Annoncespot_img

Industriens Fond skruer på strategien efter skelsættende år

Industriens Fond fik et afkast på 2,3 mia. kr. sidste år og øger uddelingsrammen til 250 mio. kr. for 2018. Bestyrelsen går nu i gang med et gennemgribende eftersyn af stra­te­gien.

In­du­stri­ens Fond ud­del­te sid­ste år 170,5 mio. kro­ner til pro­jek­ter, der sig­ter ef­ter at frem­me dansk konkurrenceevne.

På in­ve­ste­rings­si­den var 2017 dog et helt sær­ligt år i fon­dens hi­sto­rie, da fon­den ind­gik af­ta­le med en ræk­ke pen­sions­sel­ska­ber om at sæl­ge stør­ste­delen af sin hi­sto­risk be­tin­ge­de ak­tiepost i Nykre­dit A/S.

Med en kurs­ge­vinst fra Nykre­dit-ak­tier­ne på me­re end 2,2 mia. kro­ner, samt et af­kast på 6,1 pro­cent af fon­dens øv­ri­ge in­ve­ste­re­de mid­ler, no­te­re­de fon­den et usæd­van­ligt højt af­kast, der kan op­gø­res til 2,53 mia. kro­ner, skri­ver In­du­stri­ens Fond i en pressemeddelelse.

Det af­kast skal i det kom­men­de år om­sæt­tes i den filan­tro­pi­ske virk­som­hed, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­en Fond, Sten Scheibye:

”Vo­res am­bi­tion er at kun­ne ud­de­le i om­eg­nen af en kvart mil­li­ard kro­ner in­den året er om­me. Det er et be­ty­de­ligt løft i fon­dens filan­tro­pi­ske vir­ke. For­ø­gel­sen er ble­vet mu­lig, ef­ter at fon­den i ef­ter­å­ret fik mu­lig­hed for at af­hæn­de en stor po­r­tion ak­tier i Nykre­dit, som hidtil ik­ke kun­ne om­sæt­tes, og som hel­ler ik­ke gav lø­ben­de af­kast. Fon­den fik så­le­des 3 mil­li­ar­der nye kro­ner ind på kon­to­en i 2017, og den for­mue skal nu gi­ve et ek­stra af­kast, som skal ud og ar­bej­de til gavn for er­hvervs­li­vets kon­kur­ren­ce­ev­ne,” si­ger han i pressemeddelelsen.

Ny omverdensanalyse

Den ek­stra­or­di­næ­re for­ø­gel­se af fon­dens lik­vi­de for­mue fal­der sam­men med et plan­lagt og ’gen­nem­gri­ben­de ef­ter­syn’ af fon­dens strategi.

”Fon­dens be­sty­rel­se på­be­gynd­te i 2017 en pro­ces hvor vi grun­digt og må­l­ret­tet ta­ger fat på at gen­be­sø­ge In­du­stri­ens Fonds stra­te­gi. Fon­dens lik­vi­de for­mue og fon­dens ud­de­lings­ni­veau vil selv­føl­ge­lig væ­re på agen­da­en i stra­te­gi­ar­bej­det, men vig­tigst i ar­bej­det bli­ver en form for ’om­verdensanalyse’, så fon­den får et ty­de­li­ge­re bil­le­de af, hvil­ke for­an­drin­ger der er sket i det om­gi­ven­de sam­fund si­den den nu­væ­ren­de stra­te­gi blev for­mu­le­ret for år til­ba­ge, og at fon­den der­med får mu­lig­hed for at pla­ce­re sin ind­sats der hvor vi fin­der, at den gør mest nyt­te,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Sten Scheibye.

I 2017 be­hand­le­de be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fon­de 194 pro­jekt­for­slag fra bl.a. to tema­ind­kald­elser. Af dem blev 32 nye pro­jek­ter sat i sø­en. Pro­jek­ter­ne har blandt an­det fo­kus på nye di­gi­tale for­ret­nings­mo­del­ler, le­der­ger­nin­gen i dansk er­hvervs­liv og be­tyd­nin­gen af FN’s 17 Ver­dens­mål for dan­ske virksomheder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer