Fionia Fond tømmer kassen

Ved årets ud­gang luk­ker og sluk­ker Fio­nia Fond. Den plan­lag­te luk­ning af fon­den sker med ve­mod, men sam­ti­dig med stor stolt­hed over den for­skel, fon­den har gjort, fast­slår be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose.

Fyn (illustration: Stamen Maps)
Fio­nia Fond har de se­ne­ste 10 år ud­delt godt 50 mil­li­o­ner kro­ner til især min­dre fyn­s­ke for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner. Nu tøm­mer be­sty­rel­sen re­sten af pen­ge­kas­sen og luk­ker fon­den (il­lu­stra­tion ba­se­ret på Sta­men Maps).

Tek­sten på Fio­nia Fonds hjem­mesi­de ta­ler sit ty­de­li­ge sprog: ”Fon­dens vir­ke er indstil­let, idet man p.t. har op­fyldt de krav, som blev stil­let ved fon­dens op­ret­tel­se. Det skal for­stås så­le­des, at man har ud­delt de mid­ler, der var i fon­den.”

Den fyn­s­ke Fio­nia Fond er me­get snart for­tid. I sin stor­heds­tid spyt­te­de fon­den blandt an­det be­ty­de­li­ge mid­ler i det stor­sti­le­de film­pro­jekt Film­fyn og de år­ligt til­ba­ge­ven­den­de H.C. An­der­sen Festi­val og Oden­se Blom­ster­festi­val. Nu er kas­sen tom, og der er in­gen grund til at bru­ge tid på at sen­de an­søg­nin­ger til fon­den. Det sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de ér så­le­des af­holdt, og her blev det be­slut­tet, hvil­ke an­sø­ge­re der skal ha­ve fon­dens sid­ste mid­ler. Når sid­ste regn­skab er ud­ar­bej­det, bli­ver fon­den re­elt be­gra­vet.

Der er dog på in­gen må­de ta­le om et over­ra­sken­de far­vel til Fio­nia Fond. Tvær­ti­mod har fon­dens ned­luk­ning på tær­s­k­len til 2020 væ­ret nø­je plan­lagt. I kølvan­det på Fio­nia Banks kol­laps og Nor­deas over­ta­gel­se af den fyn­s­ke bank for 10 år si­den stod Fio­nia Fond med en vær­di­løs ak­tiepost i ban­ken. Fon­dens be­sty­rel­se gik i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen om, hvad man kun­ne gø­re med de re­ste­ren­de mid­ler i fon­den, og af­ta­len blev en af­vik­ling over 10 år.

I de se­ne­ste 10 år er der ved to år­li­ge ud­de­lin­ger do­ne­ret sam­let mel­lem fi­re og seks mil­li­o­ner kro­ner. I alt har Fio­nia Fond de se­ne­ste 10 år ud­delt godt 50 mil­li­o­ner kro­ner til især min­dre fyn­s­ke for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner.

Til­ba­ge står be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose med dels en po­r­tion ve­mod over, at han nu skal in­ter­viewes til, som han selv ud­tryk­ker det, ”ne­kro­lo­gen” over Fio­nia Fond – men sam­ti­dig med stor stolt­hed over den for­skel, fon­dens mid­ler har gjort især på Fyn, og en glæ­de over, at det har kun­net la­de sig gø­re at af­vik­le fon­den på den af­tal­te må­de over 10 år.

Det har væ­ret me­get rø­ren­de at op­le­ve den tak­nem­me­lig­hed, som vi har op­le­vet fra de for­e­nin­ger, vi har væ­ret i stand til at støt­te.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Fio­nia Fond

”De se­ne­re år har vi i me­get høj grad til­go­de­set små for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner bå­ret af fri­vil­ligt ar­bej­de. Vi har for ek­sem­pel gi­vet pen­ge til ma­te­ri­a­ler til om­byg­ning af spej­der­hyt­ter, hvor be­løb på 5-10.000 kr. kan flyt­te me­get, for­di så­dan­ne pro­jek­ter ty­pisk er ba­se­ret på fri­vil­lig ar­bejds­kraft, så man har kun brug for pen­ge til ma­te­ri­a­ler. Vi har blandt an­det og­så do­ne­ret pen­ge til renove­rings­ar­bej­de på for­sam­lings­hu­se, hvor vi har kun­net se, at vi med min­dre be­løb har kun­net gø­re en stor og po­si­tiv for­skel for det lo­ka­le liv. Glæ­den har væ­ret stor ved at se, at vi med be­løb på mak­si­malt 200-300.000 kr. – og man­ge be­løb i stør­rel­ses­or­de­nen 10-50.000 kr. – vir­ke­lig har flyt­tet no­get, og det har væ­ret me­get rø­ren­de at op­le­ve den tak­nem­me­lig­hed, som vi har op­le­vet fra de for­e­nin­ger, vi har væ­ret i stand til at støt­te,” si­ger Bo Stærmose.

Små foreninger afhængige af fondsmidler

I et par af de man­ge små fyn­s­ke klub­ber og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har nydt godt af pen­ge fra Fio­nia Fond, mod­ta­ges nyhe­den om fon­dens ned­luk­ning med ærg­rel­se – men sam­ti­dig med tak­nem­me­lig­hed over at ha­ve væ­ret blandt mod­ta­ger­ne af fonds­mid­ler. Som Lin­da San­dris Lar­sen, for­mand for Da­lum­gaard Ri­de­klub, ud­tryk­ker det med tan­ke på de 100.000 kro­ner, ri­de­klub­ben i 2018 fik fra Fio­nia Fond til et nyt tag på ri­de­hal­len:

”Det var en me­get flot støt­te, vi fik fra Fio­nia Fond til vo­res nye tag, så vi er da ke­de af, at fon­den snart ik­ke er der me­re. Det var helt klart en fond, vi og­så ger­ne vil­le ha­ve søgt om mid­ler i frem­ti­den. Vi bru­ger man­ge ti­mer på at sø­ge for­skel­li­ge fon­de om mid­ler, og én fond fær­re be­ty­der, at det bli­ver svæ­re­re frem­over at fø­re stør­re pro­jek­ter ud i li­vet,” si­ger Lin­da San­dris Lar­sen.

De 100.000 kro­ner til Da­lum­gaard Ri­de­klub var Fio­nia Fonds stør­ste ud­de­ling i 2018. De øv­ri­ge pro­jek­ter, som blev til­go­de­set, modt­og mel­lem 4.000 og 75.000 kro­ner. En af de lidt stør­re po­ser pen­ge lan­de­de hos Svend­borg Ka­jak­klub, der fik 50.000 kro­ner fra Fio­nia Fond som til­skud til en ny bå­de­hal. Ka­jak­klub­bens for­mand Lis­beth Fri­se­net­te un­der­stre­ger, at klub­ben er af­hæn­gig af mid­ler fra blandt an­det fon­de.

For en klub som vo­res har do­na­tio­ner enormt stor be­tyd­ning. Vi er knap 200 med­lem­mer, og med kon­tin­gen­ter fra med­lem­mer ale­ne kom­mer vi ik­ke langt. Vo­res bå­de­hal, ek­sem­pel­vis, ko­ste­de 2,3 mil­li­o­ner kro­ner at op­fø­re.

Lis­beth Fri­se­net­te – for­mand, Svend­borg Ka­jak­klub

”For en klub som vo­res har do­na­tio­ner enormt stor be­tyd­ning. Vi er knap 200 med­lem­mer, og med kon­tin­gen­ter fra med­lem­mer ale­ne kom­mer vi ik­ke langt. Vo­res bå­de­hal, ek­sem­pel­vis, ko­ste­de 2,3 mil­li­o­ner kro­ner at op­fø­re, og vi er dybt tak­nem­me­li­ge for de do­na­tio­ner, vi i den for­bin­del­se fik fra en ræk­ke fon­de. Men og­så, når vi for ek­sem­pel skal kø­be en ny ka­jak, for­sø­ger vi hver gang ef­ter bed­ste ev­ne at få øko­no­misk hjælp ude­fra, og der­for er det selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, at en lo­kal fond luk­ker,” si­ger Lis­beth Fri­se­net­te.

Efterlader ikke stort vakuum

På trods af, at der nu for­svin­der en nål på fonds­dan­marks­kor­tet, er Bo Stærmose ri­me­ligt op­ti­mi­stisk på veg­ne af de fyn­s­ke for­e­nin­ger og klub­ber, som sta­dig har en bred pa­let­te af sø­ge­mu­lig­he­der.

”Jeg fø­ler ik­ke, at vi ef­ter­la­der et stort vaku­um. Dels kan jeg se, at blandt an­det Nor­­dea-fon­­den er ble­vet me­re ak­tiv på Fyn. Dels er der sta­dig an­dre lo­ka­le fyn­s­ke fon­de som Al­ba­ni Fon­den, Møl­le­rens Fond og Den Fa­ber­ske Fond, der kan gå ind og dæk­ke sam­me be­hov. Det hav­de da væ­ret sjovt, hvis vi kun­ne ha­ve fort­sat, men det er godt at vi­de, at der hel­dig­vis er rig­tig man­ge an­dre fon­de, som kan ta­ge over,” si­ger Bo Stærmose.

Fio­nia Fonds luk­ning ef­ter­la­der hel­ler ik­ke no­get vaku­um i hver­ken Bo Stærmoses el­ler de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mers pri­va­tø­ko­no­mi. Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Fio­nia Fond har nem­lig væ­ret uløn­net.

Det hav­de da væ­ret sjovt, hvis vi kun­ne ha­ve fort­sat, men det er godt at vi­de, at der hel­dig­vis er rig­tig man­ge an­dre fon­de, som kan ta­ge over.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Fio­nia Fond

”I be­sty­rel­sen har vi gjort en dyd ud af, at så man­ge mid­ler som mu­ligt skul­le ud til dem, vi støt­ter. Vi har kun holdt to-tre be­sty­rel­ses­mø­der om året, og i be­sty­rel­sen har det væ­ret fuld­stæn­dig enig­hed om at gø­re det uløn­net. Sam­ti­dig har vi for­søgt at hol­de fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger ne­de. Vi har dog haft en ad­mi­ni­stra­tor, som har væ­ret løn­net, idet der har væ­ret et stort ar­bej­de med et be­hand­le de cir­ka 600 år­li­ge an­søg­nin­ger og på den bag­grund la­ve indstil­lin­ger til be­sty­rel­sen,” si­ger Bo Stærmose.

Selv­om sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de er af­holdt, li­sten over de sid­ste mod­ta­ge­re er ud­ar­bej­det og fon­den ik­ke læn­ge­re mod­ta­ger an­søg­nin­ger, er der dog en lil­le krøl­le på ha­len, som vil kom­me en for­e­ning el­ler to til go­de. Bo Stærmose for­ven­ter så­le­des, at der, når regn­ska­bet er gjort op, vil væ­re en re­st­post på ”nog­le få hund­re­de tu­sin­de kro­ner”.

Be­sty­rel­sen har drøf­tet, hvad den de­fi­ni­tivt sid­ste po­se pen­ge skal bru­ges til – og pen­ge­ne bli­ver, op­ly­ser for­man­den, for­ment­lig for­delt på én el­ler to lidt stør­re do­na­tio­ner, af­hæn­gigt af hvad regn­ska­bet vi­ser.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…