Annoncespot_img

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almennyttige bidrag til samfundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og me­di­co­indu­stri­ens fonde nu har overtaget førertrøjen. Finans­sektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publi­cistiske fonde fokuserer på lokal og lands­dækkende avisdrift, så er land­brugs­sektoren næsten fraværende i fondsbilledet.

Stiftere
Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og for­e­nin­ger, som til­sam­men ud­delte for godt 38 mia. kr. i pe­ri­o­den 2013 til 2016, for at se i hvil­ke op­rin­de­li­ge bran­cher og er­hverv, fonds­stif­ter­ne ty­pisk har skabt de vær­di­er, der lig­ger bag de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger (se ta­bel­len ne­den­for). Her­over et lil­le ud­snit af stif­ter­ne: 1. ræk­ke: Ole Kirk, Gre­te Lund­beck, Ma­ri­us Pe­der­sen, Agat­he & Knud Neye. 2. ræk­ke: Bit­ten & Mads Clau­sen, Po­ul Due Jen­sen, Claus Sø­ren­sen & Carl Ja­cob­sen. 3. ræk­ke: Her­man Sal­ling, An­ders Holch Po­vls­en, Li­se & Val­de­mar Käh­ler, Knud Højgaard.

Vi ken­der hi­sto­ri­er­ne om ci­vil­in­ge­ni­ør Vil­lum Kann Ras­mus­sen, der op­fandt Ve­lux oven­lys­vin­duet, skab­te den in­ter­na­tio­na­le VKR-grup­pe og stif­te­de to fon­de. Om bryg­ge­ren og fon­den, der ejer Carls­berg. Og om sy­geple­jer­sken, som fik idéen til st­o­mipo­sen, der blev sat i pro­duk­tion af æg­te­par­ret Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sen, hvis fond i dag er me­de­jer af Co­l­o­p­last A/S.

Bag de fle­ste fon­de står en iværk­sæt­ter, en op­fin­der el­ler et be­stemt sel­skab, hvis er­hvervs­hi­sto­rie og ud­vik­ling har skabt fun­da­men­tet for de mil­li­ar­der, som hvert år ud­de­les til al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de formål.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et 100 fon­de og for­e­nin­ger, som til­sam­men ud­delte for godt 38 mia. kr. i pe­ri­o­den 2013 til 2016, for at se i hvil­ke op­rin­de­li­ge bran­cher og er­hverv, fonds­stif­ter­ne ty­pisk har skabt de vær­di­er, der lig­ger bag de filan­tro­pi­ske ud­de­lin­ger (se ta­bel­len nedenfor).

Ud­vik­lin­gen vi­ser, at grup­pen af fon­de med rød­der i in­du­stri­el­le sel­ska­ber i åre­ne 2013 til 2015 var den stør­ste le­ve­ran­dør af al­men­nyt­ti­ge bi­drag, hvor­ef­ter fø­rer­po­si­tio­nen blev over­ta­get. Dis­se fon­de stod for 26 pct. af ud­de­lin­ger­ne på i alt knap 8,9 mia. kr. fra de 100 ud­valg­te fon­de og for­e­nin­ger i 2013.

Det er fon­de hvis for­mu­er er skabt via sel­ska­ber som Sop­hus Be­rend­sen, Che­mi­nova, Viking Li­fe-Saving Equip­ment, Ot­to Møn­sted, Te­le­fon Fa­brik Au­to­ma­tic, Ther­ma, Brød­re­ne Hart­mann, He­de Ni­el­sens Fa­brik­ker, C.W. Obel, Skan­di­na­visk To­baks­kom­pag­ni, Chr. Au­gusti­nus Fa­brik­ker, Grund­fos, Dan­foss, Hem­pel, Ve­lux, Carls­berg, Ro­ck­wool og Lego.

Ud­de­lin­ger­ne fra dis­se fon­de er i pe­ri­o­den ste­get fra 2,3 mia. kr. til 4 mia. kr. i 2016. Al­li­ge­vel blev in­du­stri­virk­som­he­der­nes fon­de i 2016 over­gå­et af fon­de med rød­der i me­di­cin- og medi­co­pro­duktion. Det skyld­tes pri­mært No­vo Nor­disk Fon­den, som fra 2015 til 2016 øge­de ud­de­lings­ni­veauet med næ­sten 3 mia. kr. til 4,2 mia. kr.

Sam­men­lagt steg ud­de­lin­ger­ne fra fon­de­ne i me­di­ci­nal- og me­di­co­grup­pen fra 1,3 mia. kr. til godt 5 mia. kr. i 2016, hvor de ud­gør 37 pct. af de sam­le­de ud­de­lin­ger på 13,5 mia. kr. fra de ud­valg­te fon­de og for­e­nin­ger. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik ud­del­te he­le fonds­sek­to­ren 16,7 mia. kr. i 2016.

Finanssektoren bag uddelinger for 2 mia. kr.

En an­den be­ty­de­li­ge le­ve­ran­dør af ud­de­lings­kro­ner er fon­de­ne, hvis for­mu­er stam­mer fra de koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le virk­som­he­der. Det vil si­ge spa­re­kas­ser­ne, re­al­kre­dit­for­e­nin­ger­ne og de gen­si­di­ge for­sik­rings­sel­ska­ber, som al­le har det til­fæl­les, at det er kun­der­ne el­ler ga­ran­ter­ne, der i fæl­les­skab eje­de virk­som­he­der­ne. Og af sam­me grund er den op­spa­re­de fæl­les ka­pi­tal ef­ter krav fra lov­giv­nin­gen lagt i en fond el­ler for­e­ning i for­bin­del­se med, at det fi­nan­si­el­le sel­skab er solgt til el­ler fu­sio­ne­ret med et aktieselskab.

Ud­de­lin­ger fra de tid­li­ge­re koo­pe­ra­ti­ve fi­nans­for­mu­er er ste­get en smu­le i pe­ri­o­den og lig­ger i 2016 på 2,3 mia. kr.

Og­så re­deri­bran­chen fyl­der pænt i ud­de­lings­bil­le­det med A. P. Møl­ler Fon­den og Lauritzen Fon­den. Ud­de­lin­ger­ne fra fi­re fon­de med rød­der i trans­portvirk­som­he­der lå i 2013 på 2,3 mia. kr. og 2016 på 1,2 mia. kr., hvor A. P. Møl­ler Fon­den bæ­rer stør­ste­delen af uddelingerne.

Og­så i ka­te­go­ri­en for fon­de, der ud­gi­ver avi­ser, bla­de og bø­ger er der en en­kelt fond, der teg­ner sig for stør­ste­delen af de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, nem­lig Eg­mont Fon­den. Al­ler­fon­dens fun­dats pri­o­ri­te­rer ud­de­lin­ger til fa­mi­lie­for­mål og kun i min­dre grad til al­men­nyt­ti­ge formål.

Landbrugserhvervene bidrager mindre til filantropien

Nog­le af Dan­marks al­ler­stør­ste eks­por­t­er­hverv, nem­lig dem in­den­for land­brugs­sek­to­ren, har re­la­tivt set ik­ke stif­tet man­ge al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de fonde.

En af und­ta­gel­ser­ne er Ar­la Fon­den, som er stif­tet i 2012 med en for­mue på un­der 10 mio. kr. og med et gan­ske af­græn­set for­mål – nem­lig at dri­ve mad­lej­rsko­ler, som kan ’in­spi­re­re børn og un­ge, her­un­der so­ci­alt ud­sat­te børn og un­ge, til at for­an­dre de­res dag­li­ge va­ner og gi­ve dem stør­re for­stå­el­se for an­svar­lig­hed og bæredygtighed’.

Fon­den mod­ta­ger hvert år ca. ti mio. kr. fra Ar­la Foods, som pri­mært går til ud­vik­le og dri­ve madlejrskolerne.

Ud­over de man­ge fon­de, som er op­stå­et via en di­rek­te for­bin­del­se til et sel­skab el­ler en virk­som­hed, er en del fon­de etab­le­ret på bag­grund af do­na­tion af an­dre ty­per af pri­va­te el­ler per­son­lige for­mu­er. F.eks. Beck­ett Fon­den som blev stif­tet i 1989 af kunst­ma­ler Paul Beck­ett og hans æg­te­fæl­le Bir­te Beckett.

Der fin­des 1.360 er­hvervs­dri­ven­de fon­de og ca. 10.000 ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de i Dan­mark samt et lil­le an­tal fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger. De 100 ud­valg­te fon­de og for­e­nin­ger er der­for ik­ke nød­ven­dig­vis re­præ­sen­ta­ti­ve for he­le fonds­sek­to­ren. Men de­res ud­de­lin­ger på i alt 13,5 mia. kr. i 2016 ud­gjor­de godt 80 pct. af de sam­le­de ud­de­lin­ger det år, iføl­ge Dan­marks Statistik.

Uddelinger opdelt efter formuernes oprindelse

Fond2016201520142013
ud­de­lin­ger i mio. kr.
Me­di­ci­nal- og medicoindustri
No­vo Nor­disk Fonden4.200,0 1.159,0975,0784,0
Lund­beck­fon­den493,0 442,0474,0376,0
Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond174,0 218,8115,027,9
Leo Fon­det85,3 60,26,53,3
Oti­con Fonden78,5102,791,797,2
El­lab Fonden23,2 3,63,70,1
Har­boe Fonden3,3 3,22,91,8
Knud og Dag­ny Gad An­d­re­sens Fond no­te 11,1 2,22,42,2
5.058,4 1.991,7 1.671,2 1.292,5
 
Byg­ge- og anlægsindustri
Knud Høj­gaards Fond80,6 91,062,047,5
Ej­nar og Me­ta Thor­sens Fond1,01,40,90,9
81,6 92,4 62,9 48,4
 
Øv­rig in­du­stri­el virksomhed
Vil­lum Fonden902,0 607,7947,0 941,7
Ole Kirks Fond738,2 86,0143,359,4
Carls­berg­fon­det479,8 222,0220,0221,0
Au­gusti­nus Fonden300,7 210,8185,2163,1
Ve­lux Fonden259,2 221,0161,4240,0
Le­go Fonden256,0 272,0178,0126,1
Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond no­te 1240,3 174,8237,8158,3
Aar­hus Uni­ver­si­tets Forskningsfond143,9 183,057,587,0
Hem­pel Fonden123,2 56,3180,544,2
Ro­ck­wool Fonden120,9 46,450,434,9
Ny Carls­berg­fon­det115,0 120,093,3101,4
KR Fo­un­da­tion no­te 284,0 87,3
Po­ul Due Jen­sens Fond65,5 15,018,514,5
15. Ju­ni Fonden46,1 38,737,745,8
Bit­ten og Mads Clau­sens Fond41,0 44,0131,040,0
Ot­to Møn­steds Fond35,7 14,312,712,4
Fær­ch­fon­den15,6 82,06,5511,8
El­sass Fon­den no­te 314,2 20,830,938,8
Edith og Got­fred Kirk Chi­sti­an­sens Fond9,9 9,411,96,6
Ma­rie og M. B. Ri­ch­ters Fond9,1 6,66,95,3
Claus Sø­ren­sens Fond no­te 18,0 6,76,74,3
Fa­mi­li­en He­de Ni­el­sens Fond5,9 6,38,916,5
Brød­re­ne Hart­manns Fond4,6 4,94,14,4
Tho­mas B. Thri­ges Fond3,6 0,70,71,745,0
4.022,3 2.536,9 2.730,8 2.379,2
 
Trans­port
A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fon­de til Al­me­ne formål1.181,0 781,0931,52.302,9
Lauritzen­Fon­den19,6 20,439,824,6
Hedor­fs Fond5,9 6,26,23,3
Blue Wa­ter Fonden1,20,63,01,0
1.207,7 808,2980,52.331,8
 
Tid­li­ge­re koo­pe­ra­ti­ve fi­nan­si­el­le formuer
Re­al­da­nia fmba.806,0 760,8838,0834,0
Nor­dea-fon­den587,6 489,0434,7385,7
Tryg­heds­grup­pen sm­ba (Tryg­fon­den)550,0 550,0550,0550,0
In­du­stri­ens Fond161,3 125,773,8107,7
Bi­ku­ben­fon­den91,9 77,059,862,2
Spar Nord Fonden32,3 21,613,911,2
Hel­se­fon­den21,1 34,020,020,5
Nor­dea Bank-fonden13,8 22,312,18,0
Spar Vest Fonden8,5 16,49,735,2
Østif­ter­ne fmba.8,4 8,08,87,3
Fre­de­riks­berg­Fon­den8,1 8,37,26,4
Fon­den for Fyn­s­ke Bank5,2 3,43,12,9
Fio­nia Fond4,7 4,54,25,7
Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den no­te 24,2 6,2
Spa­re­kas­sen Born­holms Fond3,8 11,85,35,5
Fon­den for Spa­re­kas­sen Himmerland3,1 0,00,00,0
Brand af 1848 Fond2,4 4,52,23,3
Trel­le­borg Fonden2,4 2,11,30,1
Nykre­dits Fond2,3 3,65,87,0
Stevns Brand Fond0,8 0,50,50,6
Spa­re­kas­sen Midt Vest Fonden0,5 0,91,80,3
2.318,42.150,32.052,12.053,5
 
De­tail­han­del og service
Køb­mand Her­man Sal­lings Fond147,5 49,7227,9103,1
Sy­nop­tik Fonden8,2 15,07,03,0
Po­ul Erik Bech Fon­den no­te 42,3
Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion no­te 41,6 13,3
Neye Fon­den0,0 10,00,00,2
159,6 88,1 234,9 106,3
 
En­gros­han­del
Ar­vid Nils­sons Fond31,5 39,445,343,5
OJD Fon­den8,2 24,648,2147,8
Gros­se­rer Foghts Fond7,2 8,24,42
46,9 72,2 97,9 191,3
 
Af­falds­hånd­te­ring
Ma­ri­us Pe­der­sens Fond no­te 11,8 0,60,71,5
 
For­sy­nings­virk­som­hed
El­ro Fon­den no­te 515,8 26,013,8
 
Avi­ser, bla­de og forlag
Eg­mont Fonden97,0 83,073,077,3
Mu­se­ums­fon­den af 1966 (ho­ve­d­ak­tio­nær i Gyl­den­dal A/S)6,2 0,06,26,2
Po­li­ti­ken-fon­den5,3 5,44,93,3
GADs Fond4,7 5,70,01,2
Den Fyn­s­ke Bladfond3,3 6,08,88,9
Aal­borg Stift­s­ti­den­des Fond2,8 1,80,30,3
Jyl­lands-Po­stens Fond2,4 2,62,52,7
Fon­den Her­lev Bladet1,8 1,71,00,8
Es­b­jerg Ugea­vis Fond1,1 0,91,31,0
Al­ler­fon­den0,7 0,70,60,7
Her­ning Fol­ke­blads Fond0,5 0,10,20,1
Born­holms Ti­den­des Fond0,0 0,10,10,1
Kri­ste­ligt Dag­blads Fond0,0 0,00,00,0
125,8 108,1 98,9 102,5
 
Ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger
KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond99,2 60,011,60,0
Mar­got og Thor­vald Drey­ers Fond23,5 16,116,215,9
Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond12,4 12,37,47,8
Aa­se og Ei­nar Da­ni­el­sens Fond no­te 610,5 14,617,624,5
Kir­sten og Fred­dy Jo­han­sens Fond10,2 11,310,5
Kong Fre­de­rik den Sy­ven­des Stif­tel­se paa Jægerspris5,9 12,55,04,7
161,7 126,9 68,3 52,9
 
In­ge­ni­ør- og rådgivervirksomhed
Cowi­fon­den13,9 4,24,23,5
Ram­bøll Fonden9,0 7,07,14,8
22,9 11,2 11,3 8,3
 
An­dre pri­va­te og per­son­li­ge formuer
C.L. Davids Fonds og Samling78,1 57,053,043,0
Aa­ge V. Jen­sens Naturfond62,543,049,0203,0
Oak Fo­un­da­tion Danmark30,6 29,625,020,0
Be­vi­ca Fonden18,711,013,92,1
Beck­ett Fonden13,8 12,710,19,7
Sol­da­ter­le­ga­tet9,5 6,54,98,1
Fa­bri­kant Mads Clau­sens Fond7,4 18,68,612,0
Van­fø­re­fon­den4,8 5,94,74,3
EGV Fon­den4,2 1,81,94,1
229,6 186,0 171,1 306,2
 
Land­brug og fødevarer
Ar­la Fon­den no­te 75,17,04,80,0
 
I alt mio. kr.13.457,78.205,78.199,18.874,5
No­ter
  1. Ale­ne ud­de­lin­ger al­men­nyt­ti­ge for­mål er med­ta­get, fon­dens ud­de­ler des­u­den til familieformål
  2. Fon­den er stif­tet i 2014
  3. El­sass Fon­den fu­sio­ne­re­de i 2015 med Fon­den for He­le­ne El­sass Center
  4. Fon­den er stif­tet i 2015
  5. El­ro Fon­den er en for­e­ning, stif­tet i 2013
  6. For regn­skabsår­e­ne 2016/2017 og 2015/2016 om­fat­ter ud­de­lings­tal­let ale­ne de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. I de øv­ri­ge år ind­går og­så ud­de­lin­ger til stif­ter­nes descedenter.
  7. Fon­den er stif­tet i 2012.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer