23 fonde advarer mod nyt lovforslag

I alt 23 fon­de har net­op ind­sendt et fæl­les hø­rings­svar til Skat­te­mi­ni­ste­ri­et, hvor de ad­va­rer mod et ak­tu­elt lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Lov­for­sla­get er ik­ke tro mod po­li­ti­ker­nes øn­ske om at gø­re det me­re at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, ly­der ad­vars­len fra fondene.

Morten Bødskov (foto: Finansministeriet)
Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov har i øje­blik­ket et nyt lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de i hø­ring. In­gen fon­de står på hø­rings­li­sten, men 23 fon­de har sendt en fæl­les kri­tik af for­sla­get til skat­te­mi­ni­ste­ri­et (fo­to: Finansministeriet).

En lang ræk­ke fon­de mel­der sig nu blandt kri­ti­ker­ne af det ak­tu­el­le lov­for­slag om be­skat­ning ved over­dra­gel­se af virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Det nu­væ­ren­de lov­for­slag stri­der nem­lig imod in­ten­tio­nen i den po­li­ti­ske af­ta­le bag lov­for­sla­get om at gø­re det me­re at­trak­tivt at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond, skri­ver de 23 fon­de i et hø­rings­svar til Skatteministeriet.

“Desvær­re er der in­den for de se­ne­ste år­ti­er kun ble­vet etab­le­ret et få­tal nye stør­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark. Nye skat­te­reg­ler kan må­ske æn­dre på det. Det ak­tu­el­le lov­for­slag rum­mer dog i sin nu­væ­ren­de form fle­re uhen­sigts­mæs­si­ge ele­men­ter,” skri­ver fondene.

Lov­for­sla­get er en del af en po­li­tisk af­ta­le fra 28. de­cem­ber 2018 mel­lem den da­væ­ren­de re­ge­ring be­stå­en­de af Ven­stre, Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce og der­til So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Venstre:

“Re­ge­rin­gen er sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ra­di­ka­le Ven­stre eni­ge om at føl­ge Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­des an­be­fa­ling om en ny mo­del for be­skat­ning af over­dra­gel­se af er­hvervsvirk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Mo­del­len gør det me­re at­trak­tivt at over­dra­ge virk­som­he­der til er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ska­ber der­med in­ci­ta­ment til fle­re fonds­stif­tel­ser,” skrev re­ge­rin­gen den­gang i en pres­se­med­del­el­se.

Fonde: Afskaffelse af holding-modellen strider imod politisk aftale

Men det nye lov­for­slag stri­der imod den po­li­ti­ske af­ta­le om at føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne fra Ar­bejds­grup­pen om suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de, skri­ver fon­de­ne i de­res høringssvar.

For lov­for­sla­get vil nem­lig af­skaf­fe den så­kald­te hol­­ding-mo­­del, som – un­der vis­se for­ud­sæt­nin­ger – gør det mu­ligt at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond skattefrit.

“Med lov­for­sla­get læg­ges der op til at af­skaf­fe den nu­væ­ren­de skat­te­fri stif­tel­se, og­så kaldet
hol­­ding-mo­­del­­len, som al­le­re­de fun­ge­rer ud­mær­ket i dag. Af­skaf­fel­sen af hol­­ding-mo­­del­­len vil gø­re det min­dre at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, hvil­ket er stik imod den
po­li­ti­ske in­ten­tion med lov­for­sla­get. Det frem­går og­så af lov­for­sla­get, at Ar­bejds­grup­pen om
suc­ces­sion til er­hvervs­dri­ven­de fon­de ik­ke har an­be­fa­let, at hol­­ding-mo­­del­­len skul­le af­skaf­fes. Det­te bør der­for ik­ke væ­re en del af lov­for­sla­get,” skri­ver fondene.

Fonde: Skab ikke unødige begrænsninger

Ud­over af­skaf­fel­sen af hol­­ding-mo­­del­­len kri­ti­se­rer fon­de­ne og­så lov­for­sla­get for at ska­be “unø­di­ge be­græns­nin­ger for, hvil­ken ty­pe virk­som­hed der kan over­dra­ges til en er­hvervs­dri­ven­de fond.”

Én så­dan be­græns­ning er lov­for­sla­gets be­tin­gel­se om, at det over­drag­ne sel­skab skal væ­re en ‘re­el er­hvervsvirk­som­hed’ og ik­ke en så­kaldt ‘pen­ge­tank’.

Fon­de bag høringssvar
 • Di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, Nor­­dea-fon­­den
 • For­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, Carls­berg­fon­det
 • Adm. di­rek­tør Jo­hn Goodwin, Le­go Fonden
 • Di­rek­tør Lars Han­sen, Vil­lum Fonden
 • Adm. di­rek­tør Per Ha­ve og for­mand Pe­ter M. Clau­sen, Bit­ten og Mads Clau­sens Fond
 • Di­rek­tør Ane Hen­drik­sen, Ve­lux Fonden
 • Di­rek­tør Hen­rik Amand Hol­te­gaard, KV Fon­den
 • Di­rek­tør Han­ne Jer­vild, Hel­se­fon­den
 • For­mand Mor­ten Kyn­d­rup, Ny Carls­berg­fon­det
 • Di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen, Bi­ku­ben­fon­den
 • Adm. di­rek­tør Pe­ter Lin­de­gaard, El­sass Fonden
 • Di­rek­tør Jes­per Mai­lind, Leo Fon­det
 • Fi­nans­di­rek­tør Ni­els Ma­zan­ti, C.L. Davids Fond og Samling
 • Di­rek­tør Kri­sti­an May, BRF­fon­den
 • Di­rek­tør Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, Det Obel­ske Familiefond
 • Di­rek­tør St­ef­fen Nør­gaard, Spar Nord Fonden
 • Næst­for­mand Ma­ri­an­ne Phi­lip, No­vo Nor­disk Fonden
 • Adm. di­rek­tør Bo Ry­gaard, Drey­ers Fond
 • For­mand Sten Schei­bye, Knud Høj­gaards Fond
 • Fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted, Po­ul Due Jen­sens Fond
 • Adm. di­rek­tør Le­ne Sko­le, Lund­beck­fon­den
 • CEO Tom­my Thom­sen, Lauritzen Fon­den
 • Di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø, A.P. Møl­ler Fonden

“Det­te med­fø­rer ek­sem­pel­vis, at et ejen­doms­sel­skab og an­dre sel­ska­ber med en væ­sent­lig in­ve­ste­rings­por­te­føl­je ik­ke op­fyl­der be­tin­gel­ser­ne for at an­ven­de de nye reg­ler. Vi kan ik­ke se, at der er et sam­funds­mæs­sigt ra­tio­na­le i at læg­ge be­græns­nin­ger for, at pen­ge­tan­ke kan bli­ve fond­se­je­de, da det og­så vil væ­re en for­del for det dan­ske sam­fund, at dis­se bli­ver fond­se­je­de med den kon­se­kvens, at af­ka­stet vil kun­ne be­nyt­tes til ud­de­lin­ger til det om­gi­ven­de sam­fund,” skri­ver fondene.

Des­u­den mind­sker lov­for­sla­get nye fon­des in­ci­ta­ment til at ud­de­le mid­ler, skri­ver fon­de­ne. Det sker, for­di lov­for­sla­get på­læg­ger fon­de stif­tet ef­ter den fo­re­slå­e­de mo­del en fonds­skat på 22 pct., der for­fal­der helt el­ler del­vis, hvis fon­den sæl­ger ak­ti­ver el­ler fon­dens virk­som­hed ud­be­ta­ler udbytte.

“Vi er eni­ge i, at den i lov­for­sla­get fo­re­slå­e­de mo­del in­de­hol­der et in­ci­ta­ment til det­te, men det er vo­res op­fat­tel­se, at in­ci­ta­men­tet ik­ke er til­stræk­ke­ligt,” skri­ver fon­de­ne således.

“Det er en stor og ir­re­ver­si­bel be­slut­ning at over­dra­ge en virk­som­hed til en er­hvervs­dri­ven­de fond.Derfor er der be­hov for reg­ler, som gør det nemt, smi­digt og at­trak­tivt. El­lers vil det ik­ke ske. Det er af­gø­ren­de, at lov­for­sla­get er tro mod in­ten­tio­nen om at gø­re det me­re at­trak­tivt at etab­le­re nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og at man fjer­ner de oven­for nævn­te ele­men­ter, som gør det min­dre at­trak­tivt,” slut­ter fon­de­ne de­res høringssvar.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…