Annoncespot_img

Finans-filantroper deler ud af aktieudbytter

Flere af sektorens almennyttige fonde er kommet stærkt igen efter de magre finanskriseår. Bankaktier kaster store udbytter i sparekassefonde, som nu i 25 år har donoret penge til gode formål. Seks af de største fonde fra banksektoren uddeler årligt over en halv milliard kroner tilsammen.

I dis­se år er det 25 år si­den, at fle­re spa­re­kas­ser blev om­dan­net til ban­ker. Spa­re­kas­ser­nes ’her­re­lø­se’ egen­ka­pi­tal blev veks­let til ak­tier i de nye ban­ker og lagt i fon­de, som si­den har do­ne­ret af­ka­stet til so­ci­a­le for­mål, kul­tur, kunst, forsk­ning og ik­ke mindst til for­e­nings­li­vet i Dan­marks ud­kan­ter. Ale­ne sid­ste år ud­del­te de mest mar­kan­te bank- og spa­re­kas­se­fon­de for me­re end halv mil­li­ard kro­ner til næ­sten 4.000 for­skel­li­ge mod­ta­ge­re. Det vi­ser Dan­marks Fon­des gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne i seks fon­de, som har hi­sto­ri­ske bånd til Nor­dea, Dan­ske Bank, Spar Nord Bank og Sydbank.

Net­op i dis­se ju­bilæumsår til­s­mi­les fon­de­ne af go­de regn­ska­ber, som til dels skyl­des ud­byt­tet på ak­tieposter­ne i de ban­ker, der tog over ef­ter spa­re­kas­ser­ne. Og det er og­så til­trængt for fle­re af fon­de­ne har i åre­ne un­der fi­nanskri­sen tæ­ret på reserverne.

”Vi ud­de­ler nor­malt 20 til 22 mio. kr. om året. Der var dog en fem-årig pe­ri­o­de, hvor vi ik­ke fik no­get ak­tieud­byt­te, men vi hav­de hel­dig­vis en kon­tant­be­hold­ning, så vi fort­sat kun­ne gi­ve do­na­tio­ner. Vi har he­le ti­den be­stræbt os på at hol­de hån­den un­der de man­ge lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter i he­le lan­det – for ek­sem­pel sport­s­klub­ber og spej­de­re. De nye ud­byt­te­be­ta­lin­ger fra ban­ken gi­ver os mu­lig­hed for at gi­ve fle­re do­na­tio­ner og for igen at gi­ve til stør­re pro­jek­ter in­den for so­ci­a­le og kul­tu­rel­le for­mål samt forsk­ning”, si­ger di­rek­tør i Spar Nord Fon­den, St­ef­fen Nørgaard.

Gode aktionærer

Spar Nord Bank ud­be­tal­te ud­byt­te til ak­tio­næ­rer­ne i bå­de 2014 og i år. Spar Nord Fon­den ejer knap 20 pro­cent af ak­tier­ne i Spar Nord Bank. Og den for­mue bi­dra­ger til at vi­dere­fø­re ån­den i Spa­re­kas­sen Nord­jyl­land, som blev om­dan­net til ak­tie­sel­skab i 1990.

”De tan­ker og al­men­nyt­ti­ge for­mål, som lå i spa­re­kas­sen, lig­ger i dag i Spar Nord Fon­den. Vi øn­sker med vo­res mid­ler at ska­be ak­ti­vi­te­ter i de lo­ka­le sam­fund, så der er man­ge, der får glæ­de og gavn af, at vi er en gam­mel spa­re­kas­se,” si­ger St­ef­fen Nør­gaard, der sid­ste år ud­del­te fon­dens forsk­nings­pris på 250.000 kr. til Aal­borgs Uni­ver­si­tets forsk­ning i smerte­lin­dring af fantomsmerter.

En an­den fond, der ny­der godt af årets ak­tieud­byt­ter, er Nor­dea-fon­den. Den blev stif­tet i 1989 med egen­ka­pi­ta­len fra Spa­re­kas­sen SDS, da den blev om­dan­net til et ak­tie­sel­skab, som se­ne­re blev til Uni­bank. I dag er Nor­dea-fon­den den an­den stør­ste ak­tio­nær i Nor­dea AB og ejer 3,9 pro­cent af ak­tier­ne sva­ren­de til en mar­keds­vær­di på me­re en 11 mil­li­ar­der kro­ner. Nor­dea-fon­den ud­del­te sid­ste år 434 mio. kr. til ak­ti­vi­te­ter, ”der frem­mer go­de liv in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur”. På bag­grund af ak­tieud­byt­tet fra Nor­dea AB i 2014 for­ven­ter fon­den at kun­ne øge ud­de­lin­ger­ne til 460 mio. kr. i år. Der­med er Nor­dea-fon­den ik­ke ba­re den stør­ste af spa­re­kas­se­fon­de­ne, men til­hø­rer su­per­liga­en af dan­ske al­men­nyt­ti­ge fonde.

Vigtig egns-støtte

Spa­re­kas­sen Born­holms Fond ud­sprin­ger og­så af fu­sio­ner­ne, der end­te med Nor­dea AB. Spa­re­kas­sen Born­holm fu­sio­ne­re­de nem­lig i 1990 med Spa­re­kas­sen SDS. Ind til for få år si­den har stør­ste­delen af fon­dens mid­ler væ­ret pla­ce­ret i Nor­dea-ak­tier. Og iføl­ge fon­dens ju­bilæums-avis kan de al­men­nyt­ti­ge do­na­tio­ners be­tyd­ning for Born­holm sam­men­lig­nes med Mær­sk-fon­dens be­tyd­ning for Danmark.

”Gen­nem de 25 år har vi mod­ta­get om­kring 3.800 an­søg­nin­ger, hvoraf de 1.955 an­søg­nin­ger er imø­de­kom­met. Der er i alt ud­be­talt 126 mio. kr. i til­skud fra fon­den til go­de, al­men­nyt­ti­ge for­mål her på Born­holm”, si­ger Svend Erik Pe­der­sen der er ad­mi­ni­stra­tor i Spa­re­kas­sen Born­holms Fond, som sid­ste år ud­del­te 5,3 mio. kr. til for ek­sem­pel etab­le­ring af en na­tursti i Åkir­ke­by, idræts­for­e­nin­ger og som­mer­kulis­ser til Bor­holms Teater.

I år for­ven­ter fon­den at øge ud­de­lin­ger­ne til 11,6 mio. kr. ef­ter den i maj må­ned bi­drog med 7,5 mio. kr. til en stor mu­se­ums­ud­byg­ning, som blandt an­det skal sam­le Born­holms Kunst­mu­se­um og Born­holms Mu­se­um og la­ve et nyt mu­se­um for lys.

Syd­banks to fon­de er ik­ke spa­re­kas­se­fon­de, men er op­ret­tet med det for­mål at yde støt­te i ban­kens vir­ke­om­rå­de. Fon­den har ef­ter fi­nanskri­sens tør­ke­pe­ri­o­de få­et de­po­ter­ne fyldt op med go­de ud­byt­ter fra Syd­bank-ak­tier­ne. Syd­bank Søn­derjyl­lands Fond er grund­lagt i 1960’erne og har sær­ligt fo­kus på lo­kal støt­te i Søn­derjyl­land og græn­selan­det, mens Syd­bank­Fon­den fra årtu­sin­de­skif­tet blandt an­det ud­de­ler rej­se­le­ga­ter til studerende.

”Ak­tieud­byt­tet gi­ver os en vis be­væ­gel­ses­fri­hed, for de fo­re­gå­en­de år har vi væ­ret no­get hæm­me­de af, at vi ik­ke har få­et ud­byt­te på en me­get stor del af vo­res for­mue. Det har gi­vet et vist pres på, at vi ik­ke må bru­ge for man­ge pen­ge”, si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Syd­banks fon­de, Mo­gens As­mund, der ik­ke læg­ger skjul på at fon­de­ne og­så er til gavn for Syd­bank selv: ”Vi er en al­men­nyt­tig fond, som gi­ver til kul­tu­rel­le for­mål og lo­ka­le ak­ti­vi­te­ter af for­skel­lig art. Fon­de­ne fun­ge­rer til al­men­vel­lets bed­ste, men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at de selv­føl­ge­lig og­så skal bi­dra­ge til at gi­ve Syd­bank en sym­pa­tisk pro­fil. Vi skal na­tur­lig­vis un­der­støt­te ban­kens vir­ke sam­ti­dig med, at vi for­hå­bent­ligt glæ­der man­ge men­ne­sker, som la­ver fri­vil­ligt ar­bej­de i for­e­nin­ger og lig­ne­de ak­ti­vi­te­ter”, si­ger Mo­gens Asmund.

Og­så Bi­ku­ben­fon­den stam­mer fra spa­re­kas­ser, der si­den er op­slugt i Dan­ske Bank-kon­cer­nen. Fon­den ud­de­ler år­ligt me­re end 60 mio. kr. til kul­tur og so­ci­a­le for­mål, som er i tråd med Spa­re­kas­sen Bi­ku­bens op­rin­de­li­ge for­mål (se in­ter­view med Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør). ♦

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer