Himmerland-fond gør stærkt comeback

Fonden for Sparekassen Himmerland er nu stærkt tilbage efter finanskrisen og flere år med tørke i uddelingerne. I 2015 fik fonden tilladelse til at nedsætte grundkapitalen, og med udbytte på bankaktierne er det derfor igen blevet muligt at dele penge ud. Sidste år tog fonden bl.a. initiativ til en helt ny svømmehal i Aars.

Fi­nanskri­sen var hård for Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land, som kun kun­ne se til mens ak­tie­kur­sen da­le­de på dat­ter­sel­ska­bet, Spa­re­kas­sen Him­mer­land A/S.

Selv­om pen­ge­in­sti­tut­tet i 2014 fu­sio­ne­re­de med Spa­re­kas­sen Ho­bro og blev til Jut­lan­der Bank A/S var fon­dens egen­ka­pi­tal på det tids­punkt så ud­hu­let, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter blev sat i stå.

”Ak­tier­ne var jo fal­det så vold­somt i kurs, at egen­ka­pi­ta­len var ble­vet min­dre end den bund­ne ka­pi­tal, der var re­gi­stre­ret i vo­res vedtæg­ter. Der­for kun­ne vi ik­ke ud­de­le pen­ge. Hel­dig­vis fik vi i 2015 fondsmyn­dig­he­dens til­la­del­se til at ned­sæt­te den re­gi­stre­re­de ka­pi­tal,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land, Ar­ne Bindslev.

Kapitalnedsættelse gav luft

Fon­den fik Er­hvervs­sty­rel­sens til­la­del­se til at æn­dre vedtæg­ter­ne og ned­sæt­te grund­ka­pi­ta­len med 320 mio. kr. til 546 mio. kr.

Ef­ter fu­sio­nen ejer fon­den i dag 46,5 pct. af ak­tier­ne i Jut­lan­der Bank A/S, som si­den har haft god frem­gang i bank­drif­ten. Ale­ne sid­ste år be­tød det po­si­ti­ve kurs­re­gu­le­rin­ger i fon­den for 108 mio. kr., og hvis Jut­lan­der fort­sæt­ter frem­gan­gen er der ud­sigt til, at fon­den al­le­re­de næs­te år får re­tab­le­ret den ful­de grund­ka­pi­tal på 869 mio. kr.

Ka­pi­tal­ned­sæt­tel­sen har des­u­den gjort det mu­ligt for fon­den at gen­op­ta­ge de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger til for­del for for­e­nin­ger og lo­kal­sam­fund i Spa­re­kas­sen Him­mer­lands gam­le forretningsområde.

”Vi får ca. 20 mio. kr. i år­ligt ud­byt­te fra Jut­lan­der Bank, så vo­res mål er at ud­lod­de 10 mio. om året og bru­ge de sid­ste til fort­sat kon­so­li­de­ring,” si­ger Ar­ne Bindslev.

To sparekassefonde deler reviret

Og­så Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den har ak­tier i Jut­lan­der Bank ef­ter den gam­le spa­re­kas­se ind­gik i fu­sio­nen, og de op­spa­re­de re­ser­ver blev lagt i den nystif­te­de fond.

Der­for er der i øje­blik­ket ri­ge­ligt med mu­lig­he­der for at få støt­te til kul­tur-, sport- og for­enings­ak­ti­vi­teter på eg­nen. Beg­ge fon­de skal støt­te i de­res gam­le penge­institutters vir­ke­om­rå­der. Men hvor penge­institut­terne var kon­kur­ren­ter, så har fon­de­ne be­slut­tet af de­le reviret:

”Vi har la­vet en af­ta­le med Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den og teg­net en streg på et kort, så vi ik­ke over­lap­per hin­an­den. Vi ta­ger os af an­søg­nin­ger fra vo­res del af om­rå­det og Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den ta­ger sig af sin del,” si­ger Ar­ne Bindslev.

Den øko­no­mi­ske frem­gang i Fon­den for Spa­re­kas­sen Him­mer­land har des­u­den be­ty­det, at fon­den og­så har få­et over­skud til selv at ka­ste sig ind i pro­jek­ter, som gav­ner i lo­ka­l­om­rå­det, for­tæl­ler Ar­ne Bindslev.

”Vi har en svøm­me­hal i Aars, men den er helt neds­lidt og me­get lil­le. For et par år si­den kun­ne vi læ­se i Nord­jy­ske, at der var pla­ner om at byg­ge en ny, men at det kun­ne va­re fle­re år ind­en kom­mu­nen fik øko­no­mi til pro­jek­tet. Der­for blev vi i fon­den eni­ge om, at hvis vi kun­ne væ­re med til at gø­re en po­si­tiv for­skel for Aars og om­egn, så vil­le vi ger­ne bi­dra­ge øko­no­misk til en ny svømmehal.”

Tilsagn til 181 formål

Fon­den ind­gik sam­ar­bej­de med Ve­st­him­mer­lands Kom­mu­ne om at ned­sæt­te en pro­jekt­grup­pe, der kun­ne se på mu­lig­he­der­ne for at byg­ge en ny svømmehal.

”Po­li­ti­ker­ne tog hel­dig­vis godt imod pro­jekt­be­skri­vel­sen, og i 2017 var der bred enig­hed om, at pro­jek­tet skal ny­de frem­me un­der for­ud­sæt­ning af, at pro­jek­tet selv kun­ne rej­se 20 mio. kr.”

Som ini­ti­a­tiv­ta­ge­re til pro­jek­tet har fon­den be­talt for ud­vik­lin­gen og pro­jek­tet og har i 2017 des­u­den be­vil­get 13 mio. kr. til op­fø­rel­sen af den nye svøm­me­hal, som skal byg­ges i den nye by­del Aars Vest.

”Pro­jekt­grup­pen, der be­står af re­præ­sen­tan­ter fra svøm­me­klub­ben, kom­mu­nen og an­dre bru­ge­re af hal­len, er over­be­vi­ste om, at det nok skal lyk­kes dem at ind­sam­le de sid­ste 7 mio. kr., for der er stor lo­kal op­bak­ning til pro­jek­tet,” si­ger Ar­ne Bindslev.

Spa­re­kas­sen Him­mer­land Fon­den be­vil­ge­de sid­ste år i alt 16,6 mio. kr. for­delt på 181 for­skel­li­ge al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål. Støt­ten til svøm­me­hal­len ud­be­ta­les i takt med at byg­ge­ri­et sæt­tes i gang og gen­nem­fø­res i lø­bet af de næ­ste par år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer