EDC-ejendomsmæglers fond uddeler socialt og lokalt

I Poul Erik Bech Fonden betyder fremgang på boligmarkedet flere penge til dårligt stil­lede danskere og flygtninge. Med en klar social profil deler den unge fond ud af over­skud­det fra ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den, som også spiller en stor rolle, når pengene skal kanaliseres ud til frivillige foreninger. Men stifterens mangeårige interesse for byg­nings­kulturarv og kunst har også sat et væsentligt aftryk i fundatsen.

Poul Erik Bech Fonden
”Jeg har følt, at når man har væ­ret ri­me­lig hel­dig i til­væ­rel­sen, så gi­ver det me­ning at til­go­de­se dem, der har væ­ret knap så hel­di­ge,” si­ger stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand Po­ul Erik Bech.

Et ge­ne­ra­tions­skif­te i ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den, EDC Po­ul Erik Bech A/S, re­sul­te­re­de for to år si­den i end­nu en al­men­nyt­tig fond i Danmark.

Po­ul Erik Bech Fon­den ejer 60 pct. af B-ak­tier­ne i mæg­ler­virk­som­he­den og har få­et en fly­ven­de start, som blandt an­det skyl­des frem­gan­gen på bo­lig­mar­ke­det. Med et ud­de­lings­ni­veau på cir­ka 10 mio. kr. om året går en del af over­skud­det fra bo­lig­hand­ler­ne nu til men­ne­sker med sær­li­ge be­hov i he­le landet.

”Jeg har følt, at når man har væ­ret ri­me­lig hel­dig i til­væ­rel­sen, så gi­ver det me­ning at til­go­de­se dem, der har væ­ret knap så hel­di­ge. I vedtæg­ter­ne har vi der­for valgt at til­go­de­se ud­sat­te børn, han­di­cap­pe­de og flygt­nin­ge. Der­u­d­over har jeg haft to sto­re in­ter­es­ser, nem­lig kunst og byg­nings­kul­tu­rarv,” si­ger stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand Po­ul Erik Bech.

Fon­den er stif­tet som en ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond og den be­stem­men­de ind­fly­del­se i mæg­ler­ak­tie­selskabet lig­ger sta­dig i fa­mi­li­en. Set fra et uddeling­sperspektiv gi­ver kon­struk­tio­nen den for­del, at fonds­be­sty­rel­sen kan kon­cen­tre­re sig fuldt ud om de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter, for­tæl­ler Ja­ne Bech, der er kørt i stil­ling til på et tids­punkt at over­ta­ge ejen­doms­mæg­ler­virksomheden ef­ter sin far.

”Vi har valgt at gø­re det på den må­de, for­di vi sy­nes at dem, der sid­der i be­sty­rel­sen for fon­den skal ha­ve fo­kus på de al­men­nyt­ti­ge for­mål, og at drif­ten af ejendomsmægler­virk­som­he­den skal lig­ge hos nog­le, der har spids­kom­pe­ten­cen in­den for det­te,” si­ger Ja­ne Bech.

Lokale uddelinger i hele landet

Po­ul Erik Bech Fon­den ta­ger imod an­søg­nin­ger via sin hjem­mesi­de, men for at sik­re, at peng­ene kom­mer helt ud til de men­ne­sker, der har mest brug for pen­ge­ne, gør fonds­be­sty­rel­sen i høj grad og­så brug af net­vær­ket i ejendoms­mægler­virk­somheden, EDC Po­ul Erik Bech, som be­står af 55 bo­lig­bu­tik­ker, 17 er­hvervs­cen­tre og cir­ka 500 medarbejdere.

”Det lig­ger i vedtæg­ter­ne, at fon­den blandt an­det skal støt­te op om virk­som­he­dens fort­sat­te be­stå­en. Vi sy­nes der­for, at det på det so­ci­a­le om­rå­de gi­ver god me­ning at støt­te op om de lo­ka­l­om­rå­der, som mæg­ler­virk­som­he­den ar­bej­der i til dag­lig. Der­for in­vol­ve­rer vi de lo­ka­le part­ne­re i mæg­ler­virk­som­he­den. De ken­der jo de­res lo­ka­l­om­rå­de godt, og der­for har vi i be­sty­rel­sen bedt dem om at hjæl­pe os med at indstil­le lo­ka­le for­e­nin­ger,” si­ger Ja­ne Bech.

For­e­nin­gen Bro­ens lo­ka­laf­de­lin­ger i Kø­ge, Oden­se og på Lol­land er ek­semp­ler på fon­dens ud­de­lin­ger i før­ste le­ve­år. In­den­for flygt­nin­ge­om­rå­det er det for­e­nin­ger som Bir­ke­rød Flygt­ninge­kontakt og Fri­vil­lig­net i Hels­in­gør. Og på han­di­ca­p­om­rå­det er det ek­sem­pel­vis Vor­ding­borg Han­di­ca­pi­dræt og Dansk Han­di­cap For­bunds af­de­ling i Es­b­jerg, frem­går det af fon­dens legatarfortegnelse.

En af for­de­le­ne ved at be­nyt­te sig af mæg­ler­part­ner­nes lo­kal­kend­skab er, at fon­den kan ud­væl­ge de for­e­nin­ger, som er kendt for at gø­re god brug af pen­ge­ne. Fon­den læg­ger stor vægt på at støt­te for­e­nin­ger, der fun­ge­rer ved en høj grad fri­vil­lig­hed og ved en lav grad af omkostninger.

”Vi får al­ler­gi af hø­je ad­mi­ni­stra­ti­ve om­kost­nin­ger, der­for støt­ter vi pri­mært for­e­nin­ger, hvor der er ta­le om uløn­net ar­bej­de. Den hold­ning præ­ger og­så fonds­be­sty­rel­sen og dens di­rek­tør, der al­le er uløn­ne­de,” si­ger Po­ul Erik Bech.

På det so­ci­a­le om­rå­de er det væ­sent­ligt, at do­na­tio­ner­ne er med til at ska­be go­de op­le­vel­ser for slutmodtageren.

”Det hand­ler me­get om at ska­be no­get ba­sal livs­glæ­de, og vi op­le­ver, at selv min­dre be­løb har en stor ef­fekt. I kraft af den må­de vi har or­ga­ni­se­ret ar­bej­det på, er det jo of­te fon­den, der hen­ven­der sig til en for­e­ning og vi op­le­ver, at folk of­te bli­ver me­get rør­te over, at fon­den har lagt mær­ke til de­res ar­bej­de og den ind­sats, de yder,” si­ger Ja­ne Bech.

Varde by i stifters hjerte

Selv om fon­den først blev of­fi­ci­elt stif­tet i 2015 er filan­tro­pisk ar­bej­de ik­ke nyt for Po­ul Erik Bech. Han har en sær­lig in­ter­es­se for byg­nings­kul­tu­rarv, især i Var­de hvor han stam­mer fra. Og der­for har det­te ind­sats­om­rå­de og­så få­et sin egen plads i fon­dens vedtægter.

”Med de mid­ler, vi har, vil­le det bli­ve et me­get tyndt lag, hvis vi skul­le nå ud over he­le. Og da jeg selv kom­mer fra Var­de, hvor jeg og­så har ar­bej­det med byg­nings­kul­tu­rar­ven i 30 år, sy­nes jeg det var na­tur­ligt at læg­ge ener­gi­en der. For ved at kon­cen­tre­re os om en en­kelt by, kan vi gø­re en for­skel,” si­ger Po­ul Erik Bech.

Han har for egen reg­ning brugt en stor del af sin fri­tid på at udø­ve ka­ta­ly­tisk filan­tro­pi læn­ge in­den be­teg­nel­sen fandt vej til den dan­ske fonds­ver­den. Det har han gjort ved stil­le og ro­ligt at brin­ge for­skel­li­ge in­ter­es­sen­ter om­kring Var­des by­ker­ne sam­men og få dem til at få øj­ne­ne op for æste­tik­ken i den op­rin­de­li­ge byg­nings­ar­ki­tek­tur og ma­te­ri­a­le­val­get i by­ens gam­le gader.

”For 30 år si­den var byg­nings­be­va­ring ik­ke ret me­get på mo­de bort­set fra nog­le få per­so­ner, der var til­knyt­tet den lo­ka­le be­va­rings­for­e­ning. Den al­min­de­li­ge hold­ning var dog: ’Lad os ri­ve det gam­le skidt ned og byg­ge no­get nyt’. De rø­de tegl­sten var skif­tet ud med eter­nit, de smuk­ke vin­du­er og dø­re i byhu­se­ne var he­vet ud og er­stat­tet af nye. Og i by­ker­nen var bro­ste­ne­ne i de gam­le ga­der he­vet op og er­stat­tet af as­falt, der med ti­den blev til et klu­de­tæp­pe i nu­an­cer ef­ter man­ge re­pa­ra­tio­ner. Med ti­den er der sket en sy­ste­ma­tisk ned­bryd­ning af ting­ene, og det gør, at man får et for­sum­pet mil­jø, og det bli­ver rin­ge­re og rin­ge­re at se på,” si­ger Po­ul Erik Bech.

Der­for sat­te han sig for at for­sø­ge at stop­pe for­fal­det og star­te sit eget genop­ret­nings­pro­jekt af den gam­le køb­stad. Må­let har væ­ret at fø­re by­en til­ba­ge til det op­rin­de­li­ge ud­se­en­de med de ma­te­ri­a­ler, som de var byg­get med.

”Det star­te­de med, at jeg køb­te et par for­fald­ne hu­se om året og før­te dis­se til­ba­ge til de­res op­rin­de­li­ge ud­se­en­de. Med ti­den fik jeg et tæt­te­re og tæt­te­re sam­ar­bej­de med Var­des be­va­rings­for­ening, og vi blev klar over at skul­le vi vin­de fle­re for sa­gen, så skul­le vi ud­ret­te no­get kon­kret i ga­de­bil­le­det. Der­for fo­re­slog vi kom­mu­nen, om ik­ke vi skul­le til­by­de at ge­ne­tab­le­re by­ens gam­le ga­de­skil­te og husnum­mer­skil­te mod, at jeg be­tal­te af egen lom­me. Via be­va­rings­foreningen skrev vi til samt­li­ge hu­se­je­re i in­dre by, om de hav­de lyst til at få et gam­melt husnum­mer­skilt op på de­res fa­ca­de og fjer­net det ek­si­ste­ren­de. Så kom der en hånd­vær­ker og sat­te dem op. Det var det før­ste til­tag, vi hav­de for at prø­ve at vi­se, hvor­dan ser ting ud, når du fø­rer no­get til­ba­ge. Jeg sy­nes, det blev en stor suc­ces, og bort­set fra to-tre styk­ker tog al­le imod til­bud­det. Kom­mu­nen var po­si­tiv og sat­te de gam­le ga­de­skil­te op i in­dre by,” for­tæl­ler Po­ul Erik Bech.

For­hol­det til kom­mu­nens em­beds­folk og dens po­li­ti­ke­re var af­gø­ren­de for at få op­bak­ning til de næ­ste eta­per i genop­ret­nings­pro­jek­tet. Næ­ste skridt var sam­men med be­va­rings­for­e­nin­gen at skif­te byin­ven­ta­ret i Var­de cen­trum ud.

”Jeg hav­de ar­ki­tekt Si­mon Klink­by til at ar­bej­de med det i et par år, og vi la­ve­de en de­sign­ma­nual for hvor­dan be­lys­ning og be­læg­nin­gen skul­le se ud. Des­u­den byrums­in­ven­ta­ret, ma­te­rialer, far­ve­valg etc. Så­dan at man før­te by­en til­ba­ge som den var før man be­gynd­te at de­stru­ere by­mil­jø­et. Alt­så et genop­ret­nings­pro­jekt, som man og­så ken­der det fra natur­mil­jøer, der er ble­vet øde­lag­te. Det blev po­li­ti­ker­ne så­dan set ret gla­de for, og de syn­tes, det var et godt ini­ti­a­tiv,” for­tæl­ler Po­ul Erik Bech.

Inddrager forsyningsselskab og politikere

Og­så by­ens bæn­ke og pa­pir­kur­ve er si­den blev skif­tet ud og Po­ul Erik Bech fik ind­dra­get nye ak­tø­rer, som hav­de ind­fly­del­se på by­ens ud­se­en­de. Her bi­drog så­vel en­kelt­per­so­ner, som virk­som­he­der og kom­mu­nen økonomisk.

”Vi har ta­get det bid for bid. Da vi hav­de få­et in­stal­le­ret smuk­ke bæn­ke og smuk­ke papir­kur­ve, gik vi i gang med lam­per­ne. Vi fik forsynings­selskabet og kom­mu­nen med på at la­ve tre ga­der, hvor vi som et ek­sem­pel­pro­jekt fik sat gam­le lam­per op. Dis­se hi­sto­ri­ske ga­der samt hav­ne­plad­sen, står i dag som fi­ne ek­semp­ler på, hvor­dan by­en så ud in­den de de­struk­ti­ve ind­greb,” si­ger Po­ul Erik Bech.

”Kro­nen på vær­ket er, at for­sy­nings­sel­ska­bet nu er i gang med at ud­skif­te klo­ak­ker­ne. Det sker i for­bin­del­se med ved­li­ge­hold og kli­ma­sik­rings­pro­jek­ter, som man ser man­ge ste­der i lan­det. Men kom­mu­nen har la­vet en af­ta­le med for­sy­nings­sel­ska­bet om, at de ik­ke re­tab­le­rer med as­falt ef­ter op­grav­nin­ger­ne, men i ste­det la­der de spa­re­de pen­ge bi­dra­ge til, at vi i ste­det får lagt bro­sten som i de gam­le ga­der. Der­til kom­mer ud­skift­ning af be­lys­nin­gen i gaderne.”

Og­så klo­ak­dæks­ler­ne er ble­vet ud­skif­tet ef­ter Po­ul Erik Be­chs de­sign­ma­nu­al. Nu pry­des ga­der­nes klo­ak­dæks­ler af tryk­te mo­ti­ver, som er teg­net af den lo­ka­le kunst­ner, Ot­to Frello.

”Det kan sy­nes som en lil­le ting, men at for­sy­nings­sel­ska­bet gen­nem­før­te det­te, var for mig et over­or­dent­ligt po­si­tivt sig­nal og med til at vi­se, at når det gæl­der om at in­ve­ste­re i et bed­re by­mil­jø, så kan man­ge bidrage.”

”Vi dis­ku­te­re­de de her ting med po­li­ti­ker­ne. I dag sy­nes jeg, der er me­re fo­kus på be­va­ring. Det er li­ge som me­re op­pe i ti­den. Man kan si­ge, at vi har væ­ret en slags ka­ta­ly­sa­tor for be­va­rings­arbejdet i Var­de. Jeg tror det er med små, men man­ge kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver, at man skal gen­nem­fø­re et stort be­va­rings­pro­jekt. Det ta­ger tid og man må ta­ge det i eta­per, men det gæld­er om at ha­ve slut­må­let for øje og væ­re ved­hol­den­de,” si­ger Po­ul Erik Bech.

Hvor det hidtil har væ­ret fa­mi­li­ens eg­ne pen­ge, der har med­fi­nan­si­e­ret bygnings­kul­tur­arvs­projektet i Var­de, bli­ver det frem­over en del af Po­ul Erik Bech Fon­dens ud­de­lings­om­rå­de. Ud­over de so­ci­a­le for­mål og byg­nings­be­va­ring, så er kunst og­så en del fon­dens uddelings­formål. Pla­nen er, at der skal me­re kunst Var­des byrum.

”Jeg tror, der er en god for­bin­del­se mel­lem bygnings­be­va­ring og kunst, de to ting gi­ver no­get til hin­an­den. Fon­den har en am­bi­tion om at la­ve det, man kun­ne kal­de et uden­dørs kunst­mu­seum i Var­de. Det er vo­res hidtil stør­ste pro­jekt. Vi la­ver en kunst­ha­ve, som skal væ­re en at­trak­tion i by­en og stå fær­dig i 2018. Des­u­den er ind­gå­et en af­ta­le med kom­mu­nen om, at fon­den le­ve­rer en ræk­ke kunst­vær­ker til op­stil­ling i byrum­met, og at kom­mu­nen så sæt­te dis­se op,” si­ger Po­ul Erik Bech.

I fon­dens be­sty­rel­se er fa­mi­li­en, ud­over Po­ul Erik Bech og hans dat­ter Ja­ne Bech, og­så re­præ­senteret ved søn­nen Mi­cha­el Bech. Der­u­d­over en me­d­ar­bej­der­valgt re­præ­sen­tant fra EDC Po­ul Erik Bech-mæg­ler­sel­ska­bet, Ma­ria Al­ten­burg Se­ve­rin­sen. Et med­lem er valgt af general­for­sam­lingen i EDC Hol­ding A/S, Ar­ne Kjær Pe­der­sen. Et med­lem ud­pe­get af Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi, San­ne Ko­fod Ol­sen samt et med­lem ud­pe­get af Var­de Be­va­rings­for­ening, Tor­ben Ole Guld­berg Faber.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer