Civilstyrelsen afgjorde 2.624 fondssager i 2017

Det lykkedes fondsmyndigheden for de ikke-erhvervsdrivende fonde at overopfylde sit måltal på fondsområdet i 2017. Civilstyrelsen afgjorde nemlig 6 pct. flere sager end den behøvede ifølge styrelsens resultatkontrakt.

På trods af ud­flyt­nin­gen til Vi­borg lyk­ke­des det Ci­vilsty­rel­sen i 2017 at ind­fri sit må­l­tal på fondsområdet.

Fondsmyn­dig­he­den for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de traf af­gø­rel­se i 2.624 fonds­sa­ger, hvil­ket var 154 fle­re af­gø­rel­ser end den mål­sæt­ning, som sty­rel­sen hav­de for­plig­tet sig til i re­sul­tat­kon­trak­ten med Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment. Det sva­rer til en overo­p­fyl­del­se på 6 pct.

Det frem­går af Ci­vilsty­rel­sens års­rap­port for 2017.

Ci­vilsty­rel­sen be­fin­der sig i en kon­so­li­de­rings­fa­se ef­ter ud­flyt­nin­gen til Vi­borg, som blev af­sluttet i ju­ni må­ned. Al­le kon­tor­che­fer, se­kre­ta­ri­ats­che­fer, chef­kon­su­len­ter og special­kon­su­lenter er ny­til­t­rå­d­te, og kun en min­dre del af sty­rel­sens per­so­na­le har en an­cien­ni­tet på me­re end 2 år, frem­går det af årsrapporten.

”Uan­set den sto­re sto­re ind­sats, der er gjort for at sik­re den bedst mu­li­ge over­dra­gel­se af op­ga­ver­ne, er ta­bet af kom­pe­ten­cer, vi­den og hukom­mel­se be­ty­de­ligt,” skri­ver sty­rel­sen i årsrapporten.

Der­for vil der i det kom­men­de år bli­ve iværk­sat en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver for at op­byg­ge og styr­ke kompetenceområderne.

For 2018 har fond­s­kon­to­ret som mål at træf­fe mini­mum 2.595 af­gø­rel­ser i fonds­sa­ger, frem­går det af sty­rel­sens nye mål- og re­sul­tat­plan. I 2017 var må­let 2.470 afgørelser.

Der frem­går in­gen kva­li­ta­ti­ve mål for fonds­om­rå­det i re­sul­tat­pla­nen for 2018, ej hel­ler mål ved­rø­ren­de sagsbehandlingstiden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer