Flere fonde bekender kulør i fløjkrig om brancheforening

Fondene har ikke noget fælles talerør, men det skulle de se at få. Sådan lød det fra både Lars Nørby Johansen og Lars Olsen, bestyrelsesformænd i henholdsvis William Demant Fonden og Leo Fondet på PwC’s årlige fondskonference. Dermed fortsætter debatten om en fælles interesseorganisation.

Lars Nørby Johansen
“Der der mang­ler fak­tisk et el­ler an­det or­gan, som kan ta­le fon­de­nes sag med do­ku­men­ta­tion. Det er ik­ke nok ba­re at sam­le vi­den,” sag­de be­sty­rel­ses­for­mand i Wil­li­am De­mant Fon­den, Lars Nør­by Jo­han­sen (fo­to: Jakob Thomsen).

Be­folk­nin­gens uhel­di­ge ind­tryk af fon­de­ne er ba­re end­nu en grund til, at fon­de­ne bør etab­le­re en brancheforening.

Det sag­de bå­de be­sty­rel­ses­for­mand i Wil­li­am De­mant Fon­den Lars Nør­by Jo­han­sen og be­sty­rel­ses­for­mand i Leo Fon­det Lars Ol­sen, da PwC for ny­lig holdt sin år­li­ge fondskonference.

Der­med fort­sæt­ter de­bat­ten om en bran­che­for­e­ning for fondene.

Bag­grun­den for for­mæn­de­nes ud­mel­din­ger var blandt an­det en ny må­ling af be­folk­nin­gens kend­skab til fon­de­ne, der på da­gen blev præ­sen­te­ret af se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Rasmussen.

Iføl­ge må­lin­gen as­so­ci­e­rer be­folk­nin­gen de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de med ord som ‘gam­mel­dags’, ‘bu­reau­kra­tisk’, ‘skat­te­tænk­ning’, ‘pen­ge­tank’, ‘be­svær­ligt at sø­ge’, li­ge­som 43 pct. af be­folk­nin­gen ik­ke kan næv­ne én ene­ste fond ved navn.

Hel­dig­vis for fon­de­ne sid­der de oven­stå­en­de as­so­ci­a­tio­ner dog ik­ke helt så tæt som ‘hjælp,’ ‘hjæl­pe an­dre,’ ‘so­ci­alt ar­bej­de,’ og ‘an­svar’.

Leo Fondet: Fondene har i den grad brug for et fælles talerør

Kend­skabs­må­lin­gen gav mo­de­ra­tor og jour­na­list Ce­ci­lie Beck skyts til de kri­ti­ske spørgs­mål, da be­sty­rel­ses­for­mand for Leo Fon­det Lars Ol­sen hav­de af­slut­tet sin præsentation:

“Hvad tæn­ker du, når du hø­rer Han­ne [Ras­mus­sen, red.] for­tæl­le, hvor få dan­ske­re, der egent­lig kan næv­ne en fond på stå­en­de fod?” vil­le hun vide.

“Ja­men, det er jo ær­ger­ligt, og det er jo ke­de­ligt, og det må jo på­kal­de en vis selv­re­flek­sion,” sag­de Lars Olsen.

Han men­te dog ik­ke, at det er op til den en­kel­te fond selv at æn­dre si­tu­a­tio­nen. Den bør i ste­det kon­cen­tre­re sig om at gø­re, som dens fun­dats fo­re­skri­ver. Men hvis al­le blot kon­cen­tre­rer sig om fun­dat­sen, så står fon­de­ne uden en fæl­les stem­me. Og den si­tu­a­tion bør fon­de­ne re­a­ge­re på, sag­de Lars Olsen:

“Jeg er der­for me­get glad for, at vi har få­et Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Men jeg be­nyt­ter og­så en­hver lej­lig­hed til at si­ge, at jeg hå­ber, at fon­de­ne en dag kan bli­ve eni­ge om et fæl­les ta­le­rør. For det træn­ger vi til i den grad. Som vil ta­le vo­res sag po­li­tisk, sam­funds­mæs­sigt og alt mu­ligt an­det, så vo­res stem­me bli­ver hørt,” sag­de Lars Olsen.

Lars Nørby Johansen: Vi mangler en interesseorganisation

Fon­de­nes om­døm­me blev og­så ta­get op af Lars Nør­by Jo­han­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i blandt an­det Wil­li­am De­mant Fonden.

Han hen­vi­ste blandt an­det til det stærkt kri­ti­se­re­de lov­for­slag, der iføl­ge eks­per­ter gør det min­dre at­trak­tivt at stif­te nye er­hvervs­dri­ven­de fonde.

“Ik­ke mindst hos skat­te­myn­dig­he­der­ne er der så­dan en un­der­lig­gen­de mi­stro til fon­de­ne. En un­der­lig hold­ning af, at vi sny­der lidt på vægtskå­len – at vi er skat­te­o­p­ti­me­ren­de og ik­ke kom­mer le­gi­timt til vo­res pen­ge. Den op­fat­tel­se er ud­bredt ik­ke ba­re i be­folk­nin­gen, men i sær­de­les­hed hos den sta­ke­hol­der, der hed­der Skat­te­mi­ni­ste­ri­et – og det er no­get bras,” sag­de Lars Nør­by Johansen.

Men li­ge­som No­vo Nor­disk Pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School for ny­lig, så gjor­de Lars Nør­by Jo­han­sen og­så op­mærk­som på, at den dan­ske fonds­mo­del hel­ler ik­ke står spe­ci­elt stærkt i Bruxelles:

“EU kan fin­de på at la­ve en re­gu­le­ring, nog­le di­rek­ti­ver, som vir­ke­lig kan væ­re kvæ­len­de for det dan­ske fonds­mil­jø. Så der lig­ger alt­så på beg­ge di­men­sio­ner – bå­de det na­tio­na­le og det EU-mæs­si­ge – en kæm­pe op­ga­ve i at gå ud og for­tæl­le, hvem vi er, hvad vi la­ver, og hvor­for det må­ske er en me­get god ting at ha­ve os, når det kom­mer til styk­ket,” sag­de Lars Nør­by Johansen.

Det fik Ce­ci­lie Beck til at ud­for­dre Lars Nør­by Han­sen. For hvor lig­ger an­sva­ret egent­lig, hvis bå­de be­folk­nin­gen, po­li­ti­ker­ne og EU har mis­for­stå­et fondene?

”Og er der så ik­ke ta­le om et kæm­pe kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt svigt fra fon­de­nes si­de?” spurg­te hun.

“Jo, og det må man og­så ba­re kon­sta­te­re, at så­dan er det,” sva­re­de Lars Nør­by Johansen.

“Men der er vel ik­ke rig­tig an­dre end jer, der kan la­ve det om?” fort­sat­te Ce­ci­lie Beck til Lars Nør­by Jo­han­sen, der i sit svar ef­ter­ly­ste en fonds­for­e­ning med me­re end vi­dens­de­ling som sit formål:

“Dét der ud­mær­ke­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har jo som er­klæ­ret mål­sæt­ning ik­ke at væ­re in­ter­es­se­va­re­ta­ger for fon­de­ne. Og det er selv­føl­ge­lig en dy­dig mål­sæt­ning. Men der mang­ler fak­tisk et el­ler an­det or­gan, som kan ta­le fon­de­nes sag med do­ku­men­ta­tion. Det er ik­ke nok ba­re at sam­le vi­den – den vi­den skal bru­ges og ka­na­li­se­res ud i sam­fun­det,” sag­de Lars Nør­by Johansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer