Danske kommuner får støtte fra amerikansk fond

Fem danske kommuner har fået bevilget 50.000 dollars til klimatiltag målrettet unge fra den amerikanske milliardær og filantrop, Michael Bloomberg. “Det er jo os ude i kommunerne, som står forrest i klimaomstillingen,” siger Mads Skau (V), borgmester i Haderslev.

Fri­vil­li­ge plan­ter træ­er (Fo­to: Ado­be Stock).

Hvad har Vej­en, Ha­der­s­lev og Bil­lund til fæl­les med Glas­gow, New Or­le­ans, Zan­zi­bar og Mykolaiv?

Umid­del­bart ik­ke me­get, men der er dog én ting.

De har få­et 50.000 dol­lars - sva­ren­de til knap 350.000 dan­ske kro­ner - fra den ame­ri­kan­ske mil­li­ar­dær, filan­trop og tid­li­ge­re borg­me­ster i New York Mi­cha­el Bloom­berg gen­nem det så­kald­te Youth Cli­ma­te Action Fund. Pen­ge­ne skal bru­ges til ini­ti­a­ti­ver, der kan ska­be kli­ma­en­ga­ge­ment hos un­ge mel­lem 15-24 år.

Iføl­ge pro­jekt­le­der for ind­sat­sen i Bil­lund Kom­mu­ne, Per­nil­le Ny­gaard, som er an­sat i Un­ge og Kul­tur­hu­set, rum­mer un­ge­kli­ma­fon­den sto­re po­ten­ti­a­ler i for­hold til at un­der­støt­te og ud­nyt­te de un­ges klimaengagement:

“Det er en kæm­pe mu­lig­hed for at gi­ve de un­ge en plat­form til at gø­re no­get og for at sik­re, at de bli­ver hørt. De vil ger­ne sæt­te ting i gang og hand­le på kli­ma­et, og med det her ini­ti­a­tiv får vi mu­lig­he­den for at støt­te op om­kring det, te­ste ting og ide­er af, og se, hvad det kan bæ­re,” si­ger hun.

I alt 100 by­er fra 38 lan­de over he­le ver­den har få­et til­sva­ren­de be­vil­ling, som de kan ud­de­le til lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver må­l­ret­tet un­ge. De un­ge skal iføl­geY­outh Cli­ma­te Action Fund ak­ti­ve­res i de­sign, pro­duk­tion og sty­ring af “pres­se­ren­de kli­ma­løs­nin­ger” i de­res lokalmiljø.

Pen­ge­ne ud­de­les via pul­jer, som un­ge fra lo­ka­l­om­rå­det kan an­sø­ge - og det er kom­mu­ner­ne selv, der vur­de­rer, hvem der skal ha­ve del i pengene.

Der er des­u­den mu­lig­hed for at få yder­li­ge­re 100.000 dol­lars fra Youth Cli­ma­te Action Fund til end­nu fle­re kli­mapro­je­ke­ter, hvis man ud­de­ler pen­ge­ne in­den for seks måneder.

Ud­over Bil­lund, Ha­der­s­lev og Vej­en kom­mu­ner har og­så Al­le­rød og Nord­djurs få­et pen­ge fra Bloom­berg Philanthropies.

Byerne spiller en hovedrolle

By­er­ne er i dag en af de helt sto­re kli­ma­ho­ved­pi­ner - bå­de når det kom­mer til kli­maaf­bød­ning og -til­pas­ning. 75 pct. af de glo­ba­le CO2-ud­led­nin­ger stam­mer så­le­des fra by­er­ne. Der­til kom­mer, at kli­ma­for­an­drin­ger som øge­de regn­mæng­der, havvands­stig­nin­ger og tør­ke som føl­ge af tem­pe­ra­turstig­nin­ger­ne vil ram­me ver­dens by­er sær­ligt hårdt.

Der­for er kli­ma­omstil­ling og til­pas­ning i by­er­ne og­så en af de sto­re ud­for­drin­ger, som skal løf­tes de kom­men­de år. Det gæl­der sær­ligt i for­hold til at adres­se­re vo­res for­brugs­ba­se­re­de CO2-ud­led­nin­ger, som er en af de op­ga­ver fle­re kom­mu­ner og by­er bå­de her­hjem­me og in­ter­na­tio­nalt er be­gyndt at kig­ge på. Og det­te er net­op et af for­må­le­ne med Youth Cli­ma­te Action Funds tiltag.

I pres­se­med­del­el­sen fra Youth Cli­ma­te Action Fund ly­der det så­le­des og­så klart, at lo­ka­le re­ge­rin­ger i lø­bet af det sid­ste år­ti har “spil­let en af­gø­ren­de rol­le i for­hold til be­græn­se og til­pas­se sig kli­ma­for­an­drin­ger­ne – og det for­ven­tes kun at vok­se i det kom­men­de år­ti” - og at det net­op er der­for, at det er by­er­ne, der har få­et an­del i midlerne.

Det er og­så ar­gu­men­ter, som ræ­son­ne­rer ved Mads Sk­au, som er borg­me­ster (V) i Ha­der­s­lev og som står over­for at skul­le ud­de­le pen­ge­ne fra Bloom­berg de kom­men­de måneder:

“Det er jo os ude i kom­mu­ner­ne, som står for­re­st i kli­ma­omstil­lin­gen. Det er os, der skal over­be­vi­se folk om, at vind­møl­ler­ne og sol­cel­ler­ne skal op, og som skal hand­le, når der er over­svøm­mel­se. Der­for er det og­så vig­tigt med den her ind­sats, hvor vi får mu­lig­hed for at sæt­te lo­ka­le ind­sat­ser i gang,” si­ger han.

Mads Sk­au var i ef­ter­å­ret in­vi­te­ret til Bloom­berg Philant­hro­pies Lo­cal Cli­ma­te Action Sum­mit, som løb af sta­be­len un­der COP28, hvor Youth Cli­ma­te Action Fund blev lan­ce­ret og hvor borg­me­stre og lo­ka­le myn­dig­he­der fra he­le ver­den sam­le­des i to da­ge for at dis­ku­te­re lo­ka­le kli­maind­sat­ser og by­er­nes rol­le i klimaomstillingen.

Unge er bekymrede

Fle­re ste­der i ver­den har un­ge men­ne­sker gen­nem de se­ne­ste år or­ga­ni­se­ret sig i kli­ma­sa­gen - blandt an­det gen­nem Fri­days For Fu­tu­re med Gretha Thunberg i front. En be­væ­gel­se og mo­bi­li­se­ring, som og­så af­spej­ler en sti­gen­de be­kym­ring for kli­ma­et, som er frem­her­sken­de blandt un­ge i dag. Det er en be­kym­ring, som er do­ku­men­te­ret gen­nem ad­skil­li­ge un­der­sø­gel­ser de se­ne­ste år.

Blandt an­det vi­ser en in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se af un­ges kli­ma­hold­nin­ger, som om­fat­ter 10.000 un­ge al­de­ren 16-25 år fra ti lan­de, at 84 pct. af de un­ge er be­kym­re­de for kli­ma­for­an­drin­ger­ne, mens he­le 59 pct. si­ger, de er me­get el­ler ek­stremt be­kym­re­de for klimaforandringerne.

Kil­de: Uge­skrift for Læ­ger: https://​uge​skrif​tet​.dk/​v​i​d​e​n​s​k​a​b​/​k​l​i​m​a​f​o​r​a​n​d​r​i​n​g​e​r​-​o​g​-​m​e​n​t​a​l​-​s​u​n​d​hed

Der­til er en over­vægt af un­ge i for­hold til æl­dre ge­ne­ra­tio­ner, som øn­sker at æn­dre ad­færd og livs­stil, hvis det gav­ner klimaet.

De un­ge er iføl­ge Mads Sk­au og­så en helt af­gø­ren­de grup­pe at få fat på og en­ga­ge­ret i klimaindsatsen:

Det er så vig­tigt, at de un­ge kom­mer med og en­ga­ge­rer sig i kli­ma­de­bat­ten. Vi skal und­gå, at de mi­ster mo­ti­va­tio­nen og slår op i banen

Mads Sk­au – Borg­me­ster, Ha­der­s­lev Kommune

“Det er så vig­tigt, at de un­ge kom­mer med og en­ga­ge­rer sig i kli­ma­de­bat­ten. Vi skal und­gå, at de mi­ster mo­ti­va­tio­nen og slår op i ba­nen. Det er der en ri­si­ko for, for­di det ta­ger tid og træk­ker ud. Der­for er det vig­tigt med ind­sat­ser, hvor der er mu­lig­hed for hand­ling nu, og hvor de un­ge kan bli­ve en­ga­ge­ret, for­di det kom­mer fra dem selv,” si­ger han

Ha­der­s­lev Kom­mu­ne har som op­start til ini­ti­a­ti­vet an­sat to un­ge fra lo­ka­l­om­rå­det i fri­tidsjob, som skal stå for at ind­sam­le ide­er og spre­de budskabet.
En grund­tan­ke fra Youth Cli­ma­te Action Fund er så­le­des og­så, at det er de un­ge selv, der skal kom­me med in­put til, hvad de vil la­ve - om det er at plan­te træ­er, etab­le­re kli­ma­sam­ta­le­grup­per for un­ge, kli­ma­ta­l­ks el­ler kaf­fe­mø­der med lo­ka­le beslutningstagere.

Per­nil­le Ny­gaard ser frem til at hjæl­pe de un­ge med at vi­de­re­ud­vik­le de­res kli­mai­de­er, men an­er­ken­der og­så, at det kan bli­ve svært for de un­ge at føl­ge op på idéer­ne ef­ter projektperioden.

“Der­for føl­ger vi pro­jek­ter­ne he­le vej­en, og vi vil lø­ben­de kig­ge på, hvad der har po­ten­ti­a­le for at bli­ve ved­va­ren­de. Vo­res am­bi­tion er, at vi vil løfte
de ini­ti­a­ti­ver vi­de­re,” si­ger hun og på­pe­ger dog og­så, at pulj­en des­u­den skal bru­ges til at prø­ve ting af og gri­be ide­er fra de un­ge, som ik­ke nød­ven­dig­vis skal el­ler kan le­ve vi­de­re bagefter.

 

Youth Climate Action Fund

I april lan­ce­re­de Bloom­berg Philant­hro­pies den så­kald­te Youth Cli­ma­te Action Fund, som har som am­bi­tion at un­ge i al­de­ren 15-24 år ver­den over skal en­ga­ge­res i kli­ma­de­bat­ten og -om­stil­lin­gen. Helt kon­kret yder fon­den et bi­drag på 50.000 ame­ri­kan­ske dol­lars til 100 by­er - med sam­let set 68 mio. ind­byg­ge­re - som lig­ger i 38 for­skel­li­ge lan­de og hvor seks kon­ti­nen­ter er repræsenteret.

De kon­kre­te mid­ler skal gå di­rek­te til lo­ka­le pro­jek­ter om kli­ma­et - ud­vik­let og dre­vet af de un­ge selv og for unge.

Der er i alt fem dan­ske kom­mu­ner blandt de 100 by­er, der har mod­ta­get støt­te­pulj­en fra Youth Cli­ma­te Fo­un­da­tion - Al­le­rød, Bil­lund, Ha­der­s­lev, Nord­djurs og Vej­en. De skal over det kom­men­de må­ne­der ud­de­le mid­ler­ne ba­se­ret på an­søg­nin­ger fra un­ge i lokalområdet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer