Profil: Inge og Skjold Burnes Fond

Med en formue på godt 8 mio. kr., og relativt lave administrationsomkostninger, formår vinhandlerens fond stadig at uddele penge til ngo’er. Læs her om fondens ledelse, kapital og uddelinger i 2018.

Skjold Burne (foto: Skjold Burne)
Den 1. maj 1928 åb­ne­de Wil­ly Skjold Bur­ne sin før­ste vin­han­del i Storm­ga­de i Kø­ben­havn. Si­den stif­te­de vin­hand­le­ren fon­den, In­ge og Skjold Bur­nes Fond (fo­to: Skjold Burne).
In­ge og Skjold Bur­nes Fond 2018
  • Egen­ka­pi­tal: 8,18 mio. kr.
  • Ind­tæg­ter: 334.597,87 kr.
  • Om­kost­nin­ger: 56.183,86 kr.
  • Ud­de­lin­ger: 400.000 kr.
  • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: Syt­ter Kri­sten­sen, Jan Duck­ert og Mi­cha­el Vil­helm Nielsen
  • Re­visor: Dan­ske Bank Forvaltningsafdeling
  • For­valt­nings­in­sti­tut: Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling. Ad­mi­ni­stra­tor: Ad­vo­kat Mi­cha­el Vil­helm Nielsen

Fhv. for­mand for Lands­for­e­nin­gen LEV, Syt­ter Kri­sten­sen står i spid­sen for den tre mand sto­re be­sty­rel­se i In­ge og Skjold Bur­nes Fond. De to øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er re­k­la­me­man­den, Jan Duck­ert, der er di­rek­tør i Pe­op­le­group A/S samt ad­vo­kat Mi­cha­el Vil­helm Ni­el­sen, der sam­ti­dig er fon­dens administrator.

Fon­den er stif­tet af vin­hand­ler Wil­ly Skjold Bur­ne og hans hu­stru In­ge Skjold Burne.

Det er Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling, der står for så­vel ka­pi­tal­for­valt­ning som re­vi­sion og regn­skab. Stør­ste­delen (5,6 mio. kr.) af fon­dens for­mue på ca. 8 mio. kr. er pla­ce­ret i Dan­ske In­ve­sts in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger. Der­u­d­over har fon­den ak­tiepo­si­tio­ner for i alt 1,9 mio. kr. i Carls­berg, No­vo Nor­disk og Tryg. I lø­bet af regn­skabsår­et fra­solg­te fon­den 148 stk. A.P.M. Mær­sk A- – aktier.

In­ve­ste­rings­for­e­nin­ger­ne gav fon­den et ud­byt­te på 225.376 kr. og sam­let set gav in­ve­ste­rin­ger­ne ind­tæg­ter for 334.597 kr.

Fon­den hav­de i 2018 ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger for godt 56.000 kr. in­klu­si­ve ad­mi­ni­stra­tions­ho­norar, regn­skabs- og re­vi­sions­om­kost­nin­ger samt forvaltningsgebyr.
Be­sty­rel­sen mod­ta­ger ik­ke ho­norar og fon­den har i året be­vil­get og ud­be­talt 400.000 kr. i al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger in­den for fon­dens for­mål som er:

”At yde støt­te til forsorgs­ar­bej­de for han­di­cap­pe­de børn, her­un­der spe­ci­elt ev­nesva­ge børn, samt støt­te til be­stræ­bel­ser­ne for be­skyt­tel­se og fred­ning af dyr, her­un­der ved bi­drag til hu­ma­ni­tæ­re –- na­tio­na­le som in­ter­na­tio­na­le –- for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der for så­dan­ne dy­re­be­skyt­tel­ses- og fredningsformål.”

In­ge og Skjold Bur­nes Fond ud­delt kr. 400.000 i år 2018. Mod­ta­ger­ne af fon­dens ud­de­lin­ger var:

Mod­ta­gerkr.
WWW Ver­dens­na­tur­fon­den170.000
Lands­for­e­nin­gen LEV160.000
For­e­nin­gen Dy­re­nes SOS20.000
Or­angutang Fonden20.000
Sjæld­ne Diagnoser15.000
For­e­nin­gen Bør­ne­lej­ren på Langeland15.000
I alt400.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer