Annoncespot_img

Nordea-fonden åbner årets pulje til lokale foreninger

Nordea-fonden inviterer lokale foreninger i hele landet til at søge støtte til projekter, der kan styrke fællesskabet i lokalmiljøet.

MusikSak
Mu­sikSak – stry­ger­or­ke­ster­pro­jekt med me­re end 50 børn fra 1.-5. klas­se har som mål at frem­me sam­ar­bej­de og respekt i mel­lem bør­ne­ne gen­nem musik.

En pe­tanque-klub, en tek­nik­fod­boldsko­le for pi­ger og en rul­les­køjte­for­e­ning. Det er ek­semp­ler blandt de 1.305 for­e­nin­ger og pro­jek­ter, som det se­ne­ste år har mod­ta­get støt­te fra Nor­dea-fon­dens lo­ka­le pulje.

I sam­ar­bej­de med de lo­ka­le bank­råd i Nor­dea Dan­mark støt­ter Nor­dea-fon­den hvert år fri­vil­li­ge og for­e­nin­ger, som er med til at styr­ke fæl­les­ska­bet i lokalmiljøet.

Nu åb­ner fon­den for årets pul­je på 25 mio. kr. og in­vi­te­rer al­le lan­dets for­e­nin­ger til sø­ge pen­ge til små og stør­re pro­jek­ter – fra nog­le få tu­sin­de kro­ner og op til 100.000 kro­ner. Fon­den har sær­ligt fo­kus på de fi­re om­rå­der: sund­hed, mo­tion, na­tur og kultur.

Nor­dea-fon­dens lo­kal­pul­je sø­ges via Nor­dea Dan­marks 10 lo­ka­le bank­råd, som be­står af per­so­ner, der har lo­kal­vi­den og selv er ak­ti­ve i lo­kal­sam­fun­de­ne. Bank­rå­de­ne indstil­ler de bed­ste lo­ka­le an­søg­nin­ger til be­slut­ning i Nor­dea-fon­dens be­sty­rel­se. Man kan sø­ge lø­ben­de og mod­ta­ger ty­pisk svar in­den for 4-6 må­ne­der, op­ly­ser fonden.

Fon­den til­by­der des­u­den at gi­ve en hur­tig vur­de­ring af pro­jek­tidéer. I lø­bet af 48 ti­mer kan man få svar på, om det er re­le­vant at sø­ge støt­te til sit pro­jekt hos Nordea-fonden.

Læs me­re om Nor­dea-fon­dens støt­te til lo­ka­le pro­jek­ter og de lo­ka­le bank­råd på fon­dens hjem­mesi­de.

Nor­dea-fon­den for­ven­ter i 2017 at ud­de­le i alt ca. 570 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

TEMA: Danmarks Fonde sætter fokus på lokale fondes betydning for udvikling, landbo- og kul­tur­liv samt den sociale sammen­hængs­kraft i landets såkaldte yderområder og landdistrikter. Læs mere på temasiden Fonde i Det Lokale Danmark.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer