Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

Sta­dig fle­re fon­de støt­ter pro­jek­ter, som skal åb­ne de un­ges øj­ne for at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se frem for at gå på gym­na­si­et. Nor­dea Bank-fon­den de­di­ke­rer al­le si­ne år­li­ge ud­de­lings­kro­ner til ini­ti­a­ti­ver, der skal øge at­trak­tions­vær­di­en af de dan­ske er­hverv­s­ud­dan­nel­ser, og se­ne­st har In­du­stri­ens Fond, Vil­lum Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den støt­tet kon­kre­te projekter. 

Unge på erhvervsuddannelser (foto: Industriens Fond)
I ja­nu­ar 2021 har In­du­stri­ens Fond skudt en mil­li­on kro­ner ind i en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, ’Get Your Grip’, som skal få fle­re un­ge til be­vidst og må­l­ret­tet at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

”Alar­me­ren­de.”

Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på en erhvervsuddannelse.

Trods den po­li­ti­ske mål­sæt­ning om, at 25 pro­cent af de un­ge i 2020 skul­le væl­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, og at an­de­len i 2030 skal vok­se til 30 pro­cent, vi­ser tal­le­ne, at blot 20 pro­cent af de un­ge valg­te at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se i 2020.

Fak­tum er så­le­des fort­sat, at langt ho­ved­par­ten af de un­ge fo­re­træk­ker at gå i gym­na­si­et, når de skal væl­ge ud­dan­nel­ses­vej ef­ter grund­sko­len – og lyk­kes det ik­ke at ven­de dén ud­vik­ling, vi­ser frem­skriv­nin­ger, at dan­ske virk­som­he­der al­le­re­de om fi­re år står og mang­ler i stør­rel­ses­or­de­nen 70.000 fag­lær­te medarbejdere.

Den pro­blem­stil­ling får nu ik­ke kun In­du­stri­ens Fond, men og­så fle­re an­dre fon­de til at rå­be vagt i ge­vær og in­ten­si­ve­re de­res fo­kus på at støt­te pro­jek­ter, som kan åb­ne de un­ges – og de­res for­æl­dres – øj­ne for, at gym­na­si­et ik­ke par­tout er den rig­ti­ge løs­ning for al­le unge.

Det hand­ler, som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i så­vel Nor­­dea-fon­­den som lil­le­bror­fon­den Nor­dea Bank-fon­­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen ud­tryk­ker det, om via go­de ek­semp­ler og rol­lemo­del­ler at over­be­vi­se de un­ge om, at det er ”cool” at star­te på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og sti­le ef­ter en kar­ri­e­re in­den for et fag­lært erhverv.

Men vi kan ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­get af det, som er sat i gang, der virker.

Tho­mas Hof­­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

Tho­mas Hof­­man-Bang ud­tryk­ker si­tu­a­tio­nens al­vor på den­ne måde:

”Vi har væ­ret til­sku­e­re til en alar­me­ren­de ud­vik­ling på det­te om­rå­de i en år­ræk­ke, hvor vi har kun­net se, at det ik­ke lyk­kes at øge an­tal­let af un­ge, som sø­ger ind på en er­hverv­s­ud­dan­nel­se fra et lavt ni­veau på 20 pro­cent af en ung­domsår­gang. Der har fra po­li­tisk si­de med am­bi­tio­nen om at nå op på 30 pro­cent væ­ret fo­kus på pro­ble­met, og der har væ­ret gjort for­skel­li­ge ting i for­hold til blandt an­det at styr­ke vej­led­nin­gen. Men vi kan ba­re kon­sta­te­re, at der ik­ke er no­get af det, som er sat i gang, der vir­ker,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Villum Fonden ny aktør

Nor­dea Bank-fon­­den er på det­te om­rå­de den ab­so­lut stør­ste bi­drag­y­der blandt de dan­ske fon­de. Fon­den ud­de­ler i in­de­væ­ren­de stra­te­gi­pe­ri­o­de 20-25 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til ini­ti­a­ti­ver, der, som det hed­der, ”øger at­trak­tions­vær­di­en af de dan­ske erhvervsuddannelser.”

In­du­stri­ens Fond har tid­li­ge­re blandt an­det bå­de støt­tet Løk­ke­fon­den med knap ni mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet Li­feskills Linje 10, som skal sik­re, at fle­re un­ge væl­ger og fuld­fø­rer en er­hverv­s­ud­dan­nel­se og gi­vet to mil­li­o­ner kro­ner til et ini­ti­a­tiv kal­det In​du​stri​tek​ni​ker​.nu, hvis mål­sæt­ning er at få an­tal­let af ele­ver på in­du­stri­tek­ni­ker­ud­dan­nel­sen øget med 50 procent.
Og her i ja­nu­ar 2021 har In­du­stri­ens Fond skudt en mil­li­on kro­ner ind i en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, ’Get Your Grip’, som skal få fle­re un­ge til be­vidst og må­l­ret­tet at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se frem for nød­ven­dig­vis at føl­ge med strøm­men til gymnasierne.

Ny spil­ler på er­hverv­s­ud­dan­nel­ses­a­re­na­en er Vil­lum Fon­den. Fon­den har net­op be­vil­get hen­holds­vis 9,5 og seks mil­li­o­ner kro­ner til dels pro­jek­tet ’Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af ud­dan­nel­ser­ne. Og dels til et fy­sisk Ma­ker­lab på Svend­borg Er­hvervs­sko­le og Gym­na­si­er, som skal byg­ge bro mel­lem grund­sko­ler og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og bi­dra­ge til, at fle­re un­ge ser de tek­ni­ske er­hverv­s­ud­dan­nel­ser som en at­trak­tiv levevej.

Uddannelser kan løse klimaudfordringer

De to pro­jek­ter i Vil­lum Fon­den hø­rer un­der ud­de­lings­om­rå­det Børn, un­ge og sci­en­ce, og iføl­ge pro­gram­chef for om­rå­det Agi Cson­ka skal støt­ten ses i ly­set af et, som hun ud­tryk­ker det, ”åben­lyst be­hov for at få fle­re un­ge til at ori­en­te­re sig i for­hold til erhvervsuddannelserne.”

”En af de sto­re ud­for­drin­ger i dag er, at der er nog­le gam­mel­dags bil­le­der i of­fent­lig­he­den af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser: Det er så­dan no­get med olie på ar­bejd­s­tø­jet og hårdt, tungt ar­bej­de. Vi vil ger­ne væ­re med til at vi­se, at dis­se ud­dan­nel­ser er helt cen­tra­le for at lø­se kli­maud­for­drin­ger og ska­be løs­nin­ger, som vi al­le kan ha­ve gavn af i frem­ti­den. Det bi­dra­ger de to pro­jek­ter, vi nu støt­ter, rig­tig fint til på hver sin må­de,” si­ger Agi Csonka.

Vi vil ger­ne væ­re med til at vi­se, at dis­se ud­dan­nel­ser er helt cen­tra­le for at lø­se kli­maud­for­drin­ger og ska­be løs­nin­ger, som vi al­le kan ha­ve gavn af i fremtiden.

Agi Cson­ka – pro­gram­chef, Vil­lum Fonden

Selv­om det er nyt for Vil­lum Fon­den at støt­te pro­jek­ter in­den for er­hverv­s­ud­dan­nel­ses­om­rå­det, lig­ger de to støt­te­de pro­jek­ter iføl­ge Agi Cson­ka i fin for­læn­gel­se af de øv­ri­ge ud­de­lin­ger in­den for Børn, un­ge og science.

”Vo­res fo­kus er på at få børn og un­ge til at in­ter­es­se­re sig for na­tur­vi­den­skab og tek­no­lo­gi og få en glæ­de ved at ar­bej­de un­der­sø­gen­de og vir­ke­lig­hedsnært med na­tur­fag og tek­no­lo­gi. Vi ser er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne som en vig­tig del af den fo­ku­se­ring, og for os er det li­ge så vig­tigt, at vi får fle­re dyg­ti­ge in­du­stri­tek­ni­ke­re og pro­ces­tek­no­lo­ger og hvad der el­lers er, som at vi får fle­re in­ge­ni­ø­rer. Børn, un­ge og sci­en­­ce-om­­rå­­det har ik­ke haft spe­ci­elt fo­kus på den aka­de­mi­ske vej – vi vil ger­ne ha­ve, at de un­ge ori­en­te­rer sig bå­de mod kor­te vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser, læn­ge­re vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser og er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Som vi ser det, er der ik­ke én af ve­je­ne, som er bedst,” un­der­stre­ger Agi Csonka.

På linje med Agi Cson­ka op­le­ver Tho­mas Hof­­man-Bang fra In­du­stri­ens Fond, at er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne slås mod ste­reo­ty­pe op­fat­tel­ser af fa­ge­ne i be­folk­nin­gen samt en fast­låst hold­ning hos man­ge om, at det er me­re pre­sti­ge­fyldt for de un­ge at mel­de sig un­der gym­na­si­er­nes faner.

”I de un­ges øj­ne er gym­na­si­et det sik­re valg. Det er ble­vet en slags de­­fault-re­ak­tion bå­de blandt de un­ge og de­res for­æl­dre. Er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne er gen­nem man­ge år ble­vet talt ned – der er ik­ke pre­sti­ge nok i at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. Men tal­le­ne vi­ser, at alt for man­ge gym­na­sie­e­le­ver ik­ke bur­de ha­ve væ­ret i gym­na­si­et. I ste­det bur­de man­ge af dem ta­ge en af er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne,” me­ner Tho­mas Hofman-Bang.

Nålestik for at gøre uddannelser mere synlige

Spørgs­må­let er, hvor stor en for­skel fon­de­ne re­elt kan gø­re på et om­rå­de, der har haft po­li­ti­ke­res og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ners be­vå­gen­hed igen­nem fle­re år, men hvor tal­le­ne ty­de­ligt af­slø­rer, at lob­byis­men ind­til vi­de­re har haft en mil­dest talt be­græn­set ef­fekt på de un­ges fort­sat­te til­valg af gym­na­si­er­ne og fra­valg af erhvervsuddannelserne.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­dea Bank-fon­­den er­ken­der, at fon­de­nes mu­lig­he­der for at ven­de kur­ven på den kor­te ba­ne re­a­li­stisk set er begrænset.

Bå­de vi og de øv­ri­ge ak­tø­rer, og­så de po­li­ti­ske, skal ha­ve is i ma­ven og er­ken­de, at det er et langt, sejt træk.

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nor­dea Bank-fonden

”Det glæ­der mig, at fle­re fon­de er be­gyndt at in­ter­es­se­re sig for det­te om­rå­de, for det er en bræn­den­de plat­form. Men ef­ter at ha­ve ar­bej­det med om­rå­det i nog­le år må jeg kon­sta­te­re, at vi ik­ke med de re­la­tivt små mid­ler, vi har, kan ska­be me­get sto­re be­væ­gel­ser. Bå­de vi og de øv­ri­ge ak­tø­rer, og­så de po­li­ti­ske, skal ha­ve is i ma­ven og er­ken­de, at det er et langt, sejt træk. Det, vi der­i­mod kan gø­re her og nu, er at la­ve nog­le nå­lestik for at gø­re er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne me­re syn­li­ge og pro­fi­le­re nog­le spe­ci­fik­ke om­rå­der og rol­lemo­del­ler, som kan dan­ne sko­le for de sto­re, tun­ge, læn­ge­re­va­ren­de for­an­drin­ger,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Som et vel­lyk­ket ek­sem­pel næv­ner han ’Boss La­di­es’, som Nor­dea Bank-fon­­den har støt­tet i nog­le år og som Vil­lum Fon­den nu alt­så og­så har ka­stet sin øko­no­mi­ske kær­lig­hed på.

Over­ord­net sy­nes Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, at det – mid­ler­nes stør­rel­se ta­get i be­tragt­ning – ér lyk­ke­des at gø­re er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne me­re ”cool” med re­fe­ren­ce til det be­greb, han selv bru­ger om målsætningen.

”En ræk­ke af de ting, vi støt­ter, hand­ler om fag­lig stolt­hed og om at få rol­lemo­del­ler på ba­nen. Den cool­ness, vi ger­ne vil ha­ve frem, kan ske med rol­lemo­del­ler som for ek­sem­pel en selvsik­ker au­to­me­ka­ni­ker, som mo­ti­ve­rer an­dre og er med til at skub­be til nog­le hold­nin­ger. Og når vi støt­ter et pro­jekt, der hand­ler om at op­dyr­ke nye ta­len­ter in­den for ho­tel- og re­stau­ra­tions­bran­chen, hå­ber vi, at det kan løf­te net­op de ud­dan­nel­sers ima­ge i jung­len af ud­dan­nel­ses­valg,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Industriens Fond åben for støtte til andre initiativer

In­du­stri­ens Fond har med sin støt­te til en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form her og nu valgt at læg­ge si­ne æg i den kurv, der om­hand­ler vej­led­ning af de om­kring 200.000 un­ge, som hvert år skal væl­ge stu­di­e­ret­ning el­ler job, for der­med at åb­ne de­res øj­ne for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne som al­ter­na­tiv til især gym­na­si­er­ne. Plat­for­men ud­vik­les af He­ads­pa­ce, som er en del af for­e­nin­gen Det So­ci­a­le Netværk.

”Der er ta­le om at an­gri­be ud­dan­nel­ses­vej­led­nin­gen af de un­ge på en ny må­de. Der er in­gen ga­ran­ti for, det vir­ker, men der er brug for at prø­ve nog­le nye ting af, for som sy­ste­mer­ne og struk­tu­rer­ne er i dag, kan vi kon­sta­te­re, at de ik­ke vir­ker i til­stræk­ke­lig grad,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Ud­dan­nel­ses­plat­for­men bli­ver næp­pe det sid­ste pro­jekt ved­rø­ren­de er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, som bli­ver til­go­de­set af In­du­stri­ens Fond i år.

”Vi vil lø­ben­de hol­de øje med om­rå­det og se, om vi kan iden­ti­fi­ce­re ini­ti­a­ti­ver, som bør igang­sæt­tes. Det hand­ler om at kig­ge po­si­tivt på al­le ini­ti­a­ti­ver, der kan ven­de ud­vik­lin­gen, vi­se po­ten­ti­a­let i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og kan ta­le ud­dan­nel­ser­ne op, så de un­ges be­slut­nin­ger træf­fes på et me­re op­lyst grund­lag,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Hen­rik Le­h­­mann-An­­der­­sen fra Nor­dea Bank-fon­­den er hel­ler ik­ke af­vi­sen­de over for, at fon­den fort­sæt­ter sit nu­væ­ren­de fo­kus, når den nu­væ­ren­de stra­te­gi­pe­ri­o­de udløber.

”Vi er i det an­det af de tre år i stra­te­gi­pe­ri­o­den, og det er op til vo­res be­sty­rel­se at be­slut­te, hvor­dan stra­te­gi­en der­ef­ter skal ud­vik­le sig, men i og med pro­ble­met bli­ver sta­dig stør­re, er der ik­ke no­get, som ty­der på, at vi vil for­la­de ud­for­drin­gen med at gø­re er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne me­re at­trak­ti­ve for de un­ge. Vi fo­re­træk­ker at ha­ve et lang­sig­tet fo­kus på de stra­te­gi­ske om­rå­der, og der­for kal­der vi det ‘op­da­te­rin­ger’, når vi kig­ger ind i nye tre­åri­ge stra­te­gi­pe­ri­o­der – vi for­la­der sjæl­dent no­get fra den ene dag til den an­den. Det fortje­ner så­dan­ne te­ma­er ik­ke,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Om Vil­lum Fon­den se­ne­re vil støt­te an­dre og fle­re pro­jek­ter i re­la­tion til er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne end de to, der net­op er gi­vet be­vil­lin­ger til, er end­nu uvist.

”Vi står med en nød, der ik­ke er nem at knæk­ke, så det er slet ik­ke utæn­ke­ligt, at vi si­den­hen vil støt­te an­dre pro­jek­ter. Fo­re­lø­big har vi sat to ind­sat­ser i gang for at af­prø­ve nog­le ting, og der­ef­ter ta­ger vi stil­ling til, hvad der så skal ske,” si­ger Agi Csonka.

Fonde med fokus på erhvervsuddannelser

Fle­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger støt­ter in­di­rek­te el­ler di­rek­te ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, som skal få fle­re un­ge til at få øj­ne­ne op for er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne – blandt an­dre disse:

  • Nor­dea Bank-fon­­den: Ud­de­ler i pe­ri­o­den 2020-2022 årligt ca. 20-25 mio. kr. pri­mært til ini­ti­a­ti­ver, der øger at­trak­tions­vær­di­en af de dan­ske erhvervsuddannelser.
  • In­du­stri­ens Fond: Støt­ter med 1 mio. kr. i 2021-2022 en ny on­li­ne ud­dan­nel­ses­vej­led­nings­plat­form, som skal få fle­re un­ge til at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. Støt­ter der­u­d­over fort­sat et ini­ti­a­tiv kal­det ’In​du​stri​tek​ni​ker​.nu,’ hvis mål er at øge an­tal­let af ele­ver på in­du­stri­tek­ni­ker­ud­dan­nel­sen med 50 pct.
  • Vil­lum Fon­den: Har net­op be­vil­get 9,5 mio. kr. over en treårig pe­ri­o­de til pro­jekt ‘Boss La­di­es’, der skal styr­ke re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se af kvin­der på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne og frem­me an­er­ken­del­sen af ud­dan­nel­ser­ne, og 6 mio. kr. et fæl­les fy­sisk Ma­ker­lab på Svend­borg Er­hvervs­sko­le og Gym­na­si­er, som skal byg­ge bro mel­lem grund­sko­ler og erhvervsuddannelser.
  • No­vo Nor­disk Fon­den: Har net­op be­vil­get 5,5 mio. kr. til et nyt treårigt pro­jekt fra Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le om, hvor­dan man kan styr­ke un­der­vis­nin­gen in­den for STEM-områderne på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne, så den bli­ver me­re prak­sis­ret­tet. Der­u­d­over in­vi­te­rer fon­den i efteråret 2021 til an­søg­nin­ger til et nyt op­slag, hvor der sæt­tes fo­kus på erhvervsuddannelserne.
  • Re­al­da­nia: Har bi­dra­get med 2,2 mio. kr. til et sam­ar­bej­de med Na­tio­nal­mu­se­et kal­det ‘Håndværk i fol­ke­sko­len’ for at få me­re håndværk på sko­le­ske­ma­et og fle­re un­ge til at væl­ge erhvervsuddannelserne.
  • A.P. Møl­ler Fon­den: Har ind­til 31. de­cem­ber 2020 haft en ind­sats for at hjæl­pe prak­tisk be­ga­ve­de ud­sat­te un­ge vi­de­re i er­hverv­s­ud­dan­nel­se el­ler job.
  • BRF­fon­den: Fon­den sky­der tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb i fle­re håndværkskollegier, fo­re­lø­big i Hor­sens og Herning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: