23 fonde advarer mod nyt lovforslag

I alt 23 fon­de har net­op ind­sendt et fæl­les hø­rings­svar til Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, hvor de ad­va­rer mod et ak­tu­elt lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Lov­for­sla­get er ik­ke tro mod po­li­ti­ker­nes øn­ske om at gø­re det me­re at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, ly­der ad­vars­len fra fondene.

Morten Bødskov (foto: Finansministeriet)
Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov har i øje­blik­ket et nyt lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de i hø­ring. In­gen fon­de står på hø­rings­li­sten, men 23 fon­de har sendt en fæl­les kri­tik af for­sla­get til skat­te­mi­ni­ste­ri­et (fo­to: Finansministeriet).

En lang ræk­ke fon­de mel­der sig nu blandt kri­ti­ker­ne af det ak­tu­el­le lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det nu­væ­ren­de lov­for­slag stri­der nem­lig imod in­ten­tio­nen i den po­li­ti­ske af­ta­le bag lov­for­sla­get om at gø­re det me­re at­trak­tivt at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond, skri­ver de 23 fon­de i et hø­rings­svar til Skatteministeriet.

“Desvær­re er der in­den for de se­ne­ste år­ti­er kun ble­vet etab­le­ret et få­tal nye stør­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. Nye skat­te­reg­ler kan må­ske æn­dre på det. Det ak­tu­el­le lov­for­slag rum­mer dog i sin nu­væ­ren­de form fle­re uhen­sigts­mæs­si­ge ele­men­ter,” skri­ver fondene.

Lov­for­sla­get er en del af en po­li­tisk af­ta­le fra 28. de­cem­ber 2018 mel­lem den da­væ­ren­de re­ge­ring be­stå­en­de af Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce og der­til So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Venstre:

“Re­ge­rin­gen er sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre eni­ge om at føl­ge Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­des an­be­fa­ling om en ny mo­del for be­skat­ning af over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Mo­del­len gør det me­re at­trak­tivt at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ska­ber der­med in­ci­ta­ment til fle­re fonds­stif­tel­ser,” skrev re­ge­rin­gen den­gang i en pres­se­med­del­el­se.

Fonde: Afskaffelse af holding-modellen strider imod politisk aftale

Men det nye lov­for­slag stri­der imod den po­li­ti­ske af­ta­le om at føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne fra Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, skri­ver fon­de­ne i de­res høringssvar.

For lov­for­sla­get vil nem­lig af­skaf­fe den så­kald­te hol­­ding-mo­­del, som – un­der vis­se for­ud­sæt­nin­ger – gør det mu­ligt at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond skattefrit.

“Med lov­for­sla­get læg­ges der op til at af­skaf­fe den nu­væ­ren­de skat­te­fri stif­tel­se, og­så kaldet
hol­­ding-mo­­del­­len, som al­le­re­de fun­ge­rer ud­mær­ket i dag. Af­skaf­fel­sen af hol­­ding-mo­­del­­len vil gø­re det min­dre at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvil­ket er stik imod den
po­li­ti­ske in­ten­tion med lov­for­sla­get. Det frem­går og­så af lov­for­sla­get, at Ar­bejds­grup­pen om
suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke har an­be­fa­let, at hol­­ding-mo­­del­­len skul­le af­skaf­fes. Det­te bør der­for ik­ke væ­re en del af lov­for­sla­get,” skri­ver fondene.

Fonde: Skab ikke unødige begrænsninger

Ud­over af­skaf­fel­sen af hol­­ding-mo­­del­­len kri­ti­se­rer fon­de­ne og­så lov­for­sla­get for at ska­be “unø­di­ge be­græns­nin­ger for, hvil­ken ty­pe virk­som­hed der kan over­dra­ges til en er­hvervs­dri­ven­de fond.”

Én så­dan be­græns­ning er lov­for­sla­gets be­tin­gel­se om, at det over­drag­ne sel­skab skal væ­re en ‘re­el er­hvervsvirk­som­hed’ og ik­ke en så­kaldt ‘pen­ge­tank’.

Fon­de bag høringssvar
 • Di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­­dea-fon­­den
 • For­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, Carls­berg­fon­det
 • Adm. di­rek­tør Jo­hn Goodwin, Le­go Fonden
 • Di­rek­tør Lars Han­sen, Vil­lum Fonden
 • Adm. di­rek­tør Per Ha­ve og for­mand Pe­ter M. Clau­sen, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
 • Di­rek­tør Ane Hen­drik­sen, Ve­lux Fonden
 • Di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard, KV Fon­den
 • Di­rek­tør Han­ne Jer­vild, Hel­se­fon­den
 • For­mand Mor­ten Kyn­d­rup, Ny Carls­berg­fon­det
 • Di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen, Bi­ku­ben­fon­den
 • Adm. di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard, El­sass Fonden
 • Di­rek­tør Jes­per Mai­lind, Leo Fon­det
 • Fi­nans­di­rek­tør Ni­els Ma­zan­ti, C.L. Davids Fond og Samling
 • Di­rek­tør Kri­sti­an May, BRF­fon­den
 • Di­rek­tør Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, Det Obel­ske Familiefond
 • Di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard, Spar Nord Fonden
 • Næst­for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip, No­vo Nor­disk Fonden
 • Adm. di­rek­tør Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond
 • For­mand Sten Schei­bye, Knud Høj­gaards Fond
 • Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted, Po­ul Due Jen­sens Fond
 • Adm. di­rek­tør Le­ne Sko­le, Lund­beck­fon­den
 • CEO Tom­my Thom­sen, Lauritzen Fon­den
 • Di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø, A.P. Møl­ler Fonden

“Det­te med­fø­rer ek­sem­pel­vis, at et ejen­doms­sel­skab og an­dre sel­ska­ber med en væ­sent­lig in­ve­ste­rings­por­te­føl­je ik­ke op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for at an­ven­de de nye reg­ler. Vi kan ik­ke se, at der er et sam­funds­mæs­sigt ra­tio­na­le i at læg­ge be­græns­nin­ger for, at pen­ge­tan­ke kan bli­ve fond­se­je­de, da det og­så vil væ­re en for­del for det dan­ske sam­fund, at dis­se bli­ver fond­se­je­de med den kon­se­kvens, at af­ka­stet vil kun­ne be­nyt­tes til ud­de­lin­ger til det om­gi­ven­de sam­fund,” skri­ver fondene.

Des­u­den mind­sker lov­for­sla­get nye fon­des in­ci­ta­ment til at ud­de­le mid­ler, skri­ver fon­de­ne. Det sker, for­di lov­for­sla­get på­læg­ger fon­de stif­tet ef­ter den fo­re­slå­e­de mo­del en fonds­skat på 22 pct., der for­fal­der helt el­ler del­vis, hvis fon­den sæl­ger ak­ti­ver el­ler fon­dens virk­som­hed ud­be­ta­ler udbytte.

“Vi er eni­ge i, at den i lov­for­sla­get fo­re­slå­e­de mo­del in­de­hol­der et in­ci­ta­ment til det­te, men det er vo­res op­fat­tel­se, at in­ci­ta­men­tet ik­ke er til­stræk­ke­ligt,” skri­ver fon­de­ne således.

“Det er en stor og ir­re­ver­si­bel be­slut­ning at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.Derfor er der be­hov for reg­ler, som gør det nemt, smi­digt og at­trak­tivt. El­lers vil det ik­ke ske. Det er af­gø­ren­de, at lov­for­sla­get er tro mod in­ten­tio­nen om at gø­re det me­re at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og at man fjer­ner de oven­for nævn­te ele­men­ter, som gør det min­dre at­trak­tivt,” slut­ter fon­de­ne de­res høringssvar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: