Trekants-kommuner går sammen om at skaffe fondsmidler til socialområdet

Seks kommuner i trekantområdet gør fælles front i forsøget på at skaffe penge til at løfte frivillige sociale opgaver i kommunerne. Fondene bidrager til at skabe relationer til borgerne på en anden måde, end når kommunen møder borgerne som myndighed, siger Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Fondskonference i Vejen Idrætscenter 2018
Vej­en, Fre­de­ri­cia, Ha­der­s­lev, Mid­del­fart, Bil­lund og Kol­ding kom­mu­ner in­vi­te­rer til fond­s­kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­cen bli­ver af­holdt tirs­dag den 25. fe­bru­ar 2020. Og li­ge­som sid­ste år er det Vej­en Idræts­cen­ter, der læg­ger lo­ka­ler til (fo­to: Ja­nus Moos).

Pres på de kom­mu­na­le bud­get­ter har få­et seks kom­mu­ner i tre­kants­om­rå­det til at ko­or­di­ne­re de­res fun­dra­i­sing-ind­sat­ser for kom­mu­ner­nes fri­vil­li­ge. Om­drej­nings­punk­tet er en ny stor fæl­les fond­s­kon­fe­ren­ce i Vej­en til næ­ste år.

”For­må­let er at fa­ci­li­te­re et sam­ar­bej­de mel­lem de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger og fon­de­ne på en me­re sy­ste­ma­ti­se­ret må­de, så der ska­bes en for­bin­del­se mel­lem dem,” si­ger borg­me­ster i Mid­del­fart Kom­mu­ne, Jo­han­nes Lunds­fryd Jensen.

Det er tred­je gang, at kom­mu­ner­ne går sam­men om at ar­ran­ge­re en kon­fe­ren­ce for fon­de, kom­mu­na­le em­beds­folk, lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner og fri­vil­li­ge. Og Mid­del­fart Kom­mu­ne har po­si­ti­ve er­fa­rin­ger fra sid­ste års stormø­de. Det gi­ver mu­lig­hed for at mø­des på en an­der­le­des må­de end, hvis det var kom­mu­nen, der stod for pro­jek­ter­ne ale­ne, for­tæl­ler borgmesteren.

”Det gi­ver en helt an­den re­la­tion, når kom­mu­nen mø­der den en­kel­te bor­ger el­ler del­ta­ger på en an­den må­de, end hvis der var ta­le om en ren myn­dig­heds­op­ga­ve. Man skal ik­ke un­der­vur­de­re be­tyd­nin­gen af de re­la­tio­ner, der bli­ver op­byg­get – og­så i for­hold til at få folk til at fø­le et me­dansvar for de op­ga­ver, de er med til at lø­se. Der­u­d­over har fon­de­ne nog­le øko­no­mi­ske mus­k­ler, som kan væ­re med til bed­re at un­der­støt­te de pro­jek­ter, vi går ind,” si­ger Jo­han­nes Lunds­fryd Jensen.

Kon­fe­ren­cen af­hol­des til fe­bru­ar, og vil den­ne gang ha­ve sær­ligt fo­kus på so­ci­a­le ind­sat­ser for ud­sat­te borgere.

”På sid­ste års fond­s­kon­fe­ren­ce hav­de vi fo­kus på fri­vil­lig­hed og for­e­nings­liv over den bre­de pa­let­te med idræt og kul­tur. Og her var der man­ge, der spurg­te, hvor­for der ik­ke var me­re for det so­ci­a­le om­rå­de. Sam­ti­dig kan vi se, at man­ge af de pro­jek­ter, der lan­der på vo­res bord som kom­mu­na­le fun­dra­i­se­re, det er net­op pro­jek­ter in­den for de so­ci­a­le om­rå­der. For her er jo en kæm­pe må­l­grup­pe, som må­ske nok er lidt over­set, og hvor der er ri­ge­ligt med pro­jek­ter, som mang­ler fi­nan­si­e­ring der­u­de,” si­ger fun­dra­i­sing-ko­or­di­na­tor i Kol­ding Kom­mu­ne, Met­te Kuntz Jen­sen, der er ar­ran­gør af kon­fe­ren­cen i Vejen.

Sam­ti­dig er der og­så man­ge fri­vil­li­ge, der ger­ne vil gø­re no­get på de so­ci­a­le om­rå­der, for­tæl­ler hun.

”Der­for vil vi ger­ne væ­re med til at sæt­te me­re fo­kus på det, for­di det jo sam­ti­dig un­der­støt­ter de op­ga­ver, der lø­ses i det kom­mu­na­le re­gi. Det er klart, at vi er for­plig­te­de til at le­ve­re di­ver­se ydel­ser til det so­ci­a­le om­rå­de, men kom­mu­ner­nes øko­no­mi er pres­set, og det be­ty­der, at nog­le af de spæn­den­de ud­vik­lings­pro­jek­ter, som vi ik­ke er for­plig­te­de til at le­ve­re, ri­si­ke­rer at bli­ve skå­ret fra el­ler lagt over i den fri­vil­li­ge sek­tor. Vi vil ger­ne an­er­ken­de, at de fri­vil­li­ge og­så løf­ter en rig­tig stor op­ga­ve,” si­ger Met­te Kuntz Jensen.

På tværs af sektorer

En af de fon­de, der del­ta­ger på den næ­ste kom­mu­na­le fond­s­kon­fe­ren­ce, er den al­me­ne fond, Den So­ci­a­le Fond for Børn og Unge.

”Jeg ta­ger der­over for at lyt­te til folk og hø­re, om der nog­le nye idéer, tan­ker og pro­jek­ter, der kan væ­re gavn­li­ge for ud­sat­te børn og un­ge,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand og stif­ter af fon­den, Hen­rik Lyng­bye Pedersen.

Han er bar­ne­barn af den ene af grund­læg­ger­ne af No­vo In­du­stri A/S, Thor­vald Pe­der­sen, som og­så stif­te­de No­vos Fond i 1951.

Fon­den ud­de­ler år­ligt knap en mil­li­on kr. og har fo­kus på at støt­te pro­jek­ter for ud­sat­te børn og un­ge un­der 25 år.

”Vi vil ger­ne væ­re med til at støt­te ud­vik­lings­pro­jek­ter, hvor man prø­ver at fin­de på no­get nyt in­den for om­rå­der, hvor man be­stemt ik­ke har haft suc­ces med at lyk­kes. Kun­ne man ik­ke prø­ve at sæt­te sig sam­men på kryds og tværs, med kom­mu­ner, fri­vil­li­ge og fon­de for at af­dæk­ke, om der kan væ­re nye må­der at gø­re tin­ge­ne på,” si­ger Hen­rik Lyng­bye Pedersen.

Der­for pas­ser idéen med kon­fe­ren­cen i Vej­en godt til fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus på at støt­te nytæn­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med an­dre so­ci­a­le aktører.

”Sy­ste­mer har det med at stig­ma­ti­se­re, så man ik­ke tæn­ker nyt. Er der no­get, der øde­læg­ger nye ini­ti­a­ti­ver, så er det sy­ste­mer og drift. Der­for er man nødt til at sæt­te sig sam­men på tværs af det pri­va­te og det of­fent­li­ge. Og ud af det tæn­ker jeg, at der kan kom­me no­get spæn­den­de,” si­ger han.

Der­for støt­ter fon­den ik­ke drift. Men vil ger­ne væ­re med til at star­te nye in­nova­ti­ve pro­jek­ter op, hvor der er fle­re, der ”har hån­den på ko­ge­pla­den”. Fon­den støt­ter hel­ler ik­ke på om­rå­der, hvor det of­fent­li­ge har truk­ket sig på grund af be­spa­rel­ser, for­kla­rer Hen­rik Lyng­bye Pe­der­sen, der har grund­lagt fon­den med en ka­pi­tal på 20 mio. kr. af sin egen formue.

”Vi får man­ge an­søg­nin­ger, hvor en kom­mu­nal in­sti­tu­tion skal ha­ve nog­le cyk­ler el­ler le­ge­sta­tiv. Det vil kom­mu­nen ik­ke be­ta­le, for­di det har den ik­ke mid­ler til. Så­dan nog­le an­søg­nin­ger får vi man­ge af, og det bi­dra­ger vi ik­ke til, for vi øn­sker ik­ke at lap­pe hul­ler. For så kun­ne vi ik­ke be­stil­le an­det, ” si­ger han.

”Vi ar­bej­der ud fra de­vi­sen – flest mu­li­ge pen­ge til flest mu­li­ge un­ge mennesker.”

De seks kom­mu­ner i al­li­an­cen er Vej­en, Fre­de­ri­cia, Ha­der­s­lev, Mid­del­fart, Bil­lund og Kol­ding kom­mu­ner, og fond­s­kon­fe­ren­cen fin­der sted i Vej­en Idræts­cen­ter tirs­dag den 25. fe­bru­ar 2020.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer