Trekants-kommuner går sammen om at skaffe fondsmidler til socialområdet

Seks kom­mu­ner i tre­kan­t­om­rå­det gør fæl­les front i for­sø­get på at skaf­fe pen­ge til at løf­te fri­vil­li­ge so­ci­a­le op­ga­ver i kom­mu­ner­ne. Fon­de­ne bi­dra­ger til at ska­be re­la­tio­ner til bor­ger­ne på en an­den må­de, end når kom­mu­nen mø­der bor­ger­ne som myn­dig­hed, si­ger Mid­del­farts borg­me­ster Jo­han­nes Lunds­fryd Jen­sen.

Fondskonference i Vejen Idrætscenter 2018
Vej­en, Fre­de­ri­cia, Ha­der­s­lev, Mid­del­fart, Bil­lund og Kol­ding kom­mu­ner in­vi­te­rer til fond­s­kon­fe­ren­ce. Kon­fe­ren­cen bli­ver af­holdt tirs­dag den 25. fe­bru­ar 2020. Og li­ge­som sid­ste år er det Vej­en Idræts­cen­ter, der læg­ger lo­ka­ler til (fo­to: Ja­nus Moos).

Pres på de kom­mu­na­le bud­get­ter har få­et seks kom­mu­ner i tre­kants­om­rå­det til at ko­or­di­ne­re de­res fun­dra­i­sing-ind­­sat­­ser for kom­mu­ner­nes fri­vil­li­ge. Om­drej­nings­punk­tet er en ny stor fæl­les fond­s­kon­fe­ren­ce i Vej­en til næ­ste år.

”For­må­let er at fa­ci­li­te­re et sam­ar­bej­de mel­lem de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger og fon­de­ne på en me­re sy­ste­ma­ti­se­ret må­de, så der ska­bes en for­bin­del­se mel­lem dem,” si­ger borg­me­ster i Mid­del­fart Kom­mu­ne, Jo­han­nes Lunds­fryd Jen­sen.

Det er tred­je gang, at kom­mu­ner­ne går sam­men om at ar­ran­ge­re en kon­fe­ren­ce for fon­de, kom­mu­na­le em­beds­folk, lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner og fri­vil­li­ge. Og Mid­del­fart Kom­mu­ne har po­si­ti­ve er­fa­rin­ger fra sid­ste års stormø­de. Det gi­ver mu­lig­hed for at mø­des på en an­der­le­des må­de end, hvis det var kom­mu­nen, der stod for pro­jek­ter­ne ale­ne, for­tæl­ler borg­meste­ren.

”Det gi­ver en helt an­den re­la­tion, når kom­mu­nen mø­der den en­kel­te bor­ger el­ler del­ta­ger på en an­den må­de, end hvis der var ta­le om en ren myn­dig­heds­op­ga­ve. Man skal ik­ke un­der­vur­de­re be­tyd­nin­gen af de re­la­tio­ner, der bli­ver op­byg­get – og­så i for­hold til at få folk til at fø­le et me­dansvar for de op­ga­ver, de er med til at lø­se. Der­u­d­over har fon­de­ne nog­le øko­no­mi­ske mus­k­ler, som kan væ­re med til bed­re at un­der­støt­te de pro­jek­ter, vi går ind,” si­ger Jo­han­nes Lunds­fryd Jen­sen.

Kon­fe­ren­cen af­hol­des til fe­bru­ar, og vil den­ne gang ha­ve sær­ligt fo­kus på so­ci­a­le ind­sat­ser for ud­sat­te bor­ge­re.

”På sid­ste års fond­s­kon­fe­ren­ce hav­de vi fo­kus på fri­vil­lig­hed og for­e­nings­liv over den bre­de pa­let­te med idræt og kul­tur. Og her var der man­ge, der spurg­te, hvor­for der ik­ke var me­re for det so­ci­a­le om­rå­de. Sam­ti­dig kan vi se, at man­ge af de pro­jek­ter, der lan­der på vo­res bord som kom­mu­na­le fun­dra­i­se­re, det er net­op pro­jek­ter in­den for de so­ci­a­le om­rå­der. For her er jo en kæm­pe må­l­grup­pe, som må­ske nok er lidt over­set, og hvor der er ri­ge­ligt med pro­jek­ter, som mang­ler fi­nan­si­e­ring der­u­de,” si­ger fun­dra­i­sing-ko­or­­di­­na­tor i Kol­ding Kom­mu­ne, Met­te Kuntz Jen­sen, der er ar­ran­gør af kon­fe­ren­cen i Vej­en.

Sam­ti­dig er der og­så man­ge fri­vil­li­ge, der ger­ne vil gø­re no­get på de so­ci­a­le om­rå­der, for­tæl­ler hun.

”Der­for vil vi ger­ne væ­re med til at sæt­te me­re fo­kus på det, for­di det jo sam­ti­dig un­der­støt­ter de op­ga­ver, der lø­ses i det kom­mu­na­le re­gi. Det er klart, at vi er for­plig­te­de til at le­ve­re di­ver­se ydel­ser til det so­ci­a­le om­rå­de, men kom­mu­ner­nes øko­no­mi er pres­set, og det be­ty­der, at nog­le af de spæn­den­de ud­vik­lings­pro­jek­ter, som vi ik­ke er for­plig­te­de til at le­ve­re, ri­si­ke­rer at bli­ve skå­ret fra el­ler lagt over i den fri­vil­li­ge sek­tor. Vi vil ger­ne an­er­ken­de, at de fri­vil­li­ge og­så løf­ter en rig­tig stor op­ga­ve,” si­ger Met­te Kuntz Jen­sen.

På tværs af sektorer

En af de fon­de, der del­ta­ger på den næ­ste kom­mu­na­le fond­s­kon­fe­ren­ce, er den al­me­ne fond, Den So­ci­a­le Fond for Børn og Un­ge.

”Jeg ta­ger der­over for at lyt­te til folk og hø­re, om der nog­le nye idéer, tan­ker og pro­jek­ter, der kan væ­re gavn­li­ge for ud­sat­te børn og un­ge,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand og stif­ter af fon­den, Hen­rik Lyng­bye Pe­der­sen.

Han er bar­ne­barn af den ene af grund­læg­ger­ne af No­vo In­du­stri A/S, Thor­vald Pe­der­sen, som og­så stif­te­de No­vos Fond i 1951.

Fon­den ud­de­ler år­ligt knap en mil­li­on kr. og har fo­kus på at støt­te pro­jek­ter for ud­sat­te børn og un­ge un­der 25 år.

”Vi vil ger­ne væ­re med til at støt­te ud­vik­lings­pro­jek­ter, hvor man prø­ver at fin­de på no­get nyt in­den for om­rå­der, hvor man be­stemt ik­ke har haft suc­ces med at lyk­kes. Kun­ne man ik­ke prø­ve at sæt­te sig sam­men på kryds og tværs, med kom­mu­ner, fri­vil­li­ge og fon­de for at af­dæk­ke, om der kan væ­re nye må­der at gø­re tin­ge­ne på,” si­ger Hen­rik Lyng­bye Pe­der­sen.

Der­for pas­ser idéen med kon­fe­ren­cen i Vej­en godt til fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus på at støt­te nytæn­ken­de so­ci­a­le pro­jek­ter i sam­ar­bej­de med an­dre so­ci­a­le ak­tø­rer.

”Sy­ste­mer har det med at stig­ma­ti­se­re, så man ik­ke tæn­ker nyt. Er der no­get, der øde­læg­ger nye ini­ti­a­ti­ver, så er det sy­ste­mer og drift. Der­for er man nødt til at sæt­te sig sam­men på tværs af det pri­va­te og det of­fent­li­ge. Og ud af det tæn­ker jeg, at der kan kom­me no­get spæn­den­de,” si­ger han.

Der­for støt­ter fon­den ik­ke drift. Men vil ger­ne væ­re med til at star­te nye in­nova­ti­ve pro­jek­ter op, hvor der er fle­re, der ”har hån­den på ko­ge­pla­den”. Fon­den støt­ter hel­ler ik­ke på om­rå­der, hvor det of­fent­li­ge har truk­ket sig på grund af be­spa­rel­ser, for­kla­rer Hen­rik Lyng­bye Pe­der­sen, der har grund­lagt fon­den med en ka­pi­tal på 20 mio. kr. af sin egen for­mue.

”Vi får man­ge an­søg­nin­ger, hvor en kom­mu­nal in­sti­tu­tion skal ha­ve nog­le cyk­ler el­ler le­ge­sta­tiv. Det vil kom­mu­nen ik­ke be­ta­le, for­di det har den ik­ke mid­ler til. Så­dan nog­le an­søg­nin­ger får vi man­ge af, og det bi­dra­ger vi ik­ke til, for vi øn­sker ik­ke at lap­pe hul­ler. For så kun­ne vi ik­ke be­stil­le an­det, ” si­ger han.

”Vi ar­bej­der ud fra de­vi­sen – flest mu­li­ge pen­ge til flest mu­li­ge un­ge men­ne­sker.”

De seks kom­mu­ner i al­li­an­cen er Vej­en, Fre­de­ri­cia, Ha­der­s­lev, Mid­del­fart, Bil­lund og Kol­ding kom­mu­ner, og fond­s­kon­fe­ren­cen fin­der sted i Vej­en Idræts­cen­ter tirs­dag den 25. fe­bru­ar 2020.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.