Life Fonden vil samle flere partnere om en vedvarende indsats for at fremme naturvidenskab i grundskolen

Novo Nordisk Fonden etablerer nu sit skoleinitiativ Life som en selvstændig fond. Novo Nordisk Fonden forventer at bevilge 1,9 mia. kr. til den nye fond over ti år. Målet er at gøre Life til en vedvarende indsats, fortæller Christine Antorini, der bliver administrerende direktør.

Life Fonden
Li­fe Fon­den ud­vik­ler na­tur­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb, som den stil­ler gra­tis til rå­dig­hed for in­ter­es­se­re­de sko­ler i he­le lan­det. I for­lø­be­ne ar­bej­der ele­ver­ne un­der­sø­gen­de med eks­pe­ri­men­telt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, di­gi­ta­le læ­re­mid­ler og i avan­ce­re­de la­bo­ra­to­ri­e­fa­ci­li­te­ter (fo­to: Li­fe Fonden).

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer nu sit na­tur­vi­den­ska­be­li­ge un­der­vis­nings­i­ni­ti­a­tiv Li­fe som en er­hvervs­dri­ven­de fond med al­men­nyt­tigt sigte.

Si­den 2018 har Li­fe ek­si­ste­ret som et selv­stæn­digt ini­ti­a­tiv un­der No­vo Nor­disk Fon­den, men nu flyt­ter fon­dens sko­le­sats­ning alt­så for al­vor hjem­me­fra i form af Li­fe Fonden.

Jes­per Fi­sker, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kræf­tens Be­kæm­pel­se, bli­ver be­sty­rel­ses­for­mand i den nye fond, der får fle­re pro­fi­ler fra ud­dan­nel­ses­sek­to­ren med i bestyrelsen.

Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør bli­ver Chri­sti­ne An­tor­i­ni, tid­li­ge­re bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster, der har stå­et i spid­sen for at ud­vik­le Li­fe-ini­ti­a­ti­vet si­den 2018.

No­vo Nor­disk Fon­den for­ven­ter at gi­ve be­vil­lin­ger til Li­fe Fon­den på op til i alt knap 1,9 mia. kro­ner de før­ste 10 år.

Etab­le­rin­gen af Li­fe som en selv­stæn­dig fond har fle­re for­mål, for­tæl­ler Chri­sti­ne Antorini.

“Vi vil ger­ne sen­de et ty­de­ligt sig­nal til ud­dan­nel­ses­ver­de­nen om, at det her er et lang­sig­tet og selv­stæn­digt ini­ti­a­tiv. Det er vig­tigt for ud­dan­nel­ses­ver­de­nen, at vi får en be­vil­ling på 10 år, for det be­ty­der, at vi ik­ke blot la­ver pro­jek­ter, men en ved­va­ren­de ind­sats. Vi bli­ver ud­skilt som en fond med en lang­sig­tet be­vil­ling og en selv­stæn­dig be­sty­rel­se og­så for at vi­se fon­dens uaf­hæn­gig­hed,” si­ger hun.

Vil samarbejde

Fon­den bli­ver etab­le­ret som er­hvervs­dri­ven­de, blandt an­det for­di det gi­ver bed­re mu­lig­he­der for sam­ar­bej­de med an­dre fon­de, si­ger Chri­sti­ne Antorini.

“Den stør­ste for­del ved at væ­re en er­hvervs­dri­ven­de fond er, at vi på sigt kan væl­ge at sam­ar­bej­de med an­dre ak­tø­rer på ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Det kun­ne f.eks. væ­re en fond el­ler et vi­dens­cen­ter, hvor vi kan slå pjal­ter­ne sam­men om en op­ga­ve med ud­gangs­punkt i det al­men­nyt­ti­ge sig­te og i fæl­les­skab sky­de pen­ge ind. Li­ge nu er det ale­ne No­vo Nor­disk Fon­den, der sky­der ka­pi­tal ind i Li­fe Fon­den, men på sigt sy­nes vi, det kun­ne væ­re spæn­den­de at ha­ve den ty­pe sam­ar­bej­der med an­dre,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Det er vo­res øn­ske, at vi kan væ­re med til at styr­ke en dags­or­den, som der er en bred in­ter­es­se for får end­nu me­re fo­kus i Danmark.

Chri­sti­ne An­tor­i­ni – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Li­fe Fonden

Fon­den bli­ver des­u­den ejer af sel­ska­bet Li­fe A/S, der kom­mer til at rum­me de for­skel­li­ge ak­ti­ver i fonden.

“Vi sam­ler al­le vo­res ak­ti­vi­te­ter og an­sæt­ter vo­res me­d­ar­bej­de­re i en virk­som­hed, der lig­ger un­der fon­den, så der bli­ver og­så stif­tet et Li­fe A/S. Det er en helt kendt kon­struk­tion fra an­dre fon­de, f.eks. Le­go Fon­den, Eg­mont Fon­den og an­dre,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Klar dagsorden

Mens en fond som A.P. Møl­ler Fon­den gør en dyd ud af at støt­te al­le fol­ke­sko­lens fa­gret­nin­ger og læg­ger stor vægt på, at fol­ke­sko­lens ak­tø­rer selv de­fi­ne­rer, hvor den har brug for et løft, væl­ger Li­fe Fon­den en an­den tilgang.

Fon­den ud­vik­ler na­tur­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb, som den stil­ler gra­tis til rå­dig­hed for in­ter­es­se­re­de sko­ler i he­le lan­det. Un­der­vis­nings­for­lø­be­ne er ud­vik­let med ud­gangs­punkt i ca­ses fra virk­som­he­der og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og skal sam­ti­dig un­der­støt­te FN’s ver­dens­mål. I for­lø­be­ne ar­bej­der ele­ver­ne un­der­sø­gen­de med eks­pe­ri­men­telt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, di­gi­ta­le læ­re­mid­ler og i avan­ce­re­de laboratoriefaciliteter.

For­lø­be­ne flug­ter med fon­dens læs­ning af den po­li­ti­ske dags­or­den, der hand­ler om at styr­ke STEM-om­rå­det, si­ger fonden.

Og en for­del ved fon­dens til­gang til sko­le­støt­te er iføl­ge Chri­sti­ne An­tor­i­ni net­op, at den kan gø­re fle­re børn og un­ge in­ter­es­se­re­de i STEM-området.

“Det er med vel­be­rå­det hu, at STEM-om­rå­det har et sær­ligt fo­kus. Der er sim­pelt­hen be­hov for, at man­ge fle­re børn og un­ge in­ter­es­se­rer sig for om­rå­det – og og­så ger­ne får lyst til at ud­dan­ne sig in­den for om­rå­det – men un­der al­le om­stæn­dig­he­der har den vi­den med i ba­ga­gen, som den na­tur­vi­den­ska­be­li­ge dan­nel­se gi­ver; nem­lig at man for­hol­der sig ak­tivt til, at vi­den og tek­no­lo­gi er med til at for­me og ska­be den her ver­den. Og det er ik­ke neut­ralt. Det er os men­ne­sker, der skal be­slut­te os til, hvad vi vil bru­ge tek­no­lo­gi­en til for at frem­me nog­le be­stem­te for­mål. Det er vo­res øn­ske, at vi kan væ­re med til at styr­ke en dags­or­den, som der er en bred in­ter­es­se for får end­nu me­re fo­kus i Dan­mark,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

– Men man kun­ne vel fo­re­stil­le sig, at der om re­la­tivt få år er for man­ge, der sy­nes, at det her om­rå­de er spæn­den­de. Så øn­sker man må­ske fra po­li­tisk si­de en an­den ret­ning. Hvad gør I med Li­fe Fon­den, hvis de po­li­ti­ske pri­o­ri­te­ter æn­drer sig?

“Vo­res øn­ske er at frem­me na­tur­vi­den­skab­s­om­rå­det bredt i et lang­sig­tet per­spek­tiv. Det vil­le da væ­re fan­ta­stisk, hvis det vi­ste sig, at der me­get hur­tigt kom en æn­dring og langt fle­re børn og un­ge for­dy­be­de sig i det og in­ter­es­se­re­de sig for det. Hel­dig­vis er det jo så­dan, at der er man­ge ak­tø­rer, der og­så er op­ta­get af, hvor­dan vi kan styr­ke STEM-dags­or­de­nen, og vi kan og­så se stil­le og ro­ligt, at der er fle­re børn og un­ge, der be­gyn­der at sø­ge ud­dan­nel­ser in­den for pa­let­ten. Jeg tror nu al­li­ge­vel, at med de lan­ge bril­ler på, så vil der og­så væ­re be­hov for den her ind­sats ik­ke ba­re om ti år, hvor vo­res før­ste be­vil­ling lø­ber til, men på lang sigt. Det er en glo­bal dags­or­den og og­så en stærk dags­or­den i Dan­mark, hvor­dan vi styr­ker det her om­rå­de. Og der er brug for det lan­ge, se­je træk for at styr­ke mo­ti­va­tion og in­ter­es­se in­den for det her ut­ro­ligt vig­ti­ge om­rå­de i sam­funds­ud­vik­lin­gen,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Bestyrelse uden skolelærere

Li­fe Fon­den får en be­sty­rel­se med stor er­fa­ring fra ud­dan­nel­ses­sek­to­ren og det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge område.

Jes­per Fi­sker, adm. di­rek­tør i Kræf­tens Be­kæm­pel­se og tid­li­ge­re de­par­te­ments­chef i blandt an­det Bør­ne- og Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et, bli­ver fon­dens bestyrelsesformand.

He­le fun­da­men­tet af dem, der ud­vik­ler vo­res ker­ne­pro­dukt, har en lærerbaggrund.

Chri­sti­ne An­tor­i­ni – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Li­fe Fonden

Be­sty­rel­sen vil der­u­d­over be­stå af Ma­ri­an­ne Phi­lip, som er part­ner hos Kro­mann Re­u­mert, Mar­tin Tve­de Za­cha­ri­a­sen, som er rek­tor på IT Uni­ver­si­te­tet, Jet­te Ry­gaard, som er rek­tor på Ve­st­him­mer­lands Gym­na­si­um og HF, Per Fal­holt, som er be­sty­rel­ses­for­mand for DTU og Bir­git­te Naun­tof­te, som er adm. di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

– Men har I over­ve­jet at få re­præ­sen­tan­ter for fol­ke­sko­len ind i be­sty­rel­sen, f.eks. fra Dan­marks Læ­rer­for­e­ning el­ler en læ­rer fra en folkeskole?

“Det er jo No­vo Nor­disk Fon­den, der har ud­pe­get vo­res før­ste be­sty­rel­se. Og det er en rig­tig stærk be­sty­rel­se, for­di den har vir­ke­lig bre­de kom­pe­ten­cer in­den for un­der­vis­nings­om­rå­det. Be­sty­rel­sens op­ga­ve er jo den stra­te­gi­ske ud­vik­ling af Li­fe Fon­den. Og i be­sty­rel­sen sid­der og­så folk med vir­ke­lig dyb ind­sigt i, hvad der sker på he­le grund­sko­le- og ung­doms­ud­dan­nel­ses­om­rå­det. Blandt an­dre be­sty­rel­ses­for­man­den, som før han blev di­rek­tør for Kræf­tens Be­kæm­pel­se var de­par­te­ments­chef i Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Om Life
  • Li­fe står for Læ­ring, Idéer, Fa­sci­na­tion og Eksperimenter.
  • I år har Li­fe lan­ce­ret tre na­tur­fag­li­ge un­der­vis­nings­for­løb til grund­sko­len og åbnet den di­gi­ta­le læ­rings­plat­form My:Life. Der er også åbnet for book­ing af la­bo­ra­to­ri­e­last­bi­len Li­fe Mo­bil Lab, der fra ja­nu­ar be­sø­ger skoler.
  • I 2021 åbner også det nye læ­rings­cen­ter Li­fe Cam­pus i Lyng­by, og Life’s før­ste re­gio­na­le la­bo­ra­to­ri­um etab­le­res. Der­u­d­over for­ven­tes yder­li­ge­re fi­re Li­fe For­løb til hen­holds­vis grund­sko­ler og de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser at bli­ve lan­ce­ret i 2021.
  • Li­fe blev i 2018 sø­sat med en hen­sigt­ser­klæ­ring fra No­vo Nor­disk Fon­den om at be­vil­ge i alt 1,6 mia. kr. over en tiårig periode.
  • Nu er det No­vo Nor­disk Fon­dens hen­sigt at be­vil­ge 1,9 mia. kr. over ti år.

Hun un­der­stre­ger, at Li­fe Fon­den på an­dre må­der end gen­nem be­sty­rel­sen er for­bun­det med af­ta­ger­mil­jø­er­ne på skolerne.

“Ho­ved­par­ten af vo­res me­d­ar­bej­de­re – de, der ud­vik­ler un­der­vis­nings­for­løb og er ude at un­der­vi­se – har jo ty­pisk en læ­rer­bag­grund. Så he­le fun­da­men­tet af dem, der ud­vik­ler vo­res ker­ne­pro­dukt, har en læ­rer­bag­grund. Vi te­ster des­u­den alt, hvad vi gør, med læ­re­re og ele­ver, så vi har utro­lig tæt kon­takt til dér, hvor vi skal vir­ke. Vi kan sim­pelt­hen ik­ke la­ve go­de Li­fe-for­løb, hvis vi ik­ke har den tæt­te di­a­log og kon­takt med un­der­vi­ser­ne og ele­ver­ne. Det er fuld­stæn­dig in­te­gre­ret i de kva­li­tets­prin­cip­per, vi har for at ud­vik­le vo­res pro­duk­ter. Så ét er den stra­te­gi­ske ud­vik­ling i fon­dens be­sty­rel­se, men det al­ler­vig­tig­ste er, at vi har den her dag­li­ge, lø­ben­de kon­takt med un­der­vi­se­re, og­så i grund­sko­len, og med ele­ver­ne,” si­ger Chri­sti­ne Antorini.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer