Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

Stadig flere fonde støtter projekter, som skal åbne de unges øjne for at tage en erhvervsuddannelse frem for at gå på gymnasiet. Nordea Bank-fonden dedikerer alle sine årlige uddelingskroner til initiativer, der skal øge attraktionsværdien af de danske erhvervsuddannelser, og senest har Industriens Fond, Villum Fonden og Novo Nordisk Fonden støttet konkrete projekter.

Unge på erhvervsuddannelser (foto: Industriens Fond)
I ja­nu­ar 2021 har In­du­stri­ens Fond skudt en mil­li­on kro­ner ind i en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, ’Get Your Grip’, som skal få fle­re un­ge til be­vidst og må­l­ret­tet at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

”Alar­me­ren­de.”

Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på en erhvervsuddannelse.

Trods den po­li­ti­ske mål­sæt­ning om, at 25 pro­cent af de un­ge i 2020 skul­le væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, og at an­de­len i 2030 skal vok­se til 30 pro­cent, vi­ser tal­le­ne, at blot 20 pro­cent af de un­ge valg­te at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se i 2020.

Fak­tum er så­le­des fort­sat, at langt ho­ved­par­ten af de un­ge fo­re­træk­ker at gå i gym­na­si­et, når de skal væl­ge ud­dan­nel­ses­vej ef­ter grund­sko­len – og lyk­kes det ik­ke at ven­de dén ud­vik­ling, vi­ser frem­skriv­nin­ger, at dan­ske virk­som­he­der al­le­re­de om fi­re år står og mang­ler i stør­rel­ses­or­de­nen 70.000 fag­lær­te medarbejdere.

Den pro­blem­stil­ling får nu ik­ke kun In­du­stri­ens Fond, men og­så fle­re an­dre fon­de til at rå­be vagt i ge­vær og in­ten­si­ve­re de­res fo­kus på at støt­te pro­jek­ter, som kan åb­ne de un­ges – og de­res for­æl­dres – øj­ne for, at gym­na­si­et ik­ke par­tout er den rig­ti­ge løs­ning for al­le unge.

Det hand­ler, som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i så­vel Nor­dea-fon­den som lil­le­bror­fon­den Nor­dea Bank-fon­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen ud­tryk­ker det, om via go­de ek­semp­ler og rol­lemo­del­ler at over­be­vi­se de un­ge om, at det er ”cool” at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og sti­le ef­ter en kar­ri­e­re in­den for et fag­lært erhverv.

Men vi kan ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­get af det, som er sat i gang, der virker.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Tho­mas Hof­man-Bang ud­tryk­ker si­tu­a­tio­nens al­vor på den­ne måde:

”Vi har væ­ret til­sku­e­re til en alar­me­ren­de ud­vik­ling på det­te om­rå­de i en år­ræk­ke, hvor vi har kun­net se, at det ik­ke lyk­kes at øge an­tal­let af un­ge, som sø­ger ind på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se fra et lavt ni­veau på 20 pro­cent af en ung­domsår­gang. Der har fra po­li­tisk si­de med am­bi­tio­nen om at nå op på 30 pro­cent væ­ret fo­kus på pro­ble­met, og der har væ­ret gjort for­skel­li­ge ting i for­hold til blandt an­det at styr­ke vej­led­nin­gen. Men vi kan ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­get af det, som er sat i gang, der vir­ker,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Villum Fonden ny aktør

Nor­dea Bank-fon­den er på det­te om­rå­de den ab­so­lut stør­ste bi­drag­y­der blandt de dan­ske fon­de. Fon­den ud­de­ler i in­de­væ­ren­de stra­te­gi­pe­ri­o­de 20-25 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til ini­ti­a­ti­ver, der, som det hed­der, ”øger at­trak­tions­vær­di­en af de dan­ske erhvervsuddannelser.”

In­du­stri­ens Fond har tid­li­ge­re blandt an­det bå­de støt­tet Løk­ke­fon­den med knap ni mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet Li­feskills Linje 10, som skal sik­re, at fle­re un­ge væl­ger og fuld­fø­rer en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og gi­vet to mil­li­o­ner kro­ner til et ini­ti­a­tiv kal­det In​du​stri​tek​ni​ker​.nu, hvis mål­sæt­ning er at få an­tal­let af ele­ver på in­du­stri­tek­ni­ker­ud­dan­nel­sen øget med 50 procent.
Og her i ja­nu­ar 2021 har In­du­stri­ens Fond skudt en mil­li­on kro­ner ind i en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, ’Get Your Grip’, som skal få fle­re un­ge til be­vidst og må­l­ret­tet at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se frem for nød­ven­dig­vis at føl­ge med strøm­men til gymnasierne.

Ny spil­ler på er­hverv­s­ud­dan­nel­ses­a­re­na­en er Vil­lum Fon­den. Fon­den har net­op be­vil­get hen­holds­vis 9,5 og seks mil­li­o­ner kro­ner til dels pro­jek­tet ’Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af ud­dan­nel­ser­ne. Og dels til et fy­sisk Ma­ker­lab på Svend­borg Er­hvervs­sko­le og Gym­na­si­er, som skal byg­ge bro mel­lem grund­sko­ler og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og bi­dra­ge til, at fle­re un­ge ser de tek­ni­ske er­hverv­s­ud­dan­nel­ser som en at­trak­tiv levevej.

Uddannelser kan løse klimaudfordringer

De to pro­jek­ter i Vil­lum Fon­den hø­rer un­der ud­de­lings­om­rå­det Børn, un­ge og sci­en­ce, og iføl­ge pro­gram­chef for om­rå­det Agi Cson­ka skal støt­ten ses i ly­set af et, som hun ud­tryk­ker det, ”åben­lyst be­hov for at få fle­re un­ge til at ori­en­te­re sig i for­hold til erhvervsuddannelserne.”

”En af de sto­re ud­for­drin­ger i dag er, at der er nog­le gam­mel­dags bil­le­der i of­fent­lig­he­den af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser: Det er så­dan no­get med olie på ar­bejd­s­tø­jet og hårdt, tungt ar­bej­de. Vi vil ger­ne væ­re med til at vi­se, at dis­se ud­dan­nel­ser er helt cen­tra­le for at lø­se kli­maud­for­drin­ger og ska­be løs­nin­ger, som vi al­le kan ha­ve gavn af i frem­ti­den. Det bi­dra­ger de to pro­jek­ter, vi nu støt­ter, rig­tig fint til på hver sin må­de,” si­ger Agi Csonka.

Vi vil ger­ne væ­re med til at vi­se, at dis­se ud­dan­nel­ser er helt cen­tra­le for at lø­se kli­maud­for­drin­ger og ska­be løs­nin­ger, som vi al­le kan ha­ve gavn af i fremtiden.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fonden

Selv­om det er nyt for Vil­lum Fon­den at støt­te pro­jek­ter in­den for er­hverv­s­ud­dan­nel­ses­om­rå­det, lig­ger de to støt­te­de pro­jek­ter iføl­ge Agi Cson­ka i fin for­læn­gel­se af de øv­ri­ge ud­de­lin­ger in­den for Børn, un­ge og science.

”Vo­res fo­kus er på at få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi og få en glæ­de ved at ar­bej­de un­der­sø­gen­de og vir­ke­lig­hedsnært med na­tur­fag og tek­no­lo­gi. Vi ser er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne som en vig­tig del af den fo­ku­se­ring, og for os er det li­ge så vig­tigt, at vi får fle­re dyg­ti­ge in­du­stri­tek­ni­ke­re og pro­ces­tek­no­lo­ger og hvad der el­lers er, som at vi får fle­re in­ge­ni­ø­rer. Børn, un­ge og sci­en­ce-om­rå­det har ik­ke haft spe­ci­elt fo­kus på den aka­de­mi­ske vej – vi vil ger­ne ha­ve, at de un­ge ori­en­te­rer sig bå­de mod kor­te vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, læn­ge­re vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Som vi ser det, er der ik­ke én af ve­je­ne, som er bedst,” un­der­stre­ger Agi Csonka.

På linje med Agi Cson­ka op­le­ver Tho­mas Hof­man-Bang fra In­du­stri­ens Fond, at er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne slås mod ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser af fa­ge­ne i be­folk­nin­gen samt en fast­låst hold­ning hos man­ge om, at det er me­re pre­sti­ge­fyldt for de un­ge at mel­de sig un­der gym­na­si­er­nes faner.

”I de un­ges øj­ne er gym­na­si­et det sik­re valg. Det er ble­vet en slags de­fault-re­ak­tion bå­de blandt de un­ge og de­res for­æl­dre. Er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne er gen­nem man­ge år ble­vet talt ned – der er ik­ke pre­sti­ge nok i at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. Men tal­le­ne vi­ser, at alt for man­ge gym­na­sie­e­le­ver ik­ke bur­de ha­ve væ­ret i gym­na­si­et. I ste­det bur­de man­ge af dem ta­ge en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne,” me­ner Tho­mas Hofman-Bang.

Nålestik for at gøre uddannelser mere synlige

Spørgs­må­let er, hvor stor en for­skel fon­de­ne re­elt kan gø­re på et om­rå­de, der har haft po­li­ti­ke­res og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ners be­vå­gen­hed igen­nem fle­re år, men hvor tal­le­ne ty­de­ligt af­slø­rer, at lob­byis­men ind­til vi­de­re har haft en mil­dest talt be­græn­set ef­fekt på de un­ges fort­sat­te til­valg af gym­na­si­er­ne og fra­valg af erhvervsuddannelserne.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­dea Bank-fon­den er­ken­der, at fon­de­nes mu­lig­he­der for at ven­de kur­ven på den kor­te ba­ne re­a­li­stisk set er begrænset.

Bå­de vi og de øv­ri­ge ak­tø­rer, og­så de po­li­ti­ske, skal ha­ve is i ma­ven og er­ken­de, at det er et langt, sejt træk.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nor­dea Bank-fonden

”Det glæ­der mig, at fle­re fon­de er be­gyndt at in­ter­es­se­re sig for det­te om­rå­de, for det er en bræn­den­de plat­form. Men ef­ter at ha­ve ar­bej­det med om­rå­det i nog­le år må jeg kon­sta­te­re, at vi ik­ke med de re­la­tivt små mid­ler, vi har, kan ska­be me­get sto­re be­væ­gel­ser. Bå­de vi og de øv­ri­ge ak­tø­rer, og­så de po­li­ti­ske, skal ha­ve is i ma­ven og er­ken­de, at det er et langt, sejt træk. Det, vi der­i­mod kan gø­re her og nu, er at la­ve nog­le nå­lestik for at gø­re er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne me­re syn­li­ge og pro­fi­le­re nog­le spe­ci­fik­ke om­rå­der og rol­lemo­del­ler, som kan dan­ne sko­le for de sto­re, tun­ge, læn­ge­re­va­ren­de for­an­drin­ger,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Som et vel­lyk­ket ek­sem­pel næv­ner han ’Boss La­di­es’, som Nor­dea Bank-fon­den har støt­tet i nog­le år og som Vil­lum Fon­den nu alt­så og­så har ka­stet sin øko­no­mi­ske kær­lig­hed på.

Over­ord­net sy­nes Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, at det – mid­ler­nes stør­rel­se ta­get i be­tragt­ning – ér lyk­ke­des at gø­re er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne me­re ”cool” med re­fe­ren­ce til det be­greb, han selv bru­ger om målsætningen.

”En ræk­ke af de ting, vi støt­ter, hand­ler om fag­lig stolt­hed og om at få rol­lemo­del­ler på ba­nen. Den cool­ness, vi ger­ne vil ha­ve frem, kan ske med rol­lemo­del­ler som for ek­sem­pel en selvsik­ker au­to­me­ka­ni­ker, som mo­ti­ve­rer an­dre og er med til at skub­be til nog­le hold­nin­ger. Og når vi støt­ter et pro­jekt, der hand­ler om at op­dyr­ke nye ta­len­ter in­den for ho­tel- og re­stau­ra­tions­bran­chen, hå­ber vi, at det kan løf­te net­op de ud­dan­nel­sers ima­ge i jung­len af ud­dan­nel­ses­valg,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Industriens Fond åben for støtte til andre initiativer

In­du­stri­ens Fond har med sin støt­te til en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form her og nu valgt at læg­ge si­ne æg i den kurv, der om­hand­ler vej­led­ning af de om­kring 200.000 un­ge, som hvert år skal væl­ge stu­di­e­ret­ning el­ler job, for der­med at åb­ne de­res øj­ne for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne som al­ter­na­tiv til især gym­na­si­er­ne. Plat­for­men ud­vik­les af He­ads­pa­ce, som er en del af for­e­nin­gen Det So­ci­a­le Netværk.

”Der er ta­le om at an­gri­be ud­dan­nel­ses­vej­led­nin­gen af de un­ge på en ny må­de. Der er in­gen ga­ran­ti for, det vir­ker, men der er brug for at prø­ve nog­le nye ting af, for som sy­ste­mer­ne og struk­tu­rer­ne er i dag, kan vi kon­sta­te­re, at de ik­ke vir­ker i til­stræk­ke­lig grad,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Ud­dan­nel­ses­plat­for­men bli­ver næp­pe det sid­ste pro­jekt ved­rø­ren­de er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, som bli­ver til­go­de­set af In­du­stri­ens Fond i år.

”Vi vil lø­ben­de hol­de øje med om­rå­det og se, om vi kan iden­ti­fi­ce­re ini­ti­a­ti­ver, som bør igang­sæt­tes. Det hand­ler om at kig­ge po­si­tivt på al­le ini­ti­a­ti­ver, der kan ven­de ud­vik­lin­gen, vi­se po­ten­ti­a­let i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og kan ta­le ud­dan­nel­ser­ne op, så de un­ges be­slut­nin­ger træf­fes på et me­re op­lyst grund­lag,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Hen­rik Le­h­mann-An­der­sen fra Nor­dea Bank-fon­den er hel­ler ik­ke af­vi­sen­de over for, at fon­den fort­sæt­ter sit nu­væ­ren­de fo­kus, når den nu­væ­ren­de stra­te­gi­pe­ri­o­de udløber.

”Vi er i det an­det af de tre år i stra­te­gi­pe­ri­o­den, og det er op til vo­res be­sty­rel­se at be­slut­te, hvor­dan stra­te­gi­en der­ef­ter skal ud­vik­le sig, men i og med pro­ble­met bli­ver sta­dig stør­re, er der ik­ke no­get, som ty­der på, at vi vil for­la­de ud­for­drin­gen med at gø­re er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne me­re at­trak­ti­ve for de un­ge. Vi fo­re­træk­ker at ha­ve et lang­sig­tet fo­kus på de stra­te­gi­ske om­rå­der, og der­for kal­der vi det ‘op­da­te­rin­ger’, når vi kig­ger ind i nye tre­åri­ge stra­te­gi­pe­ri­o­der – vi for­la­der sjæl­dent no­get fra den ene dag til den an­den. Det fortje­ner så­dan­ne te­ma­er ik­ke,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Om Vil­lum Fon­den se­ne­re vil støt­te an­dre og fle­re pro­jek­ter i re­la­tion til er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne end de to, der net­op er gi­vet be­vil­lin­ger til, er end­nu uvist.

”Vi står med en nød, der ik­ke er nem at knæk­ke, så det er slet ik­ke utæn­ke­ligt, at vi si­den­hen vil støt­te an­dre pro­jek­ter. Fo­re­lø­big har vi sat to ind­sat­ser i gang for at af­prø­ve nog­le ting, og der­ef­ter ta­ger vi stil­ling til, hvad der så skal ske,” si­ger Agi Csonka.

Fonde med fokus på erhvervsuddannelser

Fle­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger støt­ter in­di­rek­te el­ler di­rek­te ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, som skal få fle­re un­ge til at få øj­ne­ne op for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne – blandt an­dre disse:

  • Nor­dea Bank-fon­den: Ud­de­ler i pe­ri­o­den 2020-2022 årligt ca. 20-25 mio. kr. pri­mært til ini­ti­a­ti­ver, der øger at­trak­tions­vær­di­en af de dan­ske erhvervsuddannelser.
  • In­du­stri­ens Fond: Støt­ter med 1 mio. kr. i 2021-2022 en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, som skal få fle­re un­ge til at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. Støt­ter der­u­d­over fort­sat et ini­ti­a­tiv kal­det ’In​du​stri​tek​ni​ker​.nu,’ hvis mål er at øge an­tal­let af ele­ver på in­du­stri­tek­ni­ker­ud­dan­nel­sen med 50 pct.
  • Vil­lum Fon­den: Har net­op be­vil­get 9,5 mio. kr. over en treårig pe­ri­o­de til pro­jekt ‘Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af ud­dan­nel­ser­ne, og 6 mio. kr. et fæl­les fy­sisk Ma­ker­lab på Svend­borg Er­hvervs­sko­le og Gym­na­si­er, som skal byg­ge bro mel­lem grund­sko­ler og erhvervsuddannelser.
  • No­vo Nor­disk Fon­den: Har net­op be­vil­get 5,5 mio. kr. til et nyt treårigt pro­jekt fra Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le om, hvor­dan man kan styr­ke un­der­vis­nin­gen in­den for STEM-områderne på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, så den bli­ver me­re prak­sis­ret­tet. Der­u­d­over in­vi­te­rer fon­den i efteråret 2021 til an­søg­nin­ger til et nyt op­slag, hvor der sæt­tes fo­kus på erhvervsuddannelserne.
  • Re­al­da­nia: Har bi­dra­get med 2,2 mio. kr. til et sam­ar­bej­de med Na­tio­nal­mu­se­et kal­det ‘Håndværk i fol­ke­sko­len’ for at få me­re håndværk på sko­le­ske­ma­et og fle­re un­ge til at væl­ge erhvervsuddannelserne.
  • A.P. Møl­ler Fon­den: Har ind­til 31. de­cem­ber 2020 haft en ind­sats for at hjæl­pe prak­tisk be­ga­ve­de ud­sat­te un­ge vi­de­re i er­hverv­s­ud­dan­nel­se el­ler job.
  • BRF­fon­den: Fon­den sky­der tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb i fle­re håndværkskollegier, fo­re­lø­big i Hor­sens og Herning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer