Ny kommunikationsrådgiver i Lundbeckfonden

Lundbeckfonden har pr. 1. april ansat Gitte Grove Stig som Senior Communications Advisor.

Gitte Grove Stig

Git­te Grove Stig bli­ver an­svar­lig for ud­vik­ling og af­vik­ling af Lund­beck­fon­dens man­ge eks­ter­ne events, bl.a. Fol­ke­mø­det på Born­holm og i for­bin­del­se med ver­dens stør­ste hjerne­forsk­nings­pris, The Brain Prize.

Git­te Stig har bred er­fa­ring med events og kom­mu­ni­ka­tion sær­ligt fra sund­heds­om­rå­det, og hun kom­mer fra en stil­ling som Con­fe­ren­ce Ma­na­ger, Stra­te­gic Awards i No­vo Nor­disk Fonden.

In­den da har hun ar­bej­det i en ræk­ke me­di­ci­nal­fir­ma­er i bl.a. Dan­mark, Hol­land og Ki­na in­den for mar­ke­ting og kom­mu­ni­ka­tion. Git­te Stig er ud­dan­net læ­ge­mid­del­kon­su­lent hos Læge­mid­del­in­du­stri­foreningen (LIF) og er og­så ud­dan­net fra År­hus Købmandsskole.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer