Flere fonde bekender kulør i fløjkrig om brancheforening

Fon­de­ne har ik­ke no­get fæl­les ta­le­rør, men det skul­le de se at få. Så­dan lød det fra bå­de Lars Nør­by Jo­han­sen og Lars Ol­sen, be­sty­rel­ses­for­mænd i hen­holds­vis Wil­li­am De­mant Fon­den og Leo Fon­det på PwC’s år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce. Der­med fort­sæt­ter de­bat­ten om en fæl­les in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tion.

Lars Nørby Johansen
“Der der mang­ler fak­tisk et el­ler an­det or­gan, som kan ta­le fon­de­nes sag med do­ku­men­ta­tion. Det er ik­ke nok ba­re at sam­le vi­den,” sag­de be­sty­rel­ses­for­mand i Wil­li­am De­mant Fon­den, Lars Nør­by Jo­han­sen (fo­to: Jakob Thom­sen).

Be­folk­nin­gens uhel­di­ge ind­tryk af fon­de­ne er ba­re end­nu en grund til, at fon­de­ne bør etab­le­re en bran­che­for­e­ning.

Det sag­de bå­de be­sty­rel­ses­for­mand i Wil­li­am De­mant Fon­den Lars Nør­by Jo­han­sen og be­sty­rel­ses­for­mand i Leo Fon­det Lars Ol­sen, da PwC for ny­lig holdt sin år­li­ge fond­s­kon­fe­ren­ce.

Der­med fort­sæt­ter de­bat­ten om en bran­che­for­e­ning for fon­de­ne.

Bag­grun­den for for­mæn­de­nes ud­mel­din­ger var blandt an­det en ny må­ling af be­folk­nin­gens kend­skab til fon­de­ne, der på da­gen blev præ­sen­te­ret af se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Han­ne Ras­mus­sen.

Iføl­ge må­lin­gen as­so­ci­e­rer be­folk­nin­gen de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de med ord som ‘gam­mel­dags’, ‘bu­reau­kra­tisk’, ‘skat­te­tænk­ning’, ‘pen­ge­tank’, ‘be­svær­ligt at sø­ge’, li­ge­som 43 pct. af be­folk­nin­gen ik­ke kan næv­ne én ene­ste fond ved navn.

Hel­dig­vis for fon­de­ne sid­der de oven­stå­en­de as­so­ci­a­tio­ner dog ik­ke helt så tæt som ‘hjælp,’ ‘hjæl­pe an­dre,’ ‘so­ci­alt ar­bej­de,’ og ‘an­svar’.

Leo Fondet: Fondene har i den grad brug for et fælles talerør

Kend­skabs­må­lin­gen gav mo­de­ra­tor og jour­na­list Ce­ci­lie Beck skyts til de kri­ti­ske spørgs­mål, da be­sty­rel­ses­for­mand for Leo Fon­det Lars Ol­sen hav­de af­slut­tet sin præ­sen­ta­tion:

“Hvad tæn­ker du, når du hø­rer Han­ne [Ras­mus­sen, red.] for­tæl­le, hvor få dan­ske­re, der egent­lig kan næv­ne en fond på stå­en­de fod?” vil­le hun vi­de.

“Ja­men, det er jo ær­ger­ligt, og det er jo ke­de­ligt, og det må jo på­kal­de en vis selv­re­flek­sion,” sag­de Lars Ol­sen.

Han men­te dog ik­ke, at det er op til den en­kel­te fond selv at æn­dre si­tu­a­tio­nen. Den bør i ste­det kon­cen­tre­re sig om at gø­re, som dens fun­dats fo­re­skri­ver. Men hvis al­le blot kon­cen­tre­rer sig om fun­dat­sen, så står fon­de­ne uden en fæl­les stem­me. Og den si­tu­a­tion bør fon­de­ne re­a­ge­re på, sag­de Lars Ol­sen:

“Jeg er der­for me­get glad for, at vi har få­et Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Men jeg be­nyt­ter og­så en­hver lej­lig­hed til at si­ge, at jeg hå­ber, at fon­de­ne en dag kan bli­ve eni­ge om et fæl­les ta­le­rør. For det træn­ger vi til i den grad. Som vil ta­le vo­res sag po­li­tisk, sam­funds­mæs­sigt og alt mu­ligt an­det, så vo­res stem­me bli­ver hørt,” sag­de Lars Ol­sen.

Lars Nørby Johansen: Vi mangler en interesseorganisation

Fon­de­nes om­døm­me blev og­så ta­get op af Lars Nør­by Jo­han­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i blandt an­det Wil­li­am De­mant Fon­den.

Han hen­vi­ste blandt an­det til det stærkt kri­ti­se­re­de lov­for­slag, der iføl­ge eks­per­ter gør det min­dre at­trak­tivt at stif­te nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de.

“Ik­ke mindst hos skat­te­myn­dig­he­der­ne er der så­dan en un­der­lig­gen­de mi­stro til fon­de­ne. En un­der­lig hold­ning af, at vi sny­der lidt på vægtskå­len – at vi er skat­te­o­p­ti­me­ren­de og ik­ke kom­mer le­gi­timt til vo­res pen­ge. Den op­fat­tel­se er ud­bredt ik­ke ba­re i be­folk­nin­gen, men i sær­de­les­hed hos den sta­ke­hol­der, der hed­der Skat­te­mi­ni­ste­ri­et – og det er no­get bras,” sag­de Lars Nør­by Jo­han­sen.

Men li­ge­som No­vo Nor­disk Pro­fes­sor Ste­en Thom­sen fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School for ny­lig, så gjor­de Lars Nør­by Jo­han­sen og­så op­mærk­som på, at den dan­ske fonds­mo­del hel­ler ik­ke står spe­ci­elt stærkt i Bruxel­les:

“EU kan fin­de på at la­ve en re­gu­le­ring, nog­le di­rek­ti­ver, som vir­ke­lig kan væ­re kvæ­len­de for det dan­ske fonds­mil­jø. Så der lig­ger alt­så på beg­ge di­men­sio­ner – bå­de det na­tio­na­le og det EU-mæs­si­­ge – en kæm­pe op­ga­ve i at gå ud og for­tæl­le, hvem vi er, hvad vi la­ver, og hvor­for det må­ske er en me­get god ting at ha­ve os, når det kom­mer til styk­ket,” sag­de Lars Nør­by Jo­han­sen.

Det fik Ce­ci­lie Beck til at ud­for­dre Lars Nør­by Han­sen. For hvor lig­ger an­sva­ret egent­lig, hvis bå­de be­folk­nin­gen, po­li­ti­ker­ne og EU har mis­for­stå­et fon­de­ne?

”Og er der så ik­ke ta­le om et kæm­pe kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt svigt fra fon­de­nes si­de?” spurg­te hun.

“Jo, og det må man og­så ba­re kon­sta­te­re, at så­dan er det,” sva­re­de Lars Nør­by Jo­han­sen.

“Men der er vel ik­ke rig­tig an­dre end jer, der kan la­ve det om?” fort­sat­te Ce­ci­lie Beck til Lars Nør­by Jo­han­sen, der i sit svar ef­ter­ly­ste en fonds­for­e­ning med me­re end vi­dens­de­ling som sit for­mål:

“Dét der ud­mær­ke­de Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har jo som er­klæ­ret mål­sæt­ning ik­ke at væ­re in­ter­es­se­va­re­ta­ger for fon­de­ne. Og det er selv­føl­ge­lig en dy­dig mål­sæt­ning. Men der mang­ler fak­tisk et el­ler an­det or­gan, som kan ta­le fon­de­nes sag med do­ku­men­ta­tion. Det er ik­ke nok ba­re at sam­le vi­den – den vi­den skal bru­ges og ka­na­li­se­res ud i sam­fun­det,” sag­de Lars Nør­by Jo­han­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…