Annoncespot_img

23 fonde advarer mod nyt lovforslag

I alt 23 fonde har netop indsendt et fælles høringssvar til Skatteministeriet, hvor de advarer mod et aktuelt lovforslag om beskatning ved overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget er ikke tro mod politikernes ønske om at gøre det mere attraktivt at etablere nye erhvervsdrivende fonde, lyder advarslen fra fondene.

Morten Bødskov (foto: Finansministeriet)
Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov har i øje­blik­ket et nyt lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de i hø­ring. In­gen fon­de står på hø­rings­li­sten, men 23 fon­de har sendt en fæl­les kri­tik af for­sla­get til skat­te­mi­ni­ste­ri­et (fo­to: Finansministeriet).

En lang ræk­ke fon­de mel­der sig nu blandt kri­ti­ker­ne af det ak­tu­el­le lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det nu­væ­ren­de lov­for­slag stri­der nem­lig imod in­ten­tio­nen i den po­li­ti­ske af­ta­le bag lov­for­sla­get om at gø­re det me­re at­trak­tivt at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond, skri­ver de 23 fon­de i et hø­rings­svar til Skatteministeriet.

“Desvær­re er der in­den for de se­ne­ste år­ti­er kun ble­vet etab­le­ret et få­tal nye stør­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. Nye skat­te­reg­ler kan må­ske æn­dre på det. Det ak­tu­el­le lov­for­slag rum­mer dog i sin nu­væ­ren­de form fle­re uhen­sigts­mæs­si­ge ele­men­ter,” skri­ver fondene.

Lov­for­sla­get er en del af en po­li­tisk af­ta­le fra 28. de­cem­ber 2018 mel­lem den da­væ­ren­de re­ge­ring be­stå­en­de af Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce og der­til So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Venstre:

“Re­ge­rin­gen er sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre eni­ge om at føl­ge Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­des an­be­fa­ling om en ny mo­del for be­skat­ning af over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Mo­del­len gør det me­re at­trak­tivt at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ska­ber der­med in­ci­ta­ment til fle­re fonds­stif­tel­ser,” skrev re­ge­rin­gen den­gang i en pres­se­med­del­el­se.

Fonde: Afskaffelse af holding-modellen strider imod politisk aftale

Men det nye lov­for­slag stri­der imod den po­li­ti­ske af­ta­le om at føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne fra Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, skri­ver fon­de­ne i de­res høringssvar.

For lov­for­sla­get vil nem­lig af­skaf­fe den så­kald­te hol­ding-mo­del, som – un­der vis­se for­ud­sæt­nin­ger – gør det mu­ligt at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond skattefrit.

“Med lov­for­sla­get læg­ges der op til at af­skaf­fe den nu­væ­ren­de skat­te­fri stif­tel­se, og­så kaldet
hol­ding-mo­del­len, som al­le­re­de fun­ge­rer ud­mær­ket i dag. Af­skaf­fel­sen af hol­ding-mo­del­len vil gø­re det min­dre at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvil­ket er stik imod den
po­li­ti­ske in­ten­tion med lov­for­sla­get. Det frem­går og­så af lov­for­sla­get, at Ar­bejds­grup­pen om
suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke har an­be­fa­let, at hol­ding-mo­del­len skul­le af­skaf­fes. Det­te bør der­for ik­ke væ­re en del af lov­for­sla­get,” skri­ver fondene.

Fonde: Skab ikke unødige begrænsninger

Ud­over af­skaf­fel­sen af hol­ding-mo­del­len kri­ti­se­rer fon­de­ne og­så lov­for­sla­get for at ska­be “unø­di­ge be­græns­nin­ger for, hvil­ken ty­pe virk­som­hed der kan over­dra­ges til en er­hvervs­dri­ven­de fond.”

Én så­dan be­græns­ning er lov­for­sla­gets be­tin­gel­se om, at det over­drag­ne sel­skab skal væ­re en ‘re­el er­hvervsvirk­som­hed’ og ik­ke en så­kaldt ‘pen­ge­tank’.

Fon­de bag høringssvar
 • Di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­dea-fon­den
 • For­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, Carls­berg­fon­det
 • Adm. di­rek­tør Jo­hn Goodwin, Le­go Fonden
 • Di­rek­tør Lars Han­sen, Vil­lum Fonden
 • Adm. di­rek­tør Per Ha­ve og for­mand Pe­ter M. Clau­sen, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
 • Di­rek­tør Ane Hen­drik­sen, Ve­lux Fonden
 • Di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard, KV Fon­den
 • Di­rek­tør Han­ne Jer­vild, Hel­se­fon­den
 • For­mand Mor­ten Kyn­d­rup, Ny Carls­berg­fon­det
 • Di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, Bi­ku­ben­fon­den
 • Adm. di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard, El­sass Fonden
 • Di­rek­tør Jes­per Mai­lind, Leo Fon­det
 • Fi­nans­di­rek­tør Ni­els Ma­zan­ti, C.L. Davids Fond og Samling
 • Di­rek­tør Kri­sti­an May, BRF­fon­den
 • Di­rek­tør Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, Det Obel­ske Familiefond
 • Di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard, Spar Nord Fonden
 • Næst­for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip, No­vo Nor­disk Fonden
 • Adm. di­rek­tør Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond
 • For­mand Sten Schei­bye, Knud Høj­gaards Fond
 • Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted, Po­ul Due Jen­sens Fond
 • Adm. di­rek­tør Le­ne Sko­le, Lund­beck­fon­den
 • CEO Tom­my Thom­sen, Lauritzen Fon­den
 • Di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø, A.P. Møl­ler Fonden

“Det­te med­fø­rer ek­sem­pel­vis, at et ejen­doms­sel­skab og an­dre sel­ska­ber med en væ­sent­lig in­ve­ste­rings­por­te­føl­je ik­ke op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for at an­ven­de de nye reg­ler. Vi kan ik­ke se, at der er et sam­funds­mæs­sigt ra­tio­na­le i at læg­ge be­græns­nin­ger for, at pen­ge­tan­ke kan bli­ve fond­se­je­de, da det og­så vil væ­re en for­del for det dan­ske sam­fund, at dis­se bli­ver fond­se­je­de med den kon­se­kvens, at af­ka­stet vil kun­ne be­nyt­tes til ud­de­lin­ger til det om­gi­ven­de sam­fund,” skri­ver fondene.

Des­u­den mind­sker lov­for­sla­get nye fon­des in­ci­ta­ment til at ud­de­le mid­ler, skri­ver fon­de­ne. Det sker, for­di lov­for­sla­get på­læg­ger fon­de stif­tet ef­ter den fo­re­slå­e­de mo­del en fonds­skat på 22 pct., der for­fal­der helt el­ler del­vis, hvis fon­den sæl­ger ak­ti­ver el­ler fon­dens virk­som­hed ud­be­ta­ler udbytte.

“Vi er eni­ge i, at den i lov­for­sla­get fo­re­slå­e­de mo­del in­de­hol­der et in­ci­ta­ment til det­te, men det er vo­res op­fat­tel­se, at in­ci­ta­men­tet ik­ke er til­stræk­ke­ligt,” skri­ver fon­de­ne således.

“Det er en stor og ir­re­ver­si­bel be­slut­ning at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.Derfor er der be­hov for reg­ler, som gør det nemt, smi­digt og at­trak­tivt. El­lers vil det ik­ke ske. Det er af­gø­ren­de, at lov­for­sla­get er tro mod in­ten­tio­nen om at gø­re det me­re at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og at man fjer­ner de oven­for nævn­te ele­men­ter, som gør det min­dre at­trak­tivt,” slut­ter fon­de­ne de­res høringssvar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer