Fionia Fond tømmer kassen

Ved årets udgang lukker og slukker Fionia Fond. Den planlagte lukning af fonden sker med vemod, men samtidig med stor stolthed over den forskel, fonden har gjort, fastslår bestyrelsesformand Bo Stærmose.

Fyn (illustration: Stamen Maps)
Fio­nia Fond har de se­ne­ste 10 år ud­delt godt 50 mil­li­o­ner kro­ner til især min­dre fyn­s­ke for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner. Nu tøm­mer be­sty­rel­sen re­sten af pen­ge­kas­sen og luk­ker fon­den (il­lu­stra­tion ba­se­ret på Sta­men Maps).

Tek­sten på Fio­nia Fonds hjem­mesi­de ta­ler sit ty­de­li­ge sprog: ”Fon­dens vir­ke er indstil­let, idet man p.t. har op­fyldt de krav, som blev stil­let ved fon­dens op­ret­tel­se. Det skal for­stås så­le­des, at man har ud­delt de mid­ler, der var i fonden.”

Den fyn­s­ke Fio­nia Fond er me­get snart for­tid. I sin stor­heds­tid spyt­te­de fon­den blandt an­det be­ty­de­li­ge mid­ler i det stor­sti­le­de film­pro­jekt Film­fyn og de år­ligt til­ba­ge­ven­den­de H.C. An­der­sen Festi­val og Oden­se Blom­ster­festi­val. Nu er kas­sen tom, og der er in­gen grund til at bru­ge tid på at sen­de an­søg­nin­ger til fon­den. Det sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de ér så­le­des af­holdt, og her blev det be­slut­tet, hvil­ke an­sø­ge­re der skal ha­ve fon­dens sid­ste mid­ler. Når sid­ste regn­skab er ud­ar­bej­det, bli­ver fon­den re­elt begravet.

Der er dog på in­gen må­de ta­le om et over­ra­sken­de far­vel til Fio­nia Fond. Tvær­ti­mod har fon­dens ned­luk­ning på tær­s­k­len til 2020 væ­ret nø­je plan­lagt. I kølvan­det på Fio­nia Banks kol­laps og Nor­deas over­ta­gel­se af den fyn­s­ke bank for 10 år si­den stod Fio­nia Fond med en vær­di­løs ak­tiepost i ban­ken. Fon­dens be­sty­rel­se gik i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen om, hvad man kun­ne gø­re med de re­ste­ren­de mid­ler i fon­den, og af­ta­len blev en af­vik­ling over 10 år.

I de se­ne­ste 10 år er der ved to år­li­ge ud­de­lin­ger do­ne­ret sam­let mel­lem fi­re og seks mil­li­o­ner kro­ner. I alt har Fio­nia Fond de se­ne­ste 10 år ud­delt godt 50 mil­li­o­ner kro­ner til især min­dre fyn­s­ke for­e­nin­ger og organisationer.

Til­ba­ge står be­sty­rel­ses­for­mand Bo Stærmose med dels en po­r­tion ve­mod over, at han nu skal in­ter­viewes til, som han selv ud­tryk­ker det, ”ne­kro­lo­gen” over Fio­nia Fond – men sam­ti­dig med stor stolt­hed over den for­skel, fon­dens mid­ler har gjort især på Fyn, og en glæ­de over, at det har kun­net la­de sig gø­re at af­vik­le fon­den på den af­tal­te må­de over 10 år.

Det har væ­ret me­get rø­ren­de at op­le­ve den tak­nem­me­lig­hed, som vi har op­le­vet fra de for­e­nin­ger, vi har væ­ret i stand til at støtte.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Fio­nia Fond

”De se­ne­re år har vi i me­get høj grad til­go­de­set små for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner bå­ret af fri­vil­ligt ar­bej­de. Vi har for ek­sem­pel gi­vet pen­ge til ma­te­ri­a­ler til om­byg­ning af spej­der­hyt­ter, hvor be­løb på 5-10.000 kr. kan flyt­te me­get, for­di så­dan­ne pro­jek­ter ty­pisk er ba­se­ret på fri­vil­lig ar­bejds­kraft, så man har kun brug for pen­ge til ma­te­ri­a­ler. Vi har blandt an­det og­så do­ne­ret pen­ge til renove­rings­ar­bej­de på for­sam­lings­hu­se, hvor vi har kun­net se, at vi med min­dre be­løb har kun­net gø­re en stor og po­si­tiv for­skel for det lo­ka­le liv. Glæ­den har væ­ret stor ved at se, at vi med be­løb på mak­si­malt 200-300.000 kr. – og man­ge be­løb i stør­rel­ses­or­de­nen 10-50.000 kr. – vir­ke­lig har flyt­tet no­get, og det har væ­ret me­get rø­ren­de at op­le­ve den tak­nem­me­lig­hed, som vi har op­le­vet fra de for­e­nin­ger, vi har væ­ret i stand til at støt­te,” si­ger Bo Stærmose.

Små foreninger afhængige af fondsmidler

I et par af de man­ge små fyn­s­ke klub­ber og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har nydt godt af pen­ge fra Fio­nia Fond, mod­ta­ges nyhe­den om fon­dens ned­luk­ning med ærg­rel­se – men sam­ti­dig med tak­nem­me­lig­hed over at ha­ve væ­ret blandt mod­ta­ger­ne af fonds­mid­ler. Som Lin­da San­dris Lar­sen, for­mand for Da­lum­gaard Ri­de­klub, ud­tryk­ker det med tan­ke på de 100.000 kro­ner, ri­de­klub­ben i 2018 fik fra Fio­nia Fond til et nyt tag på ridehallen:

”Det var en me­get flot støt­te, vi fik fra Fio­nia Fond til vo­res nye tag, så vi er da ke­de af, at fon­den snart ik­ke er der me­re. Det var helt klart en fond, vi og­så ger­ne vil­le ha­ve søgt om mid­ler i frem­ti­den. Vi bru­ger man­ge ti­mer på at sø­ge for­skel­li­ge fon­de om mid­ler, og én fond fær­re be­ty­der, at det bli­ver svæ­re­re frem­over at fø­re stør­re pro­jek­ter ud i li­vet,” si­ger Lin­da San­dris Larsen.

De 100.000 kro­ner til Da­lum­gaard Ri­de­klub var Fio­nia Fonds stør­ste ud­de­ling i 2018. De øv­ri­ge pro­jek­ter, som blev til­go­de­set, modt­og mel­lem 4.000 og 75.000 kro­ner. En af de lidt stør­re po­ser pen­ge lan­de­de hos Svend­borg Ka­jak­klub, der fik 50.000 kro­ner fra Fio­nia Fond som til­skud til en ny bå­de­hal. Ka­jak­klub­bens for­mand Lis­beth Fri­se­net­te un­der­stre­ger, at klub­ben er af­hæn­gig af mid­ler fra blandt an­det fonde.

For en klub som vo­res har do­na­tio­ner enormt stor be­tyd­ning. Vi er knap 200 med­lem­mer, og med kon­tin­gen­ter fra med­lem­mer ale­ne kom­mer vi ik­ke langt. Vo­res bå­de­hal, ek­sem­pel­vis, ko­ste­de 2,3 mil­li­o­ner kro­ner at opføre.

Lis­beth Fri­se­net­te – for­mand, Svend­borg Kajakklub

”For en klub som vo­res har do­na­tio­ner enormt stor be­tyd­ning. Vi er knap 200 med­lem­mer, og med kon­tin­gen­ter fra med­lem­mer ale­ne kom­mer vi ik­ke langt. Vo­res bå­de­hal, ek­sem­pel­vis, ko­ste­de 2,3 mil­li­o­ner kro­ner at op­fø­re, og vi er dybt tak­nem­me­li­ge for de do­na­tio­ner, vi i den for­bin­del­se fik fra en ræk­ke fon­de. Men og­så, når vi for ek­sem­pel skal kø­be en ny ka­jak, for­sø­ger vi hver gang ef­ter bed­ste ev­ne at få øko­no­misk hjælp ude­fra, og der­for er det selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, at en lo­kal fond luk­ker,” si­ger Lis­beth Frisenette.

Efterlader ikke stort vakuum

På trods af, at der nu for­svin­der en nål på fonds­dan­marks­kor­tet, er Bo Stærmose ri­me­ligt op­ti­mi­stisk på veg­ne af de fyn­s­ke for­e­nin­ger og klub­ber, som sta­dig har en bred pa­let­te af søgemuligheder.

”Jeg fø­ler ik­ke, at vi ef­ter­la­der et stort vaku­um. Dels kan jeg se, at blandt an­det Nor­dea-fon­den er ble­vet me­re ak­tiv på Fyn. Dels er der sta­dig an­dre lo­ka­le fyn­s­ke fon­de som Al­ba­ni Fon­den, Møl­le­rens Fond og Den Fa­ber­ske Fond, der kan gå ind og dæk­ke sam­me be­hov. Det hav­de da væ­ret sjovt, hvis vi kun­ne ha­ve fort­sat, men det er godt at vi­de, at der hel­dig­vis er rig­tig man­ge an­dre fon­de, som kan ta­ge over,” si­ger Bo Stærmose.

Fio­nia Fonds luk­ning ef­ter­la­der hel­ler ik­ke no­get vaku­um i hver­ken Bo Stærmoses el­ler de øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mers pri­va­tø­ko­no­mi. Be­sty­rel­ses­ar­bej­det i Fio­nia Fond har nem­lig væ­ret ulønnet.

Det hav­de da væ­ret sjovt, hvis vi kun­ne ha­ve fort­sat, men det er godt at vi­de, at der hel­dig­vis er rig­tig man­ge an­dre fon­de, som kan ta­ge over.

Bo Stærmose – be­sty­rel­ses­for­mand, Fio­nia Fond

”I be­sty­rel­sen har vi gjort en dyd ud af, at så man­ge mid­ler som mu­ligt skul­le ud til dem, vi støt­ter. Vi har kun holdt to-tre be­sty­rel­ses­mø­der om året, og i be­sty­rel­sen har det væ­ret fuld­stæn­dig enig­hed om at gø­re det uløn­net. Sam­ti­dig har vi for­søgt at hol­de fon­dens ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger ne­de. Vi har dog haft en ad­mi­ni­stra­tor, som har væ­ret løn­net, idet der har væ­ret et stort ar­bej­de med et be­hand­le de cir­ka 600 år­li­ge an­søg­nin­ger og på den bag­grund la­ve indstil­lin­ger til be­sty­rel­sen,” si­ger Bo Stærmose.

Selv­om sid­ste be­sty­rel­ses­mø­de er af­holdt, li­sten over de sid­ste mod­ta­ge­re er ud­ar­bej­det og fon­den ik­ke læn­ge­re mod­ta­ger an­søg­nin­ger, er der dog en lil­le krøl­le på ha­len, som vil kom­me en for­e­ning el­ler to til go­de. Bo Stærmose for­ven­ter så­le­des, at der, når regn­ska­bet er gjort op, vil væ­re en re­st­post på ”nog­le få hund­re­de tu­sin­de kroner”.

Be­sty­rel­sen har drøf­tet, hvad den de­fi­ni­tivt sid­ste po­se pen­ge skal bru­ges til – og pen­ge­ne bli­ver, op­ly­ser for­man­den, for­ment­lig for­delt på én el­ler to lidt stør­re do­na­tio­ner, af­hæn­gigt af hvad regn­ska­bet viser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer