Er på mediet
An­tal følgere 
Op­ret­tet

15. Ju­ni Fonden 
Nej
-

-
A.P. Møl­ler Fonden
Nej
-

-
Au­gusti­nus Fonden
Nej
--
Bi­ku­ben­fon­den
Ja
12482013
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 
Nej
--
C.L. Davids Fond og Samling 
Nej--
Carls­berg­fon­det
Ja
51462015
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond
Nej-
-
Det Obel­ske Familiefond 
Nej--
Eg­mont Fonden 
Ja
7932016
El­sass Fonden
Nej
--
Hem­pel Fonden 
Nej
-
-
In­du­stri­ens Fond
Ja21632013
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond 
Nej
--
Knud Høj­gaards Fond 
Nej
-
-
KR Fo­un­da­tion
Ja47
2011
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 
Nej
--
Lauritzen Fon­denNej--
LEGO Fo­un­da­tion
Ja32100
2014
Leo Fo­un­da­tion
Ja5812018
Lund­beck­Fon­den
Ja37382017
Nor­dea-fon­den
Ja
18702011
No­vo Nor­disk Fonden 
Nej--
Ny Carls­berg Fondet
Nej--
Oak Fo­un­da­tion Denmark 
Nej--
OJD Fon­den
Nej
--
Ole Kirks Fond 
Nej
--
Po­ul Due Jen­sens Fond 
Nej--
Re­al­da­nia
Ja
48882012
ROCKWOOL FONDEN
Ja22842015
Spar Nord Fonden 
Ja
472020
The Ve­lux Foundations
Ja*19912016
Tryg­Fon­den
Ja
27012009
Tu­borg­fon­det
Ja
14762015
Wil­li­am De­mant Fonden 
Nej
-
-
Wor­ld Di­a­be­tes Foundation 
Ja32272009
Østif­ter­ne
Nej--
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 
Nej
--
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond
Nej--
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondNej--

Fonde på Instagram

Fond
Er på mediet
An­tal følgere 
Op­ret­tet

15. Ju­ni Fonden 
Nej
-

-
A.P. Møl­ler Fonden
Nej
-

-
Au­gusti­nus Fonden
Nej*
--
Bi­ku­ben­fon­den
Ja
1.231

2019
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond 
Ja
14102016
C.L. Davids Fond og Samling 
Nej*--
Carls­berg­fon­det
Ja
29482016
Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond
Nej-
-
Det Obel­ske Familiefond 
Nej*--
Eg­mont Fonden 
Ja
241-
El­sass Fonden
Ja
9672016
Hem­pel Fonden 
Ja
573
2020
In­du­stri­ens Fond
Nej
--
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond 
Nej
--
Knud Høj­gaards Fond 
Nej *
-
-
KR Fo­un­da­tion
Nej-
-
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond 
Nej
--
Lauritzen Fon­den
Ja6402019
LEGO Fo­un­da­tion
Nej-
-
Leo Fo­un­da­tion
Nej--
Lund­beck­Fon­den
Nej--
Nor­dea-fon­den
Ja
20432015
No­vo Nor­disk Fonden 
Nej--
Ny Carls­berg Fondet
Ja41422018
Oak Fo­un­da­tion Denmark 
Ja*19612018
OJD Fon­den
Nej
--
Ole Kirks Fond 
Nej
--
Po­ul Due Jen­sens Fond 
Nej--
Re­al­da­nia
Ja
98852014
ROCKWOOL FONDEN
Nej--
Spar Nord Fonden 
Ja
5662020
The Ve­lux Foundations
Nej--
Tryg­Fon­den
Ja
18602014
Tu­borg­fon­det
Ja
28282016
Wil­li­am De­mant Fonden 
Nej
-
-
Wor­ld Di­a­be­tes Foundation 
Nej--
Østif­ter­ne
Nej--
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond 
Nej
--
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond
Ja9462015
Aar­hus Uni­ver­si­tets ForskningsfondNej--

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer