Annoncespot_img

Østifterne ansætter projektchef

Østifterne har pr. 1. april ansat Jesper Toft Fensvig i en nyoprettet stilling som pro­gram­chef. Efter salget af Nykredit-aktier har foreningen fået tilført flere økonomiske res­sour­cer og vil fremover selv initiere og drive større projekter, eventuelt i samarbejde med udvalgte partnere.

Jesper Toft Fensvig

Jes­per Toft Fensvig er 1.4.2018 til­t­rå­dt en ny­op­ret­tet stil­ling som pro­jek­t­chef i Østif­ter­ne. Jes­per Toft Fensvig er Cand.polit. og kom­mer fra en stil­ling som di­rek­tør i Nyt Nor­disk For­lag Ar­nold Busck A/S, der for kort tid si­den er solgt til for­la­get Gyl­den­dal. Han har si­den 2016 væ­ret med­lem af Østif­ter­nes re­præ­sen­tant­skab, hvor­fra han ud­træ­der i for­bin­del­se med an­sæt­telsen som projektchef.

Ef­ter sal­get af Nykre­dit-ak­tier til fem pen­sions­for­sik­rings­sel­ska­ber i slut­nin­gen 2017 har Ø­stif­terne op­nå­et en for­bed­ret fi­nan­si­el si­tu­a­tion, der gi­ver for­e­nin­gen mu­lig­hed for frem­over at for­ø­ge de år­li­ge ud­de­lin­ger til for­skel­li­ge projekter.

Det er for­vent­nin­gen, at Østif­ter­ne fra 2019 kan øge de år­li­ge ud­de­lin­ger fra hidtil 10 mio. kr. til om­kring 50 mio. kr., og det for­ø­ge­de ak­ti­vi­tets­ni­veau be­vir­ker, at der er be­hov for fle­re res­sourcer i Østifterne.

Jes­per Toft Fensvig skal bl.a. ar­bej­de med pro­jek­ter, der ini­ti­e­res og dri­ves af Østif­ter­ne og væ­re i kon­takt med sam­ar­bejds­part­ne­re om stør­re pro­jek­ter, som støt­tes af Østifterne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer