Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Kun en en­kelt af årets nystif­te­de fon­de er en er­hvervs­dri­ven­de fond med he­le­jer­skab til en er­hvervsvirk­som­hed. Men fle­re lo­kal­sam­fund be­nyt­ter fonds­mo­del­len som ram­me for kul­tur og fæl­les­ska­ber, mens en hånd­fuld stor­fon­de selv er blandt årets fondsstiftere. 

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re information).

 
Det er ik­ke ejer­le­de­re med am­bi­tio­ner om at frem­tids­sik­re en er­hvervs­suc­ces, der præ­ger li­sten over nystif­te­de er­hvervs­fon­de i 2020. Kun et en­kelt sel­skab blev over­dra­get fra en pri­vat ak­tio­nær til en ny erhvervsfond.

Der­i­mod er kul­tur, fæl­les­ska­ber og un­der­vis­ning blandt de gen­nem­gå­en­de nøg­le­ord i årets nye fundatser. 

Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af de 29 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der sid­ste år tog plads i cvr-re­­gi­­stret (se li­sten nedenfor).

Fle­re af de nye fon­de er stif­tet af ildsjæ­le, som ar­bej­der for at be­va­re et sam­lings­punkt for en lands­by el­ler et lil­le lokalsamfund. 

En af dem er Fon­den Voks­lev Kul­­tur- og For­sam­lings­hus godt 20 ki­lo­me­ter syd­vest for Aal­borg. Lands­by­en med cir­ka 170 ind­byg­ge­re måt­te sid­ste år se sin frisko­le gå kon­kurs og der­med ri­si­ke­re at mi­ste en vig­tig brik i by­ens so­ci­a­le og kul­tu­rel­le liv. Sko­len eje­de to fod­bold­ba­ner og en sports­hal, som uden for sko­le­ti­den blev brugt af idræts­for­e­nin­gen til gym­na­stik og fod­bold. Des­u­den blev sko­lens lo­ka­ler be­nyt­tet til aftenskoleundervisning. 

Sam­ti­dig var lands­by­ens gam­le for­sam­lings­hus neds­lidt og stod over­for en stør­re renove­ring, for­tæl­ler fon­dens for­mand Ni­els Munk: 

”Der­for kom idéen op, at man i ste­det for at renove­re det gam­le for­sam­lings­hus må­ske skul­le gø­re by­en en stor tje­ne­ste ved at over­ta­ge frisko­len og ind­ret­te den til et kul­­tur-, sports- og for­sam­lings­cen­ter,” si­ger han.

Vi be­slut­te­de os for at ka­ste al­le pen­ge­ne i det nye pro­jekt Fon­den Voks­lev Kul­­tur- og Forsamlingshus.

Ni­els Munk – be­sty­rel­ses­for­mand, Fon­den Voks­lev Kul­­tur- og Forsamlingshus

Det gam­le for­sam­lings­hus blev solgt, og sam­ti­dig gav fondsmyn­dig­he­den til­la­del­se til at ned­læg­ge den lil­le Voks­levs Spa­re­kas­ses Fond, som blev stif­tet for ot­te år si­den, da lan­dets mind­ste pen­ge­in­sti­tut blev over­ta­get af Spa­re­kas­sen Himmerland. 

”Vi be­slut­te­de os for at ka­ste al­le pen­ge­ne i det nye pro­jekt Fon­den Voks­lev Kul­­tur- og For­sam­lings­hus, som så over­tog de gam­le sko­le­byg­nin­ger i sep­tem­ber sid­ste år,” si­ger Ni­els Munk, der og­så var med­lem af be­sty­rel­sen i sparekassefonden. 

Ud­over en lo­kal bør­ne­ha­ve i en af byg­nin­ger­ne er fon­den nu om­drej­nings­punkt for et stør­re opland om­kring lands­by­en Voks­lev, og de gam­le klas­se­lo­ka­ler hu­ser ak­ti­vi­te­ter som yo­ga, bad­min­ton, ke­ra­mik og jiu-jitsu. 

Folkeaktier og fondsmidler

Og­så Halsnæs Fon­den og Fon­den Fa­brik­ken Brøn­der­s­lev er fon­de, stif­tet med det for­mål at ska­be sam­men­hængs­kraft og kul­tu­rel­le mø­de­ste­der i et lokalområde. 

Det er og­så driv­kraf­ten i Asaa ved Dron­ning­lund, hvor en stor del af lo­kal­be­folk­nin­gen har væ­ret in­vol­ve­ret i at ka­pi­ta­li­se­re en ny fond, som kun­ne kø­be en byg­ning og ska­be et kul­tur­hus. Det for­tal­te Vil­ly Mor­ten­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Jern­stø­be­ri­et, Asaa – Vo­res Kul­tur­hus til ugea­vi­sen Dronninglund. 

”Det har væ­ret en me­get lang pro­ces, men hel­dig­vis med en kæm­pe op­bak­ning fra knap 400 sponsora­ter og fol­ke­ak­tier. Af helt af­gø­ren­de be­tyd­ning er og­så, at vi fra Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Dron­ning­lund, fik be­vil­li­get 300.000 kr. til stif­tel­se af fon­den med Sam­rå­det Øst­ky­sten som for­mel stifter.” 

Fonde stifter fonde

Bag fle­re af årets nye fon­de er nog­le af lan­dets stør­ste og vel­e­tab­le­re­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de: No­vo Nor­disk Fon­den sø­sat­te sit na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv med lov­ning om at støt­te den nye fond Li­fe med 1,9 mia. kr. over en tiårig periode. 

”Vi vil ger­ne sen­de et ty­de­ligt sig­nal til ud­dan­nel­ses­ver­de­nen om, at det her er et lang­sig­tet og selv­stæn­digt ini­ti­a­tiv. Det er vig­tigt for ud­dan­nel­ses­ver­de­nen, at vi får en be­vil­ling på 10 år, for det be­ty­der, at vi ik­ke blot la­ver pro­jek­ter, men en ved­va­ren­de ind­sats. Vi bli­ver ud­skilt som en fond med en lang­sig­tet be­vil­ling og en selv­stæn­dig be­sty­rel­se og­så for at vi­se fon­dens uaf­hæn­gig­hed,” for­kla­re­de di­rek­tør i den nye fond Chri­sti­ne An­tor­i­ni i et in­ter­view med Fundats. 

Lauritzen Fon­den hav­de en fin­ger med i spil­let, da Fon­den Aspiran­ter­ne blev stif­tet med det for­mål at ru­ste ud­sat­te un­ge til at ta­ge en ud­dan­nel­se el­ler et job. Lauritzen Fon­den støt­te­de pro­jek­tet med 5 mio. kr.

Og BRF­fon­den etab­le­re­de en ny fond med fo­kus på un­ge og ud­dan­nel­se. Her er det dog ram­mer­ne uden for un­der­vis­ning­sti­den, der er i fo­kus. BRF­fon­den stif­te­de nem­lig Fon­den for Hånds­værks­kol­le­gi­er, som skal byg­ge og dri­ve stu­di­e­bo­li­ger til un­ge am­bi­tiø­se hånd­vær­ke­re un­der uddannelse. 

Sko­le og un­der­vis­ning er og­så om­drej­nings­punk­tet i Fon­den Dri­ve – School of Mo­ti­va­tion, som med ud­gangs­punkt i ’Bør­ne­nes Ho­ved­stad’ i Bil­lund skal ar­bej­de for at for­bed­re be­tin­gel­ser­ne for børn med sær­li­ge be­hov. Le­­go-fa­­mi­li­ens Kirk­­bi-sel­­skab har skudt 15 mio. kr. i fon­den, som læg­ger vægt på leg som ud­gangs­punkt for bør­ne­nes ud­vik­ling og trivsel. 

Der er jo me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret her i man­ge år og det er jo rig­tig dej­ligt at kun­ne si­ge til de an­sat­te, at der sta­dig er en virk­som­hed, når Jo­hn en­gang ik­ke er her længere.

Bis­gård Jen­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Eric Storm Fonden

Med en do­na­tion på 400 mio. kr. bi­drog A.P. Møl­ler Fon­den til at etab­le­re et forsk­nings­cen­ter, der skal med­vir­ke til at ned­brin­ge CO2-ud­s­lip fra skibs­far­ten. Cen­tret er etab­le­ret som en er­hvervs­dri­ven­de fond og bæ­rer nav­net Fon­den Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping. 

”Med den­ne do­na­tion øn­sker A.P. Møl­ler Fon­den at støt­te be­stræ­bel­ser­ne på at lø­se kli­maud­for­drin­ger­ne i den glo­ba­le skibs­fart. Min far, Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler var en vi­sio­nær le­der i den glo­ba­le ship­pin­gin­du­stri i me­re end syv år­ti­er. Han var be­kym­ret over skibs­far­tens ind­virk­ning på mil­jø­et, og al­le­re­de i 1980'erne op­for­dre­de han til bru­gen af lavt svov­lind­hold i brænd­stof – li­ge­som han var ba­ne­bry­den­de med de før­ste dob­beltskro­ge­de olie­tanks­ki­be i 1990'erne, der skul­le mini­me­re ri­si­ko­en for olieud­s­lip. Der­for er det en sær­lig glæ­de, at min fars navn knyt­tes til det kom­men­de cen­ter,” sag­de be­sty­rel­ses­for­mand i A.P. Møl­ler Fon­den, Ane Ug­g­la, da nyhe­den om det nye forsk­nings­cen­ter blev lan­ce­ret i sommer. 

Remees humanitære fond

Og­så de ind­sam­len­de fon­de fik en ny kol­le­ga i 2020, nem­lig fon­den My Fo­un­da­tion. Fon­den er et vel­gø­ren­heds­pro­jekt kon­ci­pe­ret af mu­sikpro­du­cer Re­mee S. Ja­ck­man og in­flu­en­cer Mat­hil­de Gø­h­ler. Fon­den ba­se­rer sig på et tæt sam­ar­bej­de med Fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne, som Re­mee Ja­ck­man, der selv er vok­set op uden bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre, har væ­ret am­bas­sa­dør for i fle­re år. 

For­må­let med sam­ar­bej­det er at gø­re det let­te­re for virk­som­he­der at in­ve­ste­re i en SOS Bør­ne­by for for­æl­d­re­lø­se børn.

”Virk­som­he­der er of­te me­get langt fra de­res CSR-ak­ti­vi­te­ter, men i dag er det helt af­gø­ren­de for kun­der, me­d­ar­bej­de­re og sam­ar­bejds­part­ne­re, at virk­som­he­den dri­ver en pur­po­­se-dre­­vet for­ret­ning, hvor vel­gø­ren­hed og sam­funds­ansvar er en na­tur­lig del af virk­som­he­dens dna. Den for­an­dring, du øn­sker at ska­be, skal hæn­ge sam­men med din for­ret­ning. Vi gi­ver virk­som­he­der­ne med­be­stem­mel­se, så de kan ska­be den rø­de tråd og sam­ti­dig få et unikt ind­blik i de liv, de gør en for­skel for,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand i My Fo­un­da­tion Chri­sti­na Rind Hels­bro i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af fondssamarbejdet. 

Fremtidssikring af grossistvirksomhed

En af lan­dets før­en­de le­ve­ran­dø­rer af plast­fo­li­er og af­dæk­nings­ma­te­ri­a­ler Eric Storm A/S blev sid­ste år over­dra­get til en nystif­tet fond – Eric Storm Fon­den. Den oden­se­an­ske gros­sistvirk­som­hed blev grund­lagt i 1965 og Eric Storms søn, Jo­hn Storm, har i en år­ræk­ke vi­dere­ført virk­som­he­den og øn­ske­de i god tid at sik­re et ge­ne­ra­tions­skif­te. Da Jo­hn Storm ik­ke har no­gen ar­vin­ger, blev løs­nin­gen at over­dra­ge al­le ak­tier­ne til en fond.

”Det er helt i bå­de Eric og Jo­hn Storms ånd, for­di de ger­ne vil be­va­re virk­som­he­den. Der er jo me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret her i man­ge år og det er jo rig­tig dej­ligt at kun­ne si­ge til de an­sat­te, at der sta­dig er en virk­som­hed, når Jo­hn en­gang ik­ke er her læn­ge­re. Om­vendt be­ty­der det og­så, at vi nu kan sik­re de rig­ti­ge men­ne­sker i le­del­sen af virk­som­he­den, for­di de kan se, at der en frem­tid i det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Eric Storm Fon­den, Pe­ter Bis­gård Jensen.
Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at der fin­des an­ven­de­li­ge kon­struk­tio­ner, som kan sik­re at dan­ske virk­som­he­der kan over­le­ve ef­ter et generationsskifte. 

”Det er et rig­tig godt ek­sem­pel på, at når man har en virk­som­hed, hvor man ik­ke ab­so­lut skal ha­ve et ud­byt­te, så er fonds­mu­lig­he­den en al­le ti­ders må­de at sik­re virk­som­he­dens frem­tid på. Det kan jeg sag­tens for­stå, hvis po­li­ti­ker­ne ger­ne vil ha­ve no­get me­re af. For det er jo for­fær­de­ligt, hvis virk­som­he­der skal luk­ke på grund af et ge­ne­ra­tions­skif­te,” si­ger Pe­ter Bis­gård Jensen. 

Fi­re af de nystif­te­de fon­de er ek­si­ste­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som i lø­bet af året har skif­tet virk­som­heds­form til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Der­u­d­over har fle­re ik­ke-er­hvervs­dri­ven­­de fon­de la­det sig om­dan­ne til er­hvervs­fon­de men fort­sat med sam­me cvr-num­­mer. Det gæl­der blandt an­det 15. Ju­ni Fon­den, der der­for ik­ke frem­går af listen.

29 erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2020

FondAk­ti­vi­tetHjem­mesi­de
Activ Eks­pe­di­tions­fondEjer af ekspeditionsskib
Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te FondenIn­ku­ba­tor­fond in­den­for li­fe sci­en­ce og bi­o­tek­no­lo­gi (stif­tet af No­vo Nor­disk Fonden)
Byg­nings­fon­den Fre­de­ri­ci­a­ga­de 1, Kolding Te­a­ter­virk­som­hed i Kolding
Eric Storm FondenEr­hvervs­fond med he­le­jer­skab til Eric Storm A/S
Fon­den AspiranterneBe­skæf­ti­­gel­­ses-og kul­turind­sats må­l­ret­tet ud­sat­te un­ge i Helsingør
Fon­den Dansk Ga­stro­no­misk UnionGa­stron­misk landsholdstræning
Fon­den Dri­ve - School of MotivationSko­le­pro­jekt for børn med sær­li­ge be­hov (ka­pi­ta­lind­skud fra Kirkbi)fon​den​dri​ve​.dk
Fon­den Fa­brik­ken BrønderslevLokalfond/Kulturcenter: Fon­den for­mål er at frem­me, støt­te og ud­vik­le kul­tur, idræt og fri­tidsak­ti­vi­te­ter i Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne, og her­ved med­vir­ke til at ska­be et va­ri­e­ret, un­der­hol­den­de og me­nings­dan­nen­de kul­tu­relt mil­jø for al­le al­ders­grup­per. Fon­den skal dog ha­ve sær­ligt fo­kus på sce­ne­kunst. For at op­fyl­de si­ne for­mål vil fon­den eje ejen­dom­me i 9700 Brøn­der­s­lev. Med hen­blik på at op­fyl­de si­ne for­mål vil fon­den ud­le­je og ud­vik­le Fon­dens ejen­dom­me i over­ens­stem­mel­se med det­te for­mål. Fon­dens mid­ler kan ale­ne an­ven­des til op­fyl­del­se af dis­se formål.
Fon­den For HåndværkskollegierKol­le­gie­fond (stif­tet af BRF Fonden)
Fon­den Green-Hub-DenmarkPart­ner­skab for grø­nomstil­ling med ud­gangs­punkt i Nord­jyl­land: Fon­dens for­mål er at frem­me ud­vik­lin­gen af kli­ma­neut­ra­le og grøn­ne løs­nin­ger na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt. Fon­den skal fa­ci­li­te­re og ko­or­di­ne­re sam­ar­bej­de mel­lem cen­tra­le og in­nova­ti­ve ak­tø­rer samt kom­mu­ni­ke­re og for­mid­le dis­se sam­ar­bej­der over for omverdenen.gre​en​hub​den​mark​.dk
Fon­den Jern­stø­be­ri­et, Asaa-Vo­res KulturhusLokalfond/Kulturcenter
Fon­den Men­tal SundhedSund­heds­fondfon​den​men​tals​und​hed​.dk
Fon­den Mols BjergeSo­ci­al fond: Fon­den har til for­mål at eje, drif­te og ud­le­je fast ejen­dom, der pri­mært ud­le­jes til fon­de, sel­ska­ber, for­e­nin­ger el­ler an­dre grup­per og per­so­ner, der dri­ver ak­ti­vi­te­ter for per­so­ner med be­hov for støt­te ef­ter Lov om So­ci­al Støt­te el­ler lignende.
Fon­den My FoundationHu­ma­ni­tær ind­sam­len­de fondmy​fo​un​da​tion​.dk
Fon­den Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon ShippingForsk­nings­cen­ter til ned­brin­gel­se af co2-ud­s­lip fra skibs­fart (stif­tet med do­na­tion fra A. P. Møl­ler Fonden)
Fon­den Sil­ke­borg SvømmecenterSvøm­me­cen­ter med kom­mu­nal medfinansiering
Fon­den Voks­lev Kul­­tur- og ForsamlingshusLokalfond/kulturhusvoks​lev​net​.dk
Fon­den Wor­ld Cli­ma­te FoundationKli­ma­or­ga­ni­sa­tonwor​ldcli​ma​te​fo​un​da​tion​.org
Halsnæs­fon­denLokalfond/byfondhals​na​es​fon​den​.dk
LIFE Fon­denUn­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv for frem­me af na­tur­fag i sko­len, stif­tet af No­vo Nor­disk Fondenli​fe​.dk
Mer­kur KlimafondKli­ma­fond: Fon­dens for­mål er at un­der­støt­te be­kæm­pel­se af og til­pas­ning til kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Det­te skal ske ved at frem­me an­ven­del­sen af ved­va­ren­de ener­gi, her­un­der sær­ligt i de før­ste år op­sæt­ning og drift af la­de­tek­no­lo­gi til elek­trisk drev­ne køretøjer.
Ope­ra­park­fon­denGrøn park: Grønt frirum i Kø­ben­havn: Ope­ra­par­ken er do­ne­ret af A.P. Møl­ler Fonden
Po­la­ris V In­vest FondenIn­ve­ste­rings­fond Fon­dens for­mål er at fun­ge­re som kom­ple­men­tar i Po­la­ris Pri­va­te Equi­ty V K/S, Po­la­ris V KE Co-In­vest K/S, Po­la­ris V Co-In­vest K/S og Po­la­ris V CIV K/S samt even­tu­el­le pa­ral­lel­le fon­de der­til for der­ved at ind­vin­de mid­ler til brug for uddeling.
TAG Fa­mi­li­ens FondFa­mi­lie­fond med re­la­tion til Tho­mas og Anizet­te Gjørup
Vi­ta­li­tets­fon­denHøjsko­le
Om­dan­net fra an­dre virksomhedsformer
Fon­den VarefaktaMærk­nings­ord­ning
The In­dex ProjectTid­li­ge­re The In­dex Pro­ject A/S
Glo­bal Fas­hion Agen­da (fond)Tid­li­ge­re Glo­bal Fas­hion Agen­da A/S
Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek (fond)Tid­li­ge­re Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek A/S

  • Kil­de: Cvr-re­­gi­­stret
  • No­te: Er­hverv­sty­rel­sen kan ha­ve gi­vet til­la­del­se til stif­tel­se af fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i slut­nin­gen af året, som stif­ter­ne end­nu ik­ke har re­gi­stre­ret i cvr. Det re­el­le an­tal nystif­te­de fon­de kan der­for væ­re højere. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: