Annoncespot_img

Rentedød – for stor til at dø, for lille til at overleve

På Fyn har en fond i flere år kæmpet for at få lov til at opløse sig selv, men har for nylig fået afslag, fordi den er for stor. I Odsherred har en lille fond valgt at nedlægge sig selv, fordi afkastet de seneste år næsten var forsvundet.

Det la­ve ren­te­ni­veau og de snæv­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se får små fon­de til at gis­pe ef­ter vejret.

To lo­ka­le fon­de har for ny­lig for­søgt at få Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at op­lø­se sig selv. Det lyk­ke­des for den ene, men ik­ke for den anden.

Fy­ens Stift­s­ti­den­de og Ugea­vi­sen Od­s­her­red brag­te de to for­skel­li­ge hi­sto­ri­er den 3. januar.

I lø­bet af de sid­ste 10 år har Fyn-Lan­gelands Fond ud­delt om­kring 7,5 mio. kr. til kul­tu­rel­le for­mål, ud­dan­nel­se og forsk­ning. Fon­den blev op­rin­de­lig stif­tet med mid­ler fra for­sik­rings­selskabet Fyn-Lan­geland G/S, som blev fu­sio­ne­ret i 2001, og i dag er ka­pi­ta­len i fon­den på 14 mil­li­o­ner kr. Men det fal­den­de ren­te­ni­veau be­ty­der, at der ik­ke læn­ge­re er sær­lig man­ge pen­ge til ud­de­ling. Sam­ti­dig æder ud­gif­ter­ne til at dri­ve fon­den lang­somt ka­pi­ta­len op.

“Der­for vil vi ger­ne ha­ve lov til en­ten at ned­sæt­te for­mu­en, så vi kan de­le no­get af den ud, el­ler helt at op­hæ­ve fon­den og de­le pen­ge­ne ud over nog­le år, så pen­ge­ne kan kom­me i cir­ku­la­tion og gø­re gavn, i ste­det for ba­re at stå og in­gen nyt­te gø­re,” si­ger fon­dens forret­nings­fører, Pre­ben Han­sen til Fy­ens Stift­s­ti­den­de, og fortsætter:

“Der må væ­re hund­re­de­vis af an­dre fon­de i sam­me si­tu­a­tion som os, og al­le de dø­de pen­ge kun­ne da gø­re en væl­dig gavn ude i samfundet.”

Men Ci­vilsty­rel­sen har af­vist fon­dens øn­ske, for­di for­mu­en er for stor. Iføl­ge Ma­le­ne Ving­borg, der er jurist i Ci­vilsty­rel­sens fond­s­kon­tor, er de gæl­den­de reg­ler, at man kan op­lø­se en fond, hvis fon­dens for­mål er ble­vet umu­ligt el­ler klart uhen­sigts­mæs­sigt at ef­ter­le­ve – og kun hvis fon­dens mid­ler ik­ke står i ri­me­ligt for­hold til formålet.

“Ty­pisk kan man få til­la­del­se, hvis fon­den har ak­ti­ver un­der en mil­li­on kro­ner og har eksi­ste­ret i mindst 10 år. Men der­u­d­over kan man godt få en til­la­del­se, selv om ens ak­ti­ver over­sti­ger mil­li­o­nen,” si­ger Ma­le­ne Ving­borg til Fy­ens Stiftstidende.

Som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de tid­li­ge­re har be­skre­vet (se bok­sen “Go­de ram­mer”) be­ty­der de snæv­re reg­ler for ka­pi­ta­lan­brin­gel­se, at man­ge fon­de kom­mer i en al­vor­lig øko­no­misk klem­me. Reg­ler­ne be­græn­ser de­res mu­lig­hed for at få ri­me­li­ge af­kast på fonds­for­mu­en, som ri­si­ke­rer at bli­ve ud­hu­let af admini­stra­tions­omkos­tninger. Anbring­elses­bekendt­gørel­sen mind­sker fon­de­nes ind­tje­nings­mu­lig­he­der og re­du­ce­rer der­med om­fan­get af de sam­funds­nyt­tige ud­del­inger. Og de mind­ste fon­de ri­si­ke­rer at li­de rentedøden.

Det er net­op sket for Fon­den for kro­nisk sy­ge i Vig Sogn. De se­ne­ste år har fonds­mid­ler­ne gi­vet så rin­ge af­kast, at be­sty­rel­sen har valgt at luk­ke fon­den. Det skri­ver Ugea­vi­sen Ods­her­red. Fon­den byg­ger på en arv fra tre Vig-bor­ge­re, der i 1957 op­ret­te­de et fæl­les tes­ta­men­te, som sik­re, at ar­ven blev brugt til at hjæl­pe sc­lero­se­ram­te og folk med an­dre kro­ni­ske sygdomme.

“Da vi star­te­de, hav­de vi 20-30.000 i af­kast om året, men i dag er der næ­sten ik­ke no­get,” for­tæl­ler Sonja Hof­f­mann som re­præ­sen­te­rer Sc­lero­se­for­e­nin­gen i fonds­be­sty­rel­sen til Uge­avisen Odsherred.

Ved en af­skeds­re­cep­tion i sid­ste uge på ple­je­cen­tret Ba­es­høj­gaard i Vig del­te fon­den de sid­ste pen­ge ud. 17 lo­ka­le modt­og hver et le­gat på 10.000 kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer