Eksborgmester og museumsdirektør: Tæt dialog med Esbjergs fonde er uvurderlig

I Esbjerg arbejder fondene tæt sammen, og samarbejdet kommer både kommunen og by­ens kulturelle institutioner til gode. Esbjergs netop afgåede borgmester gennem 24 år, Johnny Søtrup og direktøren for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard, kalder de lokale fonde for ’uvurderlige’ og ’en stor gave’ for byen. Begge er de enige om, at direkte dialog med fondene er nøglen til et godt og udbytterigt samarbejde.

Esbjerg Strand
Hvis man vil ha­ve et godt sam­ar­bej­de med lo­ka­le fon­de, skal man in­vi­te­re be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne til kaf­fe på rå­d­hu­set til snak om, hvor­dan kom­mu­ne og fon­de kan ha­ve glæ­de af hin­an­den, me­ner tid­li­ge­re borg­me­ster i Es­b­jerg, Jo­hn­ny Søtrup, der sad på po­sten i 24 år.

Et stenkast fra den iko­ni­ske Es­b­jerg-skul­p­tur ’Men­ne­sket ved Ha­vet’ af Svend Wi­ig Han­sen er by­ens kyst­linje ved at æn­dre sig gan­ske mar­kant: En kun­stig hav­neø med til­hø­ren­de dæm­ning og for­havn er un­der op­byg­ning i det am­bi­tiø­se pro­jekt Es­b­jerg Strand.

I alt 300.000 kva­drat­me­ter – om­trent 40 fod­bold­ba­ner – kom­mer det nye re­kre­a­ti­ve om­rå­de til at dæk­ke, og kom­mu­nen læg­ger op til, at der på sigt kan etab­le­res ba­de­strand, klit­land­skab – og et nyt kunst­mu­se­um. I lo­kal­pla­nen står om det må­ske kom­men­de kunst­mu­se­um, at ”Byg­ge­riet kan pla­ce­res som en frem­skudt ba­stion, der med en mar­kant pla­ce­ring vil ha­ve mu­lig­hed for at bli­ve et ka­rak­ter­ska­ben­de ele­ment for bå­de om­rå­det og Esbjerg.”

Og skit­ser­ne til et nyt kunst­mu­se­um har net­op igen væ­ret præ­sen­te­ret for by­ens lo­ka­le fon­de på en ræk­ke mø­der, for­tæl­ler di­rek­tør for Es­b­jerg Kunst­mu­se­um, In­ge Me­re­te Kjeld­gaard. Hun hå­ber at få stor op­bak­ning fra fon­de­ne til det am­bi­tiø­se pro­jekt, så i hvert fald en del af den fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner sto­re in­ve­ste­ring kan dæk­kes af de lo­ka­le fonde:

”Vi ved jo i Es­b­jerg, at fon­de­ne ar­bej­der sam­men. Når der er stør­re pro­jek­ter i spil, så sæt­ter fon­de­ne sig of­te sam­men. De har ik­ke or­ga­ni­se­ret sig, men når de får hen­ven­del­ser af stør­re ka­rak­ter, så ta­ler de sam­men om det. Og der­for har jeg for­søgt at sam­le dem. Så­dan fo­re­går det her i by­en, og det sy­nes jeg er fan­ta­stisk. Det har ef­ter min me­ning væ­ret en stor ga­ve for Es­b­jerg, at fon­de­ne har fun­det ud af at gå sam­men. Det er me­get ty­pisk Es­b­jerg og me­get ka­rak­te­ris­tisk for den må­de, som tin­ge­ne fo­re­går på her i det he­le ta­get: At man står sam­men om no­get, og man vil no­get. Der er et dri­ve her i by­en og en sær­lig puls, som gør det at­trak­tivt for så­dan en som mig at ar­bej­de her,” si­ger hun.

Jo­hn­ny Søtrup, Es­b­jergs borg­me­ster fra 1994 til og med 2017, er helt enig med museums­di­rek­tø­ren i, at fon­de­ne og de­res sam­ar­bej­de har spil­let en stor rol­le for by­ens udvikling:

”Der er sim­pelt­hen man­ge ting i Es­b­jerg, som ik­ke vil­le væ­re ble­vet til no­get, hvis ik­ke fon­de­ne hav­de bi­dra­get – det må man si­ge. Jeg kun­ne næv­ne i du­sin­vis af ek­semp­ler, hvor ting er ble­vet do­ne­ret fra de lo­ka­le fon­de. Så de har væ­ret en uvur­der­lig hjælp og uvur­der­li­ge sam­ar­bejds­part­ne­re i man­ge, man­ge år. Det har væ­ret en for­nø­jel­se at ha­ve så­dan nog­le fon­de her i by­en og er det jo sta­dig væk,” si­ger Jo­hn­ny Søtrup.

Samarbejdet handler om dialog

De lo­ka­le fon­des rol­le i Es­b­jergs ud­vik­ling har alt­så væ­ret stor på grund af det tæt­te sam­ar­bej­de mel­lem de lo­ka­le fon­de in­ter­nt og mel­lem fon­de­ne og de mu­li­ge do­na­tions­mod­ta­ge­re. Men hvor­dan gri­ber man det an, hvis man sid­der der­u­de som kom­mu­ne el­ler po­ten­ti­al do­na­tions­mod­tager og øn­sker et tæt­te­re sam­ar­bej­de med eg­nens lo­ka­le fon­de? Bå­de Jo­hn­ny Søtrup og In­ge Me­re­te Kjeld­gaard me­ner, at den tæt­te di­a­log er nøglen.

”Hvis man vil ha­ve et godt sam­ar­bej­de med lo­ka­le fon­de, så vil jeg si­ge, at man først og frem­mest skal kort­læg­ge, hvad man har af fon­de in­den for den på­gæl­den­de kom­mu­ne. Og så kun­ne man in­vi­te­re fonds­for­mæn­de­ne til en kop kaf­fe på rå­d­hu­set og si­ge ’vi er rig­tig gla­de for, at vi har nog­le fon­de som jer – kun­ne man fo­re­stil­le sig, at vi en­gang imel­lem kun­ne ha­ve glæ­de af hin­an­den?’ Man­ge fon­de har jo og­så en pas­sus om, at de skal jo ud­lod­de til for­skel­lige om­rå­der, og hvis de sam­ar­bej­der, så kan de må­ske og­så løf­te lidt stør­re ting, end de kan en­kelt­vis. Jeg sy­nes, at kom­mu­nen må­ske skal væ­re den, der ta­ger ini­ti­a­ti­vet til at få så­dan en di­a­log,” si­ger eks-borg­me­ster Søtrup.

Sam­me mel­ding kom­mer fra In­ge Me­re­te Kjeldgaard:

”Do­na­tions­mod­ta­ger­ne skal da ba­re hen­ven­de sig til fon­de­ne, når de har et vig­tigt og vi­sio­nært pro­jekt, hvor den lo­ka­le op­bak­ning har stor be­tyd­ning. Man skal selv­føl­ge­lig først læ­re fon­de­ne at ken­de, før man gør det, og man er og­så nødt til at vi­de, om de i det he­le ta­get kun­ne tæn­ke sig at ar­bej­de sam­men. Men det vid­ste jeg jo, at de ger­ne vil­le,” si­ger museumsdirektøren.

Feedback er centralt

Og net­op mu­lig­he­den for at få sam­let fe­ed­ba­ck fra fon­de­ne er for In­ge Me­re­te Kjeld­gaard et af de mest vær­di­ful­de ud­byt­ter af en tæt di­a­log med de lo­ka­le fonde:

”Det er de­ri sam­ar­bej­det mel­lem fon­de­ne og mu­se­et lig­ger: At vi vir­ke­lig har en di­a­log om­kring det. Fon­de­ne gi­ver fe­ed­ba­ck på min præ­sen­ta­tion af mu­se­ets vi­sio­ner. Og når de al­le sam­men sid­der i sam­me rum, in­spi­re­rer de jo og­så hin­an­den. Så det hand­ler så­dan set om at få skabt et fonds­forum om­kring de sto­re pro­jek­ter. Det er dét, der er in­ten­tio­nen, når man for­sø­ger at sam­le dem,” si­ger Kjeld­gaard og uddyber:

”På et mø­de får du jo fon­de­nes umid­del­ba­re re­ak­tio­ner. De re­ak­tio­ner kan du bru­ge til no­get. Hvis nu jeg hav­de sendt skrift­ligt ma­te­ri­a­le ud til fonds­for­mæn­de­ne, vil­le jeg ik­ke ha­ve få­et den umid­del­ba­re re­spons. Men når vi sid­der i sam­me rum og kig­ger på det sam­me ma­te­ri­a­le, får du det umid­del­ba­re en­ga­ge­ment, den umid­del­ba­re re­spons, og du får en klar for­nem­mel­se af, om dit pro­jekt har gang på jord – er det no­get, som de sy­nes er in­ter­es­sant? Du får re­spons på alt, hvad du si­ger – bå­de om sel­ve pro­jek­tet og om, hvad pro­jek­tet kom­mer til at be­ty­de, og hvad man skal væ­re sær­ligt op­mærk­som på. Du får en form for lek­tier for, når du er sam­men med men­ne­sker, som er vant til at gi­ve pen­ge til pro­jek­ter, og det gæl­der og­så for de lo­ka­le fon­de i Es­b­jerg,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tø­ren, der ind­til vi­de­re lo­kalt har holdt mø­der med Es­b­jerg Ugeavis’s Fond, Es­b­jerg Fon­den, Claus Sø­ren­sens Fond, Li­da og Oskar Ni­el­sens Fond, Jo­han Hof­f­mann Fon­den, Hen­ning G. Kru­ses Fond og Lauritzen Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer