Profil: Inge og Skjold Burnes Fond

Med en for­mue på godt 8 mio. kr., og re­la­tivt la­ve ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, for­mår vin­hand­le­rens fond sta­dig at ud­de­le pen­ge til ngo’er. Læs her om fon­dens le­del­se, ka­pi­tal og ud­de­lin­ger i 2018.

Skjold Burne (foto: Skjold Burne)
Den 1. maj 1928 åb­ne­de Wil­ly Skjold Bur­ne sin før­ste vin­han­del i Storm­ga­de i Kø­ben­havn. Si­den stif­te­de vin­hand­le­ren fon­den, In­ge og Skjold Bur­nes Fond (fo­to: Skjold Bur­ne).
In­ge og Skjold Bur­nes Fond 2018
  • Egen­ka­pi­tal: 8,18 mio. kr.
  • Ind­tæg­ter: 334.597,87 kr.
  • Om­kost­nin­ger: 56.183,86 kr.
  • Ud­de­lin­ger: 400.000 kr.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: Syt­ter Kri­sten­sen, Jan Duck­ert og Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen
  • Re­visor: Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling
  • For­valt­nings­in­sti­tut: Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling. Ad­mi­ni­stra­tor: Ad­vo­kat Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen

Fhv. for­mand for Lands­for­e­nin­gen LEV, Syt­ter Kri­sten­sen står i spid­sen for den tre mand sto­re be­sty­rel­se i In­ge og Skjold Bur­nes Fond. De to øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er re­k­la­me­man­den, Jan Duck­ert, der er di­rek­tør i Pe­op­le­group A/S samt ad­vo­kat Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen, der sam­ti­dig er fon­dens ad­mi­ni­stra­tor.

Fon­den er stif­tet af vin­hand­ler Wil­ly Skjold Bur­ne og hans hu­stru In­ge Skjold Bur­ne.

Det er Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling, der står for så­vel ka­pi­tal­for­valt­ning som re­vi­sion og regn­skab. Stør­ste­delen (5,6 mio. kr.) af fon­dens for­mue på ca. 8 mio. kr. er pla­ce­ret i Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Der­u­d­over har fon­den ak­tiepo­si­tio­ner for i alt 1,9 mio. kr. i Carls­berg, No­vo Nor­disk og Tryg. I lø­bet af regn­skabsår­et fra­solg­te fon­den 148 stk. A.P.M. Mær­sk A- – ak­tier.

In­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­ne gav fon­den et ud­byt­te på 225.376 kr. og sam­let set gav in­ve­ste­rin­ger­ne ind­tæg­ter for 334.597 kr.

Fon­den hav­de i 2018 ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger for godt 56.000 kr. in­klu­si­ve ad­mi­ni­stra­tions­ho­norar, regn­­skabs- og re­vi­sions­om­kost­nin­ger samt for­valt­nings­ge­byr.
Be­sty­rel­sen mod­ta­ger ik­ke ho­norar og fon­den har i året be­vil­get og ud­be­talt 400.000 kr. i al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den for fon­dens for­mål som er:

”At yde støt­te til forsorgs­ar­bej­de for han­di­cap­pe­de børn, her­un­der spe­ci­elt ev­nesva­ge børn, samt støt­te til be­stræ­bel­ser­ne for be­skyt­tel­se og fred­ning af dyr, her­un­der ved bi­drag til hu­ma­ni­tæ­re –- na­tio­na­le som in­ter­na­tio­na­le –- for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for så­dan­ne dy­re­­be­­skyt­tel­­ses- og fred­nings­for­mål.”

In­ge og Skjold Bur­nes Fond ud­delt kr. 400.000 i år 2018. Mod­ta­ger­ne af fon­dens ud­de­lin­ger var:

Mod­ta­gerkr.
WWW Ver­dens­na­tur­fon­den170.000
Lands­for­e­nin­gen LEV160.000
For­e­nin­gen Dy­re­nes SOS20.000
Or­angutang Fon­den20.000
Sjæld­ne Di­ag­no­ser15.000
For­e­nin­gen Bør­ne­lej­ren på Lan­geland15.000
I alt400.000

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re…

Danske Universiteter: Vi er klar med model for forskningsfinansiering

Man­ge års ven­te­tid og tov­træk­ke­ri på forsk­nings­om­rå­det kan vi­se sig at få en snar­lig af­slut­ning. De ot­te dan­ske uni­ver­si­te­ter er nem­lig klar til sam­let…

Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i…

Undervisningsminister stopper kortlægning af fondenes folkeskolefinansiering

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S) af­vi­ser nu fle­re par­ti­ers for­slag om at la­de Chri­sti­ans­borg spil­le en ko­or­di­ne­ren­de rol­le for at sik­re, at pri­va­te fon­des mil­li­ard­pro­jek­ter…

Direktørløn: flere gyldne håndtryk og lønstigninger

Der har på det se­ne­ste væ­ret gen­nem­træk på di­rek­tions­gan­ge­ne i fle­re af de stør­re fon­de. Men det ko­ster of­te fon­de­ne dyrt, når be­sty­rel­ser­ne be­slut­ter…

Pandora-milliardærer øjner både impact og sund investering i nyt fondssystem

Et nyt di­gi­talt sy­stem, som skal gø­re ad­mi­ni­stra­tio­nen af ind­kom­ne an­søg­nin­ger let­te­re og me­re sik­ker for Dan­marks små og mel­lem­sto­re fon­de, har set da­gens…

Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…