Annoncespot_img

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Kun en enkelt af årets nystiftede fonde er en erhvervsdrivende fond med helejerskab til en erhvervsvirksomhed. Men flere lokalsamfund benytter fondsmodellen som ramme for kultur og fællesskaber, mens en håndfuld storfonde selv er blandt årets fondsstiftere.

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re information).

 
Det er ik­ke ejer­le­de­re med am­bi­tio­ner om at frem­tids­sik­re en er­hvervs­suc­ces, der præ­ger li­sten over nystif­te­de er­hvervs­fon­de i 2020. Kun et en­kelt sel­skab blev over­dra­get fra en pri­vat ak­tio­nær til en ny erhvervsfond.

Der­i­mod er kul­tur, fæl­les­ska­ber og un­der­vis­ning blandt de gen­nem­gå­en­de nøg­le­ord i årets nye fundatser. 

Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af de 29 nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de, der sid­ste år tog plads i cvr-re­gi­stret (se li­sten nedenfor).

Fle­re af de nye fon­de er stif­tet af ildsjæ­le, som ar­bej­der for at be­va­re et sam­lings­punkt for en lands­by el­ler et lil­le lokalsamfund. 

En af dem er Fon­den Voks­lev Kul­tur- og For­sam­lings­hus godt 20 ki­lo­me­ter syd­vest for Aal­borg. Lands­by­en med cir­ka 170 ind­byg­ge­re måt­te sid­ste år se sin frisko­le gå kon­kurs og der­med ri­si­ke­re at mi­ste en vig­tig brik i by­ens so­ci­a­le og kul­tu­rel­le liv. Sko­len eje­de to fod­bold­ba­ner og en sports­hal, som uden for sko­le­ti­den blev brugt af idræts­for­e­nin­gen til gym­na­stik og fod­bold. Des­u­den blev sko­lens lo­ka­ler be­nyt­tet til aftenskoleundervisning. 

Sam­ti­dig var lands­by­ens gam­le for­sam­lings­hus neds­lidt og stod over­for en stør­re renove­ring, for­tæl­ler fon­dens for­mand Ni­els Munk: 

”Der­for kom idéen op, at man i ste­det for at renove­re det gam­le for­sam­lings­hus må­ske skul­le gø­re by­en en stor tje­ne­ste ved at over­ta­ge frisko­len og ind­ret­te den til et kul­tur-, sports- og for­sam­lings­cen­ter,” si­ger han.

Vi be­slut­te­de os for at ka­ste al­le pen­ge­ne i det nye pro­jekt Fon­den Voks­lev Kul­tur- og Forsamlingshus.

Ni­els Munk – be­sty­rel­ses­for­mand, Fon­den Voks­lev Kul­tur- og Forsamlingshus

Det gam­le for­sam­lings­hus blev solgt, og sam­ti­dig gav fondsmyn­dig­he­den til­la­del­se til at ned­læg­ge den lil­le Voks­levs Spa­re­kas­ses Fond, som blev stif­tet for ot­te år si­den, da lan­dets mind­ste pen­ge­in­sti­tut blev over­ta­get af Spa­re­kas­sen Himmerland. 

”Vi be­slut­te­de os for at ka­ste al­le pen­ge­ne i det nye pro­jekt Fon­den Voks­lev Kul­tur- og For­sam­lings­hus, som så over­tog de gam­le sko­le­byg­nin­ger i sep­tem­ber sid­ste år,” si­ger Ni­els Munk, der og­så var med­lem af be­sty­rel­sen i sparekassefonden. 

Ud­over en lo­kal bør­ne­ha­ve i en af byg­nin­ger­ne er fon­den nu om­drej­nings­punkt for et stør­re opland om­kring lands­by­en Voks­lev, og de gam­le klas­se­lo­ka­ler hu­ser ak­ti­vi­te­ter som yo­ga, bad­min­ton, ke­ra­mik og jiu-jitsu. 

Folkeaktier og fondsmidler

Og­så Halsnæs Fon­den og Fon­den Fa­brik­ken Brøn­der­s­lev er fon­de, stif­tet med det for­mål at ska­be sam­men­hængs­kraft og kul­tu­rel­le mø­de­ste­der i et lokalområde. 

Det er og­så driv­kraf­ten i Asaa ved Dron­ning­lund, hvor en stor del af lo­kal­be­folk­nin­gen har væ­ret in­vol­ve­ret i at ka­pi­ta­li­se­re en ny fond, som kun­ne kø­be en byg­ning og ska­be et kul­tur­hus. Det for­tal­te Vil­ly Mor­ten­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Jern­stø­be­ri­et, Asaa – Vo­res Kul­tur­hus til ugea­vi­sen Dronninglund. 

”Det har væ­ret en me­get lang pro­ces, men hel­dig­vis med en kæm­pe op­bak­ning fra knap 400 sponsora­ter og fol­ke­ak­tier. Af helt af­gø­ren­de be­tyd­ning er og­så, at vi fra Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sels Fond, Dron­ning­lund, fik be­vil­li­get 300.000 kr. til stif­tel­se af fon­den med Sam­rå­det Øst­ky­sten som for­mel stifter.” 

Fonde stifter fonde

Bag fle­re af årets nye fon­de er nog­le af lan­dets stør­ste og vel­e­tab­le­re­de er­hvervs­dri­ven­de fon­de: No­vo Nor­disk Fon­den sø­sat­te sit na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv med lov­ning om at støt­te den nye fond Li­fe med 1,9 mia. kr. over en tiårig periode. 

”Vi vil ger­ne sen­de et ty­de­ligt sig­nal til ud­dan­nel­ses­ver­de­nen om, at det her er et lang­sig­tet og selv­stæn­digt ini­ti­a­tiv. Det er vig­tigt for ud­dan­nel­ses­ver­de­nen, at vi får en be­vil­ling på 10 år, for det be­ty­der, at vi ik­ke blot la­ver pro­jek­ter, men en ved­va­ren­de ind­sats. Vi bli­ver ud­skilt som en fond med en lang­sig­tet be­vil­ling og en selv­stæn­dig be­sty­rel­se og­så for at vi­se fon­dens uaf­hæn­gig­hed,” for­kla­re­de di­rek­tør i den nye fond Chri­sti­ne An­tor­i­ni i et in­ter­view med Fundats. 

Lauritzen Fon­den hav­de en fin­ger med i spil­let, da Fon­den Aspiran­ter­ne blev stif­tet med det for­mål at ru­ste ud­sat­te un­ge til at ta­ge en ud­dan­nel­se el­ler et job. Lauritzen Fon­den støt­te­de pro­jek­tet med 5 mio. kr.

Og BRF­fon­den etab­le­re­de en ny fond med fo­kus på un­ge og ud­dan­nel­se. Her er det dog ram­mer­ne uden for un­der­vis­ning­sti­den, der er i fo­kus. BRF­fon­den stif­te­de nem­lig Fon­den for Hånds­værks­kol­le­gi­er, som skal byg­ge og dri­ve stu­di­e­bo­li­ger til un­ge am­bi­tiø­se hånd­vær­ke­re un­der uddannelse. 

Sko­le og un­der­vis­ning er og­så om­drej­nings­punk­tet i Fon­den Dri­ve – School of Mo­ti­va­tion, som med ud­gangs­punkt i ’Bør­ne­nes Ho­ved­stad’ i Bil­lund skal ar­bej­de for at for­bed­re be­tin­gel­ser­ne for børn med sær­li­ge be­hov. Le­go-fa­mi­li­ens Kirk­bi-sel­skab har skudt 15 mio. kr. i fon­den, som læg­ger vægt på leg som ud­gangs­punkt for bør­ne­nes ud­vik­ling og trivsel. 

Der er jo me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret her i man­ge år og det er jo rig­tig dej­ligt at kun­ne si­ge til de an­sat­te, at der sta­dig er en virk­som­hed, når Jo­hn en­gang ik­ke er her længere.

Bis­gård Jen­sen – be­sty­rel­ses­for­mand, Eric Storm Fonden

Med en do­na­tion på 400 mio. kr. bi­drog A.P. Møl­ler Fon­den til at etab­le­re et forsk­nings­cen­ter, der skal med­vir­ke til at ned­brin­ge CO2-ud­s­lip fra skibs­far­ten. Cen­tret er etab­le­ret som en er­hvervs­dri­ven­de fond og bæ­rer nav­net Fon­den Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping. 

”Med den­ne do­na­tion øn­sker A.P. Møl­ler Fon­den at støt­te be­stræ­bel­ser­ne på at lø­se kli­maud­for­drin­ger­ne i den glo­ba­le skibs­fart. Min far, Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler var en vi­sio­nær le­der i den glo­ba­le ship­pin­gin­du­stri i me­re end syv år­ti­er. Han var be­kym­ret over skibs­far­tens ind­virk­ning på mil­jø­et, og al­le­re­de i 1980'erne op­for­dre­de han til bru­gen af lavt svov­lind­hold i brænd­stof – li­ge­som han var ba­ne­bry­den­de med de før­ste dob­beltskro­ge­de olie­tanks­ki­be i 1990'erne, der skul­le mini­me­re ri­si­ko­en for olieud­s­lip. Der­for er det en sær­lig glæ­de, at min fars navn knyt­tes til det kom­men­de cen­ter,” sag­de be­sty­rel­ses­for­mand i A.P. Møl­ler Fon­den, Ane Ug­g­la, da nyhe­den om det nye forsk­nings­cen­ter blev lan­ce­ret i sommer. 

Remees humanitære fond

Og­så de ind­sam­len­de fon­de fik en ny kol­le­ga i 2020, nem­lig fon­den My Fo­un­da­tion. Fon­den er et vel­gø­ren­heds­pro­jekt kon­ci­pe­ret af mu­sikpro­du­cer Re­mee S. Ja­ck­man og in­flu­en­cer Mat­hil­de Gø­h­ler. Fon­den ba­se­rer sig på et tæt sam­ar­bej­de med Fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne, som Re­mee Ja­ck­man, der selv er vok­set op uden bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre, har væ­ret am­bas­sa­dør for i fle­re år. 

For­må­let med sam­ar­bej­det er at gø­re det let­te­re for virk­som­he­der at in­ve­ste­re i en SOS Bør­ne­by for for­æl­d­re­lø­se børn.

”Virk­som­he­der er of­te me­get langt fra de­res CSR-ak­ti­vi­te­ter, men i dag er det helt af­gø­ren­de for kun­der, me­d­ar­bej­de­re og sam­ar­bejds­part­ne­re, at virk­som­he­den dri­ver en pur­po­se-dre­vet for­ret­ning, hvor vel­gø­ren­hed og sam­funds­ansvar er en na­tur­lig del af virk­som­he­dens dna. Den for­an­dring, du øn­sker at ska­be, skal hæn­ge sam­men med din for­ret­ning. Vi gi­ver virk­som­he­der­ne med­be­stem­mel­se, så de kan ska­be den rø­de tråd og sam­ti­dig få et unikt ind­blik i de liv, de gør en for­skel for,” ud­tal­te be­sty­rel­ses­for­mand i My Fo­un­da­tion Chri­sti­na Rind Hels­bro i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af fondssamarbejdet. 

Fremtidssikring af grossistvirksomhed

En af lan­dets før­en­de le­ve­ran­dø­rer af plast­fo­li­er og af­dæk­nings­ma­te­ri­a­ler Eric Storm A/S blev sid­ste år over­dra­get til en nystif­tet fond – Eric Storm Fon­den. Den oden­se­an­ske gros­sistvirk­som­hed blev grund­lagt i 1965 og Eric Storms søn, Jo­hn Storm, har i en år­ræk­ke vi­dere­ført virk­som­he­den og øn­ske­de i god tid at sik­re et ge­ne­ra­tions­skif­te. Da Jo­hn Storm ik­ke har no­gen ar­vin­ger, blev løs­nin­gen at over­dra­ge al­le ak­tier­ne til en fond.

”Det er helt i bå­de Eric og Jo­hn Storms ånd, for­di de ger­ne vil be­va­re virk­som­he­den. Der er jo me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret her i man­ge år og det er jo rig­tig dej­ligt at kun­ne si­ge til de an­sat­te, at der sta­dig er en virk­som­hed, når Jo­hn en­gang ik­ke er her læn­ge­re. Om­vendt be­ty­der det og­så, at vi nu kan sik­re de rig­ti­ge men­ne­sker i le­del­sen af virk­som­he­den, for­di de kan se, at der en frem­tid i det,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Eric Storm Fon­den, Pe­ter Bis­gård Jensen.
Be­sty­rel­ses­for­man­den un­der­stre­ger vig­tig­he­den af, at der fin­des an­ven­de­li­ge kon­struk­tio­ner, som kan sik­re at dan­ske virk­som­he­der kan over­le­ve ef­ter et generationsskifte. 

”Det er et rig­tig godt ek­sem­pel på, at når man har en virk­som­hed, hvor man ik­ke ab­so­lut skal ha­ve et ud­byt­te, så er fonds­mu­lig­he­den en al­le ti­ders må­de at sik­re virk­som­he­dens frem­tid på. Det kan jeg sag­tens for­stå, hvis po­li­ti­ker­ne ger­ne vil ha­ve no­get me­re af. For det er jo for­fær­de­ligt, hvis virk­som­he­der skal luk­ke på grund af et ge­ne­ra­tions­skif­te,” si­ger Pe­ter Bis­gård Jensen. 

Fi­re af de nystif­te­de fon­de er ek­si­ste­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, som i lø­bet af året har skif­tet virk­som­heds­form til en er­hvervs­dri­ven­de fond. Der­u­d­over har fle­re ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de la­det sig om­dan­ne til er­hvervs­fon­de men fort­sat med sam­me cvr-num­mer. Det gæl­der blandt an­det 15. Ju­ni Fon­den, der der­for ik­ke frem­går af listen.

29 erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2020

FondAk­ti­vi­tetHjem­mesi­de
Activ Eks­pe­di­tions­fondEjer af ekspeditionsskib
Bio­In­nova­tion In­sti­tu­te FondenIn­ku­ba­tor­fond in­den­for li­fe sci­en­ce og bi­o­tek­no­lo­gi (stif­tet af No­vo Nor­disk Fonden)
Byg­nings­fon­den Fre­de­ri­ci­a­ga­de 1, Kolding Te­a­ter­virk­som­hed i Kolding
Eric Storm FondenEr­hvervs­fond med he­le­jer­skab til Eric Storm A/S
Fon­den AspiranterneBe­skæf­ti­gel­ses-og kul­turind­sats må­l­ret­tet ud­sat­te un­ge i Helsingør
Fon­den Dansk Ga­stro­no­misk UnionGa­stron­misk landsholdstræning
Fon­den Dri­ve - School of MotivationSko­le­pro­jekt for børn med sær­li­ge be­hov (ka­pi­ta­lind­skud fra Kirkbi)fon​den​dri​ve​.dk
Fon­den Fa­brik­ken BrønderslevLokalfond/Kulturcenter: Fon­den for­mål er at frem­me, støt­te og ud­vik­le kul­tur, idræt og fri­tidsak­ti­vi­te­ter i Brøn­der­s­lev Kom­mu­ne, og her­ved med­vir­ke til at ska­be et va­ri­e­ret, un­der­hol­den­de og me­nings­dan­nen­de kul­tu­relt mil­jø for al­le al­ders­grup­per. Fon­den skal dog ha­ve sær­ligt fo­kus på sce­ne­kunst. For at op­fyl­de si­ne for­mål vil fon­den eje ejen­dom­me i 9700 Brøn­der­s­lev. Med hen­blik på at op­fyl­de si­ne for­mål vil fon­den ud­le­je og ud­vik­le Fon­dens ejen­dom­me i over­ens­stem­mel­se med det­te for­mål. Fon­dens mid­ler kan ale­ne an­ven­des til op­fyl­del­se af dis­se formål.
Fon­den For HåndværkskollegierKol­le­gie­fond (stif­tet af BRF Fonden)
Fon­den Green-Hub-DenmarkPart­ner­skab for grø­nomstil­ling med ud­gangs­punkt i Nord­jyl­land: Fon­dens for­mål er at frem­me ud­vik­lin­gen af kli­ma­neut­ra­le og grøn­ne løs­nin­ger na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt. Fon­den skal fa­ci­li­te­re og ko­or­di­ne­re sam­ar­bej­de mel­lem cen­tra­le og in­nova­ti­ve ak­tø­rer samt kom­mu­ni­ke­re og for­mid­le dis­se sam­ar­bej­der over for omverdenen.gre​en​hub​den​mark​.dk
Fon­den Jern­stø­be­ri­et, Asaa-Vo­res KulturhusLokalfond/Kulturcenter
Fon­den Men­tal SundhedSund­heds­fondfon​den​men​tals​und​hed​.dk
Fon­den Mols BjergeSo­ci­al fond: Fon­den har til for­mål at eje, drif­te og ud­le­je fast ejen­dom, der pri­mært ud­le­jes til fon­de, sel­ska­ber, for­e­nin­ger el­ler an­dre grup­per og per­so­ner, der dri­ver ak­ti­vi­te­ter for per­so­ner med be­hov for støt­te ef­ter Lov om So­ci­al Støt­te el­ler lignende.
Fon­den My FoundationHu­ma­ni­tær ind­sam­len­de fondmy​fo​un​da​tion​.dk
Fon­den Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon ShippingForsk­nings­cen­ter til ned­brin­gel­se af co2-ud­s­lip fra skibs­fart (stif­tet med do­na­tion fra A. P. Møl­ler Fonden)
Fon­den Sil­ke­borg SvømmecenterSvøm­me­cen­ter med kom­mu­nal medfinansiering
Fon­den Voks­lev Kul­tur- og ForsamlingshusLokalfond/kulturhusvoks​lev​net​.dk
Fon­den Wor­ld Cli­ma­te FoundationKli­ma­or­ga­ni­sa­tonwor​ldcli​ma​te​fo​un​da​tion​.org
Halsnæs­fon­denLokalfond/byfondhals​na​es​fon​den​.dk
LIFE Fon­denUn­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv for frem­me af na­tur­fag i sko­len, stif­tet af No­vo Nor­disk Fondenli​fe​.dk
Mer­kur KlimafondKli­ma­fond: Fon­dens for­mål er at un­der­støt­te be­kæm­pel­se af og til­pas­ning til kli­ma­for­an­drin­ger­ne. Det­te skal ske ved at frem­me an­ven­del­sen af ved­va­ren­de ener­gi, her­un­der sær­ligt i de før­ste år op­sæt­ning og drift af la­de­tek­no­lo­gi til elek­trisk drev­ne køretøjer.
Ope­ra­park­fon­denGrøn park: Grønt frirum i Kø­ben­havn: Ope­ra­par­ken er do­ne­ret af A.P. Møl­ler Fonden
Po­la­ris V In­vest FondenIn­ve­ste­rings­fond Fon­dens for­mål er at fun­ge­re som kom­ple­men­tar i Po­la­ris Pri­va­te Equi­ty V K/S, Po­la­ris V KE Co-In­vest K/S, Po­la­ris V Co-In­vest K/S og Po­la­ris V CIV K/S samt even­tu­el­le pa­ral­lel­le fon­de der­til for der­ved at ind­vin­de mid­ler til brug for uddeling.
TAG Fa­mi­li­ens FondFa­mi­lie­fond med re­la­tion til Tho­mas og Anizet­te Gjørup
Vi­ta­li­tets­fon­denHøjsko­le
Om­dan­net fra an­dre virksomhedsformer
Fon­den VarefaktaMærk­nings­ord­ning
The In­dex ProjectTid­li­ge­re The In­dex Pro­ject A/S
Glo­bal Fas­hion Agen­da (fond)Tid­li­ge­re Glo­bal Fas­hion Agen­da A/S
Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek (fond)Tid­li­ge­re Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek A/S

  • Kil­de: Cvr-re­gi­stret
  • No­te: Er­hverv­sty­rel­sen kan ha­ve gi­vet til­la­del­se til stif­tel­se af fle­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de i slut­nin­gen af året, som stif­ter­ne end­nu ik­ke har re­gi­stre­ret i cvr. Det re­el­le an­tal nystif­te­de fon­de kan der­for væ­re højere. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer