Ugens uddelinger: Fondspenge til danske forskningsprojekter og australsk topforsker

Ugens udvalgte uddelinger fra fondsverdenen står i forskningens tegn. Carlsbergfondet uddeler 286 millioner kroner til en række danske forskere, og Novo Nordisk Fonden giver en bevilling på 35 millioner kroner til den australske professor Michael Davies, så han kan fortsætte sin forskning på Københavns Universitet.

Michael Davies (foto: Novo Nordisk Fonden)
Mi­cha­el Davies har mod­ta­get sit an­det Lau­re­a­te Re­search Grant, den­ne gang på 35 mil­li­o­ner kro­ner, fra No­vo Nor­disk Fon­den til sin forsk­ning i, hvor­dan mo­di­fi­ka­tio­ner af pro­te­i­ner spil­ler ind i de­res gavn­li­ge el­ler ska­de­li­ge rol­ler for krop­pen (fo­to: No­vo Nor­disk Fonden).

Forsk­ning er fæl­lesnæv­ner for to af de sto­re be­vil­lin­ger fra den dan­ske fonds­sek­tor i den for­gang­ne uge.

Carls­berg­fon­det har sat nav­ne på mod­ta­ger­ne af i alt 286 mil­li­o­ner kro­ner til dansk grund­forsk­ning. Der­med fort­sæt­ter fon­den sin stra­te­gi­ske mål­sæt­ning om at un­der­støt­te og frem­tids­sik­re vil­kå­re­ne for den yp­per­ste grund­forsk­ning in­den for na­tur­vi­den­skab, hu­ma­ni­o­ra og samfundsvidenskab.

Årets ud­de­lin­ger skal bru­ges til at af­dæk­ke så for­skel­li­ge em­ner som den eks­pe­ri­men­te­ren­de vel­færds­stat, om­dan­nel­se af CO2 til bæ­re­dyg­ti­ge ba­si­ske­mi­ka­li­er, eti­ske prin­cip­per for po­li­ti­ke­res brug af evi­dens i be­slut­nings­tag­ning og eks­pe­ri­men­telt ud­styr til stu­di­er af kvan­te­kom­po­nen­ter til quan­tum computing.

Be­vil­lin­ger­ne er gi­vet på bag­grund af en vur­de­ring af 589 ind­kom­ne ansøgninger.

”Jeg er glad for, at vi med årets ud­de­ling igen kan igang­sæt­te vig­ti­ge forsk­nings­ak­ti­vi­te­ter le­det af en lang ræk­ke af lan­dets mest vi­sio­næ­re un­ge og etab­le­re­de for­ske­re. Vi øn­sker at sik­re ge­ne­ra­tions­skif­tet på dan­ske uni­ver­si­te­ter ved at ka­na­li­se­re en stor del af vo­res mid­ler ud i forsk­nin­gens vækst­lag gen­nem vo­res po­st­do­csti­pen­di­er og be­vil­lin­ger til ny­an­sat­te lek­to­rer. Sam­ti­dig dæk­ker vi et stort be­hov for forsk­nings­in­fra­struk­tur, som kan un­der­støt­te og frem­tids­sik­re vil­kå­re­ne for den yp­per­ste grund­forsk­ning,” si­ger Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand Flem­m­ing Be­sen­ba­cher i en pressemeddelelse.

Dyk­ker man ned i, hvor de 286 mil­li­o­ner kro­ner lan­der, teg­ner po­st­do­c­ni­veau­et sig for knap 57 mil­li­o­ner kro­ner i form af Re­in­te­gra­tions­sti­pen­di­er og Internationaliseringsstipendier.

På den in­ter­na­tio­na­le sce­ne styr­kes sam­ar­bej­det med Ox­ford Uni­ver­si­tet via en ny ræk­ke po­st­do­csti­pen­di­er til ’Vi­si­ting Fel­lows­hips’ for i alt ni mil­li­o­ner kro­ner. Der­med fort­sæt­ter Carls­berg­fon­det sit bi­drag til det eli­te­pro­gram, der blev sø­sat i 2019, hvis for­mål er at gi­ve sær­ligt ta­lent­ful­de yn­gre for­ske­re mu­lig­he­der for at op­nå forsk­ning­ser­fa­rin­ger i et in­ter­na­tio­nalt elitemiljø.

I alt 12 for­ske­re mod­ta­ger et ’Vi­si­ting Fel­lows­hip’, og de kan nu se frem til at til­brin­ge to år ved et af ver­dens al­ler­bed­ste universiteter.

”Jeg ser me­get frem til at føl­ge vo­res nye Vi­si­ting Fel­lows i Ox­ford, som ud over at ind­gå i et eli­te­forsk­nings­mil­jø og­så bli­ver til­knyt­tet et af Ox­fords hæ­der­kro­ne­de col­le­ges, Li­na­cre Col­le­ge, hvor de vil ind­gå i et stærkt fag­ligt og so­ci­alt fæl­les­skab. Jeg hå­ber og tror, at dis­se sær­li­ge mu­lig­he­der vil ska­be gro­bund for et frugt­bart op­hold, som vil kom­me vo­res post­docs til gavn i de­res se­ne­re kar­ri­e­re. Sam­ti­dig vil de brin­ge er­fa­rin­ger om, hvor­dan man ska­ber et in­ter­na­tio­nalt eli­te­mil­jø, med hjem til dansk forsk­ning,” si­ger Flem­m­ing Besenbacher.

Carls­berg­fon­det ka­na­li­se­rer og­så godt 120 mil­li­o­ner kro­ner ud i det spi­ren­de lek­tor­ni­veau. Så­le­des mod­ta­ger 27 yn­gre ny­an­sat­te lek­to­rer et ’Yo­ung Researcher’-stipendium. For­må­let med det­te vir­ke­mid­del er at gi­ve yn­gre ta­len­ter mu­lig­hed for at stå på eg­ne ben ved at etab­le­re en selv­stæn­dig for­sker­grup­pe om­kring sig. 

Sam­ti­dig er der be­vil­get 17 mil­li­o­ner kro­ner til 21 ét-åri­ge Mo­no­gra­fi­sti­pen­di­er til før­en­de, etab­le­re­de for­ske­re in­den for hu­ma­ni­o­ra el­ler sam­funds­vi­den­skab, der sig­ter mod pu­bli­ce­ring af en ba­ne­bry­den­de mo­no­gra­fi el­ler doktorafhandling. 

En­de­lig ud­de­ler fon­den 67 mil­li­o­ner kro­ner un­der vir­ke­mid­let Forsk­nings­in­fra­struk­tur, der har til for­mål at styr­ke ek­si­ste­ren­de forsk­ning og mu­lig­gø­re nye ideer. 

Fra Sydney til København

For seks år si­den modt­og den au­stral­ske pro­fes­sor Mi­cha­el Davies et Lau­re­a­te Re­search Grant på 40 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den. Det fik ham til at ud­skif­te po­si­tio­ner­ne som di­rek­tør på The Heart Re­search In­sti­tu­te i Syd­ney og pro­fes­sora­tet på Syd­neys Uni­ver­si­tet med Bio­me­di­cinsk In­sti­tut ved Kø­ben­havns Universitet.

De seks år er ved at væ­re gå­et, men Mi­cha­el Davies bli­ver i Kø­ben­havn. Han har nem­lig net­op mod­ta­get end­nu et Lau­re­a­te Re­search Grant, den­ne gang på 35 mil­li­o­ner kro­ner, fra No­vo Nor­disk Fon­den til sin forsk­ning i, hvor­dan mo­di­fi­ka­tio­ner af pro­te­i­ner spil­ler ind i de­res gavn­li­ge el­ler ska­de­li­ge rol­ler for kroppen.

For Mi­cha­el Davies be­ty­der be­vil­lin­gen, at han kan fort­sæt­te i et forsk­nings­mil­jø, der ef­ter hans me­ning er ”cut­ting ed­ge,”, og hvor han og­så fremad­ret­tet har stor fri­hed til at la­ve ba­ne­bry­den­de forskning.

”En be­vil­ling af den her stør­rel­se gi­ver me­get stor fri­hed i for­hold til at la­ve sto­re, lang­sig­te­de forsk­nings­pro­jek­ter i ste­det for at skul­le la­ve nye fonds­an­søg­nin­ger hvert år. Der­u­d­over har Dan­mark et me­get stærkt forsk­nings­mil­jø in­den for pro­te­in­ke­mi, og der er og­så rig­tig man­ge sto­re virk­som­he­der in­den for fel­tet samt små op­start­svirk­som­he­der. Sidst, men ik­ke mindst, har vi med No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Pro­te­in Re­search på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bå­de tek­no­lo­gi­en og for­sker­ne til at ud­fø­re ver­dens­klas­se­forsk­ning,” si­ger Mi­cha­el Davies i en pres­se­med­del­el­se fra fonden.

Mi­cha­el Davies var blandt de før­ste for­ske­re til at mod­ta­ge et Lau­re­a­te Re­search Grant fra No­vo Nor­disk Fon­den. Si­den 2012 har No­vo Nor­disk Fon­den gen­nem pro­gram­met ud­delt i alt 655 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 16 bevillinger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer