Godsejere og landmænd i Realdania bakker op om ny storbevilling til det grønne bynetværk C40

I forrige uge var der valgmøde i valggruppen for landbrug i Realdania. Her blev medlemmerne indviet i Realdanias nylige beslutning om at fortsætte støtten til by- og klimanetværket C40. Ifølge Realdanias adm. direktør, Jesper Nygård, er bæredygtighed det tema, der har flyttet sig mest i de senere år.

Realdania – valg i landbrugsgruppen (foto: Emilie Koefoed)
Den 24. ok­to­ber var der valg til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab i valg­grup­pen for land­brug. Før valg­hand­lin­gen re­de­gjor­de adm. di­rek­tør, Jes­per Ny­gård for den ak­tu­el­le si­tu­a­tion i for­e­nin­gen over­for de frem­mød­te med­lem­mer af grup­pen. Han lag­de vægt på Re­al­da­ni­as sto­re sats­ning på at støt­te by- og kli­ma­net­vær­ket C40 (fo­to: Emi­lie Koefoed).
Om Re­al­da­ni­as valggrupper
 • Re­al­da­nia har cir­ka 155.000 med­lem­mer. Med­lem­mer­ne væl­ger det 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, som er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed. Re­præ­sen­tant­ska­bet væl­ger be­sty­rel­sen og god­ken­der regn­ska­bet, men har ik­ke for­mel ind­fly­del­se på
 • Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske stra­te­gi­er el­ler uddelingsaktiviteter.
 • Der af­hol­des valg til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab hvert fjer­de år i hver af Re­al­da­ni­as 16 valg­grup­per (10 geo­gra­fi­ske og 6 fag­li­ge) rul­len­de hen over en fi­re­årig pe­ri­o­de. Hver valg­grup­pe væl­ger syv per­so­ner til repræsentantskabet.
 • Som med­lem af Re­al­da­nia har man mu­lig­hed for at til­mel­de sig en fag­lig valg­grup­pe, bå­de som fy­sisk el­ler juri­disk per­son. Med­lem­mets ejen­dom­ska­te­go­ri af­gør, hvil­ken fag­lig valg­grup­pe, med­lem­mer­ne kan til­mel­de sig.
 • De seks fag­li­ge valg­grup­per be­står af en valg­grup­pe for hver af ka­te­go­ri­er­ne by­ud­vik­ling, al­me­ne bo­li­ger, land­brug, pri­vat bo­li­g­ud­lej­ning, ejer­bo­li­ger og erhverv.

"Det var de to ind­læg om ri­gets til­stand, den ak­tu­el­le si­tu­a­tion, det ak­tu­el­le bil­le­de af, hvad Re­al­da­nia står for. I kan nu få lov til at få be­sva­ret je­res spørgsmål.”

Ti­ne Gø­tzs­che, tid­li­ge­re vært på TV Avi­sen, kig­ger rundt i et fyldt lo­ka­le i Re­al­da­ni­as do­mi­cil på Jar­mers Plads i Kø­ben­havn. De to op­læg, hun re­fe­re­rer til, har hen­holds­vis Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand, Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck, og Re­al­da­ni­as adm. di­rek­tør, Jes­per Ny­gård, net­op le­ve­ret, og for­an hen­de sid­der med­lem­mer af ‘valg­grup­pen for land­brug’. En af Re­al­da­ni­as seks fag­li­ge valggrupper.

“Det er op med hån­den, hvis I har no­get at spør­ge om – det er nu, I har chan­cen. Og man kan stil­le spørgs­mål til he­le le­del­sen,” for­sø­ger Ti­ne Gø­tzs­che sig vi­de­re, mens hun ser ud over grup­pen, der li­ge nu for­hol­der sig afventende.

Grup­pen, der blandt an­det tæl­ler fle­re god­se­je­re og land­mænd, har net­op hørt Jes­per Ny­gård bru­ge over tre-fjer­de­de­le af sit op­læg på at for­tæl­le om Re­al­da­ni­as ar­bej­de spe­ci­fikt med FNs ver­dens­mål, og her­un­der ik­ke mindst om Re­al­da­ni­as en­ga­ge­ment i me­ga­by­net­vær­ket og kli­ma­or­ga­ni­sa­tio­nen C40.

C40 er et net­værk be­stå­en­de af 94 af ver­dens stor- og me­ga­by­er, der har for­plig­tet sig til at adres­se­re kli­ma­for­an­drin­ger­ne, mind­ske C02-ud­led­nin­gen og le­ve op til Pa­ris-af­ta­lens kli­ma­mål. Og det er en or­ga­ni­sa­tion, Re­al­da­nia for ny­lig har valgt at støt­te med yder­li­ge­re 170 mil­li­o­ner kro­ner hen over de næ­ste fem år.

Kort før ef­ter­års­fe­ri­en var Re­al­da­nia og Kø­ben­havns Kom­mu­ne des­u­den vær­ter for C40s stærkt me­di­e­dæk­ke­de borg­mester­top­mø­de i Kø­ben­havn, hvor bå­de virk­som­he­der, for­ske­re, ngo’er, fle­re dan­ske mi­ni­stre og højt­stå­en­de uden­land­ske po­li­ti­ke­re delt­og. En be­gi­ven­hed Jes­per Ny­gård iføl­ge eget ud­sagn sta­dig er “helt høj over”. Og ud­over be­vil­lin­gen på de 170 mil­li­o­ner kro­ner, har Re­al­da­nia af­sat 20 mil­li­o­ner kro­ner til at om­sæt­te er­fa­rin­ger­ne fra me­ga­by­er­ne til en dansk kon­tekst blandt an­det i pro­jek­tet DK2020.

“Er der no­gen, der har no­gen kom­men­ta­rer, el­ler no­get de ger­ne vil knyt­te til de to ind­læg, vi har hørt her,” spør­ger Ti­ne Gø­tzs­che igen, før en æl­dre her­re ræk­ker hån­den op.

“Min for­nem­mel­se her og nu er, at det gi­ver me­re og me­re me­ning, at vi dan­ne­de den her for­e­ning i sin tid. Det er jo fan­ta­stisk, hvad I fav­ner over," si­ger han.

Om C40
 • C40 er et net­værk af 94 af ver­dens stor­by­er, der har for­plig­tet sig til at adres­se­re kli­ma­for­an­drin­ger­ne, mind­ske C02-ud­led­nin­gen og le­ve op til Pa­ris-af­ta­lens kli­ma­mål. C40 bi­står by­er­ne i vi­den­de­ling, ef­fek­tivt sam­ar­bej­de og i at dri­ve må­l­ba­re og bæ­re­dyg­ti­ge til­tag mod klimaforandringerne.
 • Net­vær­ket blev stif­tet i 2005 af den da­væ­ren­de borg­me­ster i Lon­don, Ken Li­ving­s­to­ne, og re­præ­sen­te­rer i dag me­re end 700 mil­li­o­ner by­bo­e­re og me­re end en fjer­de­del af den sam­le­de glo­ba­le økonomi.
 • Den 9. til den 12. ok­to­ber var Kø­ben­havns Kom­mu­ne sam­men med Re­al­da­nia vært for C40 Wor­ld May­ors Sum­mit (borg­mester­top­mø­det), der er et år­ligt top­mø­de i net­vær­ket, hvor borg­me­stre og le­de­re fra C40 by­er­ne mø­des for at dis­ku­te­re ef­fek­ti­ve kli­ma­løs­nin­ger. Re­al­da­nia støt­te­de top­mø­det bå­de di­rek­te og via C40.
 • C40-top­mø­det re­sul­te­re­de blandt an­det i, at by­er­ne ind­gik af­ta­len Glo­bal Gre­en New De­al, en af­ta­le om at re­du­ce­re luft­foru­re­ning blandt en ræk­ke by­er, og der­u­d­over ind­gik 14 borg­me­stre en af­ta­le om at skrue ned for kød­for­bru­get, at und­gå mad­spil og at læg­ge så me­get som mu­ligt om til økologi.

Kil­de: c40​.org, Re­al­da­nia mfl.

Opbakning til C40

Hvis man be­nyt­ter mod­ta­gel­sen i valg­grup­pen for land­brug som en form for lakmu­stest af, hvor­dan med­lem­mer­ne ge­ne­relt ser på be­slut­nin­gen om at kom­me ver­dens­må­le­ne i hu og fort­sæt­te op­bak­nin­gen til C40, må man ud fra det ny­ligt af­hold­te valg­mø­de, med an­dre ord kon­klu­de­re, at med­lem­mer­ne har ta­get helt godt imod projektet.

Her var det nem­lig kun et af de frem­mød­te med­lem­mer, der hav­de en be­kym­ring om­kring og en op­for­dring til ar­bej­det i C40:

"Jeg sy­nes jo, det er fan­ta­stisk med den kli­ma­til­pas­ning, man la­ver rundt om­kring i by­er­ne, men man skal ba­re hu­ske på, at når man nu sid­der her i et land­brugs­forum, at de kli­ma­til­pas­nin­ger – må­ske ik­ke fra Kø­ben­havn, men fra man­ge an­dre by­er – de en­der jo på lan­det ved­rø­ren­de en stør­re vand­af­led­ning. Og det gi­ver alt­så nog­le problemer.”

“Så jeg vil op­for­dre jer til, når I ta­ler kli­ma­løs­nin­ger med by­er­ne, at I føl­ger det helt til dørs her­u­de på lan­det og­så, så­le­des at den kli­ma­til­pas­ning og bæ­re­dyg­tig­hed kom­mer he­le vej­en igen­nem vo­res vand­mil­jø," sag­de han.

Iføl­ge Jes­per Ny­gård, er det dog en pro­ble­ma­tik, Re­al­da­nia al­le­re­de er op­mærk­som på.

"Der er en re­el pro­blem­stil­ling her. Det, der er vig­tigt at si­ge, er, at vi er op­mærk­som­me på det, og at vi bi­dra­ger med vi­den om det. Det er ik­ke os, der la­ver kli­ma­pla­ner­ne, men jeg tror i vir­ke­lig­he­den, at de bli­ver bed­re af, at så­dan en part som os er med. Og no­get af det, som C40 er me­get be­gej­stret for ved DK2020-pro­jek­tet, er, at der kom­mer no­get dansk vi­den med ud til de sto­re by­er, og den vi­den hand­ler præ­cist om no­get af det, du ta­ler om her," sag­de han.

Et risikofyldt initiativ

Valg­grup­pen for land­brugs po­si­ti­ve mod­ta­gel­se af ar­bej­det med ver­dens­må­le­ne og C40, stem­mer godt overens med Jes­per Ny­gårds op­le­vel­se af, hvor­dan bæ­re­dy­tig­heds­te­ma­et ge­ne­relt har vun­det me­re og me­re indpas:

"I 70'erne og for­ment­ligt langt op i 80'erne, der var det, som jeg hu­sker det, ale­ne den mest lang­hå­re­de del af ven­stre­fløj­en, der snak­ke­de om bæ­re­dyg­tig­hed. Det te­ma har æn­dret sig fuld­stæn­digt til at væ­re et em­ne og en dis­kus­sion, vi al­le sam­men bredt ta­ler om. Bæ­re­dyg­tig­hed er nok det te­ma, der har flyt­tet sig mest i de se­ne­re år – det er kom­met me­get me­re på ta­le, og det er kom­met me­get me­re præ­cist i fo­kus, hvad det hand­ler om,” si­ger Jes­per Nygård.

Så selv­om le­del­sen i Re­al­da­nia i 2013 var over­be­vist om, at det var en helt rig­tig be­slut­ning at en­ga­ge­re sig i C40, var det sam­ti­dig og­så en svær be­slut­ning, for­di de skul­le sik­re sig, at de kun­ne stå på mål for den. Og­så i for­hold til at for­kla­re det dan­ske udbytte.

“Da vi i 2013 scan­ne­de ver­den for or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler ste­der, vi kun­ne gø­re en ind­sats, og fandt C40, ane­de vi jo ik­ke, at det vil­le bli­ve en suc­ces. Det hå­be­de vi, men for os var det og­så et me­get, me­get ri­si­ko­fyldt ini­ti­a­tiv,” si­ger Jes­per Nygård.

Valg­te kandidater

Be­sty­rel­sen i Re­al­da­nia hav­de op­stil­let føl­gen­de kan­di­da­ter, som blev valgt til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab fra valg­grup­pen for land­brug ved fredsvalg:

 • Ben­te Tang, land­mand, Skjern
 • Claus Ne­er­gaard, god­se­jer, Herlufmagle
 • Hans Hen­ning Rottbøll, kam­mer­her­re, hofjæ­ger­me­ster, god­se­jer, Vrå
 • In­grid van den Hen­gel, går­de­jer, Bylderup-Bov
 • Lars Hvidt­feldt, god­se­jer, di­rek­tør, Ny­kø­bing F
 • Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck, agro­nom, Ringsted
 • Sø­ren Fre­de­rik­sen, ud­vik­lings­kon­su­lent og na­tur­vej­le­der, Ringkøbing

“Men hvor vi nok hav­de fryg­tet bå­de ris og ros, har vi nær­mest kun få­et ros for det. Vi har væ­ret rig­tig, rig­tig gla­de for, at folk har kun­net se nyt­ten af det her, for vi har og­så gjort os me­get uma­ge med at for­kla­re nyt­te­vær­di­en af det. Det gør jo ik­ke no­get, at vi hjæl­per Mum­bai el­ler New York, men vi er ik­ke sat i ver­den for det – så det er for­di, den vi­den, der kom­mer gen­nem C40, og­så kan over­sæt­tes og bru­ges i Fre­de­riks­havn, Fre­de­riks­sund og Fre­de­ri­cia,” si­ger han.

“Og i dag, hvor C40 har flyt­tet sig fra at væ­re en dyg­tig or­ga­ni­sa­tion til at væ­re en ver­dens­le­den­de spil­ler, har det væ­ret en na­tur­lig ting for os at fort­sæt­te ar­bej­det med at gø­re C40 end­nu stær­ke­re og sam­ti­dig ha­ve fo­kus på, hvor­dan vi og­så kan bru­ge den vi­den her­hjem­me i Dan­mark,” si­ger Jes­per Nygård.

Til valg­mø­det i valg­grup­pen for land­brug, hav­de be­sty­rel­sen op­stil­let syv kan­di­da­ter, der al­le blev valgt ved fredsvalg til Re­al­da­ni­as repræsentantskab.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer