Rentedød – for stor til at dø, for lille til at overleve

På Fyn har en fond i fle­re år kæm­pet for at få lov til at op­lø­se sig selv, men har for ny­lig få­et af­slag, for­di den er for stor. I Od­s­her­red har en lil­le fond valgt at ned­læg­ge sig selv, for­di af­ka­stet de se­ne­ste år næ­sten var forsvundet.

Det la­ve ren­te­ni­veau og de snæv­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se får små fon­de til at gis­pe ef­ter vejret.

To lo­ka­le fon­de har for ny­lig for­søgt at få Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at op­lø­se sig selv. Det lyk­ke­des for den ene, men ik­ke for den anden.

Fy­ens Stift­s­ti­den­de og Ugea­vi­sen Od­s­her­red brag­te de to for­skel­li­ge hi­sto­ri­er den 3. januar.

I lø­bet af de sid­ste 10 år har Fyn-Lan­­gelands Fond ud­delt om­kring 7,5 mio. kr. til kul­tu­rel­le for­mål, ud­dan­nel­se og forsk­ning. Fon­den blev op­rin­de­lig stif­tet med mid­ler fra for­sik­rings­selskabet Fyn-Lan­­geland G/S, som blev fu­sio­ne­ret i 2001, og i dag er ka­pi­ta­len i fon­den på 14 mil­li­o­ner kr. Men det fal­den­de ren­te­ni­veau be­ty­der, at der ik­ke læn­ge­re er sær­lig man­ge pen­ge til ud­de­ling. Sam­ti­dig æder ud­gif­ter­ne til at dri­ve fon­den lang­somt ka­pi­ta­len op.

“Der­for vil vi ger­ne ha­ve lov til en­ten at ned­sæt­te for­mu­en, så vi kan de­le no­get af den ud, el­ler helt at op­hæ­ve fon­den og de­le pen­ge­ne ud over nog­le år, så pen­ge­ne kan kom­me i cir­ku­la­tion og gø­re gavn, i ste­det for ba­re at stå og in­gen nyt­te gø­re,” si­ger fon­dens forret­nings­fører, Pre­ben Han­sen til Fy­ens Stift­s­ti­den­de, og fortsætter:

“Der må væ­re hund­re­de­vis af an­dre fon­de i sam­me si­tu­a­tion som os, og al­le de dø­de pen­ge kun­ne da gø­re en væl­dig gavn ude i samfundet.”

Men Ci­vilsty­rel­sen har af­vist fon­dens øn­ske, for­di for­mu­en er for stor. Iføl­ge Ma­le­ne Ving­borg, der er jurist i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, er de gæl­den­de reg­ler, at man kan op­lø­se en fond, hvis fon­dens for­mål er ble­vet umu­ligt el­ler klart uhen­sigts­mæs­sigt at ef­ter­le­ve – og kun hvis fon­dens mid­ler ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til formålet.

“Ty­pisk kan man få til­la­del­se, hvis fon­den har ak­ti­ver un­der en mil­li­on kro­ner og har eksi­ste­ret i mindst 10 år. Men der­u­d­over kan man godt få en til­la­del­se, selv om ens ak­ti­ver over­sti­ger mil­li­o­nen,” si­ger Ma­le­ne Ving­borg til Fy­ens Stiftstidende.

Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har be­skre­vet (se bok­sen “Go­de ram­mer”) be­ty­der de snæv­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, at man­ge fon­de kom­mer i en al­vor­lig øko­no­misk klem­me. Reg­ler­ne be­græn­ser de­res mu­lig­hed for at få ri­me­li­ge af­kast på fonds­for­mu­en, som ri­si­ke­rer at bli­ve ud­hu­let af admini­stra­tions­omkos­tninger. Anbring­elses­bekendt­gørel­sen mind­sker fon­de­nes ind­tje­nings­mu­lig­he­der og re­du­ce­rer der­med om­fan­get af de sam­funds­nyt­tige ud­del­inger. Og de mind­ste fon­de ri­si­ke­rer at li­de rentedøden.

Det er net­op sket for Fon­den for kro­nisk sy­ge i Vig Sogn. De se­ne­ste år har fonds­mid­ler­ne gi­vet så rin­ge af­kast, at be­sty­rel­sen har valgt at luk­ke fon­den. Det skri­ver Ugea­vi­sen Ods­her­red. Fon­den byg­ger på en arv fra tre Vig-bor­­ge­re, der i 1957 op­ret­te­de et fæl­les tes­ta­men­te, som sik­re, at ar­ven blev brugt til at hjæl­pe sc­lero­se­ram­te og folk med an­dre kro­ni­ske sygdomme.

“Da vi star­te­de, hav­de vi 20-30.000 i af­kast om året, men i dag er der næ­sten ik­ke no­get,” for­tæl­ler Sonja Hof­f­mann som re­præ­sen­te­rer Sc­lero­se­for­e­nin­gen i fonds­be­sty­rel­sen til Uge­avisen Odsherred.

Ved en af­skeds­re­cep­tion i sid­ste uge på ple­je­cen­tret Ba­es­høj­gaard i Vig del­te fon­den de sid­ste pen­ge ud. 17 lo­ka­le modt­og hver et le­gat på 10.000 kr.

Serie:

Go­de ram­mer for go­de donationer

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fonde.

 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…