Ny vejledning skal hjælpe fonde med at overholde loven

Bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde har pligt til at redegøre for god fondsledelse i deres årsrapport. Men det kniber stadig for mange fonde at følge reglerne. Det viser en oversigt fra Erhvervsstyrelsen, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i. En ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal mindske problemerne.

Erhvervsstyrelsen – redegørelse for god fondsledelse
Sær­ligt tre pro­ble­mer går igen i fonds­be­sty­rel­ser­nes re­de­gø­rel­ser for god fonds­le­del­se. Der­for har Er­hvervs­sty­rel­sen ud­sendt en ny vej­led­ning, der skal hjæl­pe fon­de­ne med at over­hol­de loven.

Man­ge fon­de ef­ter­le­ver end­nu ik­ke lov­kra­vet om at re­de­gø­re for, hvor­dan de for­hol­der sig til An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se. Det vi­ser en over­sigt ud­ar­bej­det af Er­hvervs­sty­rel­sen, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i. Iføl­ge over­sig­ten har i alt 381 fon­de i strid med loven helt und­ladt at for­hol­de sig til an­be­fa­lin­ger­ne, hvil­ket har med­ført på­bud fra Er­hvervs­sty­rel­sen. Her­u­d­over har en ræk­ke an­dre fon­de ud­ar­bej­det man­gel­ful­de redegørelser.

De pro­ble­mer hå­ber Er­hvervs­sty­rel­sen nu at ret­te op på med en ny vej­led­ning, som be­skri­ver kra­ve­ne til fonds­be­sty­rel­sens re­de­gø­rel­se for god fonds­le­del­se, for­tæl­ler chef­kon­su­lent ved Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn An­net­te Norup Thomsen:

”Vi har ud­sendt den nye vej­led­ning, for­di der har vist sig at væ­re man­ge spørgs­mål om em­net og en del fejl og mang­ler i fon­de­nes re­de­gø­rel­ser. Nog­le fon­de har ik­ke re­de­gjort over­ho­ve­det, og an­dre har ik­ke re­de­gjort kor­rekt. Vi har der­for væ­ret i kon­takt med man­ge fon­de og de­res re­vi­sorer, som har haft ud­for­drin­ger. Vi har kon­sta­te­ret et be­hov for me­re vej­led­ning for at und­gå, at de sam­me fejl gen­ta­ges,” si­ger hun.

”Der har ind­til nu ik­ke væ­ret en ge­ne­rel vej­led­ning fra Er­hvervs­sty­rel­sens si­de, og der er ta­le om re­la­tivt nye krav. Der­for har vi haft fo­kus på at gi­ve vej­led­ning og in­for­ma­tion i for­bind­el­se med vo­res kon­trol. Er­hvervs­sty­rel­sen har pligt til at fø­re kon­trol med af­rap­por­te­rin­gen. Som fondstil­syn skal vi kun­ne se, om tin­ge­ne er i orden.”

Visse udfordringer går igen

Iføl­ge An­net­te Norup Thom­sen har der sær­ligt væ­ret tre ud­for­drin­ger i fon­de­nes ar­bej­de med at re­de­gø­re for god fondsledelse.

”Først og frem­mest har det væ­ret nød­ven­digt fra Er­hvervs­sty­rel­sens si­de at på­pe­ge, at der skal ud­ar­bej­des en re­de­gø­rel­se hvert ene­ste år. Re­de­gø­rel­sen el­ler et link der­til skal væ­re en fast del af fon­dens års­rap­port, og den skal der­for ud­ar­bej­des for hver ene­ste års­rap­port,” si­ger hun.

”Der­næst har vi un­der­stre­get over for fon­de­ne og de­res re­viso­rer, at hver re­de­gø­rel­se skal væ­re til­gæn­ge­lig i sin hel­hed i uæn­dret form i mindst fem år. Det er ik­ke til­ladt at op­da­te­re tid­li­ge­re re­de­gø­rel­ser el­ler æn­dre i dem. Der skal lig­ge en til­gæn­ge­lig historik.”

”Des­u­den har vi og­så på­pe­get, at fon­de­ne skal re­de­gø­re for hver en­kelt an­be­fa­ling. Det er ik­ke til­ladt at af­rap­por­te­re på af­snits­ni­veau el­ler no­te­re ét sted, at man føl­ger al­le an­be­fa­lin­ger. Fonds­be­sty­rel­sen skal for­hol­de sig til hver en­kelt an­be­fa­ling se­pa­rat,” si­ger An­net­te Norup Thomsen.

Net­op ud­for­drin­gen med at for­hol­de sig til hver en­kelt an­be­fa­ling be­kræf­tes af fag­kon­su­lent Jan Brøds­gaard fra FSR – dan­ske revisorer:

”Nog­le re­viso­rer har for­tol­ket kra­ve­ne på den må­de, at det var til­stræk­ke­ligt sam­let at an­fø­re, at fon­den fulg­te al­le an­be­fa­lin­ger. Op­fat­tel­sen var, at der kun skul­le re­de­gø­res sær­skilt for de an­be­fa­lin­ger, som fon­den ik­ke fulg­te. Med vej­led­nin­gen er det nu klar­lagt fra Erhvervs­sty­rel­sens si­de, at al­le fon­de skal for­hol­de sig til – og rap­por­te­re om – over­hol­del­sen af hver en­kelt an­be­fa­ling. Uan­set om de en­kel­te an­be­fa­lin­ger over­hol­des el­ler ej. I prak­sis har nog­le revi­so­rer ind­til nu for­stå­et kra­ve­ne på en an­den må­de,” si­ger Jan Brødsgaard.

Erhvervsstyrelsen følger 2017-redegørelserne

Mens det er et lov­krav for fonds­be­sty­rel­ser­ne at ta­ge ak­tivt stil­ling til an­be­fa­lin­ger­ne fra Ko­mi­téen for god Fonds­le­del­se, er det ik­ke lov­plig­tigt at føl­ge an­be­fa­lin­ger­ne. An­be­fa­lin­ger­ne er så­kaldt ”soft law” – et ud­tryk for best pra­cti­ce in­den for fonds­le­del­se. Der­for kan fonds­be­sty­rel­ser­ne og­så godt væl­ge at fravi­ge an­be­fa­lin­ger­ne. Men det kræ­ver i så fald, at man i re­de­gø­rel­sen be­grun­der fravi­gel­sen – det så­kald­te ”følg el­ler forklar”-princip.

”Hvis en fond væl­ger at fravi­ge en an­be­fa­ling, så skal den for­kla­re hvor­for, og hvor­dan den i ste­det har ind­ret­tet sig. Her op­le­ver vi in­di­mel­lem, at nog­le fon­de har fun­det det svært at fin­de en ba­lan­ce i af­rap­por­te­rin­gen. Fon­de­ne tror må­ske nog­le gan­ge, at man skal skri­ve me­re end nød­ven­digt. Men man kan i prin­cip­pet i man­ge til­fæl­de for­kla­re af­vi­gel­ser­ne med én sæt­ning, der dels kon­sta­te­rer, at man af­vi­ger fra en an­be­fa­ling og dels for­kla­rer hvor­for og hvor­dan fon­den i ste­det har ind­ret­tet sig,” ud­dy­ber An­net­te Norup Thomsen

Iføl­ge An­net­te Norup Thom­sen lig­ger en del af for­kla­rin­gen på fon­de­nes ud­for­drin­ger med at over­hol­de loven for­ment­lig i, at reg­ler­ne sta­dig er re­la­tivt nye.

”Det bli­ver for al­vor spæn­den­de med re­de­gø­rel­ser­ne for 2017, som fon­de­ne skal ud­ar­bej­de nu. Der­for har det væ­ret vig­tigt for Er­hvervs­sty­rel­sen at of­fent­lig­gø­re vo­res ge­ne­rel­le vej­led­ning nu. Vi hå­ber me­get, at vej­led­nin­gen bli­ver læst, og at den mind­sker fon­de­nes og re­viso­rer­nes ud­for­drin­ger. Vi har talt med rig­tig man­ge fon­de, som er kom­met godt i gang. Re­de­gø­rel­sen el­ler et link her­til er en del af års­rap­por­ten og skal væ­re i or­den,” slut­ter An­net­te Norup Thomsen.

Læs Er­hvervs­sty­rel­sens nye vej­led­ning om re­de­gø­rel­se for god fonds­le­del­se her (pdf).

Læs An­be­fa­lin­ger for god Fonds­le­del­se her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

I december 2014 udsendte Komitéen for god Fonds­ledelse ’Anbefalinger for god Fonds­ledelse’. I er­hvervs­­fonds­loven og års­regn­skabs­loven blev det desuden fastlagt, at fonds­be­sty­rel­serne i deres års­rapporter fremover skulle tage aktivt stilling til, om fondens bestyrelse efterlever Komitéens an­be­fa­ling­er. Og hvis bestyrelsen vælger at fravige en anbefaling, så skal den – for at opfylde lovkravet – forklare, hvordan den i stedet har ind­ret­tet sig og ikke mindst hvorfor. Kravet om­fatter samt­lige er­hvervs­dri­ven­de fonde.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer