Life Fonden vil samle flere partnere om en vedvarende indsats for at fremme naturvidenskab i grundskolen

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer nu sit sko­le­i­ni­ti­a­tiv Li­fe som en selv­stæn­dig fond. No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter at be­vil­ge 1,9 mia. kr. til den nye fond over ti år. Må­let er at gø­re Li­fe til en ved­va­ren­de ind­sats, for­tæl­ler Chri­sti­ne An­tor­i­ni, der bli­ver ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Life Fonden
Li­fe Fon­den ud­vik­ler na­tur­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb, som den stil­ler gra­tis til rå­dig­hed for in­ter­es­se­re­de sko­ler i he­le lan­det. I for­lø­be­ne ar­bej­der ele­ver­ne un­der­sø­gen­de med eks­pe­ri­men­telt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, di­gi­ta­le læ­re­mid­ler og i avan­ce­re­de la­bo­ra­to­ri­e­fa­ci­li­te­ter (fo­to: Li­fe Fonden).

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer nu sit na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv Li­fe som en er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­tigt sigte.

Si­den 2018 har Li­fe ek­si­ste­ret som et selv­stæn­digt ini­ti­a­tiv un­der No­vo Nor­disk Fon­den, men nu flyt­ter fon­dens sko­le­sats­ning alt­så for al­vor hjem­me­fra i form af Li­fe Fonden.

Jes­per Fi­sker, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kræf­tens Be­kæm­pel­se, bli­ver be­sty­rel­ses­for­mand i den nye fond, der får fle­re pro­fi­ler fra ud­dan­nel­ses­sek­to­ren med i bestyrelsen.

Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør bli­ver Chri­sti­ne An­tor­i­ni, tid­li­ge­re bør­­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster, der har stå­et i spid­sen for at ud­vik­le Li­­fe-ini­ti­a­ti­­vet si­den 2018.

No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter at gi­ve be­vil­lin­ger til Li­fe Fon­den på op til i alt knap 1,9 mia. kro­ner de før­ste 10 år.

Etab­le­rin­gen af Li­fe som en selv­stæn­dig fond har fle­re for­mål, for­tæl­ler Chri­sti­ne Antorini.

“Vi vil ger­ne sen­de et ty­de­ligt sig­nal til ud­dan­nel­ses­ver­de­nen om, at det her er et lang­sig­tet og selv­stæn­digt ini­ti­a­tiv. Det er vig­tigt for ud­dan­nel­ses­ver­de­nen, at vi får en be­vil­ling på 10 år, for det be­ty­der, at vi ik­ke blot la­ver pro­jek­ter, men en ved­va­ren­de ind­sats. Vi bli­ver ud­skilt som en fond med en lang­sig­tet be­vil­ling og en selv­stæn­dig be­sty­rel­se og­så for at vi­se fon­dens uaf­hæn­gig­hed,” si­ger hun.

Vil samarbejde

Fon­den bli­ver etab­le­ret som er­hvervs­dri­ven­de, blandt an­det for­di det gi­ver bed­re mu­lig­he­der for sam­ar­bej­de med an­dre fon­de, si­ger Chri­sti­ne Antorini.

“Den stør­ste for­del ved at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond er, at vi på sigt kan væl­ge at sam­ar­bej­de med an­dre ak­tø­rer på ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Det kun­ne f.eks. væ­re en fond el­ler et vi­dens­cen­ter, hvor vi kan slå pjal­ter­ne sam­men om en op­ga­ve med ud­gangs­punkt i det al­men­nyt­ti­ge sig­te og i fæl­les­skab sky­de pen­ge ind. Li­ge nu er det ale­ne No­vo Nor­disk Fon­den, der sky­der ka­pi­tal ind i Li­fe Fon­den, men på sigt sy­nes vi, det kun­ne væ­re spæn­den­de at ha­ve den ty­pe sam­ar­bej­der med an­dre,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Det er vo­res øn­ske, at vi kan væ­re med til at styr­ke en dags­or­den, som der er en bred in­ter­es­se for får end­nu me­re fo­kus i Danmark.

Chri­sti­ne An­tor­i­ni – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Li­fe Fonden

Fon­den bli­ver des­u­den ejer af sel­ska­bet Li­fe A/S, der kom­mer til at rum­me de for­skel­li­ge ak­ti­ver i fonden.

“Vi sam­ler al­le vo­res ak­ti­vi­te­ter og an­sæt­ter vo­res me­d­ar­bej­de­re i en virk­som­hed, der lig­ger un­der fon­den, så der bli­ver og­så stif­tet et Li­fe A/S. Det er en helt kendt kon­struk­tion fra an­dre fon­de, f.eks. Le­go Fon­den, Eg­mont Fon­den og an­dre,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Klar dagsorden

Mens en fond som A.P. Møl­ler Fon­den gør en dyd ud af at støt­te al­le fol­ke­sko­lens fa­gret­nin­ger og læg­ger stor vægt på, at fol­ke­sko­lens ak­tø­rer selv de­fi­ne­rer, hvor den har brug for et løft, væl­ger Li­fe Fon­den en an­den tilgang.

Fon­den ud­vik­ler na­tur­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb, som den stil­ler gra­tis til rå­dig­hed for in­ter­es­se­re­de sko­ler i he­le lan­det. Un­der­vis­nings­for­lø­be­ne er ud­vik­let med ud­gangs­punkt i ca­ses fra virk­som­he­der og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og skal sam­ti­dig un­der­støt­te FN’s ver­dens­mål. I for­lø­be­ne ar­bej­der ele­ver­ne un­der­sø­gen­de med eks­pe­ri­men­telt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, di­gi­ta­le læ­re­mid­ler og i avan­ce­re­de laboratoriefaciliteter.

For­lø­be­ne flug­ter med fon­dens læs­ning af den po­li­ti­ske dags­or­den, der hand­ler om at styr­ke STEM-om­­rå­­det, si­ger fonden.

Og en for­del ved fon­dens til­gang til sko­le­støt­te er iføl­ge Chri­sti­ne An­tor­i­ni net­op, at den kan gø­re fle­re børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i STEM-området.

“Det er med vel­be­rå­det hu, at STEM-om­­rå­­det har et sær­ligt fo­kus. Der er sim­pelt­hen be­hov for, at man­ge fle­re børn og un­ge in­ter­es­se­rer sig for om­rå­det – og og­så ger­ne får lyst til at ud­dan­ne sig in­den for om­rå­det – men un­der al­le om­stæn­dig­he­der har den vi­den med i ba­ga­gen, som den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge dan­nel­se gi­ver; nem­lig at man for­hol­der sig ak­tivt til, at vi­den og tek­no­lo­gi er med til at for­me og ska­be den her ver­den. Og det er ik­ke neut­ralt. Det er os men­ne­sker, der skal be­slut­te os til, hvad vi vil bru­ge tek­no­lo­gi­en til for at frem­me nog­le be­stem­te for­mål. Det er vo­res øn­ske, at vi kan væ­re med til at styr­ke en dags­or­den, som der er en bred in­ter­es­se for får end­nu me­re fo­kus i Dan­mark,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

– Men man kun­ne vel fo­re­stil­le sig, at der om re­la­tivt få år er for man­ge, der sy­nes, at det her om­rå­de er spæn­den­de. Så øn­sker man må­ske fra po­li­tisk si­de en an­den ret­ning. Hvad gør I med Li­fe Fon­den, hvis de po­li­ti­ske pri­o­ri­te­ter æn­drer sig?

“Vo­res øn­ske er at frem­me na­tur­vi­den­skab­s­om­rå­det bredt i et lang­sig­tet per­spek­tiv. Det vil­le da væ­re fan­ta­stisk, hvis det vi­ste sig, at der me­get hur­tigt kom en æn­dring og langt fle­re børn og un­ge for­dy­be­de sig i det og in­ter­es­se­re­de sig for det. Hel­dig­vis er det jo så­dan, at der er man­ge ak­tø­rer, der og­så er op­ta­get af, hvor­dan vi kan styr­ke STEM-dags­or­­de­­nen, og vi kan og­så se stil­le og ro­ligt, at der er fle­re børn og un­ge, der be­gyn­der at sø­ge ud­dan­nel­ser in­den for pa­let­ten. Jeg tror nu al­li­ge­vel, at med de lan­ge bril­ler på, så vil der og­så væ­re be­hov for den her ind­sats ik­ke ba­re om ti år, hvor vo­res før­ste be­vil­ling lø­ber til, men på lang sigt. Det er en glo­bal dags­or­den og og­så en stærk dags­or­den i Dan­mark, hvor­dan vi styr­ker det her om­rå­de. Og der er brug for det lan­ge, se­je træk for at styr­ke mo­ti­va­tion og in­ter­es­se in­den for det her ut­ro­ligt vig­ti­ge om­rå­de i sam­funds­ud­vik­lin­gen,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Bestyrelse uden skolelærere

Li­fe Fon­den får en be­sty­rel­se med stor er­fa­ring fra ud­dan­nel­ses­sek­to­ren og det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge område.

Jes­per Fi­sker, adm. di­rek­tør i Kræf­tens Be­kæm­pel­se og tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef i blandt an­det Bør­­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, bli­ver fon­dens bestyrelsesformand.

He­le fun­da­men­tet af dem, der ud­vik­ler vo­res ker­ne­pro­dukt, har en lærerbaggrund.

Chri­sti­ne An­tor­i­ni – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Li­fe Fonden

Be­sty­rel­sen vil der­u­d­over be­stå af Ma­ri­an­ne Phi­lip, som er part­ner hos Kro­mann Re­u­mert, Mar­tin Tve­de Za­cha­ri­a­sen, som er rek­tor på IT Uni­ver­si­te­tet, Jet­te Ry­gaard, som er rek­tor på Ve­st­him­mer­lands Gym­na­si­um og HF, Per Fal­holt, som er be­sty­rel­ses­for­mand for DTU og Bir­git­te Naun­tof­te, som er adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

– Men har I over­ve­jet at få re­præ­sen­tan­ter for fol­ke­sko­len ind i be­sty­rel­sen, f.eks. fra Dan­marks Læ­rer­for­e­ning el­ler en læ­rer fra en folkeskole?

“Det er jo No­vo Nor­disk Fon­den, der har ud­pe­get vo­res før­ste be­sty­rel­se. Og det er en rig­tig stærk be­sty­rel­se, for­di den har vir­ke­lig bre­de kom­pe­ten­cer in­den for un­der­vis­nings­om­rå­det. Be­sty­rel­sens op­ga­ve er jo den stra­te­gi­ske ud­vik­ling af Li­fe Fon­den. Og i be­sty­rel­sen sid­der og­så folk med vir­ke­lig dyb ind­sigt i, hvad der sker på he­le grund­sko­­le- og ung­doms­ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Blandt an­dre be­sty­rel­ses­for­man­den, som før han blev di­rek­tør for Kræf­tens Be­kæm­pel­se var de­par­te­ments­chef i Bør­­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Om Life
  • Li­fe står for Læ­ring, Idéer, Fa­sci­na­tion og Eksperimenter.
  • I år har Li­fe lan­ce­ret tre na­tur­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb til grund­sko­len og åbnet den di­gi­ta­le læ­rings­plat­form My:Life. Der er også åbnet for book­ing af la­bo­ra­to­ri­e­last­bi­len Li­fe Mo­bil Lab, der fra ja­nu­ar be­sø­ger skoler.
  • I 2021 åbner også det nye læ­rings­cen­ter Li­fe Cam­pus i Lyng­by, og Life’s før­ste re­gio­na­le la­bo­ra­to­ri­um etab­le­res. Der­u­d­over for­ven­tes yder­li­ge­re fi­re Li­fe For­løb til hen­holds­vis grund­sko­ler og de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser at bli­ve lan­ce­ret i 2021.
  • Li­fe blev i 2018 sø­sat med en hen­sigt­ser­klæ­ring fra No­vo Nor­disk Fon­den om at be­vil­ge i alt 1,6 mia. kr. over en tiårig periode.
  • Nu er det No­vo Nor­disk Fon­dens hen­sigt at be­vil­ge 1,9 mia. kr. over ti år.

Hun un­der­stre­ger, at Li­fe Fon­den på an­dre må­der end gen­nem be­sty­rel­sen er for­bun­det med af­ta­ger­mil­jø­er­ne på skolerne.

“Ho­ved­par­ten af vo­res me­d­ar­bej­de­re – de, der ud­vik­ler un­der­vis­nings­for­løb og er ude at un­der­vi­se – har jo ty­pisk en læ­rer­bag­grund. Så he­le fun­da­men­tet af dem, der ud­vik­ler vo­res ker­ne­pro­dukt, har en læ­rer­bag­grund. Vi te­ster des­u­den alt, hvad vi gør, med læ­re­re og ele­ver, så vi har utro­lig tæt kon­takt til dér, hvor vi skal vir­ke. Vi kan sim­pelt­hen ik­ke la­ve go­de Li­­fe-for­løb, hvis vi ik­ke har den tæt­te di­a­log og kon­takt med un­der­vi­ser­ne og ele­ver­ne. Det er fuld­stæn­dig in­te­gre­ret i de kva­li­tets­prin­cip­per, vi har for at ud­vik­le vo­res pro­duk­ter. Så ét er den stra­te­gi­ske ud­vik­ling i fon­dens be­sty­rel­se, men det al­ler­vig­tig­ste er, at vi har den her dag­li­ge, lø­ben­de kon­takt med un­der­vi­se­re, og­så i grund­sko­len, og med ele­ver­ne,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…