Profil: Inge og Skjold Burnes Fond

Med en for­mue på godt 8 mio. kr., og re­la­tivt la­ve ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, for­mår vin­hand­le­rens fond sta­dig at ud­de­le pen­ge til ngo’er. Læs her om fon­dens le­del­se, ka­pi­tal og ud­de­lin­ger i 2018.

Skjold Burne (foto: Skjold Burne)
Den 1. maj 1928 åb­ne­de Wil­ly Skjold Bur­ne sin før­ste vin­han­del i Storm­ga­de i Kø­ben­havn. Si­den stif­te­de vin­hand­le­ren fon­den, In­ge og Skjold Bur­nes Fond (fo­to: Skjold Bur­ne).
In­ge og Skjold Bur­nes Fond 2018
  • Egen­ka­pi­tal: 8,18 mio. kr.
  • Ind­tæg­ter: 334.597,87 kr.
  • Om­kost­nin­ger: 56.183,86 kr.
  • Ud­de­lin­ger: 400.000 kr.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: Syt­ter Kri­sten­sen, Jan Duck­ert og Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen
  • Re­visor: Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling
  • For­valt­nings­in­sti­tut: Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling. Ad­mi­ni­stra­tor: Ad­vo­kat Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen

Fhv. for­mand for Lands­for­e­nin­gen LEV, Syt­ter Kri­sten­sen står i spid­sen for den tre mand sto­re be­sty­rel­se i In­ge og Skjold Bur­nes Fond. De to øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er re­k­la­me­man­den, Jan Duck­ert, der er di­rek­tør i Pe­op­le­group A/S samt ad­vo­kat Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen, der sam­ti­dig er fon­dens ad­mi­ni­stra­tor.

Fon­den er stif­tet af vin­hand­ler Wil­ly Skjold Bur­ne og hans hu­stru In­ge Skjold Bur­ne.

Det er Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling, der står for så­vel ka­pi­tal­for­valt­ning som re­vi­sion og regn­skab. Stør­ste­delen (5,6 mio. kr.) af fon­dens for­mue på ca. 8 mio. kr. er pla­ce­ret i Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Der­u­d­over har fon­den ak­tiepo­si­tio­ner for i alt 1,9 mio. kr. i Carls­berg, No­vo Nor­disk og Tryg. I lø­bet af regn­skabsår­et fra­solg­te fon­den 148 stk. A.P.M. Mær­sk A- – ak­tier.

In­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­ne gav fon­den et ud­byt­te på 225.376 kr. og sam­let set gav in­ve­ste­rin­ger­ne ind­tæg­ter for 334.597 kr.

Fon­den hav­de i 2018 ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger for godt 56.000 kr. in­klu­si­ve ad­mi­ni­stra­tions­ho­norar, regn­­skabs- og re­vi­sions­om­kost­nin­ger samt for­valt­nings­ge­byr.
Be­sty­rel­sen mod­ta­ger ik­ke ho­norar og fon­den har i året be­vil­get og ud­be­talt 400.000 kr. i al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den for fon­dens for­mål som er:

”At yde støt­te til forsorgs­ar­bej­de for han­di­cap­pe­de børn, her­un­der spe­ci­elt ev­nesva­ge børn, samt støt­te til be­stræ­bel­ser­ne for be­skyt­tel­se og fred­ning af dyr, her­un­der ved bi­drag til hu­ma­ni­tæ­re –- na­tio­na­le som in­ter­na­tio­na­le –- for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for så­dan­ne dy­re­­be­­skyt­tel­­ses- og fred­nings­for­mål.”

In­ge og Skjold Bur­nes Fond ud­delt kr. 400.000 i år 2018. Mod­ta­ger­ne af fon­dens ud­de­lin­ger var:

Mod­ta­gerkr.
WWW Ver­dens­na­tur­fon­den170.000
Lands­for­e­nin­gen LEV160.000
For­e­nin­gen Dy­re­nes SOS20.000
Or­angutang Fon­den20.000
Sjæld­ne Di­ag­no­ser15.000
For­e­nin­gen Bør­ne­lej­ren på Lan­geland15.000
I alt400.000

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.